Šiaulių sporto centras "ATŽALYNAS"
Biudžetinė įstaiga, Ežero g. 70, 76244 Šiauliai, Tel./Faks. (8 41) 434 998, (8 41) 521 360. Mob. tel. +370 61603377, el. p. sportas@scatzalynas.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT 65 7180 0000 0314 2788 AB “Šiaulių bankas” 71800
Dvikovės sporto šakos

Sambo ir dziudo imtynėsSambo čempionate pasieniečiai laimėjo tris aukso medalius

2018 m. kovo 21 d.

 

Šiau­lių spor­to mo­kyk­lo­je „At­ža­ly­nas“ vy­ku­sia­me ša­lies spor­ti­nio sam­bo ir ko­vi­nio sam­bo čem­pio­na­te trys pa­sie­nie­čiai iš­ko­vo­jo nu­ga­lė­to­jų ti­tu­lus ir įgi­jo tei­sę ge­gu­žę at­sto­vau­ti Lie­tu­vai Eu­ro­pos sam­bo čem­pio­na­te, vyk­sian­čia­me Grai­ki­jo­je. Be to, VSAT at­sto­vai iš­ko­vo­jo ir pri­zi­nių vie­tų.

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me čem­pio­na­te jė­gas iš­ban­dė ge­riau­si Lie­tu­vos sam­bo meist­rai iš įvai­rių Lie­tu­vos re­gio­nų, spor­to klu­bų bei aukš­tų­jų mo­kyk­lų, taip pat da­ly­va­vo gau­sus spor­ti­nio, ko­vi­nio sam­bo bei sen­jo­rų meist­rų bū­rys. Vy­rai var­žė­si spor­ti­nio bei ko­vi­nio sam­bo įskai­to­se, o mo­te­rys – tik spor­ti­nio.

Šia­me čem­pio­na­te da­ly­va­vo ir Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­rei­gū­nų ko­man­da, ku­rią su­bū­rė ko­man­dos va­do­vas Pa­sie­nie­čių mo­kyk­los Pro­fe­si­nių da­ly­kų sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Sau­lius Šu­ti­nys.

Ge­riau­siai čem­pio­na­te se­kė­si Pa­sie­nie­čių mo­kyk­los Pro­fe­si­nių da­ly­kų sky­riaus vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tui Ei­man­tui Vai­ka­sui ku­ris ko­vi­nio sam­bo įskai­to­je ket­vir­tus me­tus iš ei­lės sun­kiau­sio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je + 100 ki­log­ra­mų ta­po ša­lies čem­pio­nu. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 62 ki­log­ra­mų ko­vi­nio sam­bo įskai­to­je auk­so me­da­lį iš­ko­vo­jo kur­san­tas Er­nes­tas Sa­kas.

Spor­ti­nio sam­bo 52 ki­log­ra­mų įskai­to­je nu­ga­lė­ju­si vi­sas var­žo­ves čem­pio­ne ta­po pa­sie­nie­tė Ka­ro­li­na Ša­po­kai­tė.

Mo­te­rų spor­ti­nio sam­bo +80 ki­log­ra­mų ant­rą vie­tą iš­ko­vo­jo Rū­ta Kat­ke­vi­čiū­tė, o vy­rų 74 ki­log­ra­mų ko­vi­nio sam­bo įskai­to­je Ar­nas Juk­ne­vi­čius. Bron­zos me­da­lius spor­ti­nio sam­bo įskai­to­je 100 ki­log­ra­mų pel­nė pa­sie­nie­tis Ed­gard Jur­ge­le­vi­čius ir 80 ki­log­ra­mų Ir­ma Vo­si­lie­nė.

Čem­pio­nais ta­pę E. Vai­ka­sas, E. Sa­kas ir K. Ša­po­kai­tė iš­ko­vo­jo tei­sę da­ly­vau­ti Eu­ro­pos sam­bo čem­pio­na­te, ku­ris ge­gu­žės mė­ne­sį vyks Grai­ki­jo­je.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

 

„Atžalyno“ sportininkai papildė medalių kraitį

2018 m. kovo 8 d.

Uk­mer­gė­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos jau­ni­mo ir vai­kų sam­bo čem­pio­na­te me­da­lių iš­ko­vo­jo trys Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­niai, tre­ni­ruo­ja­mi S. Ku­li­kaus­ko ir K. Ma­sio­nio.

Jau­nių gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 100 ki­log­ra­mų ne­nu­ga­li­mas bu­vo Ro­kas Si­rei­kis. Taip pat auk­so me­da­liu džiau­gė­si Ug­nius Va­lan­čio­nis, rung­ty­nia­vęs svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 57 ki­log­ra­mų. Tre­čio­sios vie­tos ap­do­va­no­ji­mu džiau­gė­si Pi­jus Gi­lys, ko­vo­jęs svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 82 ki­log­ra­mų.

Vai­kų gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 57 ki­log­ra­mus neį­vei­kia­ma bu­vo Lau­ra Lin­ku­tė.

Ša­kių mies­to at­vi­ro­se dziu­do moks­lei­vių pir­me­ny­bė­se pui­kiai se­kė­si R. Kaz­laus­ko ir A. Še­po­rai­čio tre­ni­ruo­ja­miems im­ty­ni­nin­kams.

Pir­mą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo Eg­lė Nau­džiu­nai­tė (52 kg), Lau­ra Ur­bo­nai­tė (70 kg) ir Ug­nė Stul­pi­nai­tė (32 kg). Ant­ro­sios vie­tos ap­do­va­no­ji­mais džiau­gė­si Emi­li­ja Gu­žaus­kai­tė (36 kg), Kor­ne­li­ja Juo­de­ly­tė (40 kg) ir Ra­min­ta Vrub­liaus­kai­tė (63 kg). Bron­zos me­da­lius pel­nė Ai­nius Meš­kaus­kas (73 kg) ir Ro­kas Lau­rins­kis.

Pa­ne­vė­žio mies­to grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių vai­kų ir jau­nu­čių pir­me­ny­bė­se pen­kis me­da­lius iš­ko­vo­jo T. Gri­ciaus ir V. Ži­bu­čio auk­lė­ti­niai.

Ta­das Vil­čiaus­kas bu­vo neį­vei­kia­mas svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 29 kg, ku­rio­je var­žė­si 9 da­ly­viai. Liud­vi­kas Lei­šis iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 50 kg (7 da­ly­viai). Tre­čią­sias vie­tas pel­nė Ai­ro­nas Plun­gė (32 kg, 14 da­ly­vių), Au­re­li­jus Ba­ra­naus­kas ir Ma­rius Za­jaus­kas (abu – 50 kg).

Prie­nuo­se vy­ku­sia­me Lie­tu­vos grai­kų-ro­mė­nų ir mo­te­rų im­ty­nių jau­ni­mo čem­pio­na­te nu­ga­lė­to­jais ta­po Ed­ga­ras Gend­vi­lis (72 kg, 10 da­ly­vių, tre­ne­ris V. Ži­bu­tis) ir Vid­man­tė Bur­bai­tė (65 kg, 4 da­ly­vės, tre­ne­riai A. Ka­se­lis ir A. Stoč­kus).

„Šiau­lių kraš­to“ inf.


Mirė šiaulietis imtynių treneris Sigitas Lukavičius

 2018-02-20Šiąnakt Anapilin iškeliavo Sigitas Lukavičius. Vyras gi­mė 1949 me­tais lapk­ri­čio 26 die­ną Šiau­liuo­se. Spor­tuo­ti pra­dė­jo nuo 1961 me­tų. Lietuvos laisvųjų imtynių čempionas ir prizininkas, imtynių treneris ir imtynių puoselėtojas pasaulį paliko po sunkios ligos. Velioniui tebuvo 68-eri.

Dar sausio mėnesio gale spaudoje pasirodė skaudi žinia, jog visų mylimas treneris sunkiai serga, o jo šeima kovoja už žinomo šiauliečio S. Lukavičiaus teisę numirti. Tada dėl staigios ligos jis gulėjo prijungtas prie gyvybę palaikančių aparatų, o jo šeima norėjo suteikti galimybę oriai numirti ir prašė medikų jam netaikyti beprasmiško gydymo.

Buvo svarstomas kojos amputacijos klausimas, tačiau Sigitas Lukavičius buvo kategoriškas - jis sakė iš šio pasaulio norintis išeiti abiem kojomis.

Ištrauka iš publikacijų apie S.Lukavičių:

Dėl sporto tapo kitu žmogumi

Imtynėmis Sigitas susidomėjo dar būdamas mokinys. Eiti į treniruotes pasiūlė klasės draugas. Teko treniruotis pas klasikinių imtynių trenerį Anatolijų Bulatovą, paskui perėjo pas tragiško likimo Antaną Daujotą. „Jis perdavė norą dirbti, treniruotis. Matyt, įžvelgęs manyje trenerio talentą, kartais leisdavo vietoj savęs vesti kitiems sportininkams treniruotes“, – prisimena imtynininkas.

Vaikystėje ir jaunystėje yra tekę išbandyti boksą, futbolą, krepšinį, baidarių irklavimą, regbį, rankinį. Tačiau imtynės traukė labiausiai.

„Mokykloje buvau sunkus vaikas. Mėgdavau pasimušti. Kai pradinių klasių mokytoja Zaleckienė paskyrė mane klasės seniūnu, tapau rimtu žmogumi“, – nusijuokia Sigitas.

Nors sėdėti prie vadovėlių Sigitui buvo kančia, tačiau grožinė literatūra labai traukė. „Ryte rydavau. Naktį pasislėpęs po antklode su žibintuvėliu skaitydavau“, – prisimena vyras.

Skaityti patinka ir dabar. Skaito ne tik grožinę, bet ir literatūrą sporto tematika. Visgi prisipažįsta, kad vis dažniau knygą atstoja kompiuteris. „Knygas dabar namo nešu savo dukroms. Noriu, kad jos skaitytų“, – sako laimingas dviejų mergaičių – šešiametės Atėnės ir vienuolikametės Austėjos – tėvas.

Šiauliuose gimęs ir augęs imtynininkas sako, kad buvo tikras gatvės vaikas. Trys broliai (Sigitas vyriausias) ir tėvai gyveno devynių kvadratinių metrų ploto kambarėlyje barake Kauno gatvėje. Skurdi buvo vaikystė, prisimena S. Lukavičius, po kambarėlį šmirinėdavo žiurkės, po nakties atsibusdavo sukąsti blakių. Gal todėl su broliais buvo mušeikos, kovojantys už vietą po saule, už geresnį kąsnį, už kiekvieną kapeiką.

Sportas brolių gyvenimą pakreipė teisinga vaga, o bėgant laikui suprato, kad mokslas taip pat svarbu.

Nusipelnęs treneris

Ne visą laiką S. Lukavičius gyveno ir dirbo Šiauliuose. Juokiasi, kad buvo ištremtas į Alytų. Ten gyveno tik metus, tačiau spėjo padėti dziudo pamatus, mokė vaikus sambo ir net pasiekė gerų rezultatų.

S. Lukavičius penkiolika metų gyveno Panevėžyje. Tai jam nebuvo svetimas miestas. Čia gyveno jo kilmingų šaknų turintys seneliai iš tėvo pusės. Prisimena seną namą, kuriame kažkada veikė krautuvė, o ant jos buvo užrašyta „V. Lukavičius“. Vėliau šį namą nugriovė.

Į Panevėžį Sigitą pakvietė dirbti laisvųjų imtynių treneriu, tačiau mechaniko diplomą turinčiam sportininkui kolūkyje teko padirbėti ir pagal specialybę.

Imtynininkas yra dirbęs Šiaulių „Vaire“, sporto metodininku Šiaulių mėsos kombinate, laisvųjų imtynių treneriu Šiaulių jaunimo sporto mokykloje.

Ilgus metus treneriu dirbęs S. Lukavičius sako, kad daugiau pasiekiama būtent su „sunkiais vaikais“. „Jie nėra blogi. Tiesiog jų energiją reikia nukreipti tinkamai“, – įsitikinęs nusipelnęs treneris.

Iki 2012 m. liepos dirbo sporto mokykloje "Atžalynas" dziudo ir sambo imtynių treneriu. 

www.etaplius.lt

 


Atžalyno“ sportininkų kraitėje – ne vienas svarus apdovanojimas

2017 m. gruodžio 1 d.

 Praė­ju­si sa­vai­tė bu­vo dos­ni me­da­lių Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ spor­ti­nin­kams.

Ru­mu­ni­jo­je, Ja­suo­se, vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me jau­nių dziu­do tur­ny­re tre­ne­rio Ro­lan­do Kaz­laus­ko auk­lė­ti­nė Eg­lė Nau­džiū­nai­tė iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 48 kg kar­tu su šiau­lie­te ko­vo­jo dar 11 spor­ti­nin­kių.

Vu­per­ta­ly­je, Vo­kie­ti­jo­je, vy­ku­sia­me Eu­ro­pos ly­gos dziu­do čem­pio­na­te neį­vei­kia­ma bu­vo San­ta Pa­ke­ny­tė (tren. S. Ku­li­kaus­kas), ko­vo­ju­si svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 78 kg.

Iš Lie­po­jo­je, Lat­vi­jo­je, vy­ku­sio tarp­tau­ti­nio grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių tur­ny­ro su dviem auk­so me­da­liais grį­žo V. Ži­bu­čio auk­lė­ti­niai. Ed­ga­ras Gend­vi­lis var­žė­si 69 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­je (12 da­ly­vių), Ro­kas Jan­kus – 100 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­je (13 da­ly­vių).

Pa­gė­giuo­se vy­ku­sia­me Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių jau­nu­čių čem­pio­na­te pel­ny­ti ke­tu­ri si­dab­ro ir vie­nas bron­zos me­da­lis.

Ant­rą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo tre­ne­rio Jo­no Kem­zu­ros auk­lė­ti­niai Kor­ne­li­jus Si­nu­šas (35 kg, 6 dal.) ir Si­mas Vit­kus (85 kg, 7 dal.) bei Re­na­to Di­jo­ko auk­lė­ti­niai Ais­tis Di­jo­kas (73 kg, 6 dal.) ir Dei­mas Lio­ren­tas (85 kg, 7 dal.).

Bron­zos me­da­liu pa­si­puo­šė J. Kem­zu­ros auk­lė­ti­nis Ed­vi­nas Ežers­kis (+85 kg, 6 dal.).

Taip pat si­dab­ro me­da­lis lai­mė­tas Pa­ne­vė­žio mies­to at­vi­ra­me jau­nių ir jau­nu­čių, vai­kų dziu­do čem­pio­na­te, skir­ta­me Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­nai pa­mi­nė­ti. Jį pel­nė Lu­kas Jac­kus (55 kg, 8 dal.), tre­ni­ruo­ja­mas K. Ma­sio­nio.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.


Santa Pakenytė iškovojo antrą Universiados medalį

2017-08-23 

Taipėjuje vykstančiose pasaulio studentų vasaros žaidynėse (Universiadoje) ir vėl buvo galima pamatyti pergalingą imtynininkės Santos Pakenytės šypseną. Ji atviroje klasėje iškovojo 3 pergales ir patyrė vieną pralaimėjimą bei pasidabino bronzos medaliu. Šis iškovotas medalis – 50-as Lietuvos studentų universiadoje per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją. Santa Pakenytė kovoje dėl trečios vietos įveikė sportininkę iš Brazilijos Jacinto Daniel Sibilla Mariana. „Atviroje svorio kategorijoje šiandien sportininkai buvo pasikeitę, nebuvo čempionės iš Korėjos. Mums burtai lėmė, kad turėjom kovoti su japone, kuriai pralaimėjome. Tačiau kovoje dėl trečios vietos Santa atliko veiksmą iš vadovėlio, užpakalinių kojų pakirtimą, tam ruošiamės, nes varžovė buvo mažesnė. Ką paruošėm, tą ir atlikome, labai tuo džiaugiamės. Mums labai svarbu, kad 50-as medalis buvo iškovotas būtent dziudo imtynininkės“, – po finalo su nedingstančia nuo veido šypsena pasakojo Santos treneris Stanislovas Kulikauskas. Pati Santa pastebimai buvo išvarginta kovų ir tik tarstelėjo, kad jaučiasi fantastiškai iš studentų sporto pasitraukianti ne su vienu, o su dviem medaliais. Tai buvo antrasis sportininkės iškovotas medalis šių metų universiadoje. Pirmąją varžybų dieną S.Pakenytė svorio kategorijoje virš 78 kg (19 dalyvių) iškovojo sidabro medalį. Taipėjaus universiadoje Lietuvos studentai jau iškovojo keturis medalius, vieną aukso ir sidabro bei du bronzos.

Info „15 min“


Dziudo imtynininkei Santai Pakenytei – Universiados sidabro medalis


2017-08-20

 Lietuvos sporto universiteto (LSU) studentė Santa Pakenytė Taipėjuje vykstančioje universiadoje iškovojo sidabro medalį. Ji svorio kategorijoje virš 78 kg (19 dalyvių) laimėjo tris kovas ir patekusi į finalą pralaimėjo jį po pratęsimo Korėjos sportininkei Han Mijin. Tai buvo pirmasis Lietuvos delegacijos iškovotas medalis vos vakar atidarytose vasaros žaidynėse. „Džiaugiuosi pagerinusi savo praeitos universiados rezultatą, kuomet iškovojau bronzos medalį, – atsiėmusi apdovanojimą pasakojo Santa Pakenytė. – Smagu, kad su tokia gaida pavyko užbaigti sportininkės studentės karjerą. Kovojant su Azijos šalių atstovėmis jos visada laikomos favoritėmis. Todėl finale buvo labai sunku. Aišku galėjau ją nugalėti, bet toks yra sportas.“ Sportininkės treneris Stanislovas Kulikauskas džiaugėsi auklėtinės pasiektu rezultatu, tik apgailestavo, kad pergalė išsprūdo iš rankų po padarytos kvailos klaidos ir pritrūkus charakterio. „Pasirodžius burtų rezultatams šansai buvo puse per puse. Vienam pogrupyje buvo Japonijos atstovių, kitam Korėjos, taip, kad pogrupiai buvo vienodi. Tikėjau, kad dėl trečios vietos tikrai kovosime. Santa buvo pasiruošusi neblogai, stiprinome bendrą fizinį pasiruošimą, atsirado jėgą rankose, ištvermė, todėl pirmoje kovoje ji neužtruko ir nesiruošė sustoti. Finalas buvo ketvirta jos kova ir tas nuovargis jautėsi, bet jei reikėtų įvertinti balais pasirodymą finale, tai būtų devintukas.“

Info 15 min:
https://www.15min.lt/sportas/naujiena/kita/dziudo-imtynininkei-santai-pakenytei-universiados-sidabro-medalis-26-842100

 

 Estijos dziudo jaunių pirmenybėse - aukso medalis

2017-03-01

2017 m. vasario 25 d. Voru mieste Estijoje vyko Estijos dziudo jaunių pirmenybės, kuriose dalyvavo ir mūsų miesto sporto mokyklos „Atžalynas“ sportininkai: Raminta Vrubliauskaitė ir Audrius Vrubliauskas. Viso dalyvavo 260 sportininkų  iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos, Rusijos ir Ukrainos. Svorio kategorijoje iki 57 kg čempionės vardą iškovojo Raminta Vrubliauskaitė, finalinėje kovoje nugalėjusi Latvijos jaunimo čempionę Vinetą Alksnę. Kitas Šiaulių sportininkas Audrius Vrubliauskas iškovojo  penktąją vietą.
 
"Etaplius" info


Dziudo imtynininkai kovojo Šakiuose

 2016 m. lapkričio 11 d.

Ša­kiuo­se vy­ko Lie­tu­vos mo­ki­nių jau­nių, jau­nu­čių ir vai­kų dziu­do čem­pio­na­tas. Šiau­lių dziu­do spor­ti­nin­kai iš­ko­vo­jo tris auk­so me­da­lius. Pui­kiai se­kė­si olim­pie­tės San­tos Pa­ke­ny­tės auk­lė­ti­niams Ka­jui Mu­sie­ju­kui, rung­ty­nia­vu­siam svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 30 ki­log­ra­mų, ir Lau­rai Lin­ku­tei, ko­vo­ju­siai svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 63 ki­log­ra­mus. Abu spor­ti­nin­kai iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lius. Tre­čią­jį auk­so me­da­lį par­ve­žė Aud­riaus Šė­po­rai­čio auk­lė­ti­nė Ka­mi­lė La­ta­naus­kai­tė, rung­ty­nia­vu­si svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 48 ki­log­ra­mų.

Iš­ko­vo­tos ir trys tre­čio­sios vie­tos. Bron­zos me­da­liais pa­si­puo­šė Sta­nis­lo­vo Ku­li­kaus­ko auk­lė­ti­nis Ro­kas Si­rei­kis (81 kg), A. Še­po­rai­čio auk­lė­ti­nė Ra­min­ta Vrub­liaus­kai­tė (57 kg) ir S. Pa­ke­ny­tės auk­lė­ti­nis Ar­man­das Ugin­tas (34 kg)

“Šiaulių krašto” info


Santa Pakenytė išsiskiria ir savo išvaizda

2016-08-04

Dziudo imtynininkė Santa Pakenytė (24 m.) – pirmoji Lietuvos dziudo sportininkė moteris, atstovausianti savo šaliai olimpiadoje, rašo žurnalas „Stilius“. Į olimpines žaidynes lietuvė pateko pagal pasaulio reitingą. Reitinge S.Pakenytė svorio kategorijoje per 78 kg yra 24-a. S.Pakenytė yra atsidavusi sportui. Mergina prisipažino, kad dėl sportuojant patirtų traumų jai teko iškęsti net šešias operacijas, tačiau nekreipdama dėmesio į savo sveikatos būklę stengiasi nepraleisti nė vienų varžybų. Imtynių sporte Santa – nuo 2003 metų. Iki tol buvo ir plaukimas, ir tinklinis, ir krepšinis. „Ko tik neišbandžiau, bet pasilikau prie dziudo. Man patinka, kad kovoju už save, ir, jeigu nepasiseka, negaliu kaltinti nieko kito, tik save“, – yra sakiusi šiaulietė. Atėjusi į imtynių sportą S.Pakenytė propagavo ir dziudo, ir sambo. Iš pradžių netgi dažniau dalyvaudavo savigynos imtynių varžybose ir ten skynė laurus. Šiemet Lietuvos sporto universitete edukologijos magistro darbą apsigynusi Santa laisvalaikiu mėgsta gaminti, o jos patiekalus mielai ragauja jos vaikinas. Įspūdingo stoto, 187 centimetrų ūgio sportininkė nespjauna ir į išvaizdą – Santa prieš olimpines žaidynes prisiaugino blakstienas.


"Lietuvos ryto" info

Tokia mergina per šimtą metų gimsta vieną kartą

 

LIEPOS 16, 2016

 

„Kad vykstu į olimpiadą, patikėsiu tik tuomet, kai krausiuosi lagaminus“, – viename interviu sakė šiaulietė, dziudo sportininkė Santa Pakenytė. Šiandien jos lagaminai dar nesukrauti, tačiau mergina prisipažįsta pagaliau patikėjusi, jog ji iš tiesų dalyvaus Rio de Žaneire vyksiančiose olimpinėse žaidynėse. Lietuvos istorijoje ji yra pirmoji dziudo imtynininkė, vykstanti į olimpiadą.

Į Braziliją – ne bijoti, o kovoti

„Dalyvavimas olimpiadoje – viso gyvenimo svajonė“, – sako S. Pakenytė. Tačiau jai, kaip ir daugeliui sportininkų, nesvetimas naujų iššūkių troškimas. „Kai įgyvendini vieną svajonę, iš karto atsiranda kita“, – pastebi ji.

Klausimų, kokia ta naujoji svajonė, nekyla. Tai – olimpiniai medaliai. „Bet žiūrėsime, kaip čia viskas klostysis“, – atsargiai šypsosi S. Pakenytė.
Tiek į olimpines žaidynes, tiek į Braziliją sportininkė vyksta pirmą kartą. Negąsdina jos nei kriminalais apipintas šios šalies įvaizdis, nei pavojingi virusai, nei varžovės. „Ne bijoti ten važiuoju, o kovoti“, – užtikrintai sako ji.

 

Priešininkės. Anot S. Ku­li­kaus­ko, stip­riau­sios S. Pa­ke­ny­tės prie­ši­nin­kės olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se bus ki­nė, ja­po­nė ir bra­zi­lė. As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

Prieš varžybas – bemiegės naktys

Tiesa, tokia užtikrinta S. Pakenytė buvo ne visuomet. Anksčiau prieš varžybas ją persekiodavo įkyrios mintys – kartais dėl jų negalėdavo net užmigti, tačiau sportininkė nerimą sugebėjo įveikti. Tai padaryti jai padėjo sporto psichologė.

Dabar mokėjimas suvaldyti savo emocijas, susikaupti ir nugalėti įtampą merginai praverčia visose gyvenimo srityse. „Manau, kad sportas ugdo tam tikras žmogaus charakterio savybes. Ir užsispyrimą, ir tvirtumą, ir atsakomybę – viską po truputį“, – sako ji.

Žinoma, prieš olimpinį startą nerimastingų minčių išvengti greičiausiai nepavyks, tačiau sportininkė tikisi, kad sugebės jas suvaldyti ir tinkamai save nuteikti.

(Ne)moteriškas sportas?

Į dziudo S. Pakenytė atėjo paskui savo jaunesnįjį brolį, kuriam patiko ši, Japonijoje gimusi sporto šaka. Paradoksalu – sportininkės brolis dziudo jau nebeužsiiminėja, o štai talentinga jo sesuo skina laurus visame pasaulyje.

Nors ir šalies dziudo gali pasirodyti nemoteriškas, netgi žiaurokas sportas, S. Pakenytė sako, kad taip tikrai nėra. „Tai – labai graži, techniška sporto šaka. Galbūt reikia pamatyti varžybas – tuomet nuomonė pasikeis. Jeigu šis sportas būtų žiaurus, jo nelankyčiau. Nei viena mergina, manau, nelankytų“, – sako ji.

 

Tre­ne­rių drau­gys­tė. Dziu­do tre­ne­ris Sta­nis­lo­vas Ku­li­kaus­kas (de­ši­nė­je) sa­ko, kad to­kia mer­gi­na kaip S. Pa­ke­ny­tė gims­ta tik vie­ną kar­tą per šim­tą me­tų, ir džiau­gia­si, kad Kau­ne ją tre­ni­ruo­ti su­ti­ko ko­le­ga Pet­ras Vin­ciū­nas (kai­rė­je). As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

Be auskarų ir be makiažo

Moteriškai atrodo ir pati S. Pakenytė, nors ant dziudo imtynių kilimo lipa be makiažo. „Pavyzdžiui, kubietė varžovė visada eina kovoti pasidažiusi – ir šešėliai, ir tušas, ir visa kita. Bet man tai atrodo nepriimtina ir neestetiška“, – pasakoja mergina. Nieko nuostabaus – juk, norint išplėšti pergalę, tenka nemažai paprakaituoti.

Ji taip pat atskleidžia, kad dziudo imtynininkės varžybų metu negali dėvėti jokių papuošalų, taisyklės joms draudžia lakuoti rankų bei kojų nagus. „Vadinasi, nagus papuošusia lietuviška trispalve, kaip tai darė Rūta Meilutytė, tavęs neišvysime?“ – klausiu S. Pakenytės. „Ne“, – juokiasi ji, bet sako pagalvosianti apie kokią nors lietuvišką atributiką. Galbūt tai bus trispalvė plaukų gumutė?…

Su vaikinais geriau

Varžybų metu S. Pakenytė kovoja su merginomis, bet iš esmės daugiausiai laiko praleidžia vyriškoje kompanijoje. „Matote, Lietuvoje neturiu konkurenčių, su kuriomis galėčiau treniruotis ir ruoštis, todėl treniruojuosi su vaikinais. Su jais, sakyčiau, netgi geriau – jie stipresni, techniškesni, jaučiu, kad daugiau tobulėju“, – aiškina S. Pakenytė, tačiau priduria, kad merginas įveikti taip pat sunku. „Moterys daug aršesnės“, – juokiasi ji.

Su kolegomis sportininkais S. Pakenytė ne tik galynėjasi ant dziudo kilimo, bet ir leidžia laisvalaikį. Kadangi prieš olimpines žaidynes padidėjo krūviai, tinkamas poilsis yra labai svarbus. „Bet poilsiaujame aktyviai. Važiuojame į gamtą, žaidžiame tinklinį, vaikštome miškuose, pirtelėje pabūname. Visko treneris prigalvoja“, – šypsosi S. Pakenytė.

Treniruoti merginą – šioks toks iššūkis

Tas sumanusis treneris, apie kurį pasakoja sportininkė – tai kaunietis Petras Vinciūnas. Pas jį S. Pakenytė treniruojasi trejus metus – nuo to laiko, kai atvyko studijuoti į laikinąją sostinę. „Tikriausiai buvau jam iššūkis, nes iki tol merginų jis netreniravo“, – šypsosi ji.

„Na, gal šioks toks. Su vyrukais galima griežčiau, o su mergaitėmis, pasirodo, reikia atlaidžiau“, – juokdamasis atsako P. Vinciūnas ir priduria, kad pačioje jų bendravimo pradžioje būta šiokių tokių nesusipratimų.

Dėl jų treneris kaltina įtemptą S. Pakenytės dienotvarkę. Atvykus į Kauną, merginos laukė ne tik gyvenimas svetimame mieste, intensyvios treniruotės, bet ir studijos, kurias šią vasarą ji sėkmingai baigė. „Visada Santai sakiau, kad treniruoti reikia ne tik kūną, bet ir protą“, – pastebi P. Vinciūnas.

Dabar, anot trenerio, S. Pakenytė yra visiškai kitokia. „Ji pradėjo jausti techniką, taktiką – atėjo sportinis brandumas. Jeigu neužleis šio sporto, toli eis, nes lygiaverčiai kovoja su stipriausiomis priešininkėmis“, – sako jis.

S. Pakenytė – pirmoji lietuvė dziudo imtynininkė, dalyvausianti olimpiadoje

P. Vinciūnas S. Pakenytę lydės ir į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes. „Norėčiau, kad į olimpiadą su manimi vyktų abu treneriai“, – prasitaria S. Pakenytė.

Omenyje ji turi ne tik P. Vinciūną, bet ir pirmąjį savo trenerį šiaulietį Stanislovą Kulikauską. Su juo mergina sportuoja iki šiol. „Jis man – kaip antras tėtis. Galima sakyti, užaugino mane“, – artimą jų ryšį apibūdina mergina.

S. Kulikauskas apie S. Pakenytę atsiliepia taip pat gražiai. „Aš dar prieš penkerius metus, kai tik pradėjome rinkti medalius Europos ir pasaulio čempionatuose, per spaudos konferencijas žurnalistams sakydavau: tokia mergina kaip ji gimsta tik vieną kartą per šimtą metų. Žurnalistai tada, aišku, iš manęs pasijuokdavo, bet dabar atėjo laikas, kai manimi pagaliau tiki. Juk Santa – pirmoji Lietuvos dziudo imtynininkė, kuri dalyvauja olimpinėse žaidynėse“, – didžiuojasi jis.

Deja, su S. Pakenyte į olimpiadą S. Kulikauskas nevažiuos – jo vieta atiteko kitam treneriui. S. Kulikauskas nuoširdžiai stebisi tokiu Olimpinio sporto federacijos sprendimu, tačiau tikisi, kad ir be jo auklėtinę lydės sėkmė. „Aš žinau, ką jai reikia pasakyti, ką patarti. Nors jos meistriškumas toks aukštas, kad jau turi pati galvoti. Gal drauge nuvažiuosime į kitą olimpiadą“, – optimizmo nepraranda vyras.

S. Pakenytei jis linki kuo daugiau pasitikėjimo savimi – tada, labai gali būti, į Lietuvą ji parveš medalį. „Santa tikrai gali laimėti prieš bet ką. Tik kartais tas dziudo kilimas būna slidus“, – šmaikštauja treneris.

 

 

„Etaplius“ info


Pagerbti iš prestižinių turnyrų ir pasaulio čempionato grįžę sportininkai

2016-06-03

Vakar Šiaulių miesto savivaldybės Kūno kultūros ir sporto skyriuje buvo pagerbti iš Turkijos, Meksikos ir Kolumbijos grįžę sportininkai.

Taip pat dviem olimpietėms Eglei Balčiūnaitei ir Santai Pakenytei įteiktos Savivaldybės atminimo dovanos, nes sportininkės dėl įtempto varžybų grafiko negalėjo dalyvauti praėjusį savaitgalį Šiauliuose vykusioje Olimpinėje dienoje, kai buvo apdovanoti visi mūsų miesto olimpiečiai.

O šiais metais Šiauliai jau turi net šešis olimpiečius. Tiek olimpiadoje dalyvausiančių sportininkų dar nesame turėję. Į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes kelialapius savo rankose turi maratonininkė Rasa Drazdauskaitė, vidutinių nuotolių bėgikė E. Balčiūnaitė, dziudo sportininkė S. Pakenytė, 200 m rungties irkluotojai Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas bei parolimpietis lengvaatletis Mindaugas Bilius.
Bėgikė E. Balčiūnaitė grįžo iš Europos čempionų klubų taurės, vykusios Mersine (Turkija). Pasak bėgikės, šiose varžybose ji susidūrė su stipria konkurencija, tad teko rimtai pakovoti.

„Negaliu sakyti, kad Turkijoje man sekėsi puikiai. Aš dar nesu geros formos – vyksta tik bazinis pasiruošimas, nes šiek tiek turėjau traumų, tad viskas truputį atsidėjo. Taigi dabar yra pakankamai jautrus etapas, kur dar neaišku, kas bus, kaip bus. Bet buvau penkta, o šis rezultatas, aišku, man nėra geriausias. Tiesiog pralaimėjau finiše. Tačiau pamačiau, kad dar reikia šlifuoti sprintą, dažnumą ir visa kita, bet manau, jog viskas dar priešakyje“, – apie savo pasirodymą Turkijoje kalbėjo E. Balčiūnaitė.

Anot bėgikės, ji labai džiaugiasi, kad priėmė sprendimą dalyvauti šiose varžybose, nes pamatė, kurioje vietoje dabar yra, ko jai trūksta ir ko dar reikia. Vis dėlto E. Balčiūnaitės dar laukia svarbiausios šių metų varžybos – sportininkė pateko į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes. Iki olimpiados ji dar planuoja padaryti porą startų Šveicarijoje, dalyvauti Lietuvos čempionate ir gal net bandyti startuoti Europos čempionate, kuris būtų kaip generalinė repeticija prieš olimpiadą.

„Kadangi dabar dirbu su šveicaru treneriu, tai jis planuoja jau rugpjūčio ketvirtą dieną vykti į Rio de Žaneirą ir aš labai norėčiau vykti kartu. Tuomet būtų viskas idealu, turėčiau daug laiko adaptacijai, daug laiko iki starto. Tačiau viskas priklauso nuo to, ar išvykti anksčiau mane išleis lietuviai“, – norą anksčiau nuvykti į Rio de Žaneirą išreiškė olimpietė.
Dziudo imtynininkė S. Pakenytė dalyvavo prestižinėse „Judo Masters“ varžybose Meksikoje, kur iškovojo teisę dalyvauti Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse. Šiaulietė tapo pirmąja dziudo sportininke Lietuvos istorijoje, iškovojusia kelialapį į olimpiadą.

„Pirmiausia labai džiaugiuosi, kad antrus metus iš eilės galėjau dalyvauti tokiame prestižiniame turnyre, kurį vadinu antra olimpiada, nes į tą turnyrą patenka 16–17 stipriausių pasaulio moterų, vyrų – truputį daugiau. O Meksikoje jau buvome – Gvadalacharoje. Maniau, kad bus kažkas įspūdingesnio. Ten buvo labai karšta – apie 36–38 laipsnius, bet grįžus į Lietuvą man čia žymiai karščiau.

Turnyro metu burtai man nelabai pasisekė, nes pirmoje kovoje susitikau su pasaulyje antrąjį reitingą turinčia kine. Su ja man teko susidurti jau ne pirmą kartą. Praėjusias varžybas, kaip ir šias, aš jai pralaimėjau, tik šį kartą dėl savo klaidos. Ši sportininkė šiame turnyre tapo antra“, – apie susitikimą su stipria varžove pasakojo S. Pakenytė.  

Prakalbus apie iškovotą kelialapį į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes S. Pakenytė teigė, kad ji vis dar netiki, jog kelialapis jau jos rankose.

„Man po varžybų visi rašė, o aš atsakydavau, kad dar į olimpiadą nepatekau – nematau sąrašo. Be to, jeigu ne treneris, tai tikriausiai į olimpiadą būčiau nepatekusi. Jis mane tiesiog privertė, nes buvo visko – ir ašarų, visko. Tikrai iki olimpiados kelias nebuvo lengvas, reikėjo labai daug ko praeiti“, – sakė olimpietės titulu besidžiaugianti S. Pakenytė.
Gabrielius Pabijanskas neseniai grįžo iš Kolumbijos, kur Medelino mieste buvo surengtas pasaulio mažųjų dviračių kroso (BMX) čempionatas. Šiame čempionate mūsų miesto sportininkas jaunių (17–18 metų) varžybose užėmė 20-ą vietą.

G. Pabijanskas padėkojo Kūno kultūros ir sporto skyriui, kad jį išleido į pasaulio čempionatą, ir pažymėjo, jog važiuodamas į šias varžybas jis tikėjosi laimėti. Tačiau viskas pasisekė ne taip gerai, nes važiavo be trenerio.

„Per šias varžybas sau turėjau atstoti psichologą, mechaniką ir trenerį. Viską turėjau daryti pats. Tai, matyt, ir lėmė rezultatą. Dar norėčiau padėkoti olandų ir belgų komandai, kurie tvarkė man dviratį“, – apmaudą dėl to, kad į pasaulio čempionatą turėjo vykti vienas, išliejo sportininkas.  

Išklausęs G. Pabijanską Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Gintaras Jasiūnas patikino, kad apie šį negatyvų klausimą su sportininku ir jo treneriu bus pakalbėta vėliau ir trumpai paaiškino nemalonią situaciją: „Iš tiesų atsakingas už Lietuvos rinktinę buvo treneris Albertas Rimša. Tačiau jis buvo labiau susikoncentravęs į savo auklėtinę Vilmą Rimšaitę. O federacija ir miestas tiesiog neturėjo finansinių galimybių išleisti dar ir antrą trenerį“, – aiškino G. Jasiūnas.

Vis dėlto puikius sportinius rezultatus demonstruojantis G. Pabijanskas vylėsi, kad šie sunkumai jam išeis į naudą ir jau dabar kuria planus – tikslingai ruoštis 2020 m. Tokijo olimpinėms žaidynėms.

 

S. Pakenytė tapo pirma dziudo sportininke Lietuvos istorijoje, iškovojusia kelialapį į olimpiadą. 

„Šiaulių naujienų“ info


Sportininkai jau gyvena olimpiados nuotaikomis

2016 m. birželio 3 d.

E. Bal­čiū­nai­tė su­grį­žo iš sa­vait­ga­lį Tur­ki­jo­je, Mer­si­ne, vy­ku­sių leng­vo­sios at­le­ti­kos Eu­ro­pos čem­pio­nų klu­bų tau­rės fi­na­li­nių var­žy­bų. Šiau­lie­tė at­sto­vau­ja klu­bui „Cos­ma“, ku­ris yra pir­ma­sis Lie­tu­vos klu­bas, pa­te­kęs tarp aš­tuo­nių stip­riau­sių Eu­ro­pos klu­bų. Lie­tu­vai­čiai šio­se var­žy­bo­se pel­nė tris pir­mą­sias vie­tas as­me­ni­nė­se rung­ty­se bei dar 12 pri­zi­nių vie­tų ir iš­ko­vo­jo ket­vir­tą­ją vie­tą.

Eg­lė rung­ty­nia­vo 800 met­rų bė­gi­mo rung­ty­je ir pel­nė penk­tą­ją vie­tą. Pa­sak spor­ti­nin­kės, pra­lai­mė­ta fi­ni­še.

„Bu­vo pa­kan­ka­mai stip­ri kon­ku­ren­ci­ja, te­ko pa­ko­vo­ti. Ne­ga­liu sa­ky­ti, kad se­kė­si pui­kiai. Dar ne­su ge­riau­sios for­mos. Su tre­ne­riu sa­ko­me, kad da­bar esu ba­zi­nia­me pa­si­ruo­ši­me. Tu­rė­jau ne­di­de­lių trau­mų ir da­bar pa­kan­ka­mai jaut­rus eta­pas, kai neaiš­ku, kaip vis­kas to­liau ei­sis“, – sa­kė leng­vaat­le­tė.

Pa­sak E. Bal­čiū­nai­tės, šios var­žy­bos jai bu­vo pa­si­tik­ri­ni­mas prieš ar­tė­jan­čią Olim­pia­dą, ko dar trūks­ta, ką rei­kia to­bu­lin­ti.

Va­sa­rą leng­vaat­le­tė pla­nuo­ja su­da­ly­vau­ti var­žy­bo­se ir tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lo­je Švei­ca­ri­jo­je bei Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te. Ge­ne­ra­li­ne re­pe­ti­ci­ja prieš Olim­pia­dą E. Bal­čiū­nai­tei tu­rė­tų tap­ti Eu­ro­pos čem­pio­na­tas, ku­ris vyks lie­pą Olan­di­jo­je.

„No­rė­čiau į Rio vyk­ti rugp­jū­čio 4 die­ną. Tai bū­tų idea­lu, tu­rė­čiau daug lai­ko adap­tuo­tis ir pa­si­ruoš­ti star­tui“, – sa­kė E. Bal­čiū­nai­tė.

Dziu­do im­ty­ni­nin­kė San­ta Pa­ke­ny­tė taip pat iš­ko­vo­jo tei­sę da­ly­vau­ti Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se. Be­je, ji pir­mo­ji lie­tu­vė mo­te­ris, ku­ri olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se Lie­tu­vai at­sto­vaus dziu­do var­žy­bo­se.

„Aš dar ne­ti­kiu, kad va­žiuo­siu į Olim­pia­dą. Ne­pa­ti­kė­siu, kol ne­pa­ma­ty­siu sa­vęs są­ra­še“, – va­kar šyp­so­da­ma­si sa­kė spor­ti­nin­kė.

Į olim­pi­nes žai­dy­nes 24-erių me­tų šiau­lie­tė pa­te­ko pa­gal pa­sau­lio rei­tin­gą. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 78 ki­log­ra­mus ji yra 24-a.

S. Pa­ke­ny­tė sa­ko, kad jai iki Olim­pia­dos rei­kia įgy­ti dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo jė­go­mis. Kar­tais bū­na su­dė­tin­ga su­val­dy­ti jau­du­lį prieš var­žy­bas, ta­čiau dar­bas su psi­cho­lo­ge pa­ma­žu pa­de­da įveik­ti šias pro­ble­mas. „Anks­čiau prieš var­žy­bas net ne­ga­lė­da­vau už­mig­ti, gal­vo­da­vau, ko­kius veiks­mus da­ry­siu, kaip per­me­siu var­žo­vę. Da­bar to nė­ra, sten­giuo­si apie nie­ką ne­gal­vo­ti“, – sa­ko spor­ti­nin­kė.

Tik už­va­kar S. Pa­ke­ny­tė grį­žo iš sa­vait­ga­lį Mek­si­ko­je, Gva­da­la­cha­ro­je, vy­ku­sių pres­ti­ži­nių „Ju­do Mas­ters“ var­žy­bų, ku­rių pri­zų fon­dą su­da­rė 200 tūks­tan­čių JAV do­le­rių.

Pa­sak S. Pa­ke­ny­tės, šios var­žy­bos pri­ly­gi­na­mos olim­pia­dai, nes į jas at­va­žiuo­ja 16 stip­riau­sių pa­sau­lio dziu­do spor­ti­nin­kių. Bur­tai šiau­lie­tei ne­bu­vo pa­lan­kūs – pir­mą­ją ko­vą lė­mė su pa­sau­lio rei­tin­ge tre­čią­ją vie­tą uži­man­čia ki­ne Si­si Ma. S. Pa­ke­ny­tė su­kly­do ir pra­lai­mė­jo, o ki­nė vė­liau iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą.

Spor­ti­nin­kė sa­kė, kad Mek­si­ko­je bu­vo la­bai karš­ta – 36–38 laips­niai karš­čio, ta­čiau su­grį­žus į Lie­tu­vą pa­si­ro­dė, kad čia dar karš­čiau.

„Gva­da­la­cha­ros mies­tas įsi­kū­ręs pu­sant­ro ki­lo­met­ro aukš­ty­je, ten že­mas oro slė­gis, to­dėl į sa­lę ne­tgi lei­do de­guo­nį“, – pa­sa­ko­jo S. Pa­ke­ny­tė.

Gab­rie­lius Pa­bi­jans­kas sa­vait­ga­lį da­ly­va­vo Ko­lum­bi­jo­je vy­ku­sia­me pa­sau­lio BMX dvi­ra­čių čem­pio­na­te. Vai­ki­nų jau­ni­mo gru­pė­je kro­so rung­ty­je aš­tuo­nio­lik­me­tis šiau­lie­tis li­ko 20 vie­to­je, o at­ski­ro star­to lenk­ty­nių rung­ty­je bu­vo 24-as tarp 57 da­ly­vių.

„Ti­kė­jau­si lai­mė­ti, bet se­kė­si ne taip ge­rai, kaip no­rė­jo­si. Var­žy­bo­se tu­rė­jau sau at­sto­ti ir psi­cho­lo­gą, ir me­cha­ni­ką, ir tre­ne­rį. Bu­vau vie­nas lau­ke ka­rys. Tai tur­būt ir lė­mė to­kį re­zul­ta­tą“, – ap­gai­les­ta­vo spor­ti­nin­kas ir dė­ko­jo bel­gų ko­man­dos me­cha­ni­kams, ku­rie tvar­kė jo dvi­ra­tį.

Šio­se var­žy­bo­se taip pat da­ly­va­vo Vil­ma Rim­šai­tė. Pa­sak Gin­ta­ro Ja­siū­no, Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo, jos tre­ne­ris Al­ber­tas Rim­ša bu­vo įpa­rei­go­tas rū­pin­tis abiem spor­ti­nin­kais, bet ma­tyt, bu­vo la­biau su­si­tel­kęs ties sa­vo auk­lė­ti­ne.

G. Pa­bi­jans­ko tre­ne­ris Do­na­tas Ar­mo­nas sa­kė, kad jo auk­lė­ti­nis star­ta­vo ge­rai, ta­čiau vė­liau pa­da­ry­ta ke­le­tas klai­dų, ku­rias gal­būt lė­mė psi­cho­lo­gi­niai mo­men­tai.

G. Pa­bi­jans­kas da­ly­vau­ja Eu­ro­pos BMX eta­puo­se ir po pir­mų­jų eta­pų yra penk­to­jo­je vie­to­je.

G. Ja­siū­nas pa­si­džiau­gė, kad į Rio de Ža­nei­ro olim­pia­dą at­rink­tas re­kor­di­nis skai­čius šiau­lie­čių – še­ši. Be jau mi­nė­tų spor­ti­nin­kių S. Pa­ke­ny­tės ir E. Bal­čiū­nai­tės, ke­lia­la­pius yra iš­ko­vo­ję ma­ra­to­ni­nin­kė Ra­sa Draz­daus­kai­tė, bai­da­ri­nin­kai Au­ri­mas Lan­kas ir Ed­vi­nas Ra­ma­naus­kas (star­tuos 200 met­rų dvi­vie­čių bai­da­rių dis­tan­ci­jo­je), pa­ro­lim­pie­tis leng­vaat­le­tis Min­dau­gas Bi­lius.

Ti­kė­ti­na, kad į olim­pia­dą vyks­tan­čių šiau­lie­čių bus ir dau­giau. Dėl ke­lia­la­pio į pa­ro­lim­pi­nes žai­dy­nes dar ko­vo­ja leng­vaat­le­tis Jo­nas Spu­dis. Ga­li bū­ti, kad var­di­nio kvie­ti­mo su­lauks ir BMX dvi­ra­ti­nin­kė V. Rim­šai­tė.

Ap­mau­du, kad be ke­lia­la­pio į Olim­pia­dą li­ko ki­ta Šiau­lių ma­ra­to­ni­nin­kė Re­mal­da Ker­gy­tė. Nors leng­vaat­le­tė įvyk­dė olim­pi­nį nor­ma­ty­vą, ta­čiau to­kių ša­lies spor­ti­nin­kių bu­vo net še­šios, o į Olim­pia­dą vyks tik trys – kar­tu su R. Draz­daus­kai­te vyks­ta Dia­na Lo­ba­čevs­kė ir po pa­pil­do­mos at­ran­kos ke­lia­la­pį iš­ko­vo­ju­si Vai­da Žū­si­nai­tė.

 

San­ta Pa­ke­ny­tė pir­mo­ji lie­tu­vė mo­te­ris olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se Lie­tu­vai at­sto­vau­sian­ti dziu­do var­žy­bo­se. Tai svar­bus pa­sie­ki­mas ne tik spor­ti­nin­kei, bet ir jos tre­ne­riui Sta­nis­lo­vui Ku­li­kaus­kui (cent­re) bei spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ va­do­vui Sta­nis­lo­vui Mon­kui.

 

“Šiaulių krašto” info


Šiauliuose rungėsi sambo imtynininkai

 

2016-04-03

Sekmadienį Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ imtynių sporto salėje įvyko VII tarptautinis pasaulio čempiono Stanislovo Kulikausko sambo turnyras. Rungėsi vaikinai ir merginos, gimę 2000 m. ir jaunesni.

Sporto mokyklos „Atžalynas“ sambo-dziudo imtynių treneris Stanislovas Kulikauskas yra dukart tapęs Sovietų Sąjungos sporto meistru. 1974 m. jis apgynė sambo, o po poros metų ir dziudo imtynių sporto meistro vardą. Europos meistrų dziudo čempionate, vykusiame Sankt Peterburge, jis yra iškovojęs sidabro medalį, o tokio pat lygio čempionate, vykusiame Londone, pelnė trečią vietą. 2008 m. S. Kulikauskas Belgijos sostinėje Briuselyje vykusiame pasaulio dziudo meistrų čempionate, svorio kategorijoje iki 73 kg, tapo nugalėtoju ir iškovojo aukso medalį. Šiame turnyre dalyvavo 22 dziudo meistrai iš tiek pat pasaulio šalių. Tokiu aukštu pasiekimu negali didžiuotis nė vienas Lietuvos dziudo imtynių treneris.

S. Kulikauskas buvo pastebėtas tarnaujantis Sovietų kariuomenėje 1974 m. Šiaulietis dalyvavo komandinėse imtynių varžybose, kur atstovavo Baltijos šalių regiono komandai. Iš viso varžybose dalyvavo dvylika komandų, o imtynininkai buvo suskirstyti į dešimt skirtingų svorio kategorijų. Šiaulietis 60 kg svorio kategorijoje įveikė Vladimirą Putiną. Nors galutinis Baltijos regiono komandos rezultatas buvo ne pats geriausias, tačiau S. Kulikauską po įspūdingo pasirodymo prašė pasilikti kariuomenėje.

S. Kulikauskas didžiuojasi savo auklėtinėmis Santa Pakenyte, Virginija Kepalaite ir Ieva Ruzgyte. Nuo mažų dienų jis treniravo du buvusius Gruzdžių vaikų socializacijos centro auklėtinius Igną Petkų ir Justiną Alejūną. Kasdien treneris važinėdavo į Gruzdžius savo lėšomis. S. Kulikausko treniruojamų aukšto meistriškumo sambo imtynininkų grupei priklauso ir Vaida Kaškevičiūtė, Marija Ramanauskaitė, Benas Mikalauskas. Treneris sako, kad jam nėra svarbūs auklėtinių rezultatai – kur kas svarbiau, kad jie užsiėmę, o ne gatvėmis šlaistosi.

Šiaulių arenoje esančiame Sporto muziejuje galima išvysti sambo-dziudo imtynių trenerio Stanislovo Kulikausko pasiekimų parodą. Be Europos dziudo imtynių čempionatuose laimėtų medalių, eksponuojami sporto meistrų pažymėjimai, ženkleliai.

 

“Etaplius” info
S.Pakenytė „Grand Prix“ dziudo turnyre Gruzijoje užėmė 7-ą vietą

 2016.03.27

  Tbilisyje (Gruzija) sekmadienį baigiasi IJF „Grand Prix“ serijos dziudo turnyras. Paskutinę jo dieną ant tatamio kovojo trys Lietuvos atstovai. Geriausiai sekėsi sunkiasvorei Santai Pakenytei. Svorio kategorijoje per 78 kg lietuvė dėl mažesnio įspėjimų skaičiaus (1 prieš 2) įveikė kazachę Gulžan Issanovą, bet ketvirtfinalyje dėl didesnio įspėjimų skaičiaus (3 prieš 2) nusileido kinei Sisi Ma. Paguodos turnyre lietuvė neatsilaikė nė 2 min. prieš „Ippon“ įvertinimą gavusią baltarusę Maryną Sluckają ir bendroje įskaitoje užėmė 7-ą vietą. Toje pačioje svorio kategorijoje kovojusi Sandra Jablonskytė per 1 min. 17 sek. nugalėjo kroatę Ivaną Šutalo, bet aštuntfinalyje vos per 34 sek. pralaimėjo prancūzei Emilie Andeol. Karolis Bauža svorio kategorijoje iki 90 kg pateko tiesiai į antrąjį ratą, tačiau jame nusileido Serbijos atstovui Dmitrijui Gerasimenko.  

Info: www.sportas.lt


Santa Pakenytė iškovojo Europos dziudo taurės etapų bronzos medalį

2016.02.28

Sekmadienį Varšuvoje (Lenkija) pasibaigusiame atviros Europos moterų dziudo taurės etape bronzos medaliu pasidabino sunkiasvorė Lietuvos kovotoja Santa Pakenytė. Svorio kategorijoje per 78 kg S.Pakenytė „Ippon“ įvertinimu nugalėjo italę Elisą Marchio, o ketvirtfinalyje dėl mažesnio įspėjimų skaičiaus (1 prieš 2) įveikė lenkę Katarzyną Furmanek. Pusfinalyje S.Pakenytė sustabdė rusė Ksenia Čibisova, bet mažajame finale lietuvė atsitiesė ir „Waza-ari“ įvertinimu nugalėjo ukrainietę Jelizavetą Kalaniną.
ioje svorio kategorijoje kovojo ir Sandra Jablonskytė. Ji pateko į ketvirtfinalį, kuriame nusileido jau minėtai K.Čibisovai. Paguodos turnyre S.Jablonskytė „Ippon“ įvertinimu pranoko K.Furmanek, tačiau mažajame finale turėjo pripažinti baltarusės Marynos Sluckajos pranašumą. Svorio kategorijoje iki 78 kg kovojusi Miglė Dudėnaitė pralaimėjo jau pirmajame rate.

Info. www.sportas.lt


Lietuvos jaunių dziudo varžybos


Šių metų spalio 2 – 3 d. Kaune vyko Lietuvos jaunių dziudo žaidynių varžybos kuriose dalyvavo penki šiauliečiai. Svorio kategorijoje iki 48 kg  trečią vietą iškovojo Eglė Naudžiūnaitė.  Svorio kategorijoje iki 52 kg  pirmą vietą iškovojo Raminta Vrubliauskaitė, finale nugalėjusi Lietuvos jaunių čempionę alytiškę Gretą Funkaitę. Svorio kategorijoje iki 50 kg  trečią vietą iškovojo Andrius Gaigalaitis. Sunkaus svorio kategorijoje trečią vietą iškovojo Aivaras Skyrius. Svorio kategorijoje iki 70 kg penktą vietą iškovojo Arūnė Kubiliūtė. Nepasisekė svorio kategorijoje iki 66 kg kovojusiam Pijui Giliui, nors vaikinas labai stengėsi pasisekė užimti tik dvyliktą vietą. Komandą varžyboms ruošė: vyr. treneris Rolandas Kazlauskas ir treneriai Kęstutis Masionis, Stanislovas Kulikauskas, Audrius Šeporaitis.           

            Sportininkų pasiaukojimo dėka pavyko aplenkti Panevėžio ir Klaipėdos miestų komandas. Viso varžybose dalyvavo virš 200 sportininkų.

 

 

 Nuotraukoje: (iš kairės) komandos vyr. treneris R. Kazlauskas, Eglė Naudžiūnaitė, Arūnė Kubiliūtė, Raminta Vrubliauskaitė, Pijus Gilys ir Andrius Grigalaitis.


Pagerbti universiados dalyviai 

2015 m. liepos 21 d.

Vakar Šiaulių miesto savivaldybėje meras Artūras Visockas sveikino šiauliečius sportininkus, liepos 3–14 dienomis dalyvavusius Pietų Korėjos Kvandžu mieste vykusioje pasaulio studentų universiadoje. Susitikime sportininkai ne tik dalijosi įspūdžiais iš žaidynių, bet ir pasakojo apie savo kasdienybę: treniruotes, pragyvenimą, traumas.

Žaidynėse Lietuvai atstovavo 71 sportininkas, tarp jų – keturi šiauliečiai. Lietuviai iškovojo 9 medalius: 5 aukso, 1 sidabro ir 3 bronzos.

Į susitikimą su meru atvyko bronzos medalį iškovojusi dziudo sportininkė Santa Pakenytė su treneriu Stanislovu Kulikausku, lengvaatletė Eglė Balčiūnaitė su treneriu Aleksandru Kitanov ir lengvaatlečio Justino Beržanskio treneris Dainius Šaučikovas. J. Beržanskis ir krepšininkas Rokas Giedraitis išvykę į treniruočių stovyklas.

Svorio kategorijoje per 78 kilogramus kovojusi S. Pakenytė pasakojo, jog sužinojusi savo pirmąją varžovę nenudžiugo. Pietų Korėjos sportininkė Minjeon Kim savo šalies reitinge yra pirmoje vietoje, o pasaulyje užima aštuntąją vietą.

Kaip ir reikėjo tikėtis, kova buvo nelengva ir ją Santa pralaimėjo. Tačiau šiaulietę išgelbėjo tai, kad žaidynėse buvo rungtyniaujama ne olimpine sistema, kai pralaimėjus pirmą kovą tenka pasitraukti iš tolesnės kovos, o pagal senąją tvarką. Kadangi korėjietė sėkmingai nužygiavo iki finalo, S. Pakenytei suteikė šansą kautis dėl bronzos.

Pirmajame paguodos turnyro etape šiaulietė įveikė rusę Aydaną Nagorovą, o vėliau brazilę Sibillą Fachollį. Kovoje dėl bronzos Santa įveikė ukrainietę Anastasiją Sapsai ir iškovojo pirmąjį lietuvių medalį šių metų universiadoje.

Vakar susitikime Santos kairės rankos plaštaka buvo specialiame įtvare. Sportininkė pasakojo, kad žaidynėse kovodama absoliučioje svorio kategorijoje pasitempė ranką, prasidėjo uždegimas. Tai bene rimčiausia jos patirta trauma per pastaruosius metus.

S. Pakenytė šiuo metu studijuoja Kaune ir treniruojasi ne tik pas S. Kulikauską, bet ir pas trenerį Petrą Vinciūną. Pasak sportininkės, darbas su šiuo treneriu, išugdžiusiu ne vieną čempioną, jai davė daug naudos. Kaune Santa treniruojasi su vaikinais. Tai turi savų pliusų, nes vaikinai stipresni, ir reikia įdėti daugiau pastangų norint juos įveikti.

Pagal šiandienos taškus S. Pakenytė galėtų vykti į Rio de Žaneirą, tačiau ji dar negali atsipalaiduoti. Beveik iki pat žaidynių dziudo sportininkė turės dalyvauti varžybose ir pelnyti gana aukštas vietas, kad užsitikrintų kelialapį į olimpiadą.

Per žingsnį nuo medalio universiadoje liko bėgikė E. Balčiūnaitė. Moterų 800 metrų bėgimo finale šiaulietė sugaišo 2 minutes 0,49 sekundės ir, pagerinusi asmeninį sezono rekordą bei aplenkusi tris varžoves, liko ketvirta. Nuo bronzą iškovojusios vokietės Fabiennes Kohlmann šiaulietė atsiliko vos 0,67 sekundės. Tačiau Eglei pakako pasiekto rezultato, kad gautų kelialapį į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes.

Meras domėjosi, kur sportininkė treniruojasi. Eglė pasakojo, jog dažniausiai Šiauliuose, kol leidžia oro sąlygos. Žiemą, kad nereikėtų sukti ratus manieže, kiek tik leidžia galimybės stengiasi išvykti treniruotis į užsienį.

„Man Šiaulių klimatas nelabai tinka. Kai nuvykstu į varžybas ar treniruotes prie jūros, vandenyno, kur daug saulės, daug geriau jaučiuosi, geresnė būna mano forma“, – šypsojosi sportininkė.

Šiaulietis Justinas Beržanskis vyrų 3000 metrų kliūtinio bėgimo rungtyje finišavo per 8 minutes 43,34 sekundės, pagerino asmeninį sezono rekordą ir užėmė septintąją vietą. Rungties nugalėtoju tapo vokietis Martinas Christianas Grau (8:31.55 min.).

Sportininko treneris D. Šaučikovas sakė, kad prieš varžybas tikėtasi patekti į šešetuką, tai sportininkui būtų garantavę finansavimą kitiems metams.

Treneris pažymėjo, kad Justinui Lietuvoje beveik nėra su kuo varžytis, ne ką geresnė situacija ir stovyklose. Pasak trenerio, perspektyvių bėgikų vyrų Lietuvoje gal atsirastų ir daugiau, tačiau baigę mokyklas, studijas jie ieškosi geriau apmokamų darbų, nes vien iš sporto nagali pragyventi, išlaikyti šeimos. Trenerio darbas jaunus sportininkus tenkina tik tol, kol patys sportuoja. Baigęs sportininko karjerą retas lengvaatletis vyras renkasi menkai apmokamą trenerio darbą.

Lietuvai žaidynėse atstovavo ir šiaulietis krepšininkas Rokas Giedraitis. Lietuvos studentų krepšinio rinktinė, kurios sudėtyje žaidė Rokas, sėkmingai įveikė grupės etapą. Turnyro ketvirtfinalyje nusileista JAV studentų rinktinei. Kovoje dėl 5 vietos Lietuvos krepšininkai 58:69 turėjo pripažinti Prancūzijos ekipos pranašumą.

Žaidynėse lietuvių sportininkų iškovoti devyni medaliai lėmė Lietuvai net 13 vietą bendrojoje medalių įskaitoje tarp pusantro šimto dalyvavusių pasaulio valstybių. Mūsų šalies sportininkai aplenkė Didžiąją Britaniją (17 vieta), Kanadą (21 vieta), Australiją (15 vieta), Braziliją (23 vieta) ir kitas dideles šalis.

Aukso medalius Lietuvai iškovojo irkluotojai Donata Vištartaitė ir Milda Valčiukaitė bei Saulius Ritter ir Rolandas Maščinskas (porinių dviviečių valčių irklavimas), Lina Šaltytė ir Žygimantas Gališanskis (vienviečių valčių irklavimas) bei šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė.

Sidabro medalį moterų vienviečių lengvasvorių valčių irklavime iškovojo Sonata Petrikaitė. Bronzos medalius be S. Pakenytės dar pelnė disko metikas Andrius Gudžius ir dziudo sportininkas Karolis Bauža.

 

Santa Pakenytė buvo tarp 11 Lietuvos sportininkų, iš pasaulio studentų universiados grįžusių su medaliais. Ji dziudo varžybose svorio kategorijoje per 78 kg iškovojo trečiąją vietą.

 

„Šiaulių krašto“ info


S.Pakenytė Europos žaidynėse – penkta

 

Bakų (Azerbaidžanas) vykstančių pirmųjų Europos žaidynių dziudo turnyre Lietuvos atstovai Marius Paškevičius ir Santa Pakenytė užėmė penktąsias vietas.

Vyrų svorio kategorijos per 100 kg paguodos turnyro kovoje dėl bronzos medalio šeštadienį 35-erių metų M. Paškevičius pralaimėjo 14 metų jaunesniam ukrainiečiui Jakivui Chamai.

Moterų svorio kategorijos per 78 kg dvikovoje dėl bronzos 24-erių metų S. Pakenytė nusileido 31-erių metų turkei Belkis Kajai (Belkis Kaya).

 ELTOS informacija

Šiaulių arenoje kovojo sambistai

Šiaulių arenoje vyko VI tarptautinis pasaulio čempiono Stanislovo Kulikausko vardo jaunių ir kovinio sambo turnyras.
 Gegužės 30 dieną Šiaulių arenoje vyko VI tarptautinis pasaulio čempiono Stanislovo Kulikausko vardo jaunių ir kovinio sambo turnyras. Šiame turnyre dalyvavo apie 60 dalyvių iš trijų valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Olandijos.
Iškovotų medalių gausa pradžiugino Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtiniai, kurie gynė ne tik savo miesto, bet ir šalies vardą.
Auksu šiame turnyre pasipuošė Stanislovo Kulikausko treniruojami sportininkai – Linas Živitkauskas (74 kg), Marius Poškus (82 kg) ir Osvaldas Dambrauskas (75 kg) bei Rolando Kazlausko auklėtiniai – Aida Stradomskytė (56 kg) ir Simas Garbenis (90 kg).
Sidabro medaliai atiteko Edgarui Staniuliui (74 kg), Dariui Samuiliui (82 kg), Justui Stankevičiui (48 kg), Renaldui Lingiui (56 kg) ir Rokui Sireikiui (70 kg), treniruojamiems S. Kulikausko bei Justinai Saliamorytei (+75 kg), treniruojamai R. Kazlausko.
Bronzą iškovojo S. Kulikausko auklėtiniai – Gabrielė Zmitraitė (52 kg), Ignas Jaruševičius (48 kg), Gustas Gabalis (56 kg) ir Pijus Gilys (60 kg).
Pasak prizininkų trenerio ir varžybų organizatoriaus S. Kulikausko, turnyras pasisekė puikiai.
„Iš tikrųjų, tiek aš, tiek sporto mokykla, tiek sporto skyrius – padarėme viską ką galėjome, tad tokio rango varžybas, kurios buvo surengtos pas mus, galima drąsiai vykdyti pasaulio ir Europos čempionatuose.
Turnyras vyko miesto širdyje, Šiaulių arenoje, jo metu buvo grojamas Lietuvos himnas, atidarymo proga pasirodė orkestras, o tautiniais rūbais apsirengę asmenys prizininkams įteikė medalius. Pasikartosiu, kad iš mūsų pusės viskas buvo labai gražu ir tvarkinga, visi labai džiaugėsi, dėkojo ir sakė, kad kitąkart vėl čia atvažiuos“, – apie nusisekusią organizacinę turnyro pusę kalbėjo S. Kulikauskas.
Taip pat S. Kulikauskas pridūrė, kad džiaugiasi ir didžiuojasi savo auklėtiniu O. Dambrausku.
„Osvaldas jau antrus metus iš eilės tampa čempionu, tad dėl to esu labai laimingas. Žinoma, didžiuojuosi ir kitais savo auklėtiniais, kurie iškovojo tikrai nemažai medalių“, – auklėtinių pasiekimais džiaugėsi S. Kulikauskas.

 


 

"Šiaulių naujienų" infoSanta Pakenytė iškovojo sidabro medalį.

 Baku (Azerbaidžanas) vykusiame dziudo imtynių „Grand Slam“ turnyre Lietuvos atstovė

Moterų svorio kategorijos per 78 kg A grupėje lietuvė nugalėjo serbę Milicą Žabič ir vokietę Jasmin Kiulbs. S. Pakenytė pusfinalyje įveikė brazilę Rošelę Nunes ir tik finale nusileido ukrainietei Svetlanai Jaromkai.

Kita lietuvė Sandra Jablonskytė toje pačioje kategorijoje jau pirmajame susitikime pralaimėjo vokietei Karolinai Veis.

Lietuvis Karolis Bauža (iki 90 kg) pralaimėjo antrajame rate, o Žilvinas Lekavičius (iki 100 kg) suklupo jau pirmojoje savo dvikovoje.

"Šiaulių krašto" info

Dziudo sportininkės siekė pergalių
 

 Sa­vait­ga­lį Kė­dai­niuo­se vy­ko Lie­tu­vos dziu­do jau­nu­čių ir jau­nių čem­pio­na­tas, ku­ria­me rung­ty­nia­vo be­veik 330 spor­ti­nin­kų iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos.

 

Čem­pio­na­te ne­blo­gų re­zul­ta­tų pa­sie­kė Šiau­lių ra­jo­no Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los spor­ti­nin­kės, tre­ni­ruo­ja­mos Vid­man­to Bud­rai­čio. Tre­ne­ris sa­vo auk­lė­ti­nes gy­rė už ko­vin­gu­mą ir no­rą siek­ti per­ga­lių.

 

 

Jau­nu­čių U-16 var­žy­bo­se Mo­ni­ka Kviet­kaus­kai­tė svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 36 ki­log­ra­mų ir Sa­man­ta Pan­te­lai­ty­tė svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 40 kg iš­ko­vo­jo ant­rą­sias vie­tas. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 70 kg tre­čią­ją vie­tą pel­nė Li­ve­ta Blinst­ru­by­tė.

 

Jau­nių U-18 var­žy­bo­se svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 48 kg ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Gre­ta Stu­čins­ky­tė, tre­čią­ją – Ali­na Bal­čiū­nai­tė. Tre­čią­sias vie­tas pel­nė ir Aud­ro­nė Bu­čai­tė (iki 40 kg) ir Ing­ri­da Jo­nai­ty­tė (iki 44 kg).

 Var­žy­bo­se da­ly­va­vu­sios Gus­tė Gri­ga­lai­ty­tė, Glo­ri­ja Jon­čai­tė, Au­re­li­ja Pet­raus­kai­tė, In­ga Jo­nai­ty­tė, Ais­tė Bur­ny­tė, Ar­man­da Pau­laus­kai­tė užė­mė 5–7 vie­tas 

 

Ge­rai se­kė­si ir Šiau­lių mies­to spor­ti­nin­kams, tre­ni­ruo­ja­miems Ro­lan­do Kaz­laus­ko ir Aud­riaus Še­po­rai­čio. Pir­mą­ją vie­tą tarp jau­nu­čių svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 48 ki­log­ra­mų iš­ko­vo­jo A. Še­po­rai­čio tre­ni­ruo­ja­ma Ra­min­ta Vrub­liaus­kai­tė. To pa­ties tre­ne­rio auk­lė­ti­nė Ra­min­ta Žu­kaus­kai­tė svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 63 kg iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą. Tre­čia šio­je ka­te­go­ri­jo­je li­ko šiau­lie­tė Ga­bi­ja An­ta­na­vi­čiū­tė.

 

R. Kaz­laus­ko tre­ni­ruo­ja­mos jau­nu­tės Ag­nė Gal­di­kai­tė (iki 36 kg) pel­nė tre­čią­ją vie­tą, Eg­lė Nau­džiū­nai­tė (iki 40 kg) li­ko ket­vir­ta 

Jau­nių var­žy­bo­se ge­rai pa­si­ro­dė R. Kaz­laus­ko tre­ni­ruo­ja­mos Kor­ne­li­ja Ra­mo­nai­tė (iki 40 kg) ir Ine­sa Bur­ke­vi­čiū­tė (iki 44 kg), iš­ko­vo­ju­sios si­dab­ro me­da­lius. Ant­rą­ją vie­tą pel­nė ir šiau­lie­tė Arū­nė Ku­bi­liū­tė (iki 70 kg). Gre­ta Kaz­laus­kai­tė (iki 57 kg) pel­nė tre­čią­ją vie­tą.

Šiau­lie­tės Lo­re­ta Svei­kaus­kai­tė, Dai­va Čes­kaus­kai­tė, Vik­to­ri­ja Kri­laus­kai­tė, Gab­rie­lė Zmit­rai­tė pel­nė 4–7 vie­tas.

 
 
Vie­na iš per­spek­ty­vių Šiau­lių ra­jo­no dziu­do im­ty­ni­nin­kių Sa­man­ta Pan­te­lai­ty­tė jau­nu­čių var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą. Ant aukš­čiau­sio pa­ky­los laip­te­lio už­ko­pė kau­nie­tė Gai­ra Še­naus­kai­tė, tre­čia – ma­ri­jam­po­lie­tė Sa­man­ta Bu­zai­tė.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.


 

Šiaulių dziudo sportininkai tapo prizininkais

Šakiuose spalio 28–29 dienomis įvyko Lietuvos moksleivių dziudo jaunučių ir jaunių pirmenybės. Šiose varžybose puikiai pasirodė ir medalius pelnė jaunieji šiauliečiai.
Jaunučių amžiaus grupėje Raminta Vrubliauskaitė (48 kg. svorio kategorija) laimėjo pirmąją vietą ir pasipuošė auksu, o Kamilė Latanauskaitė (44 kg. svorio kategorija) iškovojo sidabrą.
Jaunių amžiaus grupėje Eglė Naudžiūnaitė (44 kg. svorio kategorija) ir Andrius Grigalaitis (42 kg. svorio kategorija) pelnė sidabro medalius.
Greta Kazlauskaitė (57 kg. svorio kategorija), Arūnė Kūbiliūtė (70 kg. svorio kategorija) ir Tadas Sireikis (90 kg. svorio kategorija) laimėjo bronzą.
Prizininkus paruošė Stasys Kulikauskas, Rolandas Kazlauskas ir Kęstutis Masionis.
 


Lietuvos moksleivių dziudo jaunučių ir jaunių pirmenybėse puikiai pasirodė ir medalius pelnė jaunieji šiauliečiai.


 

Iš Šakiuose vykusio dziudo čempionato šiauliečiai parsivežė pergales

 

Šakių atvirame tarptautiniame jaunučių-jaunių dziudo čempionate, sėkmingai pasirodė ir ne vieną medalį iškovojo šiauliečiai.
 Spalio 19 dieną Šakiuose įvyko Šakių atviras tarptautinis jaunučių-jaunių dziudo čempionatas. Šiame turnyre sėkmingai pasirodė ir ne vieną medalį iškovojo Šiaulių sporto mokyklos auklėtiniai.
Jaunių amžiaus grupėje Andrius Grigalaitis (iki 42 kg svorio kategorija) laimėjo sidabrą taip pat sidabru pasipuošė ir kitas sporto mokyklos auklėtinis Osvaldas Dambrauskas (iki 73 kg svorio kategorija).
Merginų jaunių grupėje nenugalima buvo ir aukso medalį laimėjo Raminta Vrubliauskaitė (iki 48 kg svorio kategorija), o trečiąją vietą iškovojo Greta Kazlauskaitė (iki 57 kg svorio kategorija) ir Arūnė Kubiliūtė (daugiau nei 63 kg svorio kategorija).
Jaunučių amžiaus grupėje bronzos medalius pelnė Rytis Laurinskis (55 kg svorio kategorija) ir Rokas Sireikis (66 kg svorio kategorija).
Šiuos sportininkus paruošė – Stanislovas Kulikauskas, Rolandas Kazlauskas, Kęstutis Masionis.

 

“Šiaulių naujienų” infoDziudo imtynių sportininkai į Šiaulius parvežė 5 medalius

 

 

Iš Kaune vykusių Lietuvos jaunučių dziudo imtynių žaidynių Šiaulių sporto mokyklos auklėtiniai parsivežė net 5 medalius.
Spalio 10–11 dienomis Kaune įvyko Lietuvos jaunučių dziudo imtynių žaidynės, iš kurių Šiaulių sporto mokyklos auklėtiniai parsivežė net 5 medalius.
Absoliučia čempione, aukso medalio laimėtoja tapo Arūnė Kubiliūtė (70 kg svorio kategorija). Varžybose A. Kubiliūtė visas priešininkes įveikė aiškia persvara bei kovas užbaigė anksčiau laiko.
Sidabro medalius pelnė Andrius Grigalaitis (38 kg kategorija) ir Raminta Vrubliauskaitė (44 kg kategorija).
Bronza pasipuošė Ramina Žukauskaitė (63 kg kategorija) ir Aivaras Skyrius (+81 kg kategorija).
Medalių laimėtojus paruošė – Rolandas Kazlauskas, Kęstutis Masionis ir Stanislovas Kulikauskas.
Pasak čempionės A. Kubiliūtės trenerio R. Kazlausko, šios vykusios Lietuvos jaunučių dziudo imtynių žaidynės parodė, kad A. Kubiliūtė jau subrendo kaip sportininkė ir pasiekė meistriškumą, todėl tikimasi ir tolesnių jos pergalingų kovų.

 

 “Šiaulių naujienų” info


Šiaulių dziudo imtynininkai puikiai pasirodė varžybose

 

 
 Kaune vykusiame 2014 m. tarptautiniame jaunučių dziudo turnyre laisvės gynėjų dienai paminėti ir dziudo pradininko Lietuvoje A. Bubnelio atminimo taurei laimėti varžėsi 243 dalyviai iš Latvijos, Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos 18 miestų. Iš viso dalyvavo 21 komanda. Tai buvo varžybos, skirtos pasiruošti Lietuvos jaunučių dziudo čempionatui, kuris įvyks 2014 m. sausio 16-17 d. Komandinėse varžybose Šiaulių komanda, treniruojama A. Šeporaičio, R. Kazlausko, K. Masionio ir S. Kulikausko, užėmė 4 vietą, pralaimėjusi tik 3,5 taško Latvijos rinktinei, kuri užėmė 3-iąją vietą. 1-ąją vietą užėmė Kauno rajono komanda, 2-ąją – Vilniaus miesto komanda.
34 kg svorio kategorijoje Andrius Grigalaitis užėmė antrąją vietą. Raminta Vrubliauskaitė, kovojusi 44 kg svorio kategorijoje, tapo čempione. Ji finale nugalėjo 2013 m. Lietuvos jaunučių dziudo čempionę iš Alytaus. 63 kg svorio kategorijoje Raminta Žukauskaitė užėmė 2-ąją vietą. Kornelija Ramonaitė, kovojusi 48 kg svorio kategorijoje, užėmė taip pat 2-ąją vietą. Ji finale pralaimėjo 2013 m. Lietuvos jaunučių dziudo čempionei. Taip pat antrąją vietą užėmė 70 kg svorio kategorijoje kovojusi Arūnė Kubiliūtė. Šiaulietė finale po atkaklios kovo pralaimėjo Ukrainos čempionei. 40 kg svorio kategorijoje Eglė Naudžiūnaitė užėmė 3-iąją vietą. Aivaras Skyrius, kovojęs svorio kategorijoje per 81 kg, tapo čempionu. Vaikinas finale nugalėjo 2013 m. Lietuvos jaunučių dziudo čempioną iš Panevėžio. 66 kg svorio kategorijoje varžęsis Osvaldas Dambrauskas užėmė trečiąją vietą.


Iš kairės: (1 eilėje) A. Grigalaitis, R. Vrubliauskaitė, E. Naudžiūnaitė, (2 eilėje) O. Dambrauskas, R. Žukauskaitė, A. Kubiliūtė, K. Ramonaitė.

 

 

 

B. Razaliūnas – sambo čempionas

Vilniuje surengtame tarptautiniame sambo imtynių turnyre šiaulietis Benas Razaliūnas tapo čempionu.  Turnyras buvo skirtas Lietuvos sambo pradininkui dr. Eigminui Pranciškui atminti. Turnyre varžėsi sambo imtynininkai iš Belgijos, Olandijos, Lenkijos, Baltarusijos, Čekijos, Rusijos, Latvijos, Estijos, Slovakijos. Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtinis B. Razaliūnas (svorio kategorija 62 kg) laimėjo visas kovas. Stanislovo Kulikausko treniruojamo sportininko svorio kategorijoje kovojo 21 sambo imtynininkas. Kitas tos pačios svorio kategorijos šiaulietis Arnas Juknevičius užėmė penktą vietą.

 

 Stanislovo Kulikausko (dešinėje) treniruojamas Benas Razaliūnas tapo tarptautinio sambo imtynių turnyro čempionu.

Jaunieji Šiaulių dziudo imtynininkai užtikrintai pasirodė varžybose

 

       Savaitgalį Alytuje vyko Lietuvos dziudo moksleivių jaunučių-jaunių pirmenybės, kuriose dalyvavo 398 dalyviai iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų.
     Trenerių Rolando Kazlausko, Stanislovo Kulikausko, Kęstučio Masionio ir Audriaus Šeporaičio treniruojami šiauliečiai buvo neįveikiami. Jaunučių grupėje čempionu 34 kg svorio kategorijoje tapo Andrius Grigalaitis. 3-iąją vietą 44 kg svorio kategorijoje užėmė Raminta Vrubliauskaitė. Gabrielė Zmitraitė 48 kg svorio kategorijoje ir Aivaras Skyrius svorio kategorijoje per 78 kg taip pat iškovojo trečiąsias vietas. 5-ąją vietą svorio kategorijoje per 57 kg užėmė Arūnė Kubiliūtė.
       Jaunių grupėje 2-ąją vietą 63 kg svorio kategorijoje užėmė Gintarė Macytė 5-ąsias vietas užėmė Aistė Špaltauskaitė, kovojusi 57 kg svorio kategorijoje, Jurga Grinevičiūtė, kovojusi 63 kg svorio kategorijoje, ir Greta Kazlauskaitė, rungtyniavusi 52 kg svorio kategorijoje.
Imtynininkų pergalės
 
Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me Lie­tu­vos mok­lei­vių sam­bo im­ty­nių čem­pio­na­te da­ly­va­vo dau­giau nei 100 spor­ti­nin­kų iš Lie­tu­vos. Sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se čem­pio­nais ta­po šiau­lie­čiai Os­val­das Damb­raus­kas (67 kg) ir Ai­ri­das Do­mei­ka (57 g). +78 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­jo­je be­si­ga­li­nė­jan­čiam Ai­va­rui Ski­riui ati­te­ko ant­ro­ji vie­ta. Ki­ti Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­niai iš­ko­vo­jo tre­čią­sias vie­tas.
 

Lie­tu­vos moks­lei­vių sam­bo im­ty­nių čem­pio­nais ir pri­zi­nin­kais ta­pu­sius šiau­lie­čius tre­ni­ruo­ja  Sta­nis­lo­vas Ku­li­kaus­kas (de­ši­nė­je) ir Kęs­tu­tis Ma­sio­nis (kai­rė­je ).S. Pakenytė universiadoje užėmė septintą vietą
 
 
       Rusijoje vykstančios vasaros universiados dziudo imtynių turnyre septintą vietą moterų absoliučioje kategorijoje užėmė Santa Pakenytė.
 
       Jau pirmąją kovą Lietuvos atletė pralaimėjo tarp keturių pajėgiausių šios svorio kategorijos turnyro sportininkių patekusiai ukrainietei Jelizavetai Kalaninai ir toliau pateko į paguodos turnyrą. Pirmajame paguodos turnyro rate S. Pakenytė nesunkiai susitvarkė su Egipto atstove Nada Elfadly, tačiau dvikovą dėl penktosios vietos pralaimėjo korėjietei Jung Eun Lee.

Jaunučių dziudo tarptautiniame turnyre šiauliečiai skynė pergales

 

      Plungėje vyko VI jaunučių dziudo tarptautinis turnyras „Pavasaris 2013”, skirtas dziudo treneriui Kęstučiui Šermukšniui atminti. Šiose varžybose dalyvavo per 200 sportininkų iš Latvijos (4 komandos), Lenkijos, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Anykščių, Telšių, Šilutės, Šakių, Šiaulių ir kitų miestų.
Svorio kategorijoje iki 30 kg varžėsi net 20 dalyvių. Šioje kategorijoje šiaulietis Audrius Vrubliauskas iškovojo antrąją vietą. Finale jis nusileido Plungės atstovui. Rasos progimnazijos mokinė Kamilė Latanauskaitė svorio kategorijoje iki 46 kg iškovojo pirmąją vietą. Finale ji užtikrintai įveikė plungiškę. V. Kudirkos progimnazijos mokinys Rokas Sireikis 50 kg svorio kategorijoje užėmė antrąją vietą. Jis finale taškais pralaimėjo Latvijos čempionui.

 

Iš kairės: A. Vrubliauskas, K. Latanauskaitė ir R. Sireikis.
 


Panevėžio rajono jaunučių dziudo pirmenybėse šiauliečiai iškovojo tris medalius

       lgiuose, Panevėžio rajone, vyko IX tradicinės atviros Panevėžio rajono jaunučių dziudo pirmenybės, kuriose dalyvavo sportininkai iš Kauno, Panevėžio, Molėtų, Marijampolės, Jurbarko, Šiaulių. Į šias varžybas vyko keturi šiauliečiai, treniruojami Audriaus Šeporaičio.
Rasos progimnazijos mokinys Audrius Vrubliauskas tapo čempionu svorio kategorijoje iki 34 kg. Jis finale įveikė kaunietį. Lieporių progimnazijos mokinys Dovydas Balčiūnas užėmė 2-ąją vietą 30 kg svorio kategorijoje. Finale jis pralošė panevėžiečiui. Dainų progimnazijos mokinė Ugnė Laurinskytė iškovojo 2-ąją vietą svorio kategorijoje per 25 kg.

 

  

Iš kairės: Benas Mickys, A. Vrubliauskas, D. Balčiūnas ir U. Laurinskytė.Jaunių sambo turnyre du šiauliečiai tapo čempionais

gegužės 25 d., PC „Bruklinas“ vyko IV tarptautinis pasaulio čempiono Stanislovo Kulikausko vardo jaunių sambo turnyras, kuriame dalyvavo sportininkai iš septynių šalių: Lietuvos, Lenkijos, Olandijos, Baltarusijos, Rusijos, Latvijos ir Estijos.    

Čempionai pagal svorio kategorijas:
(berniukai)

iki 42 kg – Vilius Aslauskas (Vilnius),
iki 45 kg – Arnas Semėnas (Rokiškis),
iki 48 kg – Ernestas Sakas (Ukmergė),
iki 51 kg – Matas Želvys (Ukmergė),
iki 55 kg – Martynas Karpinas (Šiauliai),
iki 59 kg – Patrik Slusarski (Lenkija),
iki 63 kg - Benas Razaliūnas (Šiauliai),
iki 68 kg – Nedas Macijauskas (Klaipėda),
iki 73 kg – Vytautas Sereikys (Klaipėda),
iki 78 kg – Aivaras Šimonaitis (Ukmergė),
+78 kg – Rojus Razaitis (Vilnius)

(mergaitės)

iki 45 kg – Vaiga Čečytė (Rokiškis),
iki 55 kg – Laura Mitrauskaitė (Jurbarkas),
iki 60 kg – Sandra Žievytė (Jurbarkas),
iki 65 kg – Vanesa Herdik (Lenkija),
+65 kg – Greta Formen (Ukmergė).Trys šiauliečiai iškovojo medalius dziudo pirmenybėse

           Šakiuose vyko Šakių rajono atviros moksleivių dziudo pirmenybės, kuriose varžėsi per 100 sportininkų iš Kauno, Marijampolės, Alytaus, Kėdainių, Skuodo, Elektrėnų, Šiaulių ir kitų miestų. Šiose varžybose dalyvavo šeši „Rasos“ progimnazijos moksleiviai, treniruojami Audriaus Šeporaičio. Trys Šiaulių sportininkai pasidabino medaliais. Audrius Vrubliauskas, kovojęs 30 kg svorio kategorijoje užėmė trečiąją vietą. Jis pralaimėjo vilniečiui. Kotryna Žurauskaitė, kovojusi 44 kg svorio kategorijoje, tapo čempione. Ji visas savo priešininkes nugalėjo metimais, o finale susirungė su kauniete, kurią nesunkiai įveikė. Kamilė Latanauskaitė, kovojusi svorio kategorijoje iki 40 kg, užėmė 2-ąją vietą. Įdomu tai, kad finale ji buvo diskvalifikuota dėl plaukuose esančio plaukų segtuko su metaline jungtimi. Ji finale pralaimėjo kaunietei.

Iš kairės: A. Vrubliauskas, K. Žurauskaitė ir K. Latanauskaitė. 
Trys Šiaulių sambo imtynininkai iš Latvijos grįžo su apdovanojimais

        Daugpilyje (Latvija) vyko atviras sambo čempionatas, į kurį suvažiavo dalyviai iš Baltarusijos, Rusijos, Lietuvos ir Latvijos. Į šį čempionatą važiavo trys šiauliečiai, kurie visi parsivežė apdovanojimus.
66 kg svorio kategorijoje Benas Razaliūnas iškovojo 3-ąją vietą. 65 kg svorio kategorijoje Osvaladas Dambrauskas tapo čempionu, o svorio kategorijoje virš 65 kg Martynas Sudaris iškovojo 2-ąją vietą


 Iš kairės M. Sudaris, O. Dambrauskas ir B. Razaliūnas.


Septyni šiauliečiai Lietuvos Respublikos kadetų pirmenybėse iškovojo medalius

        Ukmergėje vykusiose Lietuvos Respublikos kadetų pirmenybėse dalyvavo per 100 sportininkų iš Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, Molėtų, Kėdainių ir kitų miestų. Į šias varžybas vyko 9 šiauliečiai, iš kurių 7 parsivežė medalius.
60 kg svorio kategorijoje Gintarė Macytė iškovojo 1-ąją vietą. Ji finale susirungė su jurbarkiete, Europos prizininke, ir laimėjo. 65 kg svorio kategorijoje 1-ąją vietą iškovojo Benas Razaliūnas. Finale sportininkas susirungė su vilniečiu. 55 kg svorio kategorijoje 1-ąją vietą taip pat iškovojo Karolis Stankus. Jis finale įveikė šiaulietį Martyną Karpiną, kuris užėmė 2-ąją vietą.
60 kg svorio kategorijoje Osvaldas Dambrauskas iškovojo 2-ąją vietą. Jis finale pralošė vilniečiui. 48 kg svorio kategorijoje antrąją vietą užėmė Gintarė Zmitraitė. Ji finale pralaimėjo rokiškietei. 44 kg svorio kategorijoje kovojęs Mindaugas Jakas taip pat užėmė 2-ąją vietą.


šiauliečiai iškovojo tris 1-ąsias vietas ir keturias 2-ąsias vietas.

 

Vilniuje vykusiame sambo čempionate šiauliečiai ant kaklo pasikabino net penkis medalius.

 Vilniuje vykusiame sambo čempionate dalyvavo per 100 sportininkų iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Molėtų, Rokiškio, Alytaus, Ukmergės, Šiaulių ir kitų miestų. Iš aštuonių į varžybas važiavusių šiauliečių, treniruojamų Nikolajaus Kurušino, Stanislovo Kulikausko ir Rolando Kazlausko, net penki parsivežė medalius.
Pirmąją vietą 72 kg svorio kategorijoje iškovojo Roberta Kiršinaitė, kuri finale įveikė kaunietę. Antrąsias vietas iškovojo Kristina Gerlikaitė (68 kg svorio kategorija) ir Roberta Jokubaitytė (48 kg svorio kategorija). Pastaroji sportininkė ketverius metus ilsėjosi ir varžyboms rengtis pradėjo tik prieš naujuosius metus. 3-ąsias vietas iškovojo Virginija Kepalaitė (48 kg svorio kategorija) ir Gintarė Macytė (56 kg svorio kategorija).
Dėl trečiųjų vietų kovojo du šiauliečiai Karolis Stankus (57 kg svorio kategorija) ir Tadas Armanavičius (62 kg svorio kategorija), tačiau užėmė 5-ąsias vietas.
Veteranų sambo varžybose, kuriose dalyvavo apie 70 sportininkų, šiauliečiai pasiekė itin puikius rezultatus. Pirmąsias vietas iškovojo Giedrius Snudaitis (68 kg svorio kategorija), S. Kulikauskas (74 kg svorio kategorija) ir N. Kurušinas (82 kg svorio kategorija).
Savaitgaly Kaune vyko Lietuvos U-23 jaunimo dziudo čempionatas. Gerai pasirodė Nikolajaus Kurušino treniruojama sportininkė Roberta Kiršinaitė svorio kategorijoje 78 kg. Ji sugebėjo įveikti trys varžoves. Finale teko pripažinti varžovės pranašumą ir Roberta Kiršinaitė iškovojo sidabro medalį. Kitiems sportininkams sekėsi prasčiau. Šiame čempionate teisėjavo trys šiauliečiai: Nikolajus Kurušinas, Rolandas Kazlauskas ir Sigitas LukavičiusRoberta Kiršinaitė pirma kairėje


Finalinė kova

Nikolajus Kurušinas ir Roberta Kiršinaitė

Aštuoni Šiaulių sambo kovotojai pasikabino ant kaklo medalius

         Jurbarke vykusiose jaunimo ir vaikų Lietuvos sambo pirmenybėse dalyvavo 12 šiauliečių, treniruojamų N. Kurušino, S. Kulikausko ir K. Masionio, iš kurių net 8 parsivežė medalius. Pirmenybėse dalyvavo daugiau nei 200 sportininkų.
        Jaunimo grupėje čempionėmis tapo Roberta Kiršinaitė (72 kg svorio kategorija) ir Kristina Gerlikaitė (68 kg svorio kategorija). R. Kiršinaitė finale įveikė Jurbarko miesto atstovę, o K. Gerlikaitė įveikė antrąją vietą užėmusią Gulalą Satarovą (68 kg svorio kategorija). 3-iąją vietą užėmė Karolis Stankus (52 kg svorio kategorija), Gintarė Macytė (60 kg svorio kategorija) ir T. Armanavičius (68 kg svorio kategorija).
     Vaikų grupėje čempionu tapo Rokas Vaitekūnas, kovojęs 67 kg svorio kategorijoje. Finale jis įveikė vilnietį. 3-iąją vietą užėmė Vincentas Švedas (28 kg svorio kategorija).
      Dėl trečiosios vietos kovojo Sergejus Zubarev, tačiau pergalė atiteko vilniečiui. Gerardas Pranaitis užėmė ketvirtąją vietą. Taip pat mažiau pasisekė pirmą kartą tokiose varžybose dalyvavusiam Ugniui Valančiūnui.Pirma eilė (iš kairės): R. Kiršinaitė, V. Švedas, K. Stankus. Antra eilė (iš kairės): R. Vaitekūnas, G. Macytė, T. Armanavičius, K. Gerlikaitė, G. Satarova.Jaunių sambo pirmenybėse – šeši medaliai

 Šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se vy­ku­sio­se Lie­tu­vos jau­nių (iki 18 me­tų) sam­bo pir­me­ny­bė­se Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­niai lai­mė­jo še­šis me­da­lius.

Vie­nin­te­le šiau­lie­te čem­pio­ne ta­po Gin­ta­rė Ma­cy­tė (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 56 ki­log­ra­mų). Ji iš­ko­vo­jo tei­sę Lie­tu­vai at­sto­vau­ti Eu­ro­pos ir pa­sau­lio jau­nių čem­pio­na­tuo­se.

Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­no ti­tu­las ati­te­ko Ar­nui Juk­ne­vi­čiui (iki 60 kg). Pa­sak tre­ne­rio Sta­nis­lo­vo Ku­li­kaus­ko, im­ty­ni­nin­kas fi­na­le pra­lai­mė­jo iki ko­vos pa­bai­gos li­kus 15 se­kun­džių.

Bron­zos me­da­lius iš­ko­vo­jo Min­dau­gas Ja­kas (iki 48 kg), Mar­ty­nas Kar­pi­nas (iki 52 kg), Ta­das Ar­ma­na­vi­čius (iki 65 kg) ir Gy­tis An­džius (iki 87 kg).

Pen­kis ša­lies čem­pio­na­to pri­zi­nin­kus – G. Ma­cy­tę, A. Juk­ne­vi­čių, M. Kar­pi­ną, T. Ar­ma­na­vi­čių ir G. An­džių – išug­dęs S. Ku­li­kaus­kas auk­lė­ti­nių pa­si­ro­dy­mą įver­ti­no ne­blo­gai. Dėl ko­jos trau­mos pir­me­ny­bė­se ne­da­ly­va­vo Be­nas Ra­za­liū­nas (iki 60 kg). Iš auk­lė­ti­nio S. Ku­li­kaus­kas bū­tų ti­kė­ję­sis auk­so me­da­lio.

M. Ja­ką tre­ni­ruo­ja Ni­ko­la­jus Ku­ru­ši­nas.

Pir­me­ny­bė­se da­ly­va­vo 75 spor­ti­nin­kai iš Šiau­lių, Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio, Ro­kiš­kio, Mo­lė­tų, Lent­va­rio, Jur­bar­ko ir Uk­mer­gės.

 

 Gin­ta­rė Ma­cy­tė ta­po ša­lies jau­nių sam­bo im­ty­nių čem­pio­ne.

 

Tre­ne­ris Sta­nis­lo­vas Ku­li­kaus­kas išug­dė pen­kis ša­lies jau­nių pir­me­ny­bių pri­zi­nin­kus.

  

 

Sėkmingai kovota dziudo pirmenybėse
      Šeš­ta­die­nį Pa­ne­vė­žy­je vy­ku­sio­se at­vi­ro­sio­se Pa­ne­vė­žio jau­nių-jau­nu­čių dziu­do pir­me­ny­bė­se Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no spor­ti­nin­kai lai­mė­jo sep­ty­nis me­da­lius.
     Jau­nių am­žiaus gru­pės svo­rio ka­te­go­ri­jos iki 52 ki­log­ra­mų nu­ga­lė­to­ja ta­po ra­jo­no spor­ti­nin­kė Au­re­li­ja Pet­raus­kai­tė. Ji fi­na­le po sun­kios ko­vos pa­lau­žė mies­to at­sto­vę Gre­tą Kaz­laus­kai­tę.
    Jau­nu­čių įskai­tos svo­rio ka­te­go­ri­jos iki 27 ki­log­ra­mų fi­na­le ra­jo­no at­sto­vė Mo­ni­ka Kviet­kaus­kai­tė tech­niš­ku me­ti­mu nu­ga­lė­jo Aly­taus spor­ti­nin­kę Ra­są Mic­ke­vi­čiū­tę. Kaip vie­na tech­niš­kiau­sių pir­me­ny­bių da­ly­vių įvar­dy­ta M. Kviet­kaus­kai­tė prieš tai įvei­kė tris var­žo­ves.
    Si­dab­ro me­da­lį lai­mė­jo mies­to spor­ti­nin­kė jau­nė Kor­ne­li­ja Ra­mo­nai­tė (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 48 ki­log­ra­mų) ir ra­jo­no at­sto­vas jau­nis Lau­ry­nas Plunks­nys (iki 73 kg). Jis pa­sie­kė pir­mą­ją di­des­nę per­ga­lę.
   Tre­čią vie­tą iš­ko­vo­jo ra­jo­no im­ty­ni­nin­kė jau­nu­tė Mo­ni­ka Jo­niš­ky­tė (iki 48 kg) ir mies­to at­sto­vė Eg­lė Nau­džiū­nai­tė (iki 36 kg).
     Ne­daug iki me­da­lio pri­trū­ko 8-me­tei ra­jo­no spor­ti­nin­kei Ie­vai Už­ku­rai­ty­tei (iki 30 kg). Mer­gai­tė tarp jau­nu­čių li­ko ket­vir­ta.
     Ra­jo­no spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Vid­man­tas Bud­rai­tis, mies­to – Ro­lan­das Kaz­laus­kas. Tre­ne­riai li­ko pa­ten­kin­ti auk­lė­ti­nių pa­si­ro­dy­mais, bet pri­pa­ži­no, kad ga­lė­jo bū­ti ir ge­riau.
    Tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se da­ly­va­vo per 200 spor­ti­nin­kų iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Len­ki­jos.
       Mies­to dziu­do jau­ni­mo gru­pės im­ty­ni­nin­kai sau­sio 3-ąją da­ly­vaus ke­tu­rių die­nų tarp­tau­ti­nė­je tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lo­je Ry­go­je (Lat­vi­ja).
 
 

SPOR­TI­NIN­KAI: At­vi­ra­ja­me Pa­ne­vė­žio jau­nių-jau­nu­čių čem­pio­na­te nu­ga­lė­to­jo­mis ta­po ra­jo­no spor­ti­nin­kės Au­re­li­ja Pet­raus­kai­tė (de­ši­nė­je) ir Mo­ni­ka Kviet­kaus­kai­tė (vi­du­ry­je). Si­dab­ro me­da­lį iš­ko­vo­jo Lau­ry­nas Plunks­nys, bron­zos – Mo­ni­ka Jo­niš­ky­tė (ant­ra iš de­ši­nės). Iki me­da­lio ne­daug trū­ko ket­vir­tai li­ku­siai Ie­vai Už­ku­rai­ty­tei.

 

Pagerbti sportininkai

 

 Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­te (KKSD) pa­gerb­ti spor­ti­nin­kai bei jų tre­ne­riai – irk­luo­to­jai, pen­kia­ko­vi­nin­kai, sam­bo, alyš im­ty­ni­nin­kai, kio­kušin ka­ra­tė at­sto­vai. Tarp ap­do­va­no­tų­jų – šiau­lie­čiai.

KKSD me­da­liais „Už spor­to per­ga­les“ ap­do­va­no­ta sam­bo im­ty­ni­nin­kė San­ta Pa­ke­ny­tė ir jos tre­ne­ris Sta­nis­lo­vas Ku­li­kaus­kas. S. Pa­ke­ny­tė – 2012 me­tų Eu­ro­pos sam­bo čem­pio­na­to svo­rio ka­te­go­ri­jos per 80 ki­log­ra­mų bron­zos me­da­lio lai­mė­to­ja.

Me­da­lis „Už spor­to per­ga­les“ skir­tas ir iš Šiau­lių ki­lu­siam irk­luo­to­jui To­mui Ga­dei­kui. Jis šie­met lai­mė­jo Eu­ro­pos čem­pio­na­to auk­so me­da­lį, 200 met­rų kar­tu su Rai­mun­du La­buc­ku irk­luo­da­mas dvi­vie­tę ka­no­ją.

Dau­giau­siai me­da­lių ga­vo Šiau­lių alyš im­ty­nių at­sto­vai. Tarp ap­do­va­no­tų­jų Ro­ber­ta Kir­ši­nai­tė, Gu­la­la Sa­ta­ro­va, Ne­ri­jus Ki­vy­lius, Ma­rius Za­kas, Ar­nol­das Geis­lers, Gy­tis Kaz­laus­kas, Si­mas Gar­be­nis, Gre­ta Kaz­laus­kai­tė, Arū­nė Ku­bi­liū­tė ir tre­ne­riai Ni­ko­la­jus Ku­ru­ši­nas, Si­gi­tas Lu­ka­vi­čius, Ro­lan­das Kaz­laus­kas. 

       

Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­te pa­gerb­ti (de­ši­nė­je) šiau­lie­čiai San­ta Pa­ke­ny­tė ir jos tre­ne­ris Sta­nis­lo­vas Ku­li­kaus­kas.


 
 

Šiau­lie­tė im­ty­ni­nin­kė San­ta Pa­ke­ny­tė ap­do­va­no­ta Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to me­da­liu „Už spor­to per­ga­les“.
Šiaulių sambo imtynininkai iškovojo septynis medalius
 

      Vilniuje vyko 6-asis Lietuvos sambo imtynių turnyras skirtas Prančiškaus Eigmino taurei laimėti. Turnyre dalyvavo 150 sportininkų iš Estijos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Prancūzijos, Olandijos, Lenkijos, Uzbekistano ir Slovėnijos. Šiaulių sportininkai, treniruojami Stanislovo Kulikausko ir Nikolajaus Kurušino, pasiekė gerų rezultatų.
     2-ąsias vietas šiame turnyre iškovojo Gintarė Macytė, kovojusi 56 kg svorio kategorijoje, ir Karolis Stankus, varžęsis 52 kg svorio kategorijoje. Finalinėse kovose G. Macytė pralošė lietuvaitei, o K. Stankus – rusui.
    3-ioji vieta atiteko Arnui Juknevičiui, kovojusiam 57 kg svorio kategorijoje. Toje pačioje svorio kategorijoje 3-iąją vietą iškovojo Benas Razaliūnas. Trečiąsias vietas taip pat pelnė Martynas Karpinas (52 kg svorio kategorija), Kristina Gerlickaitė (svorio kategorija virš 64 kg) ir Roberta Kiršinaitė (svorio kategorija virš 64 kg).    Lietuvos sambo imtynių turnyro medalių laimėtojai ir jų treneriai.Vyko Naujametis dziudo turnyras
 

Šeš­ta­die­nį Šiau­lių mies­to Nau­ja­me­čio dziu­do tur­ny­ro čem­pio­nais ta­po vie­tos spor­ti­nin­kai Ig­nas Pet­kus (suau­gu­sių­jų gru­pės svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 90 ki­log­ra­mų) ir Os­val­das Damb­raus­kas (jau­niai, iki 60 kg).
Mo­te­rų įskai­to­je ant­rą­sias vie­tas lai­mė­jo šiau­lie­tės Kris­ti­na Ger­li­kai­tė, Ro­ber­ta Kir­ši­nai­tė, Gin­ta­rė Ma­cy­tė, Kor­ne­li­ja Ra­mo­nai­tė ir Gab­rie­lė Zmit­rai­tė.
Vy­rų gru­pė­je si­dab­ro me­da­lius iš­ko­vo­jo Gy­tis Kaz­laus­kas bei Be­nas Ra­za­liū­nas, jau­nių – Ma­tas Kau­či­kas.
Tarp mo­te­rų bron­zos ap­do­va­no­ji­mai ati­te­ko Ug­nei Bag­do­nai­tei, Sai­man­tai Čer­ni­ky­tei, Ag­nei Gal­di­kai­tei, Ne­dai Gend­vi­lai­tei, Jur­gi­tai Gri­ne­vi­čiū­tei, Gre­tai Kaz­laus­kai­tei, Arū­nei Ku­bi­liū­tei, Eg­lei Nau­džiū­nai­tei, Do­vi­lei Sur­vi­lai­tei, vy­rų – Si­mui Gar­be­niui, Ar­nui Juk­ne­vi­čiui, Ge­di­mi­nui Kuo­džiui, Ro­kui Pranc­kū­nui, Man­tui Val­čiu­kai­čiui, Li­nui Ži­vat­kaus­kui, jau­nių – Man­tui Stan­kui, Mar­ty­nui Su­da­riui, vai­kų – Ro­kui Vai­te­kū­nui.
Šiau­lie­čius spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Ro­lan­das Kaz­laus­kas, Sta­nis­lo­vas Ku­li­kaus­kas, Ni­ko­la­jus Ku­ru­ši­nas ir Kęs­tu­tis Ma­sio­nis.
Var­žy­bo­se da­ly­va­vo 293 spor­ti­nin­kai – 124 suau­gę, 87 jau­niai ir 82 vai­kai iš Šiau­lių, Jel­ga­vos (Lat­vi­ja), Klai­pė­dos mies­to ir ra­jo­no, Pa­ne­vė­žio, Ro­kiš­kio, Bir­žų, Ši­lu­tės, Plun­gės, Tel­šių, Skuo­do ir Elekt­rė­nų.


Ge­ral­das Pra­nai­tis (tam­si ap­ran­ga) nu­si­lei­do ko­vo­da­mas dėl bron­zos me­da­lio ir li­ko penk­tas.Lietuvos sambo mokinių jaunučių pirmenybėse – aštuoni šiauliečių medaliai

      Lapkričio 4 d. Šiauliuose vykusiose Lietuvos sambo mokinių jaunučių pirmenybėse rungėsi daugiau kaip 100 dalyvių. Į varžybas sportininkai susirinko iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Rokiškio, Biržų, Lentvario, Radviliškio, Jurbarko, Ukmergės ir Šiaulių. Mergaitės ir berniukai buvo suskirstyti į 20 svorio kategorijų (abejiems po 10 svorio kategorijų). Šiose pirmenybėse dalyvavo 14 šiauliečių, treniruojamų N. Kurušino, S. Kulikausko ir Kęstučio Masionio. Net 8 šiauliečiai iškovojo aukščiausių vietų medalius.
      Pirmąsias vietas iškovojo keturi sportininkai: Mindaugas Jakas, kovojęs 41 kg svorio kategorijoje, Martynas Karpinas, rungęsis 57 kg svorio kategorijoje, Osvaldas Dambrauskas, varžęsis 62 kg svorio kategorijoje, ir Aivaras Skyrius, kovojęs svorio kategorijoje per 73 kg.
     Antrosiomis vietomis džiaugėsi trys šiauliečiai: Pijus Gylys, kovojęs 41 kg svorio kategorijoje, Martynas Sudarius, varžęsis 67 kg svorio kategorijoje, ir Gabrielė Zmitraitė, kovojusi 41 kg svorio kategorijoje.
    Trečiąją vietą iškovojo Gerardas Pranaitis, kovojęs 30 kg svorio kategorijoje.

(iš kairės, pirma eilė): Gerardas Pranaitis, Gabrielė Zmitraitė ir Pijus Gylys. Iš kairės antra eilė: Martynas Karpinas, Osvaldas Dambrauskas, treneris Stanislovas Kulikauskas, Mindaugas Jakas, treneris Kęstutis Masionis, Aivaras Skyrius, Martynas Sudarius ir treneris Nikolajus Kurušinas.

 
 

Jaunių ir jaunučių dziudo pirmenybėse - penki medaliai

 

 

          Šakiuose vykusiose Šakių rajono atvirose jaunių ir jaunučių dziudo pirmenybėse apie 200 sportininkų sugužėjo iš visos Lietuvos, išskyrus Vilnių, Elektrėnus ir Panevėžį. Šiauliečiai šiose pirmenybėse iškovojo du aukso, vieną sidabro ir du bronzos medalius.
        Andrius Grigalaitis, kovojęs 34 kg svorio kategorijoje, iškovojo pirmąją vietą. Andrius finale susitiko su buvusiu Lietuvos čempionu Kauno rajono sportininku ir jį nurungė. Taip pat pirmąją vietą 36 kg svorio kategorijoje iškovojo Raminta Vrubliauskaitė, kuri finale susitiko su Lietuvos prizininke Rokiškio atstove ir ją įveikė. Gabrielė Petraitytė, kovojusi 40 kg svorio kategorijoje, užėmė antrąją vietą. Ji pralaimėjo Kauno sportininkei. Trečiąsias vietas pelnė Justas Šilinskas, kovojęs 55 kg svorio kategorijoje, ir 50 kg svorio kategorijoje kovęsis Rokas Sireikis. Sportininkų treneris Audrius Šeporaitis didžiuojasi savo auklėtiniais ir džiaugiasi, kad sportininkai gali sportuoti Rasos progimnazijos patalpose.

 

Šiauliečiai iš jaunučių sambo pirmenybių parsivežė net penkis medalius

 

       Ukmergėje vykusiose jaunučių sambo pirmenybėse dalyvavo aštuonios komandos, kurias sudarė apie 90 sportininkų (berniukų ir mergaičių). Stanislovo Kulikausko, Kęstučio Masionio ir Nikolajaus Kurušino treniruojamiems šiauliečiams šiose pirmenybėse sekėsi gana gerai. 2-ąją vietą 35 kg svorio kategorijoje iškovojo Domas Pakštys. Rokas Vaitiekūnas, kovojęs 50 kg svorio kategorijoje, užėmė 3-iąją vietą. Taip pat trečiąsias vietas iškovojo Alanas Saiko, kovojęs 32 kg svorio kategorijoje, Pijus Gilys, varžęsis 41 kg svorio kategorijoje, ir Mantas Stankus, kovojęs 45 kg svorio kategorijoje.

 

S.Pakenytė pasaulio dziudo taurės varžybose Turkijoje – trečia 

        Į Šiau­lius grį­žo pa­sau­lio dziu­do tur­ny­ro eta­po Stam­bu­le bron­zos me­da­lį lai­mė­ju­si San­ta Pa­ke­ny­tė. 21-erių im­ty­ni­nin­kė va­kar pa­svei­ki­nta Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riu­je.
     Šiau­lie­tė Tur­ki­jo­je per 78 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iš­ko­vo­jo dvi per­ga­les ir pa­ty­rė vie­ną pra­lai­mė­ji­mą. S. Pa­ke­ny­tė pir­mo­sios ko­vos me­tu nu­si­lei­do olim­pie­tei tur­kei.
      Santa Pakenytė pa­guo­dos tur­ny­re įvei­ku­si slo­vė­nės bar­je­rą, mū­šy­je dėl bron­zos ap­do­va­no­ji­mo grū­mė­si su pa­grin­di­ne var­žo­ve – 20-me­te kau­nie­te Sand­ra Jab­lons­ky­te.
       Lie­tu­vės į Stam­bu­lą at­skrido penk­ta­die­nį. Šeš­ta­die­nį ry­tą vy­ko svė­ri­mas, po to – iš­kart į sa­lę. Eu­ro­pos ir pa­sau­lio tau­rių eta­pais S. Pa­ke­ny­tė kau­pia rei­tin­go taš­kus svar­biau­siam tiks­lui – 2016 me­tų Rio de Ža­nei­ro olim­pia­dai.
     Ar­ti­miau­sias – Kau­ne vyk­sian­tis ša­lies čem­pio­na­tas. Po jo bus dvi sto­vyk­los – Kau­ne ir Elekt­rė­nuo­se. Lapk­ri­čio 14–19 die­no­mis Eu­ro­pos pir­me­ny­bės Pra­ho­je (Če­ki­ja). Ki­tas pa­sau­lio tau­rės turnyras – ki­tų me­tų pra­džio­je Ja­po­ni­jo­je.
 
 San­ta Pa­ke­ny­tė tre­ne­rį Sta­nis­lo­vą Ku­li­kaus­ką lai­ko ant­ru tė­čiu. 

 

San­ta Pa­ke­ny­tė pa­sau­lio tau­rės var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį.

 

 

San­tos Pa­ke­ny­tės lai­mė­tas bron­zos me­da­lis.

S.Pakenytė pasaulio dziudo taurės varžybose Turkijoje – trečia

        Turkijoje vykusių pasaulio moterų dziudo taurės varžybų svorio kategorijoje per 78 kg Santa Pakenytė (2 pergalės/1 pralaimėjimas) užėmė trečiąją vietą.

       Šioje svorio kategorijoje penkta tarp aštuonių dalyvių liko 20-metė Sandra Jablonskytė (1/2). Ji kovoje dėl trečiosios vietos nusileido pusantrų metų vyresnei S. Pakenytei.

       19-metė Renalda Gedutytė (iki 70 kg; 1/2) tarp trylikos dalyvių buvo septinta. 

 
 

 

 

 

Santa Pakenytė (iš dešinės pirma) 

Po medalio – žvilgsnis į Rio de Žaneirą
 2012 m. Birželio 15 d.

             Pa­sau­lio tau­rės dziu­do var­žy­bo­se bron­zos me­da­lį lai­mė­ju­si šiau­lie­tė San­ta Pa­ke­ny­tė su­sto­ti ne­ke­ti­na. Spor­ti­nin­kės pla­nuo­se – 2016 me­tų Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nės žai­dy­nės. 
         Santa Pa­ke­ny­tė sa­vait­ga­lį Es­ti­jos sos­ti­nė­je Ta­li­ne vy­ku­sio­se pa­sau­lio tau­rės mo­te­rų varžybo­se lai­mė­jo bron­zos me­da­lį, kurį lė­mė per­ga­lė prieš Pran­cū­zi­jos spor­ti­nin­kę. 
        Fi­na­le trium­fa­vo bal­ta­ru­sė Ma­ri­na Sluts­ka­ja, nu­ga­lė­ju­si ve­ne­sue­lie­tę Džio­va­ną Blan­ko (Gio­van­na Blan­co). Ant­rą­jį bron­zos me­da­lį taip pat lai­mė­jo vo­kie­tė Jas­mi­na Kuelbs, įvei­ku­si ru­sę Snežaną Be­lo­ze­ro­vą. 
        S. Pa­ke­ny­tės gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 78 ki­log­ra­mus iš vi­so da­ly­va­vo še­šios sportininkės, jų svoris apie 120-130, ki­log­ra­mų. Pir­mo­jo­je ko­vo­je kon­ku­ren­tė bu­vo Eu­ro­pos sam­bo čempio­nė iš Bal­ta­ru­si­jos Marina Slutska­ja. Ji Santą Pa­ke­ny­tę įvei­kė pa­tir­ti­mi – iš­lai­ky­mo veiks­mu, šiaulie­tę pri­spau­du­si 25 se­kun­des.                            
            Pa­sau­lio tau­rės var­žy­bų star­ti­nis mo­kes­tis – 10 eu­rų. S. Pa­ke­ny­tei te­ko su­mo­kė­ti 30 eu­rų bau­dos. Ją šiau­lie­tė ga­vo, nes Lie­tu­vos dziu­do fe­de­ra­ci­ja spor­ti­nin­kės neak­re­di­ta­vo lai­ku. Nak­vy­nė sportinin­kei ir tre­ne­riui kai­na­vo po 125 eu­rus. 
    S. Pa­ke­ny­tė – uni­ver­sa­li spor­ti­nin­kė. Jos įpras­ti­nė rung­tis yra sam­bo, ta­čiau ji – Lietu­vos suau­gu­sių­jų,   jau­ni­mo iki 23-ejų me­tų ša­lies dziu­do čem­pio­nė. Tarp­tau­ti­nė­se olim­pi­nės spor­to ša­kos dziudo var­žy­bo­se ji da­ly­va­vo pir­mą­jį kar­tą.
          21-erių spor­ti­nin­kės va­sa­rą lau­kia trys tre­ni­ruo­čių sto­vyk­los. Pir­mo­ji jų star­tuos birže­lio 18-ąją die­ną Elekt­rė­nuo­se. Rug­sė­jį pra­si­dės var­žy­bos. Jos sie­kis – olim­pia­da. Treniruo­sis ir steng­sis pa­tek­ti į 2016 me­tų Rio de Ža­nei­ro žaidy­nes.
 
 
 
Iš dziudo turnyrų pasidabinę medaliais 
 
      
       Gintarė Macytė Kaune vykusiose Lietuvos jaunučių sporto žaidynėse dar kartą įrodė, kad merginos yra puikios dziudo kovotojos. 
                      Jūrmaloje vyko tarptautinis jaunučių vaikų dziudo turnyras. Turnyre dalyvavo daugiau nei 200 sportininkų iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos. Antrąją vietą iškovojo 29 kg svorio kategorijoje kovojęs Ugnius Ūdra. Trečiąją vietą iškovojo 50 kg svorio kategorijoje varžęsis Titas Maziliauskas.        Kaune vykusiose Lietuvos jaunučių sporto žaidynėse šiauliečiai parodė savo sugebėjimus. Dziudo finalinėse varžybose geriausiai sekėsi mergaitėms. 57 kg svorio kategorijoje Samanta Černikytė iškovojo antrąją vietą. 40 kg svorio kategorijoje kovojusi Kornelija Ramonaitė užėmė trečiąją vietą. 52 kg svorio kategorijoje trečiąją vietą iškovojo Gintarė Macytė. Mergina negalėjo kovoti dėl aukščiausios vietos medalio, nes trauma pirmoje kovoje jai neleido parodyti visų savo sugebėjimų. Šiose varžybose vaikinai pasirodė silpniau. 81 kg svorio kategorijoje kovojęs Aivaras Skirius iškovojo penktąją vietą.
 
 
 
 
 
 
 Jaunieji sambo imtynininkai varžėsi Stanislovo Kulikausko vardo turnyre

  
 
  Šeštadienį Bruklino prekybos centre surengtas trečiasis tarptautinis pasaulio čempiono Stanislovo Kulikausko vardo jaunių turnyras. Turnyre jėgas išbandė 60 jaunųjų sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir Olandijos.
     Tarptautiniame pasaulio čempiono S. Kulikausko vardo jaunių sambo turnyre po du Šiaulių sportininkus iškovojo pirmąsias ir antrąsias vietas, aštuoni – užėmė trečiąsias vietas.
     Į Šiaulius atvyko keliasdešimt dalyvių iš Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Jurbarko, Rokiškio ir Ukmergės. Turnyre dalyvavo ir 15 jaunųjų imtynininkų iš Latvijos, Baltarusijos ir Olandijos.
    Stanislovas Kulikauskas pasaulio čempionu tapo 2008-ais metais Briuselyje vykusiame pasaulio meistrų dziudo čempionate, kuriame dalyvavo pasaulio imtynininkų elitas.

Šiaulietė Europos sambo čempionate iškovojo bronzą

 

Rusijoje vykusiame 40-ajame Europos sambo čempionate šiaulietė Santa Pakenytė iškovojo bronzos medalį. Mergina kovojo sunkaus svorio kategorijoje nuo 80 kg. Šiaulietė buvo lengviausia tarp visų dalyvių.

 

 

     Pirmąja Santos Pakenytės varžove tapo 112 kg sverianti Ispanijos sportininkė. Atlikusi kelis metimus šiaulietė laimėjo prieš varžovę.
    Rusijos atstovė laimėjo finale ir tapo čempione.
    Sportininkės treneris Stanislovas Kulikauskas.
      Antroje kovoje Santa Pakenytė susitiko su Rusijos atstove. Po atkaklios kovos Santa vos keturiais taškais pralaimėjo ir nepateko į finalą.

 

 

Lietuvos U-20 jaunimo dziudo čempionate

         Panevėžyje vykusiame Lietuvos U-20 jaunimo dziudo čempionate dalyvavo 245 dalyviai iš visos Lietuvos miestų ir rajonų. Gražią staigmeną pateikė trenerio Nikolajaus Kurušino auklėtinė Roberta Kiršinaitė, kuri iki 78 kg svorio kategorijoje pirmoje kovoje įveikė Panevėžio atstovę. Vėliau ji kovojo su pajėgia kovotoja iš Kauno rajono ir ją nugalėjo. Finale R. Kiršinaitė susitikti su varžove iš Jurbarko ir iškovojo čempionės vardą. Trečiąją vietą iki 52 kg svorio kategorijoje iškovojo Gintarė Macytė, o vaikinų grupėje trečias liko Simas Garbenis, kovojęs iki 100 kg svorio kategorijoje.Lietuvos jaunimo sambo čempionate - šiauliečiai sužibėjo medalių gausa.


 

     Čempionų titulus iškovojo Gintarė Macytė, Arnas Juknevičius bei Roberta Kiršinaitė. 2-ąsias vietas iškovojo Gulal Saparova, Tadas Armanavičius ir Robertas Stankus, o trečioji vieta atiteko Eventui Žvėgai. Pirmąsias vietas iškovoję sportininkai gavo teisę važiuoti į Europos sambo čempionatą Rumunijoje, tačiau šie sportininkai yra per jauni ir varžybų nuostatai jiems kautis neleidžia.

 

DZIUDO TURNYRAS "ŠIAULIAI - 2012"

 

           Sa­vait­ga­lį Šiau­lių are­no­je vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me dziu­do tur­ny­re „Šiau­liai 2012“ Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­niai iš­ko­vo­jo 20 ap­do­va­no­ji­mų. Dziu­do im­ty­ni­nin­kai run­gė­si vai­kų (gi­mu­sių 2001 me­tais ir jau­nes­nių), jau­nu­čių (gim. 1999–2000 m.), jau­nių (gim. 1996–1998 m.), jau­ni­mo (gim. 1993–1995 m.) gru­pė­se, mer­gi­nos var­žė­si vie­no­je amžiaus grupėje – gi­mu­sių 1993 me­tais ir jau­nes­nių.