Šiaulių sporto centras "ATŽALYNAS"
Biudžetinė įstaiga, Ežero g. 70, 76244 Šiauliai, Tel./Faks. (8 41) 434 998, (8 41) 521 360. Mob. tel. +370 61603377, el. p. sportas@scatzalynas.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT 65 7180 0000 0314 2788 AB “Šiaulių bankas” 71800
Dvikovės sporto šakos

Laisvosios imtynės


Šiauliams parvežė bronzą

2018 m. gegužės 26 d.

 

Klai­pė­do­je vy­ko XIII tarp­tau­ti­nis lais­vų­jų im­ty­nių jau­nu­čių tur­ny­ras Ri­čar­do Pau­liu­ko­nio pri­zams lai­mė­ti. Im­ty­ni­nin­kas R. Pau­liu­ko­nis – At­lan­tos olim­pi­nių žai­dy­nių aš­tun­tos vie­tos lai­mė­to­jas.

Var­žy­bo­se da­ly­va­vo Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Lie­tu­vos ko­man­dos. Šiau­lie­čiai šio­se var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo dvi pri­zi­nes vie­tas. Bron­zos me­da­lius lai­mė­jo Si­mas Vit­kus ir Do­man­tas Lo­pa­to­vas. Jie rung­ty­nia­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 85 ki­log­ra­mų, ku­rio­je iš vi­so bu­vo 6 da­ly­viai. Spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Jo­nas Kem­zu­ra.

„Šiau­lių kraš­to“ info.
Iš tarptautinių varžybų – su trimis medaliais

2018 m. gegužės 18 d.

Vil­niu­je vy­ko tarp­tau­ti­nis lais­vų­jų im­ty­nių vai­kų ir jau­nių tur­ny­ras „Vil­nius Cup-2018“, iš ku­rio su tri­mis ap­do­va­no­ji­mais grį­žo Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ tre­ne­rio Jo­no Kem­zu­ros auk­lė­ti­niai.

Be­nas Tve­ri­jo­nas, or­ga­ni­za­to­riams lei­dus, star­ta­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se iki 32 ir 35 kg, mat var­žy­bų die­ną svė­rė 32 ki­log­ra­mus.

Be­nas ne­bu­vo kuk­lus ko­vo­da­mas tiek vie­no­je, tiek ki­to­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je. 32 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­je lai­mė­jo tre­čią­ją vie­tą, o ko­vo­da­mas iki 35 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­je, nu­ke­lia­vo iki fi­na­lo, ku­ria­me nu­si­lei­do spor­ti­nin­kui iš Ru­si­jos A. Be­lia­ko­vui, ir pel­nė si­dab­ro me­da­lį. Abie­jo­se svo­rio ka­te­go­ri­jo­se var­žė­si per 10 spor­ti­nin­kų.

Tre­čio­sios vie­tos ap­do­va­no­ji­mą iš­ko­vo­jo Do­man­tas Lo­pa­to­vas, ku­ris run­gė­si svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 85 ki­log­ra­mų (10 da­ly­vių).

Tre­ne­ris J. Kem­zu­ra džiau­gė­si auk­lė­ti­nių lai­mė­ji­mais: „Spor­ti­nin­kai du, o me­da­liai – trys.

Per­ga­lė­mis ypač džiau­gė­si ir Be­nas, ku­ris vi­są ke­lią iš Vil­niaus į Šiau­lius iš ran­kų ne­pa­lei­do iš­ko­vo­tų me­da­lių.

 

Be­nas Tve­ri­jo­nas (cent­re) tur­ny­re „Vil­nius Cup-2018“ ne­ti­kė­tai su­da­ly­va­vo dvie­jo­se svo­rio ka­te­go­ri­jo­se ir abie­jo­se ta­po pri­zi­nin­ku, Do­man­tas Lo­pa­to­vas (kai­rė­je) iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį. Spor­ti­nin­kus var­žy­boms ruo­šė Jo­nas Kem­zu­ra.

 

„Šiau­lių kraš­to“ info

 

Į Šiaulius sugrįžusiame čempionate – šeimininkų pergalės

2018 m. vasario 3 d.

 

Po il­gos per­trau­kos į Šiau­lius su­grį­žo Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių čem­pio­na­tas. Il­gą lai­ką pa­grin­di­niai šių čem­pio­na­tų or­ga­ni­za­to­riai bu­vo pa­gė­giš­kiai. Vai­kų, gi­mu­sių 2005–2008 me­tais, čem­pio­na­tas su­reng­tas Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ im­ty­nių sa­lė­je.

Spor­ti­nin­kai jė­gas iš­ban­dė 16-oje svo­rio ka­te­go­ri­jų. Var­žy­bos bu­vo ne tik as­me­ni­nės, bet ir ko­man­di­nės. Da­ly­va­vo 11 ko­man­dų. Pir­mą­ją ko­man­di­nę vie­tą lai­mė­jo klai­pė­die­čiai, ant­rą­ją – ra­sei­niš­kiai, tre­čią­ją – Pa­gė­gių jau­nie­ji spor­ti­nin­kai. Šiau­lių ko­man­dai iki ko­man­di­nės pri­zi­nės vie­tos pri­trū­ko vos vie­no tau­res­nės pra­bos me­da­lio. Šiau­lie­čiai li­ko ket­vir­ti. Ko­man­dos pri­zi­nin­kės ap­do­va­no­tos tau­rė­mis ir rė­mė­jų įsteig­to­mis sal­džio­mis do­va­no­mis.

As­me­ni­nė­se var­žy­bo­se pui­kiai pa­si­ro­dė ir ne­nu­ga­li­mi bu­vo šiau­lie­čiai tre­ne­rio Jo­no Kem­zu­ros auk­lė­ti­niai Vi­lius Mar­cin­kus (62 kg) ir Ai­ro­nas Vit­kaus­kas (80 kg). Ne tik spor­ti­nin­kai, bet ir tre­ne­ris džiau­gė­si pui­kiu pa­si­ro­dy­mu, juo­lab kad šie spor­ti­nin­kai pir­mą kar­tą ta­po Lie­tu­vos čem­pio­nais.

Ge­rai rung­ty­nia­vo ir tik fi­na­li­nė­se rung­ty­se var­žo­vams nu­si­lei­do J. Kem­zu­ros tre­ni­ruo­ja­mas Be­nas Tve­ri­jo­nas (32 kg) ir Re­na­to Di­jo­ko auk­lė­ti­nis Ar­nas Lin­ke­vi­čius (50 kg). Šie spor­ti­nin­kai pa­si­puo­šė si­dab­ro me­da­liais.

Tre­čią­sias vie­tas pel­nė Ar­man­das Gri­gai­tis (35 kg; tren. R. Di­jo­kas) ir Si­mas Vit­kus bei Do­man­tas Lo­pa­to­vas (abu +80 kg; tren. J. Kem­zu­ra).

„Džiau­giuo­si auk­lė­ti­nių pa­si­ro­dy­mu var­žy­bo­se. Kai ku­riems tai bu­vo pir­mo­sios var­žy­bos ir pir­mie­ji me­da­liai“, – sa­kė J. Kem­zu­ra.

Čem­pio­na­te ap­si­lan­kė pa­sau­lio ve­te­ra­nų ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­jas, lais­vų­jų im­ty­nių tre­ne­ris, Rad­vi­liš­kio mies­to gar­bės pi­lie­tis Fio­do­ras Vla­di­mi­ro­vas, ku­ris ati­da­ry­mo me­tu jau­nie­siems spor­ti­nin­kams lin­kė­jo ge­rų star­tų.

Nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti me­da­liais, dip­lo­mais ir tau­rė­mis (nu­ga­lė­to­jai), o ge­riau­si ko­man­dų spor­ti­nin­kai – dar ir sal­džiais pri­zais.

 

Iš kai­rės: Ai­ro­nas Vit­kaus­kas, Ar­nas Lin­ke­vi­čius, Vi­lius Mar­cin­kus, Be­nas Tve­ri­jo­nas, Si­mas Vit­kus, Ar­man­das Gri­gai­tis, Do­man­tas Lo­pa­to­vas ir tre­ne­ris Jo­nas Kem­zu­ra džiau­gia­si į Šiau­lius su­grį­žu­siu lais­vų­jų im­ty­nių čem­pio­na­tu ir iš­ko­vo­to­mis per­ga­lė­mis.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.
Kas „pavaduos“ Pagėgius?

2017-12-01

Pagėgiuose, Algimanto Mackaus gimnazijoje jau daugelį metų vykdomos Lietuvos imtynių federacijos ir Lietuvos mokinių centro vaikų, jaunučių laisvųjų imtynių varžybos. Ir šios, Lietuvos laisvųjų imtynių jaunučių čempionato varžybos vyko Pagėgiuose, Algimanto Mackaus gimnazijos sporto salėje.

 Sportininkai, gimusieji 2002 – 2005 metais rungėsi 11 – oje svorio kategorijų. Varžybos ne tik asmeninės, bet ir komandinės.

Šiose varžybose atsigavo Kelmės jaunieji imtynininkai (tren. Nerijus Peleckis, Saulius Jurčys) kurie ir džiaugėsi pirmos komandinės vietos taure. Antrąją komandinę vietą ir taurę laimėjo klaipėdiečiai (tren. Oleg Voitechovskij, Andrej Iljin, Vytautas Baltuonis). Vilkaviškiečių komanda, kaip ir neseniai vykusiose Lietuvos mokinių centro varžybose išlaikė stabilumo egzaminą ir liko trečioje vietoje (tren. Mindaugas Jurkynas, Jonas Jurkynas, Vaida Puidaitė).

Kaip ir komandų prizininkių, taip ir Kauno komandos sąskaitoje du Lietuvos čempionai (tren. Arūnas Paplauskas). Tačiau turint mažesnį prizininkų skaičių, kauniečiai liko ketvirti.

 Vienvaldžiais lyderiais savo svorio kategorijose reikėjo pripažinti sportininkus, kurie su priešininkais nesidalino taškais ir tapo čempionais:

 1. Domantas Gedeminas 32 kg                     Kelmė  (tren. N. Peleckis)
 2. Domas Ližaitis 42 kg                                  Vilkaviškis    (tren. M. ir J. Jurkynai)
 3. Karolis Grigelaitis 47 kg                            Vilkaviškis    (tren. V. Puidaitė ir M. Jurkynas)
 4. Dovydas Gečas 59 kg                                  Šiauliai  (tren. R. Dijokas)
 5. Dmitrij Ovčinikov 85 kg                             Klaipėda (tren. V. Baltuonis)

Nors ir praleido po keletą taškų, tačiau pagirtinai kovojo ir čempionais tapo:

 1. Kristijonas Gališanskas 35 kg                    Kaunas     (tren. A. Paplauskas)
 2. Audrius Davydovas 38 kg                           Pagėgiai  (tren. A. Merkevičius)
 3. Paulius Leščiauskas 53 kg                           Kelmė     (tren. N. Peleckis)
 4. Ignas Dambrauskas 66 kg                           Kaunas   (tren. A. Paplauskas)
 5. Lukas Gelažius 73 kg                                    Radviliškis    (tren. J.Kvietelaitis)
 6. Ernest Meniailov +85 kg                             Klaipėda       (tren. O.Voitechovskij)

Iš čempionais tapusių sportininkų reikėtų išskirti vilkaviškiečius Domą Ližaitį ir Karolį Grigelaitį, Šiaulių sporto gimnazijos atletą Dovydą Gečą. Jie jau iš eilės keliose varžybose lyderiauja, nepraranda taškų.

Dėkojame Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui už itin palankių sąlygų sudarymą vykdant varžybas, laisvųjų imtynių treneriui Antanui Merkevičiui už nuolatinį rūpestį ir salės paruošimą varžyboms.


Norisi, kad Lietuvos mąsto varžybos vyktų ne tik Pagėgiuose, bet ir kituose Lietuvos miestuose, rajonuose. Artimiausios vaikų amžiaus varžybos nusimato  2018 m. sausio 26 d.

Kuris miestas ar rajonas panašiomis sąlygomis kaip ir Pagėgiai, priims jaunuosius sportininkus?          
           

Teisėjas Jonas Kemzura

 

www.imtynes.lt

 

 

Iš uostamiesčio – su apdovanojimais

 

2017 m. gegužės 30 d.

 

Klai­pė­do­je vy­ko tarp­tau­ti­nis lais­vų­jų im­ty­nių jau­nu­čių tur­ny­ras, skir­tas At­lan­tos olim­pi­nių žai­dy­nių olim­pie­čio Ri­čar­do Pau­liu­ko­nio pri­zams lai­mė­ti. Tur­ny­re da­ly­va­vo per šim­tas da­ly­vių iš Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties, Bal­ta­ru­si­jos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Lie­tu­vos.

Šiau­lie­čiai, tre­ni­ruo­ja­mi Jo­no Kem­zu­ros, tur­ny­re lai­mė­jo tris pri­zi­nes vie­tas. Bron­zos me­da­liais pa­si­puo­šė Do­vy­das Mo­ro­zas ir Si­mas Vit­kus, ku­rie im­ty­nia­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 85 ki­log­ra­mų. Bron­zos me­da­lį par­si­ve­žė ir Si­mas Če­po­nis, ku­ris rung­ty­nia­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 100 ki­log­ra­mų. Šio­se svo­rio ka­te­go­ri­jo­se pir­mas ir ant­ras vie­tas iš­ko­vo­jo Ru­si­jos at­sto­vai. Ru­sams šis tur­ny­ras bu­vo itin sėk­min­gas, jie su­si­žė­rė da­ugiau­siai auk­so me­da­lių.

Vi­si nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai bu­vo ap­do­va­no­ti pri­zais, me­da­liais ir tau­rė­mis.

 

 

Iš kai­rės: Si­mas Če­po­nis, Do­vy­das Mo­ro­zas ir Si­mas Vit­kus iš Klai­pė­do­je vy­ku­sio tarp­tau­ti­nio tur­ny­ro grį­žo su bron­zos me­da­liais, tau­rė­mis ir įgy­ta pa­tir­ti­mi.

 

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

 

„Laisvūnai“ grįžo su medaliais

 

2017 m. gegužės 24 d.

 Vil­niu­je vy­ko tarp­tau­ti­nis lai­vų­jų im­ty­nių jau­nių tur­ny­ras „Vil­niaus tau­rė-2017“, ku­ria­me da­ly­va­vo 180 spor­ti­nin­kų iš Ru­si­jos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Lie­tu­vos.

Šiau­liams tris ap­do­va­no­ji­mus par­ve­žė tre­ne­rio Jo­no Kem­zu­ros auk­lė­ti­niai. Pui­kiai ko­vo­jo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 80 ki­log­ra­mų star­ta­vę spor­ti­nin­kai. Si­mas Vit­kus, pra­lei­dęs į prie­kį tik uos­ta­mies­čio spor­ti­nin­ką Dei­vi­dą Vir­ši­lą, džiau­gė­si ant­rosios vie­tos ap­do­va­no­ji­mu. Tre­čią­sias vie­tas šio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je lai­mė­jo Do­vy­das Mo­ro­zas ir Mo­des­tas Klen­kys.

Tre­ne­ris J. Kem­zura džiau­gė­si sa­vo auk­lė­ti­nių pa­si­ro­dy­mu. „Stip­rų šuo­lį per trum­pą tre­ni­ruo­čių lai­ko­tar­pį pa­da­rė Si­mas Vit­kus. To­kio mas­to var­žy­bos spor­ti­nin­kams yra pui­ki pro­ga to­bu­lė­ti, įgau­ti pa­tir­ties, su­stip­rė­ti psi­cho­lo­giš­kai. Tai la­bai svar­bu to­kio am­žiaus at­le­tams“ sa­kė tre­ne­ris.

 

Ant pri­zi­nin­kų pa­ky­los iš­si­ri­kia­vo (iš kai­rės) šiau­lie­tis Si­mas Vit­kus, klai­pė­die­tis Dei­vi­das Vir­ši­la, šiau­lie­čiai Mo­des­tas Klen­kys ir Do­vy­das Ma­ro­zas. Spor­ti­nin­kus ap­do­va­no­jo Vil­niaus mies­to spor­to cent­ro Dvi­ko­vių spor­to ša­kų sky­riaus ve­dė­jas Min­dau­gas Va­lac­ko­nis (kai­rė­je).

 

 

 

„Šiau­lių kraš­to“ info

 

 

 

Laisvūnų“ komandos ant svarstyklių dėliojo trečiąsias vietas

 

            Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos sporto salėje vyko Lietuvos laisvųjų imtynių mokinių – jaunių pirmenybės.

            Sportininkai dėl medalių rungtyniavo dešimtyje svorio kategorijų. Varžybos ne tik asmeninės, bet ir komandinės.

            Varžybų vyr. sekretorius Arūnas Paplauskas po varžybų suskubo išvesti ne tik sportininkų užimtas vietas, bet ir paskelbė komandas – prizininkes.

            Bendrakomandinėje įskaitoje po du čempionus ir po dvi antrąsias vietas paruošė net keturios komandos ir tik iškovotos trečiosios vietos sustatė į eilę komandas gauti taures.

            Po varžybų su džiaugsmu skirstėsi jaunieji vilkaviškiečiai iškovoję pirmąją komandinę vietą su aštuoniais prizininkais (treneriai Jonas ir Mindaugas Jurkynai).

            Antrosios komandinės vietos taurę laimėjo Kelmės jaunieji atletai, kurių sąskaitoje šešios prizinės vietos (treneriai Nerijus Paleckis ir Saulius Jurčys).

            Klaipėdiečiai paruošę penkis prizininkus laimėjo trečiosios komandinės vietos taurę (treneriai Olegas Vaitechovskis, Andrejus Iljinas, Vytautas Baltuonis).   

Ketvirtoje vietoje su „medine“ taure liko Raseinių komanda su dviem čempionais ir dviem antrosios vietos laimėjimais.

            Po vieną čempioną išugdė Vilniaus ir Šiaulių miestų treneriai.

            Varžybose nepralaimėję nei vieno taško penkiose svorio kategorijose čempionais tapę atletai savo visus varžovus įveikė „sausai“.

            Varžybų diena tapo išskirtine ir vienam iš nugalėtojų tapusiam vilkaviškiečiui Karoliui Gaigalaičiui kovojusiam iki 42 kg svorio kategorijoje (treneriai Jonas ir Mindaugas Jurkynai). Čempionu tapęs Karolis į savo puslapį įsirašė neeilinę datą. Jis tą dieną šventė savo 14 – tąjį gimtadienį.

            Pirmenybėse nei vieno taško neprarado ir vilnietis Ronaldas Čiužinovas (46 kg treneris Viačeslavas Fiodorovas), Gvidas Jovaiša (50 kg Šiauliai – Pagėgiai, treneriai Renatas Dijokas ir Antanas Merkevičius), kelmiškiai Arnas Valantinas (69 kg) ir Klaidas Pluščiauskis (85 kg treneris Saulius Jurčys).

            Po kelis taškus prarado, tačiau pozicijų neužleido ir Lietuvos laisvųjų imtynių  mokinių jaunių pirmenybių nugalėtojų titulus iškovojo Dmitrijus Filipovas (54 kg; Klaipėda, treneris Vytautas Baltuonis), Arnas Okunis (58 kg; Vilkaviškis, treneriai Jonas ir Mindaugas Jurkynai), Leandras Nutautas (63 kg; Raseiniai, treneriai Valdas ir Titas Grišiai), Anton Bekasov (76 kg; Klaipėda, treneris Olegas Vaitechovskis) ir Nedas Urniežius (100 kg; Raseiniai, treneriai Valdas ir Titas Grišiai).

            Pirmenybėse kovojo 88 „laisvūnai“.

            Varžybų vyr. teisėjas Jonas Kemzura.

 

Imtynininkai kovojo ir dėl medalių, ir su virusais

 

2017 m. sausio 26 d.

 

Pa­gė­giuo­se Al­gi­man­to Mac­kaus gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je vy­ko pir­mo­sios šiais me­tais var­žy­bos – 2017 me­tų  Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių vai­kų (2004–2007 m. gim.) čem­pio­na­tas. Spor­ti­nin­kai jė­gas iš­ban­dė še­šio­li­ko­je svo­rio ka­te­go­ri­jų. Šiau­liams at­sto­va­vo spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ jau­nie­ji spor­ti­nin­kai.

Rung­ty­niau­da­mas svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 62 ki­log­ra­mų, ne­sun­kiai var­žo­vus įvei­kė ir pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Dei­mas Lio­ren­tas (tre­ne­ris Re­na­tas Di­jo­kas).

Net trys tre­ne­rio Jo­no Kem­zu­ros auk­lė­ti­niai džiau­gė­si ant­ro­sios vie­tos lai­mė­ji­mais. Ei­man­tas Rim­ša, rung­ty­niau­da­mas svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 47 ki­log­ra­mų, iki pat fi­na­lo ne­pa­li­ko vil­čių sa­vo var­žo­vams ir su­klu­po tik ko­vo­je dėl nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lo.

Ant­ro­sios vie­tos lai­mė­ji­mais taip pat džiau­gė­si Mo­des­tas Klen­kys, rung­ty­nia­vęs svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 80 ki­log­ra­mų, ir Do­vy­das Mo­ro­zas, ku­ris ko­vo­jo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 80 ki­log­ra­mų.

Tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo J. Kem­zu­ros auk­lė­ti­nis Vi­lius Mar­cin­kus, rung­ty­nia­vęs svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 54 ki­log­ra­mų.

„Džiau­giuo­si sa­vo auk­lė­ti­nių pa­si­ro­dy­mu var­žy­bo­se. Kai ku­riems tai bu­vo pir­mie­ji me­da­liai. Di­de­lį šuo­liu­ką pa­da­rė Ei­man­tas Rim­ša. Tie, ku­rie tre­ni­ruo­tė­se nuo­šir­džiai dir­ba, tu­ri kuo pa­si­džiaug­ti. Tik bė­da, kad po var­žy­bų spor­ti­nin­kus iš­gul­dė gri­pas“, – sa­kė J. Kem­zu­ra.

 

 

Iš kai­rės: im­ty­ni­nin­kai Mo­des­tas Klen­kys, Vi­lius Mar­cin­kus, Ei­man­tas Rim­ša ir Do­vy­das Mo­ro­zas iš Lie­tu­vos čem­pio­na­to par­si­ve­žė si­dab­ro ir bron­zos me­da­lius.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.


Ko­vo­jo dėl me­da­lių

 

2016 m. lapkričio 10 d.

 

Pa­gė­giuo­se, Al­gi­man­to Mac­kaus gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je, ant dvie­jų im­ty­nių ki­li­mų paaiš­kė­jo Lie­tu­vos mo­ki­nių lais­vų­jų im­ty­nių jau­nu­čių pir­me­ny­bių nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai.

Im­ty­ni­nin­kai rung­ty­nia­vo vie­nuo­li­ko­je svo­rio ka­te­go­ri­jų.

Me­da­lius iš­ko­vo­jo ir trys Šiau­lių lais­vų­jų im­ty­nių spor­ti­nin­kai.

Ge­riau­siai se­kė­si Ais­čiui Di­jo­kui, ko­vo­ju­siam svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 59 ki­log­ra­mų. Ais­tis pa­ke­liui į fi­na­lą įvei­kė vil­ka­viš­kie­tį Ma­ri­jų Mi­ke­lai­tį, klai­pė­die­tį Mak­si­mą Ru­si­ną, bet fi­na­le taš­kais­ nu­si­lei­do kel­miš­kiui Ka­ro­liui Žiau­be­riui. Tre­ne­rio Re­na­to Di­jo­ko sū­nu­s Ais­tis par­si­ve­žė si­dab­ro me­da­lį.

Bron­zos me­da­liais pa­si­puo­šė tre­ne­rio Jo­no Kem­zu­ros auk­lė­ti­niai: Mo­des­tas Klen­kys, rung­ty­nia­vęs svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 73 ki­log­ra­mų, ir Si­mas Če­po­nis, grū­mę­sis svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 85 ki­log­ra­mus. 86 ki­log­ra­mus sve­rian­čiam Si­mui te­ko ko­vo­ti su ge­ro­kai už sa­ve sun­kes­niais var­žo­vais. Šiau­lie­čio tre­ne­rio J. Kem­zu­ros nuo­mo­ne, Si­mas bu­vo ver­tas fi­na­lo.

 

Iš kai­rės: šiau­lie­čiai Si­mas Če­po­nis, Ais­tis Di­jo­kas ir Mo­des­tas Klen­kys iš Pa­gė­giuo­se vy­ku­sių Lie­tu­vos mo­ki­nių lais­vų­jų im­ty­nių jau­nu­čių pir­me­ny­bių grį­žo su me­da­liais.

 

„Šiau­lių kraš­to“ inf.


Iškovojo trijų spalvų medalius

 

2016 m. balandžio 16 d.

 

Pa­ne­vė­žy­je vy­ko Lie­tu­vos jau­nių lais­vų­jų im­ty­nių pir­me­ny­bės, ku­rio­se Šiau­liams at­sto­va­vo spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ ir Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai.

Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos at­le­tas Do­na­tas Pliuš­ke­vi­čius, spor­ti­nin­ko ke­lią pra­dė­jęs Pa­gė­giuo­se, bu­vo ne­nu­ga­li­mas svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 50 ki­log­ra­mų.

Spor­ti­nin­kas prieš tris sa­vai­tes bron­zą iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos mo­ki­nių jau­nių pir­me­ny­bė­se. Tą­kart nu­si­lei­do tik pa­grin­di­niam sa­vo var­žo­vui ra­sei­niš­kiui Dei­vy­dui Rekš­čiui.

Pa­ne­vė­žy­je D. Pliuš­ke­vi­čius su už­duo­ti­mi su­si­tvar­kė. Pa­ke­liui link aukš­čiau­sio ap­do­va­no­ji­mo įvei­kė klai­pė­die­tį Vla­di­mi­rą Pro­dou­są, vil­ka­viš­kie­tį Dau­man­tą Grup­kai­tį ir ra­sei­niš­kį Si­mą Ali­jo­šių.

Lie­po­rių gim­na­zi­jos moks­lei­vis Da­lius Jan­kaus­kas, im­ty­niau­da­mas svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 54 ki­log­ra­mų, iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą. Jis „sau­su“ re­zul­ta­tu 8:0 lai­mė­jo prieš klai­pė­die­tį Ge­rar­dą Vai­ka­są ir 6:0 – prieš kau­nie­tį Da­nie­lių Mar­ke­vi­čių ir tik fi­na­li­nė­je im­ty­je tu­rė­jo pri­pa­žin­ti vil­ka­viš­kie­čio Dei­vi­do Pe­čiu­lio pra­na­šu­mą.

Kel­miš­kis Ug­nius Si­ma­naus­kis, da­bar be­si­mo­kan­tis Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jo­je, svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 63 ki­log­ra­mų pa­ke­liui iki pus­fi­na­lio įvei­kė Alek­są Stran­kaus­ką iš Klai­pė­dos ir Ei­vy­dą Oku­nį iš Vil­ka­viš­kio. Im­ty­je dėl pa­te­ki­mo į fi­na­lą Ug­nius su­rė­mė pe­čius su To­mu Ka­čiu­ke­vi­čiu­mi iš Rad­vi­liš­kio. Sa­vo pra­na­šu­mą taš­kais įro­dė To­mas, ku­ris ir ta­po nu­ga­lė­to­ju šio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je.

Pra­lai­mė­jęs fi­na­lis­tui, Ug­nius ga­vo tei­sę ko­vo­ti dėl tre­čio­sios vie­tos. Bron­zos me­da­liu vai­ki­nas pa­si­puo­šė įvei­kęs Rad­vi­liš­kio at­sto­vą Žy­gi­man­tą Kri­vic­ką.

Šiau­lie­čius var­žy­boms ruo­šė tre­ne­riai Jo­nas Kem­zu­ra ir Re­na­tas Di­jo­kas.

 

Tre­ne­ris Jo­nas Kem­zu­ra džiau­gia­si „lais­vū­nų“ (iš kai­rės) Do­na­to Pliuš­ke­vi­čiaus, Da­liaus Jan­kaus­ko ir Ug­niaus Si­ma­naus­kio iš­ko­vo­tais me­da­liais Lie­tu­vos jau­nių lais­vų­jų im­ty­nių pir­me­ny­bė­se.

 

 „Šiau­lių kraš­to“ inf.

 Šiaulių imtynininkai iš Klaipėdos parvežė septynis medalius

2016-03-07Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės: U. Simanauskis, S. Šakys, L. Lipnickas ir D. Pliuškevičius, antroje eilėje iš kairės: M. Adomaitis, D. Šulčas ir G. Jovaiša.

Vasario 19–20 dienomis Klaipėdoje vyko Lietuvos jaunimo laisvųjų imtynių čempionatas. Šiaulių sporto gimnazijos ir sporto mokyklos „Atžalynas“ imtynininkai šiame čempionate iškovojo net septynis medalius. Auksą laimėjo Šiaulių sporto gimnazijos auklėtiniai: Donatas Pliuškevičius (svorio kategorija iki 50 kg), Svajūnas Šakys (svorio kategorija iki 55 kg), Lukas Lipnickas (svorio kategorija iki 60 kg) ir sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtinis Dovydas Šulčas (svorio kategorija iki 120 kg).
Taip pat  Šiaulių sporto gimnazijos auklėtiniai pelnė ir tris bronzos medalius. Bronza svorio kategorijoje iki 63 kg  pasipuošė Gytis Jovaiša ir Ugnius Simanauskis bei Mantas Adomaitis (svorio kategorija iki 84 kg). Varžyboms sportininkus ruošia treneriai Renatas Dijokas ir Arūnas Šulcas.
Pasak vieno iš Šiaulių miesto imtynininkų trenerio R. Dijoko, varžybų rezultatai jį tenkina, tačiau svarbiausi startai sportininkų laukia ateityje: „Žinoma, jog esu patenkintas sportininkų pasiektais rezultatais. Iš aštuonių svorio kategorijų net keturios pirmos vietos iškeliavo į Šiaulius, tai mane labai džiugina. Na, bet svarbiausi startai laukia ateityje – Europos jaunimo ir jaunių čempionatai, taip pat pasaulio jaunimo ir jaunių čempionatai, kurie vyks vasarą ir rudenį. Tačiau dabar pasiekti rezultatai teikia vilčių, jog ir minėtuose čempionatuose bus galima tikėtis gerų rezultatų“, – sakė R. Dijokas.

“Šiaulių naujienų” info
Šiaulių imtynininkai Lietuvos vaikų čempionate iškovojo tris medalius

2016-02-10

 

Sausio 29 dieną Pagėgiuose vyko 2016 metų Lietuvos laisvųjų imtynių vaikų čempionatas, kuriame dalyvavo apie 100 sportininkų iš visos Lietuvos. Šiame čempionate Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtiniai iškovojo tris medalius.

Pirmąją vietą, svorio kategorijoje iki 66 kg, laimėjo Justinas Zutanas. Antrąją vietą, svorio kategorijoje iki 73 kg, užėmė Lukas Bomgardas. Bronzą, svorio kategorijoje iki 41 kg, pelnė Nojus Dijokas. Sportininkus varžyboms paruošė treneriai Renatas Dijokas ir Vidmantas Žibutis.

Pasak R. Dijoko, jam labai gaila, kad šiose varžybose dėl ligos negalėjo dalyvauti du praeitų metų Lietuvos vaikų čempionai, nes turbūt medalių kraitis būtų dar labiau padidėjęs.

„Taip pat man gaila L. Bomgardo, kuris finalinėje kovoje vedė rezultatu 6:1 ir trūko vieno rezultatyvaus veiksmo, kai padarė klaidą, ko pasekoje, priešininkas tuo pasinaudojo ir paguldė Luką ant menčių. Tad, galima sakyti, taip jis iš rankų paleido savo aukso medalį. O šiaip sportininkų pasiekti rezultatai mane tenkina“, – sakė R. Dijokas.

 

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: L. Bomgardas, N. Dijokas ir J. Zutanas.

“Šiaulių naujienų” infoImtynininkas R. Remeika tarptautiniame turnyre iškovojo nugalėtojo taurę

 

Vilniuje vykusiame Tarptautiniame laisvųjų imtynių jaunių turnyre Saulės miestą atstovaujantis R. Remeika, treniruojamas J. Kemzuros, iškovojo pirmąją vietą. 
Vilniuje, gegužės 9 dieną, vyko Tarptautinis laisvųjų imtynių jaunių turnyras, kuriame dalyvavo 146 dalyviai iš Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos visų miestų komandos.
Saulės miestą atstovaujantis Robertas Remeika, treniruojamas Jono Kemzuros, po šių varžybų džiaugėsi iškovota pirmąja vieta ir buvo apdovanotas nugalėtojo taure.
Sunkiame svoryje R. Remeika sverdamas vos 93 kg „švarią“ pergalę šventė įveikdamas 20 kg už save sunkesnį Daniel Gorošenko, o finale susitiko su daugkartiniu Lietuvos jaunučių ir jaunių čempionu bei prizininku Justinu Grumbliu. Šią dvikovą „sausu“ rezultatu 4:0 laimėjo R. Remeika.
Tad Šiaulių miesto sportininkas pelnytai užėmė pirmąją vietą.
„Robertas dalyvaudamas aukštesnio lygio varžybose kaskart tobulėja. Po kiekvienų varžybų įgauna varžybinės patirties bei sutvirtėja psichologiškai, kas šiame amžiuje yra labai svarbu.
Mūsų tikslas šiame svoryje, jaunių amžiaus grupėje, Lietuvoje iškovoti lyderio pozicijas“, – kalbėjo auksą iškovojusio R. Remeikos treneris J. Kemzura.


"Šiaulių naujienų" info

Iš tarptautinio turnyro grįžo su taure

 

Vil­niu­je vy­ko tarp­tau­ti­nis lais­vų­jų im­ty­nių jau­nių tur­ny­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo 146 spor­ti­nin­kai iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Bal­ta­ru­si­jos.

Šiau­liams at­sto­va­vęs Ro­ber­tas Re­mei­ka, tre­ni­ruo­ja­mas Jo­no Kem­zu­ros, po var­žy­bų džiau­gė­si iš­ko­vo­ta pir­mą­ja vie­ta ir įspū­din­ga tau­re.

Šiau­lie­tis rung­ty­nia­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 100 ki­log­ra­mų. 93 ki­log­ra­mus sve­rian­tis Ro­ber­tas „šva­ria“ per­ga­le įvei­kė 20 ki­log­ra­mų sun­kes­nį var­žo­vą Da­niel Go­ro­šen­ko iš Vil­niaus.

Fi­na­le šiau­lie­tis su­si­ti­ko su daug­kar­ti­niu Lie­tu­vos jau­nu­čių ir jau­nių čem­pio­nu ir pri­zi­nin­ku vil­ka­viš­kie­čiu Jus­ti­nu Grumb­liu. Re­zul­ta­tu 4:0 nu­ga­lė­jo R. Re­mei­ka.

Spor­ti­nin­ko tre­ne­ris J. Kem­zu­ra džiau­gia­si spor­ti­nin­ko lai­mė­ji­mu ir sa­ko, jog vai­ki­nas da­ly­vau­da­mas aukš­tes­nio ly­gio var­žy­bo­se kas­kart to­bu­lė­ja, po kiek­vie­nų var­žy­bų įgau­na pa­tir­ties, su­tvir­tė­ja ir psi­cho­lo­giš­kai, kas la­bai svar­bu šio am­žiaus spor­ti­nin­kams.

„Mū­sų tiks­las šio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je (100 kg) jau­nių am­žiaus gru­pė­je Lie­tu­vo­je iš­si­ko­vo­ti ly­de­rio po­zi­ci­ją“, – sa­kė tre­ne­ris.

 

 

 Tre­ne­ris Jo­nas Kem­zu­ra džiau­gia­si sa­vo auk­lė­ti­nio Ro­ber­to Re­mei­kos iš­ko­vo­ta pir­mą­ja vie­ta tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re.

 

„Šiau­lių kraš­to“ inf.


Imtynininkai iškovojo pergales

 

 Laisvųjų imtynių jaunių čempionate tris aukso medalius iškovojo Šiaulių sporto vidurinės mokyklos trenerio Renato Dijoko auklėtiniai: Svajūnas Šakys svorio kategorijoje iki 46 kg, Gytis Jovaiša svorio kategorijoje iki 58 kg ir Mantas Adomaitis svorio kategorijoje iki 85 kg. Lukas Lipnickas svorio kategorijoje iki 54 kg, kurioje kovojo 8 sportininkai, liko trečias.

Sidabro medalį iškovojo trenerio Jono Kemzūros auklėtinis Robertas Remeika svorio kategorijoje iki 100 kg. Praeitais metais sportininkas tapo Lietuvos laisvųjų imtynių jaunučių čempionu, šiemet – Lietuvos mokinių jaunių čempionu. Perėjęs į pagrindinę jaunių grupę, nors ir metais jaunesnis už savo varžovus, Robertas sugebėjo įsitvirtinti tarp stipriausiųjų.

Pasak trenerio, kitais metais bus siekiama patekti į jaunių laisvųjų imtynių rinktinę ir atstovauti ne tik Šiauliams, bet ir visai šaliai Europos ir pasaulio čempionatuose.

 

 Treneris Jonas Kemzūra daug vilčių deda į savo perspektyvų auklėtinį Robertą Remeiką, Lietuvos laisvųjų imtynių jaunių čempionate iškovojusį antrąją vietą.

 


„Šiaulių krašto“ inf.

Šiaulių imtynininkams nebuvo lygių

 

Klai­pė­do­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių jau­ni­mo (gi­mę 1995–1998 m.) čem­pio­na­te pui­kiai rung­ty­nia­vo Šiau­lių spor­to vi­du­ri­nės mo­kyk­los ir spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ im­ty­ni­nin­kai.

Tre­ne­ris Arū­nas Šul­cas ypač džiau­gė­si sun­kias­vo­rių spor­ti­nin­kų re­zul­ta­tais. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 120 ki­log­ra­mų vi­sas pri­zi­nes vie­tas iš­ko­vo­jo Šiau­lių at­sto­vai. Pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo Do­vy­das Šul­cas, ant­rą­ją – Ar­nas Ab­ro­ma­vi­čius (abu – „At­ža­ly­no“ auk­lė­ti­niai), tre­čią­ją – Spor­to vi­du­ri­nės mo­kyk­los auk­lė­ti­nis Ei­man­tas Za­vis­taus­kas.

Šiau­lie­tis trium­fa­vo ir leng­viau­sio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je. Iki 50 kg čem­pio­nu ta­po Sva­jū­nas Ša­kys iš Spor­to vi­du­ri­nės mo­kyk­los.

Spor­ti­nin­kus var­žy­boms ruo­šė Re­na­tas Di­jo­kas ir A. Šul­cas.

Čem­pio­nai ir pri­zi­nin­kai ne­tru­kus pra­dės pa­si­ruo­ši­mą Eu­ro­pos ir pa­sau­lio jau­ni­mo čem­pio­na­tams. „Džiu­gu, kad tiek šiau­lie­čių at­sto­vaus to­kio aukš­to ran­go var­žy­bo­se“, – sa­kė A. Šul­cas.

 

 

Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių jau­ni­mo čem­pio­na­te me­da­lius iš­ko­vo­jo Šiau­lių at­sto­vai (iš kai­rės) Ei­man­tas Za­vis­taus­kas, Do­vy­das Šul­cas, Sva­jū­nas Ša­kys ir Ar­nas Ab­ro­ma­vi­čius.

 

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

 Šiaulių imtynininkams – keturi aukso medaliai


Pagėgiuose paskutinį sausio savaitgalį įvyko Lietuvos laisvųjų imtynių mokinių – jaunių (gim. 1999 – 2002 m.) pirmenybės. Šiose varžybose dešimtyje svorio kategorijų dalyvavo ne tik Lietuvos „laisvūnų“ komandos, bet ir Tauragės graikų-romėnų imtynių sportininkai.
Šiauliams atstovavo sporto mokyklos „Atžalynas“ ir Šiaulių sporto vidurinės mokyklos jaunieji imtynininkai, kurie į Saulės miestą parvežė net keturis aukso medalius.
Varžybose vyko ne tik asmeninės, bet ir komandinės kovos.
Iš vienuolikos dalyvavusių komandų šiauliečiai laimėjo antrąją komandinę vietą, į priekį praleidę tik uostamiesčio sportininkus.
Tiek šiauliečiai, tiek klaipėdiečiai savo gretose turėjo po keturis šios sporto šakos nugalėtojus. Tačiau klaipėdiečiai, iškovoję dvi antrąsias ir keturias trečiąsias vietas, vis dėlto buvo pirmieji.
Trečiąją komandinę vietą laimėjo Raseinių jaunieji sportininkai, iškovoję tris pirmąsias vietas.

Šiaulių sporto vidurinės mokyklos auklėtinis Svajūnas Šakys (svorio kategorija iki 50 kg) įveikė Gerardą Vaikasą iš Klaipėdos ir Neilą Strakšį iš Raseinių, o finale susitiko su klaipėdiečiu Artemij Chomik. Permainingoje kovoje rezultatu 8-4 pergalę šventė S. Šakys (treneriai Renatas Dijokas).
Kitas Šiaulių sporto vidurinės mokyklos auklėtinis Lukas Lipnickas (svorio kategorija iki 58 kg) taip pat iškovojo auksą. L. Lipnickas pakeliui į finalą įveikė Luką Milkamanavičių iš Alytaus, Povilą Veličko iš Vilkaviškio ir Igorį Ševiakovą iš Vilniaus, o finale susitiko su radviliškiečiu Tomu Kačiukevičiumi ir šventė pergalę 7:2 (treneris R. Dijokas).
Dar vienas Šiaulių sporto vidurinės mokyklos auklėtinis Gytis Jovaiša nesunkiai laimėjo kovą prieš klaipėdietį Ilja Razumilov, o finale susitiko su kauniečiu Tadu Motvila ir rezultatu 4:2 laimėjo kovą (treneris R. Dijokas).
Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtinis Robertas Remeika (treneris Jonas Kemzūra) svorio kategorijoje iki 100 kg taip pat laimėjo pirmąją vietą. R. Reimeika švaria pergale įveikė Eligijų Taučą iš Raseinių bei taškais nugalėjo vilkaviškietį Justiną Grumblį, taip papildęs savo kolekciją aukso medaliu.
Visos komandos prizininkės apdovanotos taurėmis, kurias įsteigė Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centras.
Vykusių varžybų vyr. teisėjas, aukso medalio laimėtojo R. Remeikos treneris J. Kemzūra teigė, kad varžybų metu pastebėjo kai kurių svorio kategorijų sportininkų išaugusio meistriškumo lygį. „Jaunieji imtynininkai ypač finalinėse imtyse, kovodami taškas į tašką, sukeldavo savo treneriams didelę įtampą, o kartu ir pasididžiavimą. Varžybos baigėsi – įtampa atslūgo, lieka tik pasidžiaugti iškovotais pasiekimais“, – džiaugėsi J. Kemzūra.
Pasak trijų Šiaulių sporto vidurinės auklėtinių, taip pat pasipuošusių aukso medaliais, trenerio R. Dijoko, pasiektos sportininkų pergalės tikrai džiugina, tačiau tai tik tarpinė stotelė ruošiantis rimtesniems jo treniruojamų imtynininkų startams.

 

 

Trys Šiaulių sporto vidurinės mokyklos auklėtiniai L. Lipnickas, S. Šakys ir G. Jovaiša pasidabino auksu.

 

R. Remeika iškovojo pirmąją vietą.

“Šiaulių krašto” info


Laisvųjų imtynių žaidynių finale šiauliečiai iškovojo auksą

 

Vilniuje vyko Lietuvos jaunučių laisvųjų imtynių žaidynių finalas, kur aukso medaliais pasipuošė du Šiaulių sporto mokyklos  „Atžalynas“ auklėtiniai R. Remeika (+85 kg kategorija) ir P. Grigaliūnas (iki 32 kg kategorija).
 Spalio 12 dieną Vilniuje vyko Lietuvos jaunučių laisvųjų imtynių žaidynių finalas. Varžybose vienuolikoje svorio kategorijų varžėsi 251 sportininkas.
Laisvųjų imtynių žaidynės vykdomos keturiose zonose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Kiekvienoje zonoje sportininkai, laimėję pirmąsias ir antrąsias vietas, iškovoja teisę susikauti finale.
Į Vilniuje vykusį laisvųjų imtynių finalą pateko ir trys Šiaulių miesto sporto mokyklos auklėtiniai, kuriuos treniruoja Jonas Kemzura.
Finalinėse žaidynėse šiaulietis Robertas Remeika (+85 kg kategorija) laimėjo visas tris kovas ir pasipuošė aukso medaliu. Šioje svorio kategorijoje dalyvavo 19 sportininkų.
R. Remeika per pirmą kovą susitiko su raseiniškiu Eligijumi Tauču. Pradžioje tarp sportininkų vyko įnirtinga kova, bet kovos pabaigoje R. Remeika priešininką užtikrintai paguldė ant menčių.
Per antrąją dvikovą šiaulietis kovėsi su Justinu Grumbliu iš Vilkaviškio ir taip pat sunkioje kovoje 3:0 įveikė priešininką.
Trečioji kova R. Remeikai tapo tikru išbandymu, nes jo priešininkas vilnietis Danilas Gorošenko, svėrė beveik 118 kg, o R. Remeika - vos 87 kg. Tačiau R. Remeika sugebėjo įveikti imtynininką iš Vilniaus ir net anksčiau laiko.
Dar vienas Šiaulių miesto sportininkas Paulius Grigaliūnas (iki 32 kg kategorija) Vilniuje vykusiose laisvųjų imtynių finalinėse varžybose išplėšė pergalę. Jaunasis imtynininkas, nukovęs visus savo priešininkus, laimėjo aukso medalį.

 

„Šiaulių naujienų“ info

 Du šiauliečiai tapo imtynių čempionais

 

Lie­tu­vos jau­nu­čių (gi­mu­sių 1999–2001 me­tais) lais­vų­jų im­ty­nių var­žy­bo­se tre­ne­rio Jo­no Kem­zu­ros auk­lė­ti­niai šiau­lie­čiai Pau­lius Gri­ga­liū­nas ir Ro­ber­tas Re­mei­ka ta­po čem­pio­nais sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se.

Prieš tai vy­ku­sio­se zo­ni­nė­se var­žy­bo­se Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se iš vi­so da­ly­va­vo 25 ko­man­dos, 251 spor­ti­nin­kas. Jie var­žė­si vie­nuo­li­ko­je svo­rio ka­te­go­ri­jų.

Spor­ti­nin­kai, zo­ni­nė­se var­žy­bo­se iš­ko­vo­ję pir­mas ir ant­ras vie­tas, ga­vo ga­li­my­bę var­žy­tis fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 85 ki­log­ra­mus, ku­rio­je var­žė­si 19 spor­ti­nin­kų, Ro­ber­tas Re­mei­ka, siek­da­mas čem­pio­no ti­tu­lo, įvei­kė tris var­žo­vus. La­bai įtemp­to­je, daug spor­ti­nin­ko ir tre­ne­rio ner­vų pa­rei­ka­la­vu­sio­je ko­vo­je nu­ga­lė­tas ra­sei­niš­kis Eli­gi­jus Tau­čas. Jis vė­liau ta­po vi­ce­čem­pio­nu.

Ne ma­žiau sun­ki ko­va lau­kė ir su daug­kar­ti­niu Lie­tu­vos vai­kų ir jau­nu­čių čem­pio­nu vil­ka­viš­kie­čiu Jus­ti­nu Grumb­liu. Jis nu­ga­lė­tas taš­kais – 3:0.

Pas­ku­ti­nė­je ko­vo­je R. Re­mei­ka už­tik­rin­tai nu­ga­lė­jo vil­nie­tį Da­ni­lą Go­ro­šen­ko.

Šiau­lie­tis Pau­lius Gri­ga­liū­nas var­žė­si svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 32 ki­log­ra­mų. Pa­sak J. Kem­zu­ros, ne­daug yra 13–15 me­tų vai­ki­nų spor­ti­nin­kų, ku­rie sver­tų iki 32 ki­log­ra­mų, to­dėl tai pa­ti ne­gau­siau­sia var­žo­vų at­žvil­giu gru­pė. Ko­vo­je dėl auk­so me­da­lio P. Gri­ga­liū­nui te­rei­kė­jo įveik­ti du var­žo­vus.

 

 

Ro­ber­tas Re­mei­ka (kai­rė­je) ir Pau­lius Gri­ga­liū­nas ta­po fi­na­li­nių Lie­tu­vos jau­nu­čių (gi­mu­sių 1999–2001 me­tais) lais­vų­jų im­ty­nių var­žy­bų čem­pio­nais.

 

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

 

Tarptautiniame turnyre Šiaulių imtynininkai šventė pergales

 

Varšuvoje įvykusiame XIV tarptautiniame vaikų ir jaunių laisvųjų imtynių turnyre S. Redui atminti Šiaulių sporto vidurinės mokyklos auklėtiniai M. Adomaitis ir E. Zavistauskas iškovojo aukso medalius, o sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtinis N. Dijokas laimėjo 3 vietą.
 Spalio 3–5 dienomis Varšuvoje (Lenkija) įvyko XIV tarptautinis vaikų ir jaunių laisvųjų imtynių turnyras Stanislavui Redui atminti.
Šiose varžybose buvo nenugalimi ir puikiai pasirodė Šiaulių sporto vidurinės mokyklos auklėtiniai Mantas Adomaitis ir Eimantas Zavistauskas, abu sportininkai iškovojo aukso medalius.
M. Adomaitis kovojo iki 76 kg svorio kategorijoje. Pirmoje kovoje sportininkas aiškia taškų persvara (15–4) įveikė Lenkijos atstovą, o finale užtikrintai (9–2) nugalėjo imtynininką iš Vokietijos.
E. Zavitauskas kovojo iki 100 kg svorio kategorijoje. Šiaulių sporto vidurinės mokyklos auklėtinis aukso link ant menčių paguldė vieną Lenkijos imtynininką, o finale tas pats likimas laukė ir kito imtynininko iš Lenkijos.
Sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtinis Nojus Dijokas imtyniavo vaikų grupėje, iki 32 kg svorio kategorijoje. Jaunasis imtynininkas šiose varžybose iškovojo 3 vietą.
Prizininkų treneris – Renatas Dijokas.
Varšuvoje vykusiame turnyre dėl geriausiųjų titulo kovėsi imtynininkai iš Lietuvos, Baltarusijos, Vokietijos, Ukrainos ir Lenkijos.

 

 

 

 

 

„Šiaulių naujienų” info


 

Imtynininkai iškovojo tris auksinius medalius

 

 

Pagėgiuose vykusiose Lietuvos jaunių mokinių (gimusių 1998–2001 metais) laisvųjų imtynių pirmenybėse Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtiniai iškovojo tris aukso medalius.

Puikiai pasirodė Vijolių vidurinėje mokykloje sportinėse klasėse besimokantys sportininkai. Svorio kategorijoje iki 76 kilogramų rungtyniavęs Mantas Adomaitis nesulaukė didesnio pasipriešinimo, visas savo kovas baigė aiškia persvara anksčiau laiko ir iškovojo pirmąją vietą.

Svorio kategorijoje iki 85 kilogramų kovojęs Rimvydas Starikovas tris priešininkus paguldė ant menčių. Kova dėl pirmosios vietos klostėsi permainingai, tačiau kovos pabaigoje Rimvydas atliko įspūdingą metimą ir pelnytai šventė pergalę prieš Klaipėdos atstovą.

Eimantas Zavistauskas kovėsi svorio kategorijoje iki 100 kilogramų. Savo priešininkams Eimantas nepaliko jokių šansų, guldė juos ant menčių ir pelnytai tapo nugalėtoju.

Mantvydas Bunkys svorio kategorijoje iki 58 kilogramų kovojo dėl trečiosios vietos, tačiau turėjo pripažinti priešininko pranašumą ir užėmė penktąją vietą.

Komandinėje įskaitoje šiauliečiai užėmė antrąją vietą, pirmi – klaipėdiečiai. Sportininkus šioms varžyboms paruošė sporto mokyklos „Atžalynas“ treneriai Arūnas Šulcas ir Renatas Dijokas.

 

 Iš kairės: Eimantas Zavistauskas, Mantas Adomaitis ir Rimvydas Starikovas Lietuvos jaunių laisvųjų imtynių pirmenybėse neturėjo sau lygių.Imtynininkai grįžo su medaliais

 

 

 

 

Vilniuje surengtame tarptautiniame laisvųjų imtynių turnyre Pavelui Gaišinovui atminti Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtinis Mantas Adomaitis ne daugiau nei 76 kg svorio kategorijoje iškovojo pirmą vietą. Finalinėje kovoje M. Adomaitis nugalėjo vilnietį, jaunių rinktinės narį Nikitą Gerasimovą.

Nenugalimas ne daugiau nei 100 kg svorio kategorijoje buvo ir Eimantas Zavistauskas.

Trečią vietą iškovojo Rimvydas Starikovas (ne daugiau nei 76 kg).

Visi trys sportininkai mokosi Vijolių vidurinėje mokykloje, sportinėse klasėse, treniruojasi dukart per dieną.

Dar du sportininkai pasipuošė sidabro medaliais: ne daugiau nei 26 kg svorio kategorijoje Tadas Bordinas laimėjo dvi kovas ir patyrė vieną pralaimėjimą, Nojus Dijokas užtikrintai anksčiau laiko įveikė tris varžovus, tačiau finalinėje kovoje 7:13 turėjo pripažinti trimis metais už save vyresnio priešininko iš Kelmės pranašumą.

Šioms varžyboms sportininkus ruošė treneriai: Arūnas Šulcas ir Renatas Dijokas.

Varžybose dalyvavo imtynininkai iš Lietuvos ir Latvijos miestų.

 

 

 

Šiaulių imtynininkai tarptautiniame turnyre tapo prizininkais (stovi iš kairės): priekyje – Nojus Dijokas ir Tadas Bordinas, už jų – Eimantas Zavistauskas, Rimvydas Starikovas ir Mantas Adomaitis.
Iš tarptautinio turnyro grįžo su medaliais


Ry­go­je (Lat­vi­ja) su­reng­ta­me tarp­tau­ti­nia­me lais­vų­jų im­ty­nių tur­ny­re K. Kun­dzi­nui at­min­ti Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­nis Man­tas Ado­mai­tis jau­nių am­žiaus gru­pė­je (ne dau­giau nei 76 kg) iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį. Ge­rą spor­ti­nę for­mą de­monst­ruo­jan­tis im­ty­ni­nin­kas iš­ko­vo­jo ke­tu­rias per­ga­les ir pa­ty­rė vie­ną pra­lai­mė­ji­mą.

Ry­go­je ko­vo­jo ir pa­ts jau­niau­sias var­žy­bų da­ly­vis – No­jus Di­jo­kas (ne dau­giau nei 29 kg). Aš­tuon­me­tis „At­ža­ly­no“ auk­lė­ti­nis var­žė­si su tre­jais me­tais už sa­ve vy­res­niais im­ty­ni­nin­kais. N. Di­jo­kas iš­ko­vo­jo pen­kias per­ga­les ir pa­ty­rė du pra­lai­mė­ji­mus, ga­lu­ti­nė­je įskai­to­je tarp de­vy­nio­li­kos da­ly­vių užė­mė tre­čią vie­tą.

Im­ty­ni­nin­kus var­žy­boms ruo­šė tre­ne­riai Arū­nas Šul­cas ir Re­na­tas Di­jo­kas.

Var­žy­bo­se da­ly­va­vo dau­giau nei du šim­tai im­ty­ni­nin­kų iš Ru­si­jos, Suo­mi­jos, Iz­rae­lio, Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos mies­tų.

 

Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­niai iš Ry­gos grį­žo su me­da­liais: No­jus Di­jo­kas (kai­rė­je) užė­mė tre­čią, Man­tas Ado­mai­tis – ant­rą vie­tą.
Imtynininkai treniravosi ir kovojo Baltarusijoje

 

 

Gardine ( Baltarusija) vykusiame tarptautiniame laisvųjų imtynių turnyre, skirtame Gardino garbės piliečiui L. P. Fursai, Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtinis Arnas Abromavičius svorio kategorijoje iki 120 kg iškovojo aukso medalį. Kitas šiaulietis Rokas Valantinas svorio kategorijoje iki 66 kg pelnė bronzą.

Svorio kategorijoje iki 74 kg varžęsis Kasparas Stungurys pirmoje kovoje nugalėjo Baltarusijos atstovą, tačiau kovos pabaigoje prasikirto skruostą ir nebegalėjo tęsti varžybų.

Varžybose dalyvavo imtynininkai iš Lenkijos, Lietuvos ir Baltarusijos miestų.

 

„Iki šių varžybų dvi savaites Gardine vyko mokomoji treniruočių stovykla. Kartu su Gardino olimpinio rezervo mokyklos imtynininkais ir treneriais tobulinome sportininkų techninį arsenalą, kovos vedimo taktiką. Smagu matyti, kad auklėtiniai nei fiziniu pasirengimu, nei technika nenusileidžia senomis imtynių tradicijomis garsėjantiems kaimynams. Sėkmingi startai optimistiškai nuteikia prieš jau greitai vyksiantį Lietuvos jaunimo čempionatą“, – sakė šiauliečių treneris Renatas Dijokas.

 

Tarptautiniame laisvųjų imtynių turnyre Gardine (iš kairės) Rokas Valantinas iškovojo bronzą,
Arnas Abromavičius – auksą.
Šiaulių imtynininkai – Lietuvos prizininkai

 

 

        Šiauliuose surengtame Lietuvos jaunių laisvųjų imtynių čempionate sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtinis Edvinas Povilaitis svorio kategorijoje iki 100 kilogramų iškovojo sidabro medalį. Pusfinalyje E. Povilaitis įveikė Radviliškio atstovą ir komandos draugą. Atkaklioje kovoje dėl čempiono vardo sportininkas turėjo pripažinti imtynininko iš Klaipėdos Deniso Nedaboro pranašumą.

     Eimantas Zavistauskas toje pačioje kategorijoje užėmė 3 vietą.

     Mantas Adomaitis svorio kategorijoje iki 76 kilogramų pirmoje kovoje užtikrintai nugalėjo savo priešininką iš Raseinių.    Sėkmingai pradėjęs pusfinalio kovą, pirmą kėlinį M. Adomaitis laimėjo 8-1, tačiau antrame kėlinyje šiaulietis suklydo, ir priešininkas paguldė jį ant menčių. Kovoje dėl bronzos medalio M. Adomaitis užtikrintai šventė pergalę.

   Sportininkus treniruoja Renatas Dijokas ir Arūnas Šulcas.

 

   Varžybose dalyvavo beveik 100 dalyvių iš visos Lietuvos.

 

Lietuvos jaunių laisvųjų imtynių čempionate šiaulietis Eimantas Zavistauskas (kairėje) ir Mantas Adomaitis iškovojo bronzą.
Šiaulių imtynininkai iškovojo bronzos medalius

    Daugpilyje (Latvija) vykusiame tarptautiniame laisvųjų imtynių turnyre „Daugpilio taurė-2013“ du šiauliečiai pelnė bronzos medalius. Mantas Adomaitis svorio kategorijoje iki 73 kilogramų pirmoje kovoje be vargo nugalėjo Latvijos atstovą. Antroje atkaklioje kovoje pripažino Lietuvos jaunių rinktinės nario iš Klaipėdos pranašumą. Kovoje dėl trečios vietos M. Adomaitis užtikrintai laimėjo.

      Panašiai klostėsi svorio kategorijoje iki 85 kilogramų besiėmusio Eimanto Zavistausko kovos. Pirmoje ant menčių paguldytas latvis, antroje – jaunasis sportininkas nusileido imtynininkui iš Baltarusijos. Kovoje dėl trečios vietos E. Zavistauskas savo šanso nepaleido ir šventė pergalę.

   Sportininkus treniruoja Arūnas Šulcas ir Renatas Dijokas.

   Varžybose dalyvavo beveik 200 imtynininkų iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir Rusijos.

   Abu sportininkai mokosi Vijolių vidurinėje mokykloje sportinėse klasėse. Treniruojasi du kartus per dieną. Manto Adomaičio greitą progresą pastebėjo ir Lietuvos jaunių rinktinės treneriai, todėl imtynininkas bus įtrauktas į 2014 metų jaunių rinktinę.

 

 

Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ imtynininkai Eimantas Zavistauskas (kairėje) ir Mantas Adomaitis Latvijoje iškovojo trečios vietos medalius.Iš Rygos šiauliečiai imtynininkai grįžo su medaliais

 


Rygoje vyko tarptautinis laisvųjų imtynių turnyras P. Budovskiui atminti, kuriame dalyvavo įvairaus amžiaus grupių imtynininkai iš Estijos, Lenkijos, Rusijos, Lietuvos bei Latvijos. Lietuvai atstovavo du šiauliečiai, sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtiniai: Modestas Jokubauskas ir Dovydas Šulcas.
Suaugusiųjų grupėje, svorio kategorijoje iki 96 kilogramų, Vijolių vidurinės mokyklos sportinės klasės auklėtinis M. Jokubauskas iškovojo trečią vietą. Kovodamas dėl trečiosios vietos Modestas įveikė už save vyresnį varžovą Ričardą Putniną.
Jaunių grupėje, svorio kategorijoje +76 kilogramai, pirmąją vietą iškovojo J. Janonio gimnazijos mokinys Dovydas Šulcas. Dovydas visas keturias kovas baigė anksčiau laiko, neleisdamas priešininkui laimėti kovos. D. Šulcas yra Lietuvos jaunių rinktinės narys, o M. Jokubauskas yra jaunimo rinktinės narys.

 

 

 Laisvųjų imtynių turnyre Rygoje M. Jokubauskas (kairėje) pelnė trečiąją vietą, o D. Šulcas (dešinėje) svorio kategorijoje +76 kg tapo čempionu.

Iš Lietuvos laisvųjų imtynių varžybų šiauliečiai grįžo su medaliais

 


Pagėgiuose vyko Lietuvos laisvųjų imtynių jaunučių pirmenybės, į kurias susirinko per 100 jaunųjų imtynininkų iš visos Lietuvos. Puikių rezultatų pasiekė Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtiniai, , tre­ni­ruo­ja­mi Re­na­to Di­jo­ko ir Arū­no Šul­co į Šiaulius parveždami 3 aukso medalius ir vieną bronzos medalį.
Rungtyje svorio kategorijoje iki 73 kg puikiai pasirodė Mantas Adomaitis, įspūdingais metimais visas kovas baigė anksčiau, paguldydamas savo varžovus ant menčių. Svorio kategorijoje iki 85 kg Rimvydas Starikovas susirungė su Klaipėdos imtynininku ir jį paguldė ant menčių. Kitose kovose jis taip pat šventė pergales prieš savo varžovus. Tre­čią vie­tą svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 85 ki­log­ra­mų užė­mė tre­ne­rio Jo­no Kem­zū­ros auk­lė­ti­nis Do­mas Kri­ža­naus­kas. Eimantas Zavistauskas svorio kategorijoje per 85 kg tarp savo varžovų buvo pranašesnis ne tik fizine jėga, bet ir veiksmų gausa.
Treneriai džiaugėsi, kad berniukai degė noru kovoti bei laimėti ir pasiekė gerų rezultatų, sunkus darbas treniruotėse pasiteisino.

 

 

Šiauliečiai imtynininkai grįžo su aukso medaliais. Iš kairės klūpi: R. Starikovas ir M. Adomaitis. Iš kairės stovi: E. Zavistauskas ir D. Križanauskas.

 

 

 

Šiau­lių im­ty­ni­nin­kai (iš kai­rės): Ei­man­tas Za­vis­taus­kas, Rim­vy­das Sta­ri­ko­vas, Man­tas Ado­mai­tis ir Do­mas Kri­ža­naus­kas užė­mė pri­zi­nes vie­tas.

 Šiaulių imtynininkai iškovojo tris medalius

 
        Savaitgalį Klaipėdoje vyko tarptautinis laisvųjų imtynių jaunučių turnyras R. Pauliukonio prizams laimėti. Turnyre dalyvavo per 100 jaunųjų imtynininkų iš Vengrijos, Latvijos, Rusijos ir Lietuvos.
Šiaulių sportininkai, treniruojami Arūno Šulco ir Renato Dijoko, iškovojo tris apdovanojimus. Šiaulietis Aistis Dijokas, imtyniavęs gausiausioje dalyvių skaičiumi svorio kategorijoje iki 38 kg, iškovojo 3-iąją vietą. Bronzos medaliu taip pat pasipuošė Mantas Kiriliauskas (svorio kategorija iki 73 kg). Šiaulių miesto imtynių klubo auklėtinis Nojus Dijokas buvo vienas iš jauniausiųjų turnyre, tačiau tai nesutrukdė jam iškovoti trečiąją vietą svorio kategorijoje iki 26 kg.

 

 Iš kairės: M. Kiriliauskas, N. Dijokas, A. Dijokas


Edvinas Povilaitis tarptautiniame laisvųjų imtynių jaunių turnyre iškovojo trečiąją vietą

 

        Gardine (Baltarusija) vyko tarptautinis laisvųjų imtynių jaunių turnyras. Dėl medalių varžėsi per 100 sportininkų iš Baltarusijos, Rusijos ir Lietuvos.  Į šį turnyrą važiavo 7 Renato Dijoko ir Arūno Šulco treniruojami šiauliečiai, iš kurių vienas tapo prizininku.
      Edvinas Povilaitis svorio kategorijoje iki 100 kg užėmė trečiąją vietą. Pakeliui iki medalio jis įveikė Minsko ir Vitebsko olimpinio rezervo mokyklos auklėtinius, tačiau turėjo pripažinti pajėgaus rusų sportininko pranašumą.
         Tris pergales ir du pralaimėjimus patyrė Mantas Adomaitis, kovęsis svorio kategorijoje iki 63 kg. Jis užėmė 5-ąją vietą. Trenerį R. Dijoką džiugina ir kitų auklėtinių pasiekimai. Nors Eimantas Zavistanovičius nelaimėjo medalio, tačiau iškovojo pergalę prieš Lietuvos jaunių prizininką 3-osios vietos nugalėtoją vilnietį. Arnas Abromavičius šiame turnyre iškovojo 1 pergalę. R. Dijokas teigė, kad medalio tikėjosi iš Kasparo Stungurio, tačiau sportininkui pritūko sėkmės.

Jaunieji imtynininkai išbandė priešininkus

     Lat­vi­jos Ce­sio mies­te vy­ko tarp­tau­ti­nis lais­vų­jų im­ty­nių tur­ny­ras. Spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ im­ty­ni­nin­kai pel­nė ke­tu­ris ap­do­va­no­ji­mus.

     Suau­gu­sių­jų gru­pė­je rung­ty­nia­vęs Kas­pa­ras Stun­gu­rys pel­nė tre­čią vie­tą. Bron­zos me­da­lį iš­ko­vo­jo ir Mo­des­tas Jo­ku­baus­kas.

     Vai­kų am­žiaus gru­pė­je pir­mą vie­tą pel­nė Dei­mas Lio­ren­tas. Jis įvei­kė vi­sus ke­tu­ris prie­ši­nin­kus. Tre­čias – Ais­tis Di­jo­kas.

     Šiau­lių mies­to im­ty­nių klu­bą at­sto­va­vęs No­jus Di­jo­kas lai­mė­jo ant­rą vie­tą.

      Var­žy­bo­se da­ly­va­vo per 200 da­ly­vių iš Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos.

     Ba­lan­džio 12-14 die­no­mis Te­re­si­ne (Len­ki­ja) vy­ko tarp­tau­ti­nis lais­vų­jų im­ty­nių tur­ny­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo du „At­ža­ly­no“ spor­to mo­kyk­los auk­lė­ti­niai. Ka­ro­lis Di­jo­kas (iki 53 kg), iš­ko­vo­jęs dvi per­ga­les ir du­kart pra­lai­mė­jęs, li­ko be me­da­lių. Ed­vi­nas Po­vi­lai­tis (iki 100 kg), vi­sus sa­vo prie­ši­nin­kus pa­gul­dė ant men­čių ir iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį.
Iš kai­rės: Dei­mas Lio­ren­tas, No­jus Di­jo­kas, Kas­pa­ras Stun­gu­rys (aukš­čiau­sias) ir Ais­tis Di­jo­kas,


Ant tatamio ėmėsi jauniai

                  „At­ža­ly­no“ spor­to mo­kyk­los sa­lė­je vy­ko Lie­tu­vos jau­nių lais­vų­jų im­ty­nių čem­pio­na­tas bei mo­te­rų jau­nių ir jau­nu­čių im­ty­nių pir­me­ny­bės. Iš vi­so da­ly­va­vo 140 ša­lies spor­ti­nin­kų.

             Šiau­lių im­ty­ni­nin­kai jau­nių čem­pio­na­te pel­nė sep­ty­nias pri­zi­nes vie­tas. Mo­te­rų im­ty­nė­se pui­kiai pa­si­ro­dė Šiau­lių ra­jo­no spor­ti­nin­kės.

          Egi­di­jus Ša­la­vė­jus svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 42 ki­log­ra­mų pel­nė tre­čią vie­tą. Ka­ro­lis Di­jo­kas svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 54 ki­log­ra­mų – taip pat tre­čią. Bron­zos me­da­lį iš­ko­vo­jo ir Ri­čar­das Ča­ras, be­si­gru­mian­tis svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 76 ki­log­ra­mų. Šių spor­ti­nin­kų tre­ne­ris – Re­na­tas Di­jo­kas.

       Ka­te­go­ri­jo­je iki 85 ki­log­ra­mų si­dab­ro me­da­lį pel­nė Ed­vi­nas Po­vi­lai­tis. Iki šim­to ki­log­ra­mų ant­rą vie­tą iš­ko­vo­jo Arū­nas Ab­ro­ma­vi­čius. Abu – Re­na­to Di­jo­ko ir Arū­no Šul­co auk­lė­ti­niai. To­je pa­čio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je „At­ža­ly­no“ spor­to mo­kyk­los auk­lė­ti­niai lai­mė­jo dvi tre­čias vie­tas: Jo­no Kem­zū­ros auk­lė­ti­nis Si­mo­nas Ston­kus ir Re­na­to Di­jo­ko auk­lė­ti­nis Eli­gi­jus Ša­la­vė­jus.

       Mo­te­rų im­ty­nė­se iki 65 ki­log­ra­mų Kris­ti­na Do­mi­kai­ty­tė (tren. Ai­va­ras Ka­se­lis ir And­rius Stoč­kus) pel­nė pir­mą vie­tą.

      

  Šiau­liuo­se run­gė­si stip­riau­si ša­lies im­ty­ni­nin­kai jau­niai.

 

Mo­te­rų im­ty­nės tarp jau­nų mer­gai­čių da­ro­si vis po­pu­lia­res­nės.

 

Dovydas Šulcas iškovojo trečiąją vietą

        D. Šulcas iš Tarptautinio jaunių laisvųjų imtynių turnyro I. D. Černiachovskiui atminti parsivežė trečiosios vietos apdovanojimą.
         Vasario 8-10 dienomis Guseve (Kaliningrado sritis) vyko tarptautinis jaunių laisvųjų imtynių turnyras I. D. Černiachovskiui atminti. Turnyre dalyvavo daugiau nei 200 imtynininkų iš Rusijos, Baltarusijos, Vokietijos, Latvijos ir Lietuvos. Šiaulių miestui atstovavo sporto mokyklos ,,Atžalynas” imtynininkai.
       Sėkmingai varžybose pasirodė šiaulietis Dovydas Šulcas (tren. Arūnas Šulcas ir Renatas Dijokas), kuris sunkaus svorio kategorijoje (per 85 kg) iškovojo trečiąją vietą. Pirmojoje kovoje D. Šulcui teko pripažinti imtynininko iš Vokietijos pranašumą, kuris ir tapo čempionu. Dėl trečiosios vietos šiaulietis susikovė su Rusijos imtynininku. Pirmojo kėlinio pabaigoje D. Šulcas atliko efektingą veiksmą – metimą per petį ir laikė priešininką ant menčių, bet nuskambėjus gongui teko kovą pratęsti antrajame kėlinyje. Šiaulietis antrajame kėlinyje buvo pranašesnis. Jis, praleidęs priešininko ataką į kojas, atliko kontraveiksmą, po kurio Rusijos imtynininkas turėjo pripažinti D. Šulco pergalę.
      D. Šulcas yra Lietuvos jaunių rinktinės narys ir šiuo metu ruošiasi Europos jaunių čempionatui, kuris vyks birželio mėnesį Juodkalnijoje.


Dovydas Šulcas


Šiaulių imtynininkai iškovojo penkis medalius

          Šiauliuose vykusiose 2013 m. Lietuvos vaikų laisvujų imtynių pimenybėse šiauliečiai, treniruojami Renato Dijoko ir Vidmanto Žibučio, iškovojo penkis apdovanojimus. Varžybose dalyvavo daugiau nei 130 jaunųjų imtynininkų iš visos Lietuvos.
             Pirmąją vietą svorio kategorijoje iki 41 kg iškovojo Edgaras Gendvilis. Sportininkas visas kovas baigė anksčiau laiko priešininkus paguldydamas ant menčių. Aukso medalį svorio kategorijoje iki 58 kg iškovojo Edvardas Milaknis. Antrąją vietą svorio kategorijoje iki 35 kg iškovojo Aistis Dijokas. Įveikęs tris varžovus, finale A. Dijokas turėjo pripažinti vyresnio varžovo iš Klaipėdos pranašumą.
          Sidabro medalis svorio kategorijoje iki 66 kg atiteko Karoliui Kravčyk. Trečiąją vietą svorio kategorijoje iki 73 kg iškovojo Rokas Jankus.

 

Stovi (iš kairės): K. Kravčyk, E. Milaknis, R. Jankus. Atsiklaupę (iš kairės): E. Gendvilis, A. Dijokas.Lais­vų­jų im­ty­nių pir­me­ny­bių pri­zi­nin­kais ta­pę šiau­lie­čiai (iš kai­rės, sto­vi) Ka­ro­lis Krav­čyk, Ed­var­das Mi­lak­nis, Ro­kas Jan­kus, (iš kai­rės, klū­pi) Ed­ga­ras Gend­vi­lis, Ais­tis Di­jo­kas


Šiaulių imtynininkai iškovojo du bronzos medalius


      
Panevėžyje vykusiame laisvųjų imtynių čempionate šiauliečiai, treniruojami R. Dijoko ir A. Šulco, iškovojo du bronzos medalius. Čempionate dalyvavo 77 dalyviai, iš kurių – net 7 šiauliečiai. 66 kg svorio kategorijoje Kasparas Ungurys finale pralaimėjo kauniečiui Erikui Petraičiui ir užėmė 2-ąją vietą. Šis 1996 m. gimęs sportininkas yra labai perspektyvus ir mokosi Vijolių vidurinės mokyklos sportinėje klasėje. 96 kg svorio kategorijoje kovojęs Simas Asačiovas finale po atkaklios kovos turėjo pripažinti radviliškiečio Justino Kvietelaičio pranašumą. Svorio kategorijoje iki 120 kg Mantas Bagdonavičius turėjo pripažinti kauniečio pranašumą ir iškovojo 5-ąją vietą. 

Kasparas Ungurys tapo bronzos nugalėtoju. 


 
Iš Daugpilio imtynininkai parvežė penkis medalius


     Lat­vi­jos Daug­pi­lio mies­te vy­ku­sio­se lais­vų­jų im­ty­nių var­žy­bo­se „Daug­pi­lis 2012“ Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ jau­nių ir suau­gu­sių­jų gru­pių spor­ti­nin­kai lai­mė­jo pen­kis me­da­lius.

    Jau­nių įskai­tos nu­ga­lė­to­ju ta­po Do­vy­das Šul­cas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 100 ki­log­ra­mų). Jis per­mai­nin­gos fi­na­li­nės ko­vos me­tu įvei­kė Ru­si­jos spor­ti­nin­ką. To­je pa­čio­je ka­te­go­ri­jo­je tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ar­nas Ab­ro­ma­vi­čius.

     Bron­zos ap­do­va­no­ji­mus lai­mė­jo Ka­ro­lis Di­jo­kas (iki 54 kg) ir Vi­jo­lių vi­du­ri­nės mo­kyk­los spor­ti­nės kla­sės auk­lė­ti­nis     Ri­čar­das Ča­ras (iki 59 kg).

     Tarp suau­gu­sių­jų tre­čias bu­vo Egi­di­jus But­kus (iki 74 kg).

     Spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Arū­nas Šul­cas ir Re­na­tas Di­jo­kas.

     Var­žy­bo­se da­ly­va­vo per 100 im­ty­ni­nin­kų iš Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Es­ti­jos ir Ru­si­jos.

     Ar­ti­miau­si Šiau­lių „lais­vū­nų“ star­tai – gruo­dį Es­ti­jos Koht­la Jer­vės mies­te ir Ka­li­ning­ra­de (Ru­si­ja).

 

Iš kairės: Ričardas Čaras, Egidijus Butkus, Dovydas Šulcas, Arnas Abromavičius ir Karolis Dijokas.

             
 Ri­čar­das Ča­ras, Egi­di­jus But­kus, Do­vy­das Šul­cas, Ar­nas Ab­ro­ma­vi­čius ir Ka­ro­lis Di­jo­kas.


Stovykloje – Lietuvos jaunių rinktinės nariai

 

 

    Nuo pir­ma­die­nio „At­ža­ly­no“ im­ty­nių spor­to sa­lė­je, vyks mo­ko­mo­ji lais­vų­jų im­ty­nių tre­ni­ruo­čių stovyk­la, ku­rio­je da­ly­vaus Lie­tu­vos jau­nių rink­ti­nės na­riai.

     Pagėgiuose vyko Lietuvos laisvųjų imtynių jaunučių pirmenybės (gim. 1997-2000 m.). Sportininkai buvo suskirstyti į 11 svorio kategorijų. Šiose pirmenybėse geriau sekėsi sunkesnio svorio imtynininkams, jie lai­mė­jo pen­kis me­da­lius.

     Antrąją vietą, svorio kategorijoje iki 85 kg, iškovojo Edvinas Povilaitis. Svorio kategorijoje per 85 kg antrąja vieta taip pat džiaugėsi Karolis Kravčik. Trečiąsias vietas svorio kategorijoje per 85 kg iškovojo Simonas Stonkus ir Dovydas Šulcas. Šioje svorio kategorijoje nugalėtoju tapo klaipėdietis. Trečiąją vietą taip pat iškovojo Ričardas Čaras, kuris rungėsi svorio kategorijoje iki 73 kg.  
Šį savaitgalį sportininkai jėgas galės išbandyti Rygoje, kur vyks tarptautinis laisvųjų imtynių turnyras Paului Budovskiui atminti.

    Spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Jo­nas Kem­zu­ra, Re­na­tas Di­jo­kas ir Arū­nas Šul­cas.

 

 

Ša­lies lais­vų­jų im­ty­nių jau­nu­čių pir­me­ny­bė­se me­da­lius lai­mė­ję šiau­lie­čiai (iš kai­rės) Ri­čar­das Ča­ras, Ed­vi­nas Po­vi­lai­tis, Ka­ro­lis Krav­čyk ir Si­mo­nas Ston­kus.

 

 

Nuotraukoje iš kairės: Simonas Stonkus, Karolis Kravčik, Ričardas Čaras ir Edvinas Povilaitis.

 
Sunkiasvoriai sezoną pradėjo sėkmingai

         Iš Klai­pė­do­je vy­ku­sių Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių jau­nu­čių spor­to žai­dy­nių fi­na­li­nių var­žy­bų šiau­lie­čiai par­si­ve­žė du me­da­lius.

        Ant­rą­ją vie­tą svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 85 ki­log­ra­mų iš­ko­vo­jo Ed­vi­nas Po­vi­lai­tis. Jo įskai­to­je run­gė­si 22 spor­ti­nin­kai.
E. Po­vi­lai­tį tre­ni­ruo­ja Re­na­tas Di­jo­kas ir Arū­nas Šul­cas.

           Šiau­lie­čių sun­kias­vo­rių tra­di­ci­jas dar la­biau įtvir­ti­no Jo­no Kem­zuros tre­ni­ruo­ja­mas Ka­ro­lis Krav­čy­kas. Jis svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 85 ki­log­ra­mų lai­mė­jo bron­zos me­da­lį. Įs­kai­to­je ko­vo­jo 23 spor­ti­nin­kai.

      Spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­niai E. Po­vi­lai­tis ir K. Krav­čy­kas į fi­na­lus pa­te­ko po zo­ni­nių var­žy­bų, vy­ku­sių rug­sė­jo 9-ąją.

      Spor­ti­nin­kai bu­vo su­skirs­ty­ti į ke­tu­rias zo­nas – Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos ir Šiau­lių. Pas­ta­ro­jo­je da­ly­va­vo aš­tuo­nios ko­man­dos. Į fi­na­lus pa­te­ko dvi pir­mą­sias vie­tas iš­ko­vo­ję im­ty­ni­nin­kai.

       Iš vi­so jau­nu­čių spor­to žai­dy­nė­se da­ly­va­vo 262 spor­ti­nin­kai. 1997–1999 me­tais gi­mę im­ty­ni­nin­kai bu­vo su­skirs­ty­ti į 11 ka­te­go­ri­jų.


(iš kai­rės)
Ed­vi­nas Po­vi­lai­tis ir Ka­ro­lis Krav­čy­kas Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių jau­nu­čių spor­to žai­dy­nių fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se
lai­mė­jo me­da­lius.

 


Modestas Jokubauskas išbandė jėgas Europos kadetų laisvųjų imtynių čempionate


             Liepos 15-18 dienomis vyko Europos kadetų laisvųjų imtynių čempionatas Katovice (Lenkija), kuriame varžėsi šiaulietis Modestas Jokubauskas (svorio kategorija iki 85 kg). Jis atstovavo Lietuvos rinktinei. Iš 19 dalyvių M. Jokubauskas užėmė 14-ąją vietą. Pirmojoje kovoje 2:0, 2:1 šiaulietis pralaimėjo Graikijos atstovui. Modestas Jokubauskas iškovojo sidabro medalį


 
  Modestas Jokubauskas
           

         Birželio 1–2 d. Lenkijoje vyko atviros laisvųjų imtynių jaunių turnyras „Poland open 2012“, kuriame dalyvavo apie 150 sportininkų. Dalyvavo imtininkai iš Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos ir Rusijos, varžėsi dėl aukščiausių vietų. Lietuvos komanda jaunių turnyre iškovojo pirmąją komandinę vietą. Modestas Jokubauskas svorio kategorijoje iki 85 kg iškovojo antrąją vietą. Pirmojoje kovoje šiaulietis nugalėjo Vokietijos sportininką, o antrojoje – Lenkijos, tačiau finale Modestui Jokubauskui teko susigrumti su dar vienu Lenkijos atstovu, kurio jis įveikti nesugebėjo.

Sportininką treniruoja Renatas Dijokas ir Arūnas Šulcas.

 

 

Šeši laisvųjų imtynių mokinių-jaunučių pirmenybių prizininkai

Šiau­liuo­se vy­ku­sio­se Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių mo­ki­nių-jau­nu­čių (13–15 me­tų) pir­me­ny­bė­se še­ši spor­ti­nin­kai iš­ko­vo­jo pri­zi­nes vie­tas.

Ge­riau­siai se­kė­si Ed­vi­nui Po­vi­lai­čiui, ko­vo­ju­siam pu­siau sun­kaus svo­rio ka­te­go­ri­jo­je (iki 85 ki­log­ra­mų). Šiau­lie­tis fi­na­le taš­kais įvei­kė rad­vi­liš­kie­tį Ne­dą Ra­siu­lį.

Finale Ka­ro­lis Krav­čy­kas (per 85 kg) įvei­kė ko­man­dos drau­gą Si­mo­ną Ston­kų, bet Karolis Krav­čy­kas pra­lai­mė­jo klai­pė­die­čiui De­ni­sui Ne­do­bo­rui.

Be ap­do­va­no­ji­mo ne­li­ko Simonas Ston­kus, lai­mė­jęs tre­čią­ją vie­tą. Bron­zos me­da­lį to­je pačio­je ka­te­go­ri­jo­je iš­ko­vo­jo Do­vy­das Šul­cas.

Tre­čias  vietas laimėjo Ka­ro­lis Di­jo­kas (iki 53 kg) ir Taut­vy­das Kva­šys (iki 66 kg).

Spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Re­na­tas Di­jo­kas, Jo­nas Kem­zu­ra ir Arū­nas Šul­cas.


 Šiauliečiai prizininkai 
 Ailandas Šulcas – tarptautinio turnyro nugalėtojas

 

Kohtla Jarveje (Estija) vyko tarptautinis laisvųjų imtynių jaunimo turnyras „Kuldkaru Open 2011“. Šiame turnyre Lietuvai atstovavo mūsų sporto mokyklos atletai.
Svoryje iki 96 kilogramų pirmąją vietą, įveikęs keturis priešininkus, laimėjo Ailandas Šulcas (treneriai Arūnas Šulcas ir Renatas Dijokas). Tame pačiame svoryje Emilis Šarkovas (treneris Jonas Kermzura) pakartojo praeitų metų šio turnyro rezultatą – jis, nugalėjęs du priešininkus, iškovojo trečiąją vietą.


E. Šarkovas ir A. Šulcas

Šiaulių miesto savivaldybėje  įteikti čekiai sportininkams ir jų treneriams už pasiekimus pasaulio ir Europos čempionatuose.

Ailandui Šulcui, 2011 m. Europos jaunimo laisvųjų imtynių čempionato 9-osios vietos laimėtojui – 700,0 litų;

Arūnui Šulcui, 2011 m. Europos jaunimo laisvųjų imtynių čempionato 9-osios vietos laimėtojo Ailando Šulco treneriui – 175,0 litai;

Renatui Dijokui, 2011 m. Europos jaunimo laisvųjų imtynių čempionato 9-osios vietos laimėtojo Ailando Šulco treneriui – 175,0 litai;

Medaliai — iš tarptautinio turnyro

   

Klaipėdoje vyko tarptautinis laisvųjų imtynių turnyras, skirtas Ričardo Pauliukonio prizams laimėti, Šiauliams atstovavo Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ imtynininkai, treniruojami Renato Dijoko, Arūno Šulco ir Jono Kemzūros. Šiauliečiai laimėjo tris medalius. Du imtynininkai — Dovydas Šulcas (svorio kategorija iki 85 kilogramų) ir Edvinas Povilaitis (iki 100 kilogramų) — iškovojo antrąsias vietas, Aistis Dijokas (iki 29 kilogramų) laimėjo trečiąją vietą. Medalininkų treneriai — R. Dijokas ir A. Šulcas. Nedaug iki medalių buvo ir Matas Petrauskas (iki 29 kilogramų) bei Karolis Dijokas (iki 41 kilogramo).

Tarptautiniame turnyre Latvijoje du medaliai

Rygoje vykusiame  tarptautiniame „Kunzina cup“  laisvųjų imtynių jaunučių ir jaunių turnyre sėkmingai startavo Lietuvos atletai. Sporto mokyklos "Atžalynas" auklėtiniai treniruojami trenerio Jono Kemzūros Karolis Kravčikas (73 kg) užėmė antrą vietą. Taipogi geri rezultatai pasiekti  jaunių amžiaus grupės turnyre, šiaulietis Jonas Mikalčius (100 kg) užėmė trečią vietą. 

Turnyre jėgas išbandė 250 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Kaliningrado, Didžiosios Britanijos.