Šiaulių sporto centras "ATŽALYNAS"
Biudžetinė įstaiga, Ežero g. 70, 76244 Šiauliai, Tel./Faks. (8 41) 434 998, (8 41) 521 360. Mob. tel. +370 61603377, el. p. sportas@scatzalynas.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT 65 7180 0000 0314 2788 AB “Šiaulių bankas” 71800
Vandens sporto šakos

Buriavimas
Šiaulietė buriuotoja tapo Lietuvos taurės vicečempione

2018 m. rugsėjo 26 d.

Kau­ne sa­vait­ga­lį vy­ko Lie­tu­vos „Op­ti­mist“ aso­cia­ci­jos tau­rės var­žy­bos. Kau­no ma­rio­se net 91 da­ly­vis iš Lie­tu­vos star­ta­vo „Op­ti­mist A“ ir „Op­ti­mist B“ jach­tų kla­sė­se, pu­čiant vi­du­ti­niam, o vė­liau ir stip­riam, gū­sin­gam (10–13 m/s) vė­jui.

Šiau­liams „Op­ti­mist A“ gru­pė­je at­sto­va­vo trys bu­riuo­to­jai: Rū­ta Ma­žu­na­vi­čiū­tė, Gre­ta Ka­li­naus­kai­tė ir Ro­jus Stan­ke­vi­čius.

R. Ma­žu­na­vi­čiū­tė ab­so­liu­čio­je įskai­to­je (61 da­ly­vis) ta­po vi­ce­čem­pio­ne, o tarp mer­gai­čių (16 da­ly­vių) – čem­pio­ne. G. Ka­li­naus­kai­tė tarp mer­gai­čių pel­nė tre­čią­ją vie­tą (bend­ro­je įskai­to­je 12 vie­ta), o R. Stan­ke­vi­čius tarp ber­niu­kų bu­vo aš­tun­tas (bend­ro­je įskai­to­je 45 vie­ta).

Bu­riau­to­jus var­žy­boms ruo­šia tre­ne­rė Iri­na Žič­ku­vie­nė.

 

Kau­no ma­rio­se vy­ku­sio­se Lie­tu­vos „Op­ti­mist“ aso­cia­ci­jos tau­rės var­žy­bo­se pui­kiai se­kė­si šiau­lie­čiams (iš kai­rės) Gre­tai Ka­li­naus­kai­tei, Ro­jui Stan­ke­vi­čiui ir vi­ce­čem­pio­ne ta­pu­siai Rū­tai Ma­žu­na­vi­čiū­tei.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

 

Šiauliečių buriuotojai - pirmųjų gretose

2018-08-29

Rugpjūčio 23-24 dienomis Plateliuose vyko puiki „Vėjo sparnai" regata ir rugpjūčio 25 dieną - buriavimo maratonas.Gausus dalyvių skaičius - net 63 dayviai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Neringos, Plungės, Platelių, Šiaulių varžėsi „Optimist" jachtų klasės lenktynėse.

Šiauliams atstovavo net 9 jaunieji buriuotojai: Rojus Stankevičius, Rūta Mažunavičiūtė, Greta Kalinauskaitė, Vitalijus Pašakinskas, Gustas Stankevičiu, Ula Venslovaitė, Povilas Meiliūnas, Ugnius Sėjūnas ir Jonas Mažunavičius (dar tik 7 metai)

Labai gera ir sveikintina organizatorių idėja- apdovanoti net tris skirtingo amžiaus grupes: U16 (absoliuti), U12 ir U 10, bei jauniausius varžybų dalyvius.Šiaulių jaunieji buriuotojai dalyvavo dvejose amžiaus grupėse „Optimist" U 16 ir U 10.

Prizų tikrai netrūko,- vaikai buvo apdovanoti ne tik taurėmis, bet ir piniginiais prizais.


Varžybų absoliučiais laimėtojais tapo:

1. Rojus Stankevičius(Šiauliai)

2. Tomas Blinstrubas (Neringa)

3. Rūta Mažunavičiūtė ( Šiauliai)

Maratono prizininkai absoliučioje įskaitoje:

1. Vikintas Mizgiris (Neringa)

2. Rūta Mažunavičiūtė (Šiauliai)

3. Rokas Golubovas (Kaunas)

Puikiai sekėsi maratone dalyvauti Ulai Venslovaitei (8 metai) ,kuri savo amžiaus grupėje Optimist U 10 laimėjo 3 vietą tarp mergaičių.

„Optimist" U 16 tarp mergaičių laimėjo šiaulietė Rūta Mažunavičiūtė, antra vietą laimėjo taip pat šiaulietė Greta Kalinauskaitė

Apdovanotas organizatorių įsteigta taure ir jauniausias Šiaulių miesto buriuotojas Jonas Mažunavičius (kuriam dar tik 7 metai) sugebėjo ne tik puikiai įveikti distanciją, bet ir aplenkti 15 už save vyresnių varžovų (48 vietą iš 63 dalyvių ).

Dėkui organizatoriams už puikią varžybų organizaciją, gerą teisėjavimą ir šventišką,smagią vakaronę ir šiauliečiams už palankų Platelių vėją, kuris lydėjo į įspūdingas pergalės!!!!

Rugpjūčio 31-rugsėjo 2 dienomis 5 buriuotojai dalyvaus Kaune Lietuvos Respublikos Jaunių ir Jaunimo čempionate „Optimist" U16 ir „Laser" 4,7 jachtų klasėse.

Buriavimo trenerė - Irutė Žičkuvienė

 

 

www.etaplius.lt


Trys buriuotojai iškovojo teisę rungtis Europos čempionate

2018 m. gegužės 26 d.

Net trys Šiau­lių mies­to bu­riuo­to­jai po ke­tu­rių Lie­tu­vos at­ran­ki­nių var­žy­bų iš­ko­vo­jo tei­sę rung­tis Eu­ro­pos čem­pio­na­te Ha­go­je (Olan­di­jo­je), ku­ris vyks bir­že­lio 23–30 die­no­mis.

Dau­giau­siai rei­tin­go taš­kų su­rin­ko Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ mo­ki­niai Rim­vy­das Ma­žu­na­vi­čius, Rū­ta Ma­žu­na­vi­čiū­tė ir Gre­ta Ka­li­naus­kai­tė.

Praei­tą sa­vait­ga­lį Len­ki­jo­je, Gdy­nė­je, vy­ko Gdy­nės tau­rės re­ga­ta. Ši re­ga­ta bu­vo pa­sku­ti­nis at­ran­ki­nis eta­pas į Lie­tu­vos bu­riuo­to­jų jau­nu­čių rink­ti­nę. Var­žy­bo­se da­ly­va­vo 153 da­ly­viai, tarp jų ir ke­tu­ri šiau­lie­čiai (R. Ma­žu­na­vi­čius, R. Ma­žu­na­vi­čiū­tė, Ro­jus Stan­ke­vi­čius ir G. Ka­li­naus­kai­tė).

Re­ga­tos me­tu vy­ra­vo stip­rūs vė­jai. Iš vi­so įvy­ko 13 plau­ki­mų, ku­rių me­tu R. Ma­žu­na­vi­čius fi­ni­ša­vo „auk­si­nia­me lai­vy­ne“ ir lai­mė­jo 35 vie­tą. Šiuo pa­sie­ki­mu jis už­si­tik­ri­no Lie­tu­vos bu­riuo­to­jų jau­nu­čių rink­ti­nė­je pir­mą nu­me­rį. Taip pat ge­rą re­zul­ta­tą pa­sie­kė Rim­vy­do se­suo Rū­ta ir Gre­ta Ka­li­naus­kai­tė. Sėk­min­gai pa­si­ro­dė ir R. Stan­ke­vi­čius, ku­ris fi­ni­ša­vo „si­dab­ri­nia­me lai­vy­ne“.

 

Gdy­nės tau­rės re­ga­to­je pū­tė stip­rus vė­jas, ta­čiau šiau­lie­čiams jis bu­vo pa­lan­kus.

Info „Šiaulių kraštas“


Puikus Šiaulių miesto buriuotojų pasirodymas

2018 kovo 7 - 11


BODRUM INTERNATIONAL OPTIMIST REGATTA (BIOR 2018)

Bodrum-Megla-Turkija

Viso 397 dalyviai iš 21 šalių (Turkijos, Lietuvos, Lenkijos, Švedijos, Latvijos, Ukrainos, Rusijos, Azarbaidžano, Bulgarijos, Slovenijos, Kroatijos, Omano, Libijos,Tailando,Belgijos, Slovakijos, Austrijos, Maltos, Graikijos, Serbijos, Makedonijos ). Junior -137 dalyvių  ir Senior-260 dalyvių.

Lietuvai atstovavo 6 buriuorojai , 5 buriuotojai iš šiauliečių: Rimvydas Mažunavičius, Rūta Mažunavičiūtė,Greta Kalinauskaitė, Ignė Jaškūnaitė ir Rojus Stankevičius ir Vykintas Mizgiris iš Nidos.

Geriausiai regatoje sekėsi Rimvydui Maźunavičiui - is 260 dalyvių (21 šalis) laimėjo 56 vietą ir pateko į auksinį laivyną .

Jo rezultatas auksiniame laivyne- 75 vieta (89 dalyviai).

Puikus Rimvydo pasirodymas COUNTRY CUP varžybose,dalyvavo geriausi šalių atstovai iš 21 šalių (kovo 10 diena).

Laimejo 8 vietą (23 dalyviai).

Sidabriniame laivyne geriausiai sekėsi nidiškiui Vykintui Mizgiriui   -24 vieta (88 dalyviai).

Rūta Mažunavičiūtė -50 vieta (88 dalyviai).

Greta Kalinauskaite-87 vieta (88 dalyviai).

Bronziniame laivyne puikiai dalyvavo Ignė Jaškūnaitė -  29 vieta (83 dalyviai) ir Rojus Stankevčius -51 vieta (83 dalyviai).


Regatos rezultatas:  www.bodrumbior.com
Ledo jachtų čempionatas ant Rėkyvos ežero  

2018-03-22

 

Šiais metais Šiauliuose ant Rėkyvos ežero įvyko visos pagrindinės (LR ledo jachtų čempionato, Atvirojo Baltijos Ice Blokart čempionato, Pasaulio Jaunimo DN ir Ice Optimist čempionato ir LR ledo jachtų taurės) varžybos.

Lietuvos ledo jachtų taurės varžybos buvo ne kartą atidėtos, bet ledrogininkai sulaukė puikių oro sąlygų: ledas – 20 cm, vėjas 4–9 m/s, temperatūra -5,  saulė ir jokio sniego. Varžybose prie starto linijos išsirikiavo apie 40 dalyvių iš Panevėžio, Vilniaus, Elektrėnų, Neringos, Priekulės, Kelmės,  Dailydžių, Kretingos, Kauno ir Šiaulių.

Greičiausių DN ledo jachtų klasėje, kurios išvysto 150 km/val. greitį geriausia sekėsi vilniečiui Antanui Gerasimavičiui, antroji vieta atiteko buriuotojui iš Elektrėnų Jurgiui Jurgelioniui, o trečioji vieta – buriavimo veteranui Kęstučiui Barauskui iš Kelmės.

Gausiausia grupė buvo Ice optimist – net 15 jaunųjų lenktynininkų, varžybos vyko esant stipriam vėjui 8–10 m/s, todėl ne visi sportininkai sugebėjo susitvarkyti su greičiais ir inventoriumi. Optimist bendroje įskaitoje nesulaikomas buvo Rimvydas Mažunavičius (Šiaulių sporto mokykla „Atžalynas“, trenerė Irutė Žičkuvienė), antrasis po įnirtingos kovos liko Elektrėnų sporto centro auklėtinis Edgaras Urbanovič (treneris D. Gerasimavičius). Trečioji vieta atiteko Rūtai Mažunavičiūtei, kuri puikiai važiavo distancijoje ir įveikė  pajėgius vaikinus (Šiaulių sporto mokykla „Atžalynas“, trenerė I. Žičkuvienė).

Ice optimist vaikinų įskaitoje pirmąją vietą iškovojo R. Mažunavičius (Šiaulių sporto mokykla „Atžalynas“, trenerė I. Žičkuvienė), antrąją – E. Urbanovič (Elektrėnų sporto centras, treneris D. Gerasimavičius), trečiąją – Rojus Stankevičius (Šiaulių sporto mokykla „Atžalynas“, trenerė I. Žičkuvienė). Merginų įskaitoje nepralenkiama buvo R. Mažunavičiūtė (Šiaulių sporto mokykla „Atžalynas“, trenerė I. Žičkuvienė), antrąją vietą užėmė Greta Kalinauskaitė (Šiaulių sporto mokykla „Atžalynas“, trenerė I. Žičkuvienė), trečiąją – Ignė Jaškūnaitė (Šiaulių sporto mokykla „Atžalynas“ trenerė I. Žičkuvienė).

Ice blokart ledo jachtose sportininkai varžėsi trijose svorio kategorijose: vidutinio, lengvo ir super lengvo. Ice blokart super lengvo svorio įskaitoje pirmąją vietą iškovojo Nojus  Volungevičius (Elektrėnų sporto centraas, treneris D. Gerasimavičius), antrąją – Rojus Stankevičius (Šiaulių sporto mokykla „Atžalynas“ trenerė I. Žičkuvienė), trečiąją – Rūta Mažunavičiūtė (Šiaulių sporto mokykla „Atžalynas“, trenerė I. Žičkuvienė). Ice blokart  lengvo svorio įskaitoje pirmąją vietą iškovojo Vykintas Mizgiris (Neringos sporto mokykla, treneris M. Mizgiris), antrąją – R. Mažunavičius Šiaulių sporto mokykla „Atžalynas“, trenerė I. Žičkuvienė), trečiąją – I. Jaškūnaitė (Šiaulių sporto mokykla „Atžalynas“, trenerė I. Žičkuvienė). Ice blokart  vidutinio svorio įskaitoje pirmąją vietą iškovojo Matas Mizgiris (Neringa LTU blokart team), antrąją – Jurgis Jurgelionis (Elektrėnų sporto centras, treneris D. Gerasimavičius), trečiąją – Kęstutis Barauskas (Elektrėnų buriuotojų klubas „Poseidonas“).

Siekiant vystyti ledo jachtų sportą ir didinti jo populiarumą varžybose startuoja savos konstrukcijos ledo jachtos, kur nėra jokių apribojimų, o laimi greičiausios ir geriausio inžinerinio sprendimo ledo jachtos. Šioje klasėje jau kelinti metai lyderiauja Panevėžio buriuotojų klubo atstovai. Jie ir pasidalijo tris pirmas vietas: Alvydas Kasperiūnas, Vytautas Talalas, Dainius Juškevičius.


www.snaujienos.lt

 Ledo jachtų varžybose triumfavo lenkai ir estai, o lietuviai atsiliko nuo lyderių

 2018-02-12

Ledo jachtų varžybų dalyviai išbandė Lietuvos ir Latvijos ežerų ledą.  Šiauliuose ir Rygoje vykusiuose pasaulio ir Europos ledo jachtų klasių DN ir "Ice Optimist" jaunimo čempionatuose daugiausiai įvairių spalvų medalių iškovojo Lenkijos ir Estijos sportininkai, o Lietuvos rinktinės atstovai pasirodė pagal galimybes - nepateko į geriausiųjų dvidešimtukus.  Varžybos, kurias organizavo Vokietijos buriuotojų sąjunga ir Europos ledo jachtų asociacija, turėjo įvykti Vokietijoje, tačiau ten oro sąlygos nebuvo palankios - teko kitur ieškoti užšalusių vandens telkinių, kuriuos būtų sukaustęs tinkamo storio sniegu neapneštas ledas. Iki pasaulio čempionato likus trims dienoms, nuspręsta perkelti jį į Lietuvą. Šiaulių savivaldybei, sporto mokyklai “Atžalynas”, Rėkyvos progimnazijai, buriuotojų klubui ir Lietuvos buriuotojų sąjungai teko paplušėti, kad per tokį trumpą laiką varžybos įvyktų Rėkyvos ežere. Ant užšalusio Rėkyvos ledo išsirikiavo 70 sportininkų iš JAV, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Rusijos, Švedijos, Vengrijos ir Lietuvos. Mūsų šalies rinktinės branduolį sudarė Šiaulių “Atžalyno” sporto mokyklos ir Elektrėnų sporto centro auklėtiniai (treneriai Irutė Žičkuvienė ir Dariaus Gerasimavičius). 

Pirmąją varžybų dieną oro sąlygos staiga ėmė keistis – Rėkyvą užklojo 5-7 centimetrų storio sniego paklotė, dvelkė silpnas nepastovios krypties 3 metrų per sekundę greičio vėjas. Tą dieną įvyko dvejos lenktynės. Ledo jachtų „Ice Optimist” klasėje greičiausi buvo lenkas Mateuszas Gigielewiczius ir estas Karlas Aderis, o DN klasėje - estas Ramusas Maalinnas, aplenkęs praėjusių metų pasaulio čempionato nugalėtoją švedą Eddie Klemetsą. Trečias buvo lenkas Piotras Bernatas. Geriausiai iš lietuvių „Ice Optimist“ klasėje pasirodė Rūta Mažunavičiūtė, užėmusi 30-ąją vietą. DN klasėje startavęs Antanas Gerasimavičius liko 28-oje vietoje. Antrąją varžybų dieną vėjas gūsiuose sustiprėjo iki 8 metrų per sekundę. Nors Rėkyvos ežerą užklojo ledo jachtų lenktynėms kritiško storio sniegas, visi sportininkai sėkmingai įveikė distanciją.


R.Maalinnas, laimėjęs keturis iš penkių važiavimų, užsitikrino pasaulio DN čempiono titulą. Jam ant kulnų visą laiką minęs švedas E.Klemetsas finišavo antras. A.Gerasimavičius antrąją varžybų dieną lenktyniavo sėkmingiau ir galutinėje įskaitoje tenkinosi 26-ąją vieta. Po ledo jachtų DN klasės merginų lenktynių visas podiumas atiteko lenkėms - Zuzannai Rybickai, Sarai Piaseckai ir Magdalenai Anielskai. „Icea Optimist“ klasės varžybose dominavo estas K.Aderis, laimėjęs dar dvejas dienos lenktynes ir iškovojęs pasaulio čempiono titulą. Jam už nugaros liko lenkai Jakubas Kaminskis ir Stanislawas Konarzewskis. Merginų „ICe Optimist“ įskaitoje trumfavo estė Libeth Taggu, aplenkusį rusę Poliną Artiuk ir lenkę Marią Konarzerwską. Geriausiai tarp lietuvių merginų pasirodžiusi Rūta Mažunavičiūtė užėmė 30-ąją vietą.

Pablogėjus oro sąlygoms, organizatoriai nusprendė Europos jaunimo čempionatą iš Rėkyvos perkelti į Latviją. Rygoje esančio Kiseežerio ledas buvo sustorėjęs iki 10-12 centimetrų storio, o sniego danga ten siekė apie 3 centimetrų. Nors latviai varžybų organizatorius ir dalyvius perspėjo, kad važinėti Kiseežerio ledu dar nėra saugu, sportininkai stojo į startą, Pirmosiose DN lenktynėse greičiausiai finišą pasiekęs estas K.Grassas vėliau vėjui išsikvėpus neišsilaikė lyderio pozicijoje. R.Maalinnas taktinių manevrų išsiveržė į priekį ir finišavo pirmas, aplenkęs švedą E.Klemetsą. Rimstant vėjui pergalingai finišavo ir Europos DN ledo jachtų čempione tapo lenkė M.Anielska, aplenkusi daugelį vaikinų. Lenkijos merginos ir vėl užvaldė visą garbės pakylą. Latvijoje geriau sekėsi A.Gerasimavičiui - dukart pateko į dvidešimtuką ir tik apmaudi diskvalifikacija trečiosiose lenktynėse dėl klaidos aplenkiant pavėjinį ženklą lietuviui sutrukdė pakilti į aukštesnę vietą.

 Europos ledo jachtų „Ice optimist“ jaunimo čempionate daugiausiai apdovanojimų susižėrė Lenkijos vaikinai ir merginos. Geriausiai iš lietuvių pasirodęs Edgaras Urbanovičius galutinėje įskaitoje užėmė 24-ąją vietą. Lietuvos ledo jachtų jaunimo rinktinės vyriausioji trenerė I.Žičkuvienė lietuvių pasirodymus vertino vidutiniškai: „Siekti geresnių rezultatų trukdė nepalankios oro sąlygos. Nepamirškime, kad mūsų sportininkai naudojasi gerokai senesnėmis ledrogėmis, todėl pretenduoti į aukštesnes vietas kol kas yra sudėtinga“ Startai aukščiausio rango varžybose teikia vilčių, kad artimiausiais metais ir lietuviai prasibraus į geriausių dešimtukus, bet tam, pasak trenerių, reikia naujesnio inventoriaus, geresnio finansavimo, atkaklesnio pačių sportininkų darbo ir nusiteikimo per treniruotes“. I.Žičkuvienė išskyrė R.Mažūnavičiūtės startus: „Ji puikiai pradeda, tačiau dėl patirties ir technikos stokos vėliau atsilieka nuo lyderių. A.Gerasimavičius irgi veržliai startuoja ir lenktyniauja iki pirmosios distancijos kilpos, o paskui sustabdo senas inventorius“.

www.lrytas.lt


Ledo jachtų varžybose triumfavo lenkai ir estai, o lietuviai atsiliko nuo lyderių lrytas.lt 2018-02-12 00:57, atnaujinta 2018-02-12 02:38 Ledo jachtų varžybų dalyviai išbandė Lietuvos ir Latvijos ežerų ledą. Organizatorių nuotr. REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA Komentarai0Dalintis8 Šiauliuose ir Rygoje vykusiuose pasaulio ir Europos ledo jachtų klasių DN ir "Ice Optimist" jaunimo čempionatuose daugiausiai įvairių spalvų medalių iškovojo Lenkijos ir Estijos sportininkai, o Lietuvos rinktinės atstovai pasirodė pagal galimybes - nepateko į geriausiųjų dvidešimtukus. REKLAMA Varžybos perkeltos į Rėkyvą Varžybos, kurias organizavo Vokietijos buriuotojų sąjunga ir Europos ledo jachtų asociacija, turėjo įvykti Vokietijoje, tačiau ten oro sąlygos nebuvo palankios - teko kitur ieškoti užšalusių vandens telkinių, kuriuos būtų sukaustęs tinkamo storio sniegu neapneštas ledas. Iki pasaulio čempionato likus trims dienoms, nuspręsta perkelti jį į Lietuvą. Šiaulių savivaldybei, sporto mokyklai “Atžalynas”, Rėkyvos progimnazijai, buriuotojų klubui ir Lietuvos buriuotojų sąjungai teko paplušėti, kad per tokį trumpą laiką varžybos įvyktų Rėkyvos ežere. Ant užšalusio Rėkyvos ledo išsirikiavo 70 sportininkų iš JAV, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Rusijos, Švedijos, Vengrijos ir Lietuvos. Mūsų šalies rinktinės branduolį sudarė Šiaulių “Atžalyno” sporto mokyklos ir Elektrėnų sporto centro auklėtiniai (treneriai Irutė Žičkuvienė ir Dariaus Gerasimavičius). REKLAMA Skaidrų ledą užklojo sniegas Pirmąją varžybų dieną oro sąlygos staiga ėmė keistis – Rėkyvą užklojo 5-7 centimetrų storio sniego paklotė, dvelkė silpnas nepastovios krypties 3 metrų per sekundę greičio vėjas. Tą dieną įvyko dvejos lenktynės. Ledo jachtų „Ice Optimist” klasėje greičiausi buvo lenkas Mateuszas Gigielewiczius ir estas Karlas Aderis, o DN klasėje - estas Ramusas Maalinnas, aplenkęs praėjusių metų pasaulio čempionato nugalėtoją švedą Eddie Klemetsą. Trečias buvo lenkas Piotras Bernatas. Geriausiai iš lietuvių „Ice Optimist“ klasėje pasirodė Rūta Mažunavičiūtė, užėmusi 30-ąją vietą. DN klasėje startavęs Antanas Gerasimavičius liko 28-oje vietoje. Antrąją varžybų dieną vėjas gūsiuose sustiprėjo iki 8 metrų per sekundę. Nors Rėkyvos ežerą užklojo ledo jachtų lenktynėms kritiško storio sniegas, visi sportininkai sėkmingai įveikė distanciją. Lenkėms - visa garbė pakyla R.Maalinnas, laimėjęs keturis iš penkių važiavimų, užsitikrino pasaulio DN čempiono titulą. Jam ant kulnų visą laiką minęs švedas E.Klemetsas finišavo antras. A.Gerasimavičius antrąją varžybų dieną lenktyniavo sėkmingiau ir galutinėje įskaitoje tenkinosi 26-ąją vieta. Po ledo jachtų DN klasės merginų lenktynių visas podiumas atiteko lenkėms - Zuzannai Rybickai, Sarai Piaseckai ir Magdalenai Anielskai. „Icea Optimist“ klasės varžybose dominavo estas K.Aderis, laimėjęs dar dvejas dienos lenktynes ir iškovojęs pasaulio čempiono titulą. Jam už nugaros liko lenkai Jakubas Kaminskis ir Stanislawas Konarzewskis. Merginų „ICe Optimist“ įskaitoje trumfavo estė Libeth Taggu, aplenkusį rusę Poliną Artiuk ir lenkę Marią Konarzerwską. Geriausiai tarp lietuvių merginų pasirodžiusi Rūta Mažunavičiūtė užėmė 30-ąją vietą. Klaida posūkyje nubloškė atgal Pablogėjus oro sąlygoms, organizatoriai nusprendė Europos jaunimo čempionatą iš Rėkyvos perkelti į Latviją. Rygoje esančio Kiseežerio ledas buvo sustorėjęs iki 10-12 centimetrų storio, o sniego danga ten siekė apie 3 centimetrų. Nors latviai varžybų organizatorius ir dalyvius perspėjo, kad važinėti Kiseežerio ledu dar nėra saugu, sportininkai stojo į startą, Pirmosiose DN lenktynėse greičiausiai finišą pasiekęs estas K.Grassas vėliau vėjui išsikvėpus neišsilaikė lyderio pozicijoje. R.Maalinnas taktinių manevrų išsiveržė į priekį ir finišavo pirmas, aplenkęs švedą E.Klemetsą. Rimstant vėjui pergalingai finišavo ir Europos DN ledo jachtų čempione tapo lenkė M.Anielska, aplenkusi daugelį vaikinų. Lenkijos merginos ir vėl užvaldė visą garbės pakylą. Latvijoje geriau sekėsi A.Gerasimavičiui - dukart pateko į dvidešimtuką ir tik apmaudi diskvalifikacija trečiosiose lenktynėse dėl klaidos aplenkiant pavėjinį ženklą lietuviui sutrukdė pakilti į aukštesnę vietą. Ledrogės neleidžia atsiskleisti Europos ledo jachtų „Ice optimist“ jaunimo čempionate daugiausiai apdovanojimų susižėrė Lenkijos vaikinai ir merginos. Geriausiai iš lietuvių pasirodęs Edgaras Urbanovičius galutinėje įskaitoje užėmė 24-ąją vietą. Lietuvos ledo jachtų jaunimo rinktinės vyriausioji trenerė I.Žičkuvienė lietuvių pasirodymus vertino vidutiniškai: „Siekti geresnių rezultatų trukdė nepalankios oro sąlygos. Nepamirškime, kad mūsų sportininkai naudojasi gerokai senesnėmis ledrogėmis, todėl pretenduoti į aukštesnes vietas kol kas yra sudėtinga“ Startai aukščiausio rango varžybose teikia vilčių, kad artimiausiais metais ir lietuviai prasibraus į geriausių dešimtukus, bet tam, pasak trenerių, reikia naujesnio inventoriaus, geresnio finansavimo, atkaklesnio pačių sportininkų darbo ir nusiteikimo per treniruotes“. I.Žičkuvienė išskyrė R.Mažūnavičiūtės startus: „Ji puikiai pradeda, tačiau dėl patirties ir technikos stokos vėliau atsilieka nuo lyderių. A.Gerasimavičius irgi veržliai startuoja ir lenktyniauja iki pirmosios distancijos kilpos, o paskui sustabdo senas inventorius“. REKLAMA

Skaitykite daugiau: https://sportas.lrytas.lt/startai/2018/02/12/news/ledo-jachtu-varzybose-triumfavo-lenkai-ir-estai-o-lietuviai-nepateko-i-dvidesimtukus-4616434/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy


 Europos ir pasaulio jaunimo ledrogių čempionatas

2018-02-11

2018 metų  čempionatą organizavo Vokietijos buriuotojų sąjunga ir Vokietijos DN ledrogių klasės Laivynas bei Europos ledo jachtų asociacija. Oro sąlygos Vokietijoje buvo nepalnkios – numatytoje vietoje nesusiformavo ledas. Prieš čempionatą organizatoriai intensyviai vykdė tinkamos vietos paiešką. Lenkijoje ledas buvo plonas ir užsnigtas. Tinkamiausios sąlygos pasirodė esančios Lietuvoje, Rėkyvoje. Likus trims dienoms iki jų starto varžybos buvo perkeltos. Į varžybas atvyko ir prie starto linijos išsirikiavo 66 sportininkai iš  Jungtinių Amerikos Valstijų, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Rusijos, Švedijos, Vengrijos ir Lietuvos. Lietuvos rinktinę sudarė sportininkai iš Šiaulių „Atžalyno“ sporto mokyklos ir Elektrėnų sporto centro. 

Lietuvos ledo jachtų jaunimo rinktinės vyriausioji trenerė Irutė Žičkuvienė lietuvių pasirodymą įvertino vidutiniškai:

„Sudėtingos oro sąlygos neleido pasiekti geresnių rezultatų. Mūsų sportininkai važiuoja su gerokai senesniu inventoriumi. Ledrogės yra techninė sporto šaka ir, kai nėra specialių pačiūžų sniegui, negali siekti aukštesnių rezultatų. Sportininkai tikrai stengėsi ir nežiūrint prastesnio inventoriaus atskiri momentai nuteikia optimistiškai. Itin gerai vertinu Rūtos Mažunavičiūtės pasirodymą. Ji puikiai važiuodavo pirmą distancijos dalį, vėliau  patirtis ir technika neleido finišuoti geresnėje pozicijoje. Juntama pažanga ir DN klasės lietuvių pasirodyme. Antanas Gerasimavičius pasižymėjo itin gerais startais ir pirmoje distancijos kilpose sugebėdavo išsilaikyti top 10. Deja, tos pačios bėdos su senu inventoriumi neleido pilnai atsiskleisti. Lietuvos komanda nuosekliai dalyvauja aukščiausio lygio varžybose, auga populiarumas ir laivynas. Tikėkimės artimiausiais metais ir mūsų sportininkai bus top 10, bet tam reikia inventoriaus atnaujinimo, geresnio finansavimo ir dar atkaklesnio darbo treniruotėse.“

Pirmoji diena nepagalėjo staigmenų. Puikios ledo sąlygos  ėmė keistis. Sniegas užklojo Rėkyvos ežerą, jo storis siekė  5-7 cm . Vėjas buvo nepastovios krypties ir silpnas – dvelkė vos 3m/s. Įvyko dvejos lenktynės. Ice Optimist klase geriausiai važiavo lenkas Gigielewicz, Mateusz – P-89 ir estas Ader, Karl – C-2. DN ledrogėse didžiausius greičius pasiekė ir pirmas abu važiavimus laimėjo Estas Maalinn, Rasmus – C-20. Antras buvo praėjusių metų čempionas švedas Klemets, Eddie – S-812. Trečias buvo Lenkijos sportininkas Bernat, Piotr – P-65. Geriausiai iš Lietuvių Ice Optimist ledrogių klasėje sekėsi Rūtai Mažunavičiutei (30 v.),  DN ledrogių klasėje – Antanui Gerasimavičiui (28 v).

Atroji diena dalyvius pasitiko stipriu gūsingu vėju. Jo greitis siekė nuo 6m/s iki 8 m/s. Nors sniego danga buvo kritiškai didelė, bet sportininkai sėkmingai pavažiavo ir užsnigtu paviršiumi. Nesulaikomas buvo estas Maalinn, Rasmus – C-20. Jis užtikrintai laimėjo 4 iš 5 važiavimų ir  užsitikrino čempiono titulą. Švedijos sportininkas laimėjo vieną važiavimą, kitus finišavo antroje pozicijoje. Arši kova vyko dėl trečios penktos vietos. Estijos sportininkai važiavo greičiau ir Laus, Joosep C-75 buvo trečias. Ketvirtas liko Kevin Grass C-23. Lenkas Bernat, Piotr P-65 tenkinosi penkta vieta. A.Gerasimvičius antrą dieną važiavo sėkmingiau ir galutinėje įskaitoje tenkinosi 26 vieta.

 

DN Jaunimo Pasaulio čempionato prizininkai:

DN vaikinų įskaita

 1. C- 20 Maalinn, Rasmus  - Estija
 2. S- 812 Klemets, Eddie - Švedija
 3. C-75Laus, Joosep   - Estija

 

DN merginų įskaita

 1. P- 119 Rybicka, Zuzanna - Lenkija
 2. 2 P- 12 Piasecka, Sara Natasza - Lenkija
 3. P- 264 Anielska, Magdalena - Lenkija

Ice Optimist Jaunimo Pasaulio čempionato prizininkai

Vaikinų Ice Optimist įskaita

 1. C- 2 Ader, Karl -Estija
 2. P- 280 Kamiński, Jakub - Lenkija
 3. P- 292 Konarzewski, Stanisław - Lenkija

Merginų Ice Optimist  įskaita

 1. C- 1 Taggu, Lisbeth - Estija
 2. 2 R- 741 Artyukh, Polina - Rusija
 3. P- 1924 Konarzewska, Maria - Lenkija

Geriausiai iš Lietuvių Ice optimist įskaitoje pasirodė Rūta Mažunavičiūtė 30 v. Ji taip pat pateko į merginų top 10 užimdama 10 vietą.

Europos čempionatas įvyko Rygoje

Šiauliuose dar pasnigo ir vėjas nurimo, todėl organizatoriai priėmė spredimą Europos čempionato varžybas perkelti į Latviją, Rygą . Kiseežerio ledas buvo 10-12cm storio, o sniego danga apie 3 cm. Latvijos DN laivynas pažymėjo, kad sąlygos nėra saugios, bet buvo nuspresta duoti status. Vėjo stiprumas buvo 4 m/s .Visose klasėse įvyko po tris važiavimus.

DN pirmose lenktynėse greičiausiai finišavo C- 23 Grass, Kevin. Deja, parimus vėjui jis nesugebėjo išsaugoti lyderio pozicijos. Itin sėkmingai antrame važiavime pasirodė C- 20 Maalinn, Rasmus,  atlikęs kelis taktinius manevrus. Jis iš laivyno vidurio išsiveržė priekin ir finišavo pirmas. Europos čempionate savo pajėgumą pademonstravo švedas S- 812 Klemets, Eddie. Rimstant vėjui sėkmingai finišavo Lenkijos sportininkė P- 264 Anielska, Magdalena, aplenkdama daugelį vaikinų. Itin visus nustebino jaunasis Vengrijos ledrogininkas laimėjęs paskutines Europos Čempionato lenktynes . Rygoje kur kas geriau lenktyniavo Antanas Gerasimavičius. Jis dukart finišavo top 20 ir tik klaida trečiajame važiavime apsukant pavėjinį ženklą, gavus diskvalifikacija, jam neleido užimti 17 vietos. Galutinė lietuvio pozicija buvo 24.

 

DN Europos vaikinų įskaita

 1. C- 20 Maalinn, Rasmus -  Estija
 2. S- 812 Klemets, Eddie - Švedija
 3. P- 264 Anielska, Magdalena- Lenkija

 

DN Europos Merginų įskaita

 

 1. P- 264 Anielska, Magdalena- Lenkija
 2. P- 12 Piasecka, Sara Natasza -Lenkija
 3. O-70 Tolstika, Leila Helga Sara-Latvija

Ice optimist vaikinų įskaita

 1. P- 163 Miciński, Gustaw – Lenkija
 2. P- 280 Kamiński, Jakub – Lenkija
 3. C- 52 Kuivonen, Jorgen Estija

 

Ice Optimist merginų įskaita

 

 1. P- 1924 Konarzewska, Maria - Lenkija
 2. C- 1 Taggu, Lisbeth  - Estija
 3. P- 291 Fabisiak, Joanna – Lenkija

Geriausiai iš Lietuvių „Kisezers“ ledu skriejo Edgaras Urbanovič, jis antrose  lenktynėse finišavo 14, bendroje įskaitoje liko 24.

 
Info:
www.lbs.lt Lietuvos ledo jachtų čempionato rezutlatai

2018-02-11

Nors Lietuvos ledo jachtų čempionatą teko atidėti iš sausio mėnesio ir sulaukti tinkamų oro sąlygų, jame pirmą kartą dalyvavo tiek daug ir tokio aukšto rango dalyvių. Prie starto linijos stojo 70 sportininkų iš 8 šalių. Net 6 iš šių sportininkų pasaulio reitinge šiuo metu yra top 20. DN grupėje startavo net 24 ledrogės iš Estijos, Latvijos, Vengrijos, Čekijos, Švedijos, Lenkijos ir Lietuvos.  Ice blokart klasėje dalyvavo ir Prancūzijos blokart nacionalinė rinktinė.

Pirmą dieną vėjas buvo silpnas ir lenktynės vyko tik lengvo svorio kategorijoje. Antroji diena prasidėjo su geru vėju (5-6 m/s) vėliau jis stiprėjo iki 8 m/s, o gūsiai pasiekdavo ir 10 m/s.

DN greičiausiose ledo jachtų klasėje dominavo Latvijos sportininkai. Jie užėmė visas tris pirmąsias vietas:

I vieta Gatis Graudums

II vieta Artis Berzinš

III vieta Matis Alvikis

Geriausiai iš Lietuvių sekėsi Šarūnui Sodeikai ir  Antanui Gerasimavičiui . Š. Sodeika užėmė šeštą vietą o A. Gerasimavičius suaugusiųjų įskaitoje liko 9. Jaunimo įskaitoje A. Gerasimavičius buvo pirmas. Važiuodamas itin stabiliai jis sugebėjo aplenkti 2015 metų pasaulio jaunimo čempioną Kevin Gras iš Estijos, bei sportininkus iš Latvijos ir Švedijos. Šios klasės jachtos ant ledo  išvystė greiti iki 100 km/h.

Ice optimist ledo jachtos, kuriomis važiuoja jauni buriuotojai iki 16 metų, lenktynių metu sugebėjo išvystyti greitį iki 65 km/val. Nepavejamas buvo Švedijos atstovas Oskar Svensson, kuris laimėjo visus važiavimus. Atkakli kova vyko tarp Latvijos sportininkės H.S.L.Tostikos ir Šiauliams atstovaujančio Rimvydo Mažunavičiaus. Sėkmė lydėjo latvę – ji iškovojo II vietą bendroje įskaitoje, o Rimvydas Liko III. Vaikinų įskaitoje nuglėjo Švedijos atstovas Oskar Svensson, antra vietą iškovojo Rimvydas, o varžybose debiutuojantis Nojus Volungevičius iš Elektrėnų liko trečias. Merginų įskaitoje nugalėjo latvė H.S.L.Tostika, antra liko Rūta Mažunavičiūtė, trečioji vieta atiteko taip pat šiaulietei Ignei Jaškūnaitei.

Ice blokart ledo jachtų klasėje atkakliausia kova užvirė tarp Europos blokart 2017 metų čempiono Mato Mizgirio ir vicečempiono prancūzo Herve Porrot. Šįkart vos viena pergale daugiau  distancijoje pasiekė prancūzas ir iškovojo pirmą vietą. Antras liko Matas Mizgiris trečioje vietoje nidietis Antanas Golubovskis.

Vidutinis Ice blokart svoris:

I vieta Kęstutis Berezinas

II vieta Bernard Duval

III vieta Alban Fenain

 

Lengvas Ice blokart svoris

I vieta Jovilė Gedmontaitė

II vieta Ignė Jaškūnaitė

III vieta Gabrielė Petraitytė

 

Ultra Ice blokart svoris

I vieta Rimvydas Mažunavičius

II vieta Vykintas Mizgiris

III vieta Rūta Mažunavičiūtė

 

Open

I vieta Alvydas Kasperiūnas

II vieta Vytautas Talalas

 

Komandinėje įskaitoje pirma liko Latvijos komanda, antra – Šiaulių „Atžalyno“ sporto komanda, trečia – Elektrėnų sporto centro komanda.

www.lbs.ltEuropos jaunimo ledrogių čempionate lietuviai perrašė šio sporto Lietuvoje istoriją

 

2017 m. vasario 21 d.

 

Lenkijoje, Žnino mieste, vyko jaunimo ledrogių čempionatas. Čia susirinko per 80 sportininkų iš Estijos, Latvijos, Vengrijos, Vokietijos, Rusijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Lietuvos ir Lenkijos. Varžybos vyko nedideliame vidurio Lenkijos ežere, kur čempionatas buvo perkeltas apsnigus Aismarės ir Suvalkų ežerus.

Šis nedidelis ežeras tapo iššūkiu sportininkams, kurie turėjo prisitaikyti prie permainingo vėjo. Vyravo silpni ir vidutiniai vėjai, todėl labai daug reiškė techninė inventoriaus būklė ir taktinis sportininkų pasirengimas. Ledrogių sporte dominuoja estai ir lenkai, jau kelerius metus su jais konkuruoja Švedijos ir Rusijos sportininkai, atvykstantys net iš Baikalo ežero regiono.

Pasaulio jaunimo DN ledrogių klasėje vyko atkakli kova tarp Estijos ir Švedijos ledrogininkų. Švedas Edis Klemetsas pirmajame važiavime finišavo pirmas, bet buvo diskvalifikuotas, nes jo inventorius svėrė 8 kg mažiau, nei leistina. Tuo puikiai pasinaudojo estas Eigo Helimetsas, kuris ir tapo lyderiu. E. Klemetsas pademonstravo sportinį charakterį ir laimėjęs net tris važiavimus sugebėjo galutinėje įskaitoje aplenkti Estijos sportininką. Atkakli kova vyko dėl trečios vietos, kurią iškovojo estas Kevinas Grasas. Geriausiai iš lietuvių šioje rungtyje pasirodė Antanas Gerasimavičius (Vilnius), užėmęs 27 vietą.

Pasaulio jaunimo “Ice Optimis” klasėje nuo pat pirmo važiavimo pirmoje vietoje įsitvirtino Estijos atstovas Georgas Paomesas. Jis laimėjo net tris važiavimus ir dominavo šioje klasėje. Geriausiai iš lietuvių pasirodė Rimvydas Mažunavičius (Šiauliai), bendroje įskaitoje užėmęs 23 vietą.

Europos čempionatas vyko po pasaulio čempionato įskaitos, čia DN klasėje vėl nugalėjo Švedijos sportininkas Edis Klemetsas. Geriausiai iš lietuvių pasirodė A. Gerasimavičius, bendroje įskaitoje užėmęs 24 vietą. Merginų tarpe penkta liko Jovilė Gedmontaitė (Šiauliai). Jovilė tapo pirmąja Lietuvos DN ledrogių atstove Europos čempionate, patekusia į merginų pirmąjį šešetą. Tai puikus pasiekimas ir naujas įrašas Lietuvos ledrogių sporto istorijoje.

Europos “Ice optimist” čempionate Lietuvis R. Mažunavičius (Šiauliai) užėmė 9 vietą – tai aukščiausias visų laikų Lietuvos pasiekimas šios klasės Europos čempionatuose. Čempionu tapo G. Paomeesas.

Lietuviai išgyvena naują ledrogių pakilimo bangą ir palengva siekia vis aukštesnių rezultatų. Lietuvos ledrogių rinktinės treneriai Irutė Žičkuvienė ir Darius Gerasimavičius pastebi, kad būtina dalyvauti aukščiausio lygio varžybose, nes taip įgijama patirtis ir meistriškumas, o turint vidutinio lygio inventorių ir ribotas sąlygas treniruotėms, Lietuvos sportininkų pasiekimai nuteikia optimistiškai. Kitais metais čempionatas vyks Estijoje, kur tikimasi dar laipteliu palypėti pjedestalo link.

Vengrijoje šią savaitę prasideda Europos DN čempionatas. Lietuvai ant užšalusio Balatono ežero atstovaus Šarūnas Sodeika.

Vasario 25-26 Elektrėnuose vyks Lietuvos ledrogių taurės varžybos.

  „Etaplius“ info

 

 Čempionų ežeru – ledo jachta kelis kartus greičiau už vėją

2017 vasario 17 d.

Perki žvejo mėgėjo bilietą, o dovanų dar gauni nemokamų kvietimų į aukščiausio lygio čempionato varžybas. Ir tai visai ne prekybininkų triukas – du savaitgalius iš eilės šalia eketes apspitusių žvejų ant Rėkyvos ežero ledo varžėsi pajėgiausi ledrogininkai iš visų trijų Baltijos šalių. Viena iš varžybų organizatorių, Lietuvos jaunimo rinktinės trenerė, teisėja Irutė Žičkuvienė neslepia, kad surengti tokias varžybas – gana sudėtinga. Nors beveik visuomet tenka kovoti su nenuspėjamomis gamtos išdaigomis, viską, pašnekovės teigimu, atperka jaudinantis reginys – didžiuliu greičiu skriejantis sportininkas, ledo jachtoje pasižabojęs žvarbų vėją.

Rėkyva kasmet tampa žiemos buriuotojų sostine

“Nuo vaikystės esu vandens žmogus”, – šypteli jūrų marių krašte užaugusi trenerė ir pasakoja, kad šiemet, kaip beveik ir kiekvienais metais, du savaitgalius iš eilės ant Rėkyvos ežero rinkosi šio sporto entuziastai. Pirmą savaitę sportininkai varžėsi Lietuvos ledo jachtų čempionate, kuriame grūmėsi pajėgiausi šalies ledrogininkai ir “Ice Optimist” rinktinės nariai. Antrą savaitę sportininkai iš Lietuvos ir Estijos bures surėmė atvirame Baltijos šalių “Ice Blokart” ledrogių čempionate.

“Pastarasis čempionatas šiemet buvo suplanuotas Nidoje, bet dėl nesaugaus ledo, prognozuojamų nepalankių oro sąlygų vasario pradžioje atviras Baltijos šalių “Ice Blokart” ledrogių čempionatas persikėlė į Šiaulius. Nedaug trūko, kad ir Šiauliuose varžybos būtų neįvykusios – pirmą varžybų dieną vėjas tai vos padvelkdavo, tai visai nurimdavo, todėl vienas po kito buvo atšaukiami važiavimai. Situacija gerokai pasitaisė tik antrą varžybų dieną”, – pasakoja žinoma buriuotoja.

Pašnekovės teigimu, žinia, kad šiemet Rėkyva nukonkuruos Nidą, šiauliečiams nebuvo staigmena. Ežeras jau daug metų šios sporto šakos entuziastams žinomas kaip geriausia vieta visoje Lietuvoje “paskraidyti” ledroge.
“2007-aisiais pirmą kartą vyko net Pasaulio ledrogių čempionatas”, – teigia pašnekovė ir užsimena, kad nors gamta šiauliečiams padovanojo puikų ežerą, pinigų kokybiškai įrangai, kelionėms į varžybas – trūksta. Kaimyninės šalys, ypač Latvija, Lenkija ir Estija, šiam žiemos buriavimui skiria didesnį dėmesį ir finansavimą. Lietuvoje ledrogių sportas finansuojamas minimaliai.

“Nors tai galėtų būti vienas iš šiaurės Europos valstybės prioritetinių sportų”, – teigia I. Žičkuvienė ir pastebi, kad auganti nauja lietuvių ledrogininkų karta važiuoja vis geriau ir geriau.

Įnoringas sportas

Paprašyta apie ledroges – žieminę burlenčių atmainą – papasakoti daugiau, I. Žičkuvienė vėl šypteli. “Nuo ko pradėti?” – klausia moteris, kuriai Šiauliai turėtų būti dėkingi už Rėkyvos vardo garsinimą visame pasaulyje. Per savo karjerą ji išugdė ne vieną Lietuvos, Europos ir pasaulio buriavimo čempioną, pati burine jachta išmaišiusi jūras ir ežerus, Irutė sako tikrai žinanti – buriavimas yra labai įnoringas sportas.

“Ypač ant ledo, kuriuo DN klasės ledrogės įsibėgėja iki daugiau kaip 150 km/val. Įdomu ir tai, kad ledrogių sporte yra itin techniška rungtis – priešvėjinė distancija, t. y. važiavimas prieš vėją. Tiek šioje, tiek kitose distancijose, kai sportininkai ledrogėmis kelis kartus viršija vėjo greitį, labai svarbiu aspektu tampa sportininko gebėjimas sugaudyti kiekvieną vėjo gūsį, suvaldyti ledroges”, – pasakoja trenerė.

Pašnekovės teigimu, ne ką lengviau buriuoti ledrogę tada, kai vėjas itin silpnas, besikeičiančios krypties. “Kad ir šiemet vykusiose Baltijos šalių “Ice Blokart” ledrogių čempionato varžybose – daugelio sportininkų meistriškumą išbandė labai silpnas Rėkyvos ežero vėjas. Mačiau, kaip padarę klaidą, t. y. netiksliai pagal vėjo kryptį nustatę burę, sportininkai tiesiog sustodavo. Tuomet jiems tekdavo stebėti pro šalį praskriejantį varžovą”, – pasakoja trenerė.

 

Irutė Žičkuvienė

Adrenalinas, pavojai ir pergalės

Užsiminus apie pavojus, adrenaliną, lekiant ledu, Irutė neslepia, kad buriavimas, ypač žiemą, yra labai ekstremalus sportas.

“Oi, būna visko… Važiavimas ledrogėmis, kaip viena iš buriavimo atšakų, yra tikrai ekstremalus užsiėmimas. Nepamirškime, kad tai – sportas, gimęs iš pačios gamtos, – juokiasi pašnekovė. – Jei buriuojama, kai pučia 10–12 m/s vėjas, būna visko: ledrogės virsta, technika lūžta, sportininkai patiria traumų. Nuo nelaimių šiame sporte gelbsti vienintelis vaistas – aukštas sportininkų meistriškumas, geras techninis pasirengimas ir kokybiška įranga.”

Nepaisant pavojų, I. Žičkuvienės treniruotes lanko ne tik vaikinai. Greičiau priešingai, nes paprašyta paminėti bent kelias savo dabar treniruojamų perspektyviausių sportininkų pavardes, pašnekovė išskiria merginas.

“Puikius rezultatus rodo Jovilė Gedmontaitė, 2015-ųjų Pasaulio DN jaunių, “Ice Optimist” čempionato ir 2016-ųjų Europos “Blokart” čempionato Belgijoje trečių vietų laimėtoja, Rūta Mažunavičiūtė, turinti pirmą reitingą Lietuvos “Otimist” jachtų klasėje, o Ignė Jaskunaitė – antrą. Tiek Jovilė, tiek Rimvydas Mažunavičius, 2015-aisiais Pasaulio “Blokart” čempionate Danijoje laimėjęs pirmąją vietą, yra Lietuvos rinktinės nariai”, – auklėtinių pasiekimais džiaugiasi buriavimo trenerė.

Svarbiausia nugalėti baimę ir turėti šiek tiek pinigų

Ko reikia norint didžiuotis tokiais pasiekimais? Irutė šypsosi – pirmiausia reikia nugalėti baimę ir atsisėsti į ledroges. Ir geriausia tai padaryti ne ant ledo. Pašnekovės teigimu, kur kas saugiau pradėti buriuoti vasarą ant vandens, kur greičiai – gerokai mažesni.

“Mano treniruojami net patys mažieji sportininkai ant ledo su “Ice Optimist” klasės ledrogėmis išvysto iki 70 km/val. greitį. Kalbu ne apie paauglius, bet 8–10 metų vaikus. Žinoma, ir pradeda jie treniruotis nuo maždaug 7-erių”, – pasakoja Irutė.

Nors vėjo dar niekas nesugalvojo apmokestinti ir jo kainos nekyla taip sparčiai kaip pastaruoju metu brangstančių degalų, pašnekovė pripažįsta – buriavimas nėra itin pigi sporto šaka. I. Žičkuvienės skaičiavimais, pradedančiajam sportininkui būtiniausiam inventoriui įsigyti užtektų apie 500 Eur – tiek kainuotų rogės, burės, šalmas, rankų bei kojų apsaugos. Visai kitokios įrangos reikia norint dalyvauti svarbiausiose tarptautinėse varžybose – tuomet įrangos kaina gali siekti nuo 2 000 Eur iki 3 000 Eur.

 

Info “Etaplius”Rūkas ir silpnas vėjas nesutrukdė iškovoti pergalių

 

2017 m. vasario 1 d.

 

Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se ant Rė­ky­vos eže­ro le­do vy­ko Lie­tu­vos le­do jach­tų čem­pio­na­tas. Su­si­rin­ko pa­jė­giau­si Lie­tu­vos led­ro­gi­nin­kai iš Klai­pė­dos, Ne­rin­gos, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių, Elekt­rė­nų, Vil­niaus, Kel­mės, Kau­no, at­vy­ko ir Lat­vi­jos DN ir Ice Op­ti­mist rink­ti­nės na­riai. Iš vi­so da­ly­va­vo per 40 spor­ti­nin­kų, tarp jų – 14 šiau­lie­čių.

Var­žy­bos vy­ko ke­tu­rio­se led­ro­gių kla­sė­se: DN led­ro­gė­mis, iš­vys­tan­čio­mis grei­tį iki 150 ki­lo­met­rų per va­lan­dą, Ice Op­ti­mist – iki 80 ki­lo­met­rų per va­lan­dą, Ice Blo­kart – iki 70 ki­lo­met­rų per va­lan­dą ir Open kla­sė­je.

Pa­sak bu­ria­vi­mo tre­ne­rės Iru­tės Žič­ku­vie­nės, Rė­ky­vos le­do ko­ky­bė bu­vo ge­ra, sto­ris sie­kė nuo 20 iki 23 cen­ti­met­rų, pro­per­šų ar įtrū­ki­mų ne­bu­vo, le­do pa­vir­šius bu­vo ly­gus ir ne­pa­deng­tas snie­gu.

Pir­mą­ją die­ną var­žy­bas sun­ki­no tvy­ro­jęs tirš­tas rū­kas ir silp­no­kas vė­jas (iki 3 met­rų per se­kun­dę). Dėl blo­go ma­to­mu­mo, ku­ris sie­kė 50–70 met­rų, tei­sė­jams te­ko nu­trauk­ti pir­mos die­nos va­žia­vi­mus, spor­ti­nin­kai ne­su­ge­bė­jo fi­ni­šuo­ti, nes tirš­ta­me rū­ke sun­ku bu­vo orien­tuo­tis dis­tan­ci­jo­je.

Po tri­jų va­lan­dų bu­ria­vi­mo kran­te spor­ti­nin­kų lau­kė kar­šta ar­ba­ta, ko­šė ir ban­de­lės.

Ant­rą­ją die­ną su­stip­rė­jo pie­tų, piet­va­ka­rių vė­jas, ku­ris kar­tais sie­kė ir 11 met­rų per se­kun­dę. Rū­kas bu­vo ma­žes­nis, to­dėl var­žy­bos pra­si­dė­jo lai­ku.

DN led­ro­gių kla­sė­je jau­ni­mo (iki 23 me­tų) įskai­to­je ge­riau­siai se­kė­si šiau­lie­tei Jo­vi­lei Ged­mon­tai­tei, lai­mė­ju­siai ant­rą­ją vie­tą. Jo­vi­lė li­po ant kul­nų pir­mos vie­tos lai­mė­to­jui vil­nie­čiui An­ta­nui Ge­ra­si­ma­vi­čiui. Pir­mą­ją die­ną šiau­lie­tė su­ge­bė­jo ge­rai orien­tuo­tis per rū­ką ir pir­ma fi­ni­šuo­ti, ta­čiau šis va­žia­vi­mas bu­vo neįs­kai­ty­tas, mat var­žy­bos dėl rū­ko bu­vo nu­trauk­tos. Tre­čią­ją vie­tą pel­nė Gab­rie­lė Pet­rai­ty­tė iš Vil­niaus.

Suau­gu­sių­jų įskai­to­je neap­len­kia­ma bu­vo Lat­vi­jos DN rink­ti­nės na­rė Rū­ta Est­rei­kė, lai­mė­ju­si vi­sus va­žia­vi­mus. Ant­ras bu­vo A. Ge­ra­si­ma­vi­čius, tre­čia – J. Ged­mon­tai­tė.

Ice Op­ti­mist led­ro­gių mer­gi­nų įskai­to­je pui­kiai pa­si­ro­dė spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­no“ auk­lė­ti­nės Rū­ta Ma­žu­na­vi­čiū­tė, iš­ko­vo­ju­si ant­rą­ją vie­tą, ir Ig­nė Jaš­kū­nai­tė, pel­niu­si tre­čią­ją vie­tą. Nu­ga­lė­to­ja ta­po la­biau pa­ty­ru­si ir ke­le­riais me­tais vy­res­nė bu­riuo­to­ja iš Lat­vi­jos, Jūr­ma­los UJK, Lau­ra Ozo­li­na.

Vai­ki­nų Ice Op­ti­mist įskai­to­je lai­mė­jo Rim­vy­das Ma­žu­na­vi­čius, „At­ža­ly­no“ auk­lė­ti­nis. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Elekt­rė­nų spor­to cent­ro auk­lė­ti­niui Jur­giui Jur­ge­lio­niui, tre­čio­ji – Tau­rui Damb­raus­kui, taip pat iš Elekt­rė­nų.

Ab­so­liu­čio­je Ice Op­ti­mist įskai­to­je pir­ma bu­vo lat­vė L. Ozo­li­na, ant­ras – R. Ma­žu­na­vi­čius, tre­čias – J. Jur­ge­lio­nis.

Ice Blo­kart le­do jach­tų kla­sė­je ke­tu­rio­se svo­rio ka­te­go­ri­jo­se lai­mė­jo šiau­lie­čiai. Dau­giau­siai int­ri­gos bu­vo vi­du­ti­nio svo­rio ka­te­go­ri­jo­je, kurioje po per­mai­nin­gos ko­vos nu­ga­lė­jo šiau­lie­tis Kęs­tu­tis Be­re­zi­nas, ant­ras li­ko klai­pė­die­tis Vi­lius Tamk­vai­tis, tre­čias – šiau­lie­tis Egi­di­jus Na­vic­kas.

Leng­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je nu­ga­lė­jo J. Ged­mon­tai­tė, ant­ras – J. Jur­ge­lio­nis, tre­čias – elekt­rė­niš­kis Lu­kas Čei­ka. Ult­raleng­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je nu­ga­lė­jo R. Ma­žu­na­vi­čius, ant­rą­ją vie­tą užė­mė Vy­kin­tas Miz­gi­ris iš Ne­rin­gos spor­to mo­kyk­los, tre­čias bu­vo Ed­ga­ras Ur­ba­no­vič iš Elekt­rė­nų.

Mer­gai­čių iki 14 me­tų gru­pė­je pri­zi­nin­kė­mis ta­po šiau­lie­tės: pir­ma – Gre­ta Ka­li­naus­kai­tė, ant­ra – I. Jaš­kū­nai­tė, tre­čia – R. Ma­žu­na­vi­čiū­tė.

Ori­gi­na­lios konst­ruk­ci­jos Open gru­pė­je grei­čiau­siai va­žia­vo Pa­ne­vė­žio jachtk­lu­bo spor­ti­nin­kai: pir­mas – Al­vy­das Kas­pe­riū­nas, ant­ras – Vy­tau­tas Ta­la­las, tre­čias – Si­mo­nas Juš­ke­vi­čius.

Ko­man­dų įskai­to­je dau­giau­siai taš­kų (101) su­rin­ko Šiau­lių „At­ža­ly­no“ spor­to mo­kyk­la, ant­ro­jo­je vie­to­je – Elekt­rė­nų spor­to cent­ras (74 tšk.), tre­čio­jo­je vie­to­je – Pa­ne­vė­žio jachtk­lu­bas (28 tšk.).

Var­žy­bų vy­riau­sia­sis tei­sė­jas ne­rin­giš­kis Ma­tas Miz­gi­ris pa­si­džiau­gė, kad oro są­ly­gos lei­do įvyk­ti var­žy­boms, o vis di­dė­jan­tis jau­nų led­ro­gi­nin­kų skai­čius nu­tei­kia op­ti­mis­tiš­kai. Žie­mos bu­ria­vi­mas tam­pa vis po­pu­lia­res­nis.

 

Šiau­liuo­se, ant Rė­ky­vos eže­ro le­do, var­žė­si led­ro­gių bu­riuo­to­jai iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos.

 

Pir­mą­ją čem­pio­na­to die­ną var­žy­bas te­ko nu­trauk­ti dėl tirš­to rū­ko.

„Šiaulių krašto“ info

LR ledo jachtų čempionatas

 

2017 sausio 28-29 d.

 


Šiaulių m. buriuotoju komanda-pirma vieta.

 

Kęstutis Berezinas                    Ice Blokart sunkus svoris -pirma vieta(7 dalyviai).

Egidijus Navickas                     Ice Blokart sunkaus svorio )-trečia vieta(7 dalyviai).

Jovile Gedmontaite                   DN -trečia  vieta(8 dalyviai).

Ice Blokart       (vidutinio svorio)-pirma vieta(6 dalyviai).

Rimvydas Mazunavicius            Ice Optimist (absoliuti isk.)-antra vieta(15 dalyvių)

Ice Optimist  (berniukai)-pirma vieta.

Ice Blokart (ultra lengvi)-pirma vieta(6 dalyviai).

Greta Kalinauskaite                  Ice Blokart(ultra lengvi)- pirma vieta(5 dalyviai).

Ice Optimist (mergaitės)-trečia vieta(8 dalyviai).

Ruta Maźunaviciute                   Ice Optimist-(mergaites)-antra vieta(8dalyviai).

Ice Blokart (ultra lengvi)-antra vieta(5 dalyviai).

Igne Jaskunaite             Ice Blokart  (ultra lengvi)-trečia vieta(5 dalyves. )

 

Šiauliečiai dalyvavo Juodojo ledo taurės varžybose

 

2017-01-17

 

Šiaulių miesto sporto mokyklos “Atžalynas” buriuotojai Jovilė Gedmintaitė, Rimvydas Mažunavičius, Rūta Mažunavičiūtė, Greta Kalinauskaitė, Ignė Jaškūnaitė, Rojus Stankevičius sėkmingai pradėjo ledrogių sezoną.

Šį savaitgalį, sausio 14-15 dienomis, Elektrėnuose, ant Elektrėnų marių ledo, vyko Juodojo ledo taurės varžybos (Blokart ledo jachtų klasė). Puikus žiemiškas oras, gamtos grožis, ledas ir sniegas suteikė puikių vaikų emocijų (sniego gniūžtės, Mato Mizgirio instruktažas, paskui ištvermės išbandymai stumiantis ledroges, bet ilgai laukto vėjo šeštadienį nesulaukta, varžybos buvo nutrauktos.

Sekmadienį papūtus Vakariui, 10 mazgų, gūsiais stiprėdamas iki 18 mazgų. Sportininkai iš Vilniaus, Elektrėnų, Neringos, Daugų, Šiaulių startavo 3 svorio kategorijose: ultra lengvi, lengvasvoriai ir vidurtnio svorio, įvyko po 6 važiavimus.

Šiauliečiams puikiai sekėsi visose svorio kategorijose:

Ultra lengvi Rūta Mažunavičiūtė laimėjo pirmąją vietą, Greta Kalinauskaitė laimėjo antrą vietą. Trečia vieta atiteko vilniečiui Karoliui Paulikui iš Elektrėnų.

Šiaulietis Rojus Stankevičius liko penktas (perspektyviam buriuotojui šios varžybos tik pirmos).

Lengvo svorio kategorijoje triumfavo Rimvydas Mažunavičius, nors ant “kulnų” lipo antros vietos laimėtojas Vykintas Mizgiris iš Neringos. Rimvydo pergalę lėmė sėkmingas paskutinis važiavimas. Trečia vieta atiteko vilniečiui Taurui Dambrauskui. Ignei Jaškunaitei pritrūko sėkmės, ji laimėjo šeštą vietą.

Lengvo svorio kategorijoje triumfavo Jovilė Gedmintaitė, laimėjusi pirmąją vietą. Antra liko vilnietė Gabrielė Petraitytė, trečią vietą taip pat laimėjo buriuotoja iš Vilniaus Elzė Matijošiūtė.

Ledrogių sezonas prasidėjo puikiu šiauliečių rezultatu.

LR ledo jachtų čempionatas numatomas sausio 28-29 dienomis Šiauliuose.

 

 

Info Etaplius

 


Šiauliečiai dalyvavo XXVI Tarptautinėje buriavimo regatoje „Rudens vėjas 2016″

 

2016-10-07

 

Šį savaitgalį, rugsėjo 30–spalio 2 dienomis, Kauno marių akvatorijoje buriuotojai simboliškai išlydėjo šiltąjį metų sezoną. Čia rengta jau XXVI tarptautinė buriavimo regata „Rudens vėjas 2016″.

Regatoje dalyvavo net 230 dalyvių iš šešių šalių: Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos. Jie startavo Optimist, Laser Standart, Laser Radial, Laser 4,7, Finn, 470 jachtų klasėse.

Puikus buvo Šiauliečių “Atžalyno” sporto mokyklos buriuotojų Rimvydo Mažunavičiaus, Rūtos Mažunavičiūtės, Ignės Jaškūnaitės, Gretos Kalinauskaitės ir Rojaus Stankevičiaus pasirodymas Optimistų jachtų klasėje, kur startavo 128 dalyviai. Po tris dienas trukusių varžybų, po aštuonių plaukimų, šiaulietis Rimvydas Mažunavičius Optimist A jachtų klasėje laimėjo garbingą antrąją vietą, palikdamas už savęs labai daug stiprių varžovų iš tokių miestų kaip Minskas, Maskva, Ryga, Talinas, Pernu, Kaliningradas, Kuressaare.

Rūta Mažunavičiūtė Optimist B jachtų klasės bendroje įskaitoje laimėjo septintą vietą, o tarp mergaičių laimėjo trečiąją vietą.
Ignė Jaškūnaitė Optimist B jachtų klasės bendroje įskaitoje pelnė 17 vietą, tarp mergaičių – 5 vietą. Rojus Stankevičius Optimist B jachtų klasės bendroje įskaitoje užėmė 26 vietą (buriuoja tik pirmą sezoną) ir Greta Kalinauskaitė Optimist B jachtų klasės bendroje įskaitoje užėmė 36 vietą (buriuoja tik pirmą sezoną), tarp mergaičių – šeštą vietą.

Jūrinio buriavimo mėgėjų klube jaunieji Šiaulių miesto buriuotojai turėjo trijų dienų mokomąją treniruočių stovyklą Kaune tinkamai pasiruošti šiai regatai. Esame labai dėkingi už paramą Jūrinio buriavimo mėgėjų klubo komondorei Verutei Vitkevičienei.
Džiaugiamės šių metų buriavimo sezoną užbaigdami labai gerais rezultatais.

 
Inf
o www.etaplius.lt 

 

Šiauliečių buriuotojų sėkmė regatoje ir buriavimo maratone

 

Rugpjūčio 19-21 dienomis Kuršių mariose vyko Limarko taurės regata. Jose dalyvavo šeši Šiaulių miesto buriuotojai: Rimvydas Mažunavičius, Rūta Mažunavičiūtė, Ignė Jaškūnaitė, Rojus Stankevičius, Greta Kalinauskaitė.

Tris dienas pučiant pietų, pietvakarių 3-5 m/s vėjui ir šviečiant saulei lenktyniavo Neringos, Klaipėdos, Plungės ir Šiaulių miesto komandos. Po trijų dienų susumuoto rezultato (septynių plaukimų)ir vieno blogiausio atmetimo “Optimist” jachtų klasėje (U15) pirmą vietą laimėjo šiaulietis Rimvydas Mažunavičius, jo sesutė Rūta Mažunavičiūtė “Optimist” jachtų klasėje (U11) absoliučioje įskaitoje laimėjo trečiąją vietą, o tarp mergaičių buvo nenugalima ir laimėjo pirmąją vietą.

Rugpjūčio 25-27 d. Platelių ežere vyko “Vėjo sparnai” – “Optimist” jachtų klasės regata ir buriavimo maratonas.  Regatoje dalyvavo 41 buriuotojas iš Kauno, Klaipėdos, Neringos, Plungės ir Šiaulių.

Buriuotojus vėl lepino puikus, saulėtas, vasariškas oras, gaivus, šiltas vidutinio stiprumo vėjas, o regatoje ir buriavimo maratone šiauliečiai pasirodė puikiai.

Rimvydas Mažunavičius regatoje buvo nepralenkiamas ir “Optimist” jachtų klasėje bendroje įskaitoje (iš šešių plaukimų) laimėjo garbingą pirmąją vietą. Ignė Jaškūnaitė tarp mergaičių (U11) taip pat buvo nepralenkiama ir laimėjo pirmąją vietą, Rūta šioje grupėje liko trečia buriavimo maratone (navigacinis plaukimas) aplink Platelių salas, Rimvydas Mažunavičius “Optimist” jachtų klasėje finišavo pirmas. Tarp mergaičių bendroje įskaitoje šiaulietė Rūta Mažunavičiūtė laimėjo antrąją vietą.

Prieš varžybas jaunieji buriuotojai (12 vaikų) turėjo mokomąją treniruočių stovyklą. Vaikai ne tik buriavo, bet turėjo galimybę susipažinti su šio krašto nuostabia gamta. Vyko žygis Šeirės pažintiniu taku (aktyvus gamtos pažinimas, Gaudupio pelkė, Piktežeris, ežero pakrantė) žygis į Siberijos apžvalgos bokštą, kuris pastatytas ant Cidabro kalno, su puikia panorama į Platelių ir Beržoro ežerus, Siberijos pelkę – vieną vertingiausių pelkių Žemaitiškos nacionaliniame parke, Liepiju mišką. Rytinės mankštos ir maudymasis Platelių ežere, įvairūs judrūs žaidimai, popietines Buriavimo treniruotės, žygis su valtimi į Pilies salą, vakarinės pirtys su baseinu. Džiaugiamės puikiu regatos ir Buriavimo maratono organizavimu su vakarone, o ypač Šiaulių jaunųjų buriuotojų laimėjimais ir turiningu laiko praleidimo.

 

 

Jaunieji Šiaulių buriuotojai skynė pergales „Kuršių marių regatoje“

 

Rugpjūčio 2–5 dienomis Nidoje vykusioje „Kuršių marių regatoje“ puikiai pasirodė Šiaulių miesto buriuotojai.

Šiauliečiai Rimvydas Mažunavičius, Rūta Mažunavičiūtė, Igne Jaškūnaitė, Rojus Stankevičius ir Greta Kalinauskaitė pergales skynė „Optimist“ jachtų klasėse. Buriuotojų trenerė Irutė Žičkuvienė.

Puikus oras, vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas šiauliečiams buvo sėkmingas.

„Optimist“ (U15) jachtų klasėje R. Mažunavičius laimėjo trečiąją vietą (iš aštuonių plaukimų dukart finišavo pirmas), antras buvo buriuotojas iš Kauno Vėjas Strelčiūnas, pirmas – taip pat kaunietis Laurynas Vilkas.

„Optimist“(U11) jachtų klasėje tarp mergaičių triumfavo R. Mažunavičiūtė.  Su didžiule taškų persvara mūsų miesto sportininkė laimėjo pirmąją vietą. Antra vieta atiteko buriuotojai iš Nidos Medai Rimaitei, o trečioje vietoje liko šiaulietė I. Jaškūnaitė.

Puikiai sekėsi ir G. Kalinauskaitei, kuri tarp mergaičių „Optimist“ (U11) jachtų klasėje laimėjo ketvirtąją vietą, o R. Stankevičius „Optimist“ (U11) jachtų klasėje tarp berniukų buvo penktas. 
Svarbu pažymėti, kad šie sportininkai Kuršių mariose startavo pirmą kartą.

Rugpjūčio penktą dieną vaikų buriuotojų komandos (Šiaulių, Kauno, Neringos ir Plungės) varžėsi „RS 280“ sportinėmis jachtomis. Šiaulių komanda – R. Mažunavičius, R. Mažunavičiūtė,

I. Jaškūnaitė, G. Kalinauskaitė ir R. Stankevičius su kapitonu Šarūnu Abraičiu laimėjo trečiąją vietą ir buvo apdovanoti „Kuršių marių regatos“ organizatorių skirtais prizais.

Taip pat buriuotojams iš Šiaulių teko ir didelė garbė – nešti ir pakelti KMR Lietuvos buriuotojų sąjungos vėliavą su daugkartiniu „Kuršių marių regatos“ nugalėtoju Raimondu Šiugždiniu.

 Šiauliečiai sėkmingai pasirodė “Optimist” asociacijos taurės varžybos

 

 2016-08-08

 

Rugpjūčio 2-5 dienomis Nidoje penki Šiaulių miesto buriuotojai – Rimvydas Mažunavičius, Rūta Mažunavičiūtė, Ignė Jaškūnaitė, Rojus Stankevičius ir Greta Kalinauskaitė – varžėsi “Kuršių marių” regatos “Optimist” asociacijos taurės varžybų jachtų klasėse.

Puikus oras, vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas šiauliečiams buvo sėkmingas. “Optimist” (U15) jachtų klasėje Rimvydas Mažunavičius laimėjo trečiąją vietą (iš aštuonių plaukimų dukart finišavo pirmas), antras – buriuotojas iš Kauno Vėjas Strelčiūnas, pirmas – Laurynas Vilkas Iš Kauno (abu sportininkai šią vasarą Portugalijoje dalyvavo pasaulio čempionate).

 

 

“Optimist” (U11) tarp mergaičių su didžiule taškų persvara pirmą vietą laimėjo Rūta Mažunavičiūtė. Antra vieta atiteko buriuotojai iš Nidos Medai Rimaitei, trečią vietą laimėjo buriuotoja iš Šiaulių - Ignė Jaškūnaitė.

Puikiai sekėsi Gretai Kalinauskaitei tarp mergaičių “Optimist” (U11) jachtų klasėje. Ji laimėjo ketvirtą vietą, o Rojus Stankevičius “Optimist” (U11) jachtų klasėje tarp berniukų laimėjo penktą vietą. Kuršių mariose jie startavo pirmą kartą.

 

 

Rugpjūčio 5 dieną vaikų buriuotojų komandos (Kauno, Neringos, Šiaulių ir Plungės) varžėsi RS 280 sportinėmis jachtomis. Šiaulių komanda: Rimvydas Mažunavičius, Rūta Mažunavičiūtė, Ignė Jaškūnaitė, Greta Kalinauskaitė ir Rojus Stankevičius su kapitonu Šarūnu Abraičiu, laimėjo trečiąją vietą ir buvo apdovanoti “Kuršių marių” regatos organizatorių skirtais prizais.

Didelė garbė buriuotojams iš Šiaulių teko nešti ir pakelti KMR Lietuvos buriuotojų sąjungos vėliavą su daugkartiniu Kuršių marių regatos nugalėtoju Raimondu Šiugždiniu.

 

 

 

„Etaplius“ info
Sėkmingas jaunųjų šaulių miesto buriuotojų pasirodymas 2016 m.Galves regatoje ir navigaciniame plaukime

2016-06

Jubiliejinė 5-oji regata „Galvės taurė“ šiemet sutraukė daugiau kaip 100 jachtų ir per 250 buriuotojų. Trakuose vykstančiose jachtų lenktynėse varžėsi buriuotojai ne tik iš Lietuvos miestų, bet ir iš Latvijos, Estijos ir Baltarusijos.
Įgulos varžėsi sportinėse distancijose aplink bojas, taip pat turėjo įveikti – navigacinį plaukimą Galvės ir Skaisčio ežeruose.
Nepaisant to, kad penktadienį suplanuotus plaukimus teko atidėti dėl silpno vėjo, likusias regatos dienas oras regatai buvo daugiau nei palankus, švietė saulė, pūtė stiprokas šiaurės vakarų vėjas, vietomis nelepinęs ir 16 m/s siekusiais gūsiais. Todėl įtampos ir sportinio azarto regatos dalyviams tikrai netrūko.
Iš viso „Galvės taurė 2016“ startavo daugiau kaip 100 burlavių, iš jų 13 „Platu 25“ grupėje, 9 „ORC“ ir 16 „Open“ grupėse.
Didelę regatos „Galvės taurė 2016“ dalyvių dalį sudarė vaikai. Jie varžėsi „Optimist“, „Cadet“, „Laser Radial“, „Laser 4.7“, „RS FEVA“, „RS Tera“, „RS Aero“ grupėse.
 
Puikiai pasirodė buriuotojai iš Šiauliu :Igne Jaškūnaite Optimist U 11 jachtų klasėje laimėjusi ketvirtą vietą, Nedas Pagojus Optimist -8 vieta,
Guste Mažeikaite Optimist-11 vieta.
Rojus Stankevičius Optimist U11-11 vieta,
Greta Kalinauskaite Optimist U11-10 vieta.
Trenerė Irutė Žičkuvienė
Pirmą vietą „Platu 25“ grupėje išplėšė jachta „Bestija“ (kap. A. Žižys), „ORC“ grupėje iškovojo kauniečių buriuotojų jachta „Alfeta“ (kap. M. Sakalauskas), grupėje „Open“ pirmoji vieta atiteko jachtai „Vainius“ (kap. M. Šeputis).
Rimvydas Mažunavičius Optimist jachtų klasėje regatos ir navigacinio plaukimo nugalėtojas
Rūta Mažunaviciūte Optimist U 11 jachtų klasėje regatos ir navigacinio plaukimo nugalėtoja
Puikiai pasirodė Igne Jaškūnaite Optimist U 11 jachtų klasėje laimėjusi ketvirtą vietą,
Nedas Pagojus Optimist -8 vieta,
Guste Mažeikaite Optimist-11 vieta.
Rojus Stankevičius Optimist U11-11 vieta,
Greta Kalinauskaite Optimist U11-10 vietaLR buriavimo Jaunių cempionatas

2016-06-19

Rūta Mažunaviciūte Optimist U11 jachtų klasė - pirma vieta tarp mergaičių (4 dalyvės) ir Optimist U15 -trečia vieta tarp mergaičių (8 dalyvės)
Igne Jaškūnaite Optimist U 11 jachtų klasėje -antra vieta tarp mergaičių (4 dalyvės)
Jovile Gedmontaitė Laser 4,7 jachtų klasėje -trečia vieta.(4dalyvės)
 
Rimvydas Mažunavičius Optimist U15 jachtų klaseje- ketvirta vieta (51 dalyvis).
Greta Kalinauskaite Optimist U11 jachtų klasėje -ketvirta vieta tarp mergaičiųEuropos Blokart čempionate – sėkmingi šiauliečių pasirodymai


2016-03-08

Belgijoje vykusiame Europos Blokart čempionate puikiai pasirodė Šiaulių miesto buriuotojai.
Vasario 25–28 dienomis Belgijoje, Ostende vyko Europos Blokart čempionatas, kuriame dalyvavo 60 dalyvių iš Anglijos, Prancūzijos, Belgijos, Austrijos, Vokietijos, Danijos, Lietuvos ir net iš Naujosios Zelandijos.
Lietuvos Blokart komandą sudarė: Matas Mizgiris (Nida), Gediminas Petrauskas (Klaipėda), Vykintas Mizgiris (Nida), Jovilė Gedmontaitė (Šiauliai) ir Rimvydas Mažunavičius (Šiauliai). Lietuviai iš Europos Blokart čempionato parsivežė net tris medalius ir lipo ant garbės pakylos.
Sėkmingai šiose varžybose, lengvo svorio kategorijoje, pasirodė šiaulietė J. Gedmontaitė. Mūsų miesto sportininkė, iš dešimties važiavimų, užtikrintai laimėjo trečiąją vietą ir buvo apdovanota organizatorių įsteigtų prizu kaip jauniausia čempionato dalyvė. J. Gedmontaitės grupėje pirmąją vietą laimėjo vokietis Alexsander Brunel, antrojoje vietoje liko Sarah Burn iš Anglijos.
Kitas šiaulietis R. Mažunavičius taip pat kovėsi puikiai ir užėmė penktąją vietą, nenusileisdamas už save vyresniems dalyviams.

„Šiaulių naujienų“ info
Buriavimo čempionate jauniai pasipuošė keturiais medaliais

2015-08-27 

 

Kauno mariose vykusiame šalies jaunių buriavimo čempionate tris dienas varžėsi per šimtą jaunųjų buriuotojų iš Vilniaus, Trakų, Kauno, Klaipėdos, Neringos, Plungės ir Šiaulių. 

Šaulių miestui atstovavo Rimvydas Mažunavčius, Rūta Mažunavičiūtė, Ignė Jaškūnaitė ir Airidas Murnikovas.

„Optimist A“ jachtų klasėje sėkmingai lenktyniavo Rimvydas Mažunavičius. Jis pirmavo visose ketveriose lenktynėse, bet paskutiniame penktajame plaukime. Paskutiniai metrai iki finišo lėmė dviejų kauniečių pergalę ir antrą vietą – Rimvydas liko trečias absoliučioje įskaitoje. Tarp berniukų jis laimėjo trečią vietą.

Perspektyvus sportininkas tik šiemet pradėjo lenktyniauti stipriausiųjų grupėje, o jau laimi prizinę vietą.

Mergaičių grupėje sėkmingai pasirodė Rūta Mažunavičiūtė. Ji užėmė antrą vietą „Oprimist B“ jachtų klasėje, o Ignė Jaškūnaitė – trečiąją.

Nepaisant besikeičiančio ir silpno vėjo, Šiaulių komanda atsakingose varžybose parsivežė keturis LR Jaunių buriavimo čempionato medalius. "Etaplius" info

Šiaulių buriuotojai neturėjo sau lygių

 

22 Liepa 2015


Liepos 18 – 19 dienomis Rėkyvos ežere keturioliktą kartą buvo suorganizuota 2015 m. Rėkyvos regata, įžymaus mūsų kraštiečio, buriuotojo, keliautojo, fotografo, mokslininko O. Truchano taurei laimėti. 
Dvi dienas regatoje varžėsi „Optimistų“, „Laser Radialų“, Katamaranų, Kreiserinių jachtų klasės buriuotojai ir burlentės. Iš viso šiose varžybose rungėsi 62 dalyviai iš įvairių Lietuvos miestų: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Plunges, Skuodo ir Biržų.

Šeštadienį, pučiant 5 m/s rytų vėjui, Rėkyvoje, startavo jachtos ir burlentės. Sėkmingai buvo įvykdyti Katamaranų ir burlenčių trys plaukimai, kitoms jachtų klasėms įvyko du plaukimai, dėl besisukančio vėjo krypties – teisėjų sprendimu „Optimist“, „Laser Radial“ ir Kreiserinių jachtų lenktynės buvo atšauktos. 
Sekmadienį regata prasidėjo pagal programą. Saulė, vakarų vėjas, siekiantis iki 12 m/s įkvėpė buriuotojus azartiškoms lenktynėms – šią dieną įvyko keturi plaukimai.
Susumavus per dvi dienas įvykdytų šešių plaukimų rezultatus ir vieno blogiausio atmetimą paaiškėjo, jog šioje regatoje triumfavo Šiaulių miesto buriuotojai.
„Optimist A“ klasėje nepralenkiamas buvo šiaulietis Rimvydas Mažunavičius, antroji vieta atiteko kauniečiui Vakariui Paulavičiui, o trečias buvo taip pat Kauno miesto sportininkas Justinas Jocas.
„Optimist B“ klasėje auksu džiaugėsi šiaulietė Ignė Jaškūnaitė, sidabrą iškovojo mūsų miesto sportininkė Rūta Mažunavičiūtė, o bronzą – plungiškis Rapolas Norvaiša.
„Laser Radial“ klasėje visos trys prizinės vietos atiteko Šiaulių miesto buriuotojams. Pirmasis buvo Linas Jurgutavičius, antroji – Jovilė Gedmontaitė, o trečiasis – Robertas Dailida. 
Katamaranų jachtų klasėje triumfavo šiauliečiai Egidijus Navickas ir Rimas Bugailiškis, antri liko klaipėdiečiai Kristijonas Jakas ir Saulius Jakas, o treti – panevėžiečiai Alvydas Kasperiūnas ir Egidijus Vogulis.
Kreiserinių jachtų klasėje sau lygių neturėjo Šiaulių miesto buriuotojai, kurie iškovojo visas pirmąsias, prizines vietas. Auksą laimėjo Ramūnas Bagučianskas, Donatas Vaitkevičius, Justinas Vaitkevičius ir Paulius Zinkevičius.
Sidabras atiteko Tadui Pužui, Algimantui Blinstrubui ir Arūnui Pužui.
Bronza džiaugėsi Albinas Tamošiūnas, Aidas Liugas, Laurynas Liugas ir Karolis Liugas.
Burlenčių klasėje pergalę šventė panevėžietis Marius Fedotovas, antrasis liko biržietis Vitalijus Jasiūnas, o trečiąją vietą užėmė sportininkas iš Biržų Jonas Kučinskas.

Anot Šiaulių miesto buriuotojų klubo viceprezidentės ir Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ buriavimo trenerės Irutės Žičkuvienės, buriavimas – tai nuovargis ir poilsis, nusivylimas ir begalinis džiaugsmas, adrenalinas, saulė ir vanduo. Buriavimas labai panašus į gyvenimą – laisvą, žavingą, nepakartojamą. 
„Įvykusi regata buvo itin sėkminga. Šiaulių sportininkai joje pasirodė puikiai ir daug, kur buvo nepralenkiami. Aš labai džiaugiuosi, jog į šią regatą susirinko tiek daug dalyvių, nes šiaip dėl lėšų trūkumo buriuotojai daugiau dalyvauja tarptautinėse varžybose.
Taip pat nudžiugino ir tai, jog iš kitų dalyvių išgirdome, kad mūsų ežeras puikus ir čia labai geros buriavimo sąlygos. Tad reikia stengtis sutvarkyti Rėkyvos ežero aplinką, nes ši vieta yra vertinama ir sulaukia daug dėmesio“, – kalbėjo I. Žičkuvienė.Rėkyvos ežere keturioliktą kartą buvo suorganizuota 2015 m. Rėkyvos regata O. Truchano taurei laimėti. 
Susumavus per dvi dienas įvykdytų šešių plaukimų rezultatus ir vieno blogiausio atmetimą paaiškėjo, jog šioje regatoje triumfavo Šiaulių miesto buriuotojai. 


 

Regata buvo sėkminga šiauliečiams

 

2015 m. liepos 21 d.

 

Savaitgalį Rėkyvos ežere keturioliktąjį kartą vyko Rėkyvos regata Olego Truchano taurei laimėti.

Pasak Šiaulių miesto buriuotojų klubo viceprezidentės ir sporto mokyklos „Atžalynas“ buriavimo trenerės Irutės Žičkuvienės, buriuotojams pasitaikė puikus oras, pūtė geras vėjas, dalyvių nuotaikos buvo puikios, varžybos vyko sklandžiai.

Regatoje dalyvavo 62 sportininkai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Plungės, Skuodo ir Biržų.

„Optimist A“ jachtų klasėje nugalėtoju tapo šiaulietis Rimvydas Mažunavičius, antrąją ir trečiąją vietas pelnė kauniečiai Vakaris Paulavičius ir Justinas Jocas. „Optimist B“ varžybose pirmąją vietą užėmė šiaulietė Ignė Jaškūnaitė, antrąją – taip pat šiaulietė Rūta Mažunavičiūtė, trečiąją – Rapolas Norvaiša iš Plungės.

„Laser Radial“ jachtų klasėje nepralenkiami buvo šiauliečiai. Pirmas finišavo Linas Jurgutavičius, antra – Jovilė Gedmontaitė, trečias – Robertas Dailida.

Katamaranų jachtų klasėje nugalėjo šiauliečių Egidijaus Navicko ir Rimo Bugailiškio komanda. Antri buvo klaipėdiečiai Kristijonas ir Saulius Jakai, treti – panevėžiečiai Alvydas Kasperiūnas ir Egidijus Vogulis.

Kreiserinių jachtų varžybose visas prizines vietas iškovojo šiauliečiai. Pirma finišavo Ramūno Bagučiansko, Donato ir Justino Vaitkevičių bei Pauliaus Zinkevičiaus jachta, antra – Tado ir Arūno Pužų bei Algimanto Blinstrubo įgula, trečia – Albino Tamošiūno ir Aido, Lauryno ir Karolio Liugų komanda.

Burlenčių varžybose nenugalimas buvo panevėžietis Marius Fedotovas, antras finišavo biržietis Vitalijus Jasiūnas, trečias – taip pat biržietis Jonas Kučinskas.

 

 Jau keturioliktąjį kartą vykusi Rėkyvos regata Olego Truchano taurei laimėti šiemet dalyvius džiugino geru oru ir palankiu vėju.

 

Šiaulietis Rimvydas Mažunavičius tapo nugalėtoju „Optimist A“ jachtų klasėje.

 

„Šiaulių krašto“ inf.

 


Rėkyvoje tris dienas vyko buriavimo varžybos

 

Vytenio Mirono, Etaplius.lt nuotr.

Tris dienas Rėkyvoje vyko tarptautinė regata Olego Truchano taurei laimėti. Varžybose dalyvavo 62 dalyviai iš visos Lietuvos: Vilniaus, Kauno, Klaipedos, Šiaulių , Panevežio, Plungės, Skuodo ir Biržų. Šiemet varžybos buvo gana sėkmingos šiauliečiams.

Optimist A klasėje šiaulietis Rimvydas Mažunavičius užėmė pirmą vietą.

Optimist B klasėje nugalėjo Igne Jaškūnaitė. Antroji buvo šiaulietė Rūta Mažunavičiūtė.

Laser Radial klasėje prizines vietas užėmė visi šiauliečiai Linas Jurgutavičius – pirma vieta; Jovilė Gedmontitė – antra vieta, Robertas Dailida – trečia vieta.
Katamaranų jachtų klasė Egidijus Navickas ir Rimas Bugailiškis-pirma vieta(Šiauliai),

Kreiserinės jachtos – Ramunas Bagučianskas, Donatas Vaitkevičius, Justinas Vaitkevičius – pirma vieta (Šiauliai); Tadas Pužas, Algimantas Blinstrubas, Arūnas Pužas – antra vieta(Šiauliai), Albinas Tamošiūnas, Aidas Liugas, Laurynas Liugas, Karolis Liugas – trečia vieta (Šiauliai).

Etaplius infoTarptautinės O.Truchano regatos vaizdai . 2015 m. liepos 17 - 19 d. Rėkyvos ežere.Buriuotojams vėjas buvo palankus

 

Klaipėdos rajone, Drevernoje, Kuršių mariose, vyko Limarko taurės varžybos.

Šiaulių miesto komandai atstovavo penki buriuotojai: Jovilė Gedmontaitė ("Laser 4,7"), Rimvydas Mažunavičius ("Optimist A"), Airidas Murnikovas ("Oprimist A"), Rūta Mažunavičiūtė ("Optimist B"), Ignė Jaškūnaitė ("Optimist B").

Šiauliečiai į varžybas išvyko diena anksčiau, kad turėtų laiko pasitreniruoti mariose, priprasti prie bangų, srovių.

Varžybose rungtyniavo buriuotojai iš Kauno, Klaipėdos, Neringos, Platelių, Šiaulių. Per abi varžybų dienas įvyko aštuoni plaukimai.

Pirmąją dieną puikus vasariškas oras, šiltos Kuršių marių bangos, švelnus nuo 3 iki 5 metrų per sekundę vėjas lepino buriuotojus po šalto ir vėjuoto pavasario. Antrąją dieną oras kiek pasikeitė, palijo, pūtė kiek stipresnis 6–11 metrų per sekundę pietvakarių vėjas.

Šauniai šiose varžybose pasirodė šiaulietis R. Mažunavičius, „Optimist A“ jachtų klasėje absoliučioje įskaitoje laimėjęs antrąją vietą.

„Optimist B“ jachtų klasėje R. Mažunavičiūtė absoliučioje įskaitoje užėmė septintąją vietą, o tarp mergaičių buvo antra. Ignė Jaškūnaitė absoliučioje įskaitoje pelnė aštuntąją vietą, o tarp mergaičių buvo trečia.

„Laser 4,7“ jachtų klasėje Jovilė Gedmontaitė iškovojo antrąją vietą ir pelnė taurę už geriausią rezultatą tarp mergaičių.

A. Murnikovas dar tik pradedantysis buriuotojas ir nors prizinių vietų nepelnė, jam šios varžybos buvo naudinga patirtis.

Buriuotojų trenerė Irutė Žičkuvienė džiaugiasi savo auklėtinių pasiekimais ir išverme, nes rungtyniauti teko kitokiomis sąlygomis nei ežeruose. 

Jaunieji Šiaulių buriuotojai (iš dešinės) Jovilė Gedmontaitė, Rimvydas Mažunavičius, Rūta Mažunavičiūtė, Airidas Murnikovas ir Ignė Jaškūnaitė buriuodami Kuršių mariose įgijo patirties ir pelnė apdovanojimų


„Šiaulių krašto“ inf.Šiau­lie­tė ta­po Gal­ves re­ga­tos nu­ga­lėto­ja

 

Trakuose vyko didžiausia Rytų Lietuvoje jachtų regata „Galvės taurė-2015“. Ketvirtą kartą vykęs buriavimo sporto renginys sutraukė daugiau kaip 80 burinių laivų, kurių įgulas sudarė per 200 buriuotojų. Trakuose vykstančioje jachtų regatoje dalyvavo buriuotojai ne tik iš Lietuvos miestų, bet ir iš Latvijos.

Beveik pusė regatos dalyvių buvo vaikai. Jie varžėsi „Optimist A“, „Optimist B“, „Laser Radial“, „Laser 4,7“, „RS Tera“ ir „RS Feva“ klasėse.

„Optimist A“ klasėje nugalėjo Rūkas Strelčiūnas iš Kauno, šiaulietis Rimvydas Mažunavičius liko ketvirtas. „Optimist B“ klasėje nugalėjo šiaulietė Rūta Mažunavičiūtė, antrąją vietą iškovojo taip pat šiaulietė Ignė Jaškūnaitė. Šiauliečius varžyboms ruošė trenerė Irutė Žičkuvienė.

„Laser Radial“ klasėje nugalėjo Antanas Gerasimavičius, o „Laser 4,7“ klasėje – Elzė Matijošiūtė.

„RS Feva“ klasėje nugalėjo Kotryna Kašėtaitė ir Barbora Bernatonytė, o „RS Tera“ klasėje – Evelina Jokūbauskaitė.

  Jaunoji buriuotoja iš Šiaulių Rūta Mažunavičiūtė iškovojo pirmąją vietą „Optimist B“ klasėje.

„Šiaulių krašto“ inf.

 Šiaulietis Rimvydas Mažunavičius Europos Blokart vėjaračių čempionate laimėjo auksą

 

 

Iš Danijoje, Romo saloje vykusio Europos Blokart vėjaračių čempionato grįžę 5 lietuviai parsivežė net 4 medalius.

Gegužės 14-17 dienomis 104 vėjaratininkai iš 11 šalių varžėsi viename iš plačiausių Europos paplūdimių. Šiaurės jūros skalaujamos Romo salos Sonderstrand paplūdimio plotis siekia virš 3 km ir kasmet padidėja dar keliais metrais. Kaip ir jėgos aitvarų bagiams (kite buggy), vėjaračiams šiame paplūdimyje skirtas specialus 9 kv. km plotas. Blokart klasė – pati mažiausia iš visų vėjaračių klasių, tačiau pučiant stipriam vėjui ir valdoma patyrusio buriuotojo gali pasiekti iki 100 km/h greitį.

Pirmosios dvi varžybų dienos lietuviams klostėsi gana permainingai – pučiant 5-7 m/s vakarų vėjui, buvo rungtyniaujama ant palyginti siauro smėlio ruožo – prieš čempionatą praūžęs štormas „užtvindė“ didžiąją paplūdimio dalį. Labai dažni priešvėjiniai ir pavėjiniai posūkiai neleido vėjaračiams „įsibėgti“, o sunkesniems buriuotojams (pats Blokart vėjaratis sveria vos 30 kg) kiekvienas kilogramas reiškė mažiau greičio. Greičiausioje pavėjinėje distancijos dalyje vairininkai pasiekdavo iki 35 km/h greitį. Po 7 startų geriausias pozicijas užėmė lietuvių ultralengvasvoriai – dešimtmetis Vykintas Mizgiris (Nida) ir vienuolikmetis Rimvydas Mažūnavičius (Šiauliai) – jie surinkę po lygiai taškų dalinosi 1-2 vietas. Vidutinio svorio kategorijoje Matas Mizgiris (Nida) tenkinosi 5-aja, o Rolandas Samajauskas (Kaunas) – 13-aja vieta. Tarp supersunkiasvorių Ilgaudas Šeputa (Klaipėda) buvo 3-ias

Šeštadienį ryte buriuotojai džiaugėsi plačiu išdžiūvusiu paplūdimiu, o į šiaurę pasisukęs vėjas taip įsisiautėjo, kad gūsiais siekė net 14 m/s greitį. Pučiant tokiam vėjui sportininkai pasiekdavo 65-70 km/h greitį. Buvo virtimų, keli vėjaračiai papuolė į „suktuką“, tačiau rimtesnių technikos gedimų (nei vienos padangos sprogimas) nebuvo. Geriausiai prie stipraus vėjo buriuoti sekėsi 2012 m. Pasaulio čempionui Matui Mizgiriui, kuris laimėjo 3 važiavimus iš 5 ir bendroje įskaitoje su 31 tašku pakilo į 3-iąją vietą, vos 2 taškais atsilikdamas nuo antroje vietoje įsitaisiusio prancūzo Herve Perrot. Lietuvių ultralengvasvoriai užtikrintai pirmavo savo grupėje ir laimėjo visus važiavimus (Rimvydas Mažūnavičius – 2, o Vykintas Mizgiris – 3 kartus). Kiek prasčiau sekėsi Ilgaudui Šeputai, kuris triskart finišavo ketvirtas, Po vienąsyk antras ir trečias. Visgi klaipėdietis išsaugojo turėtą trečiąją poziciją.

Sekmadienį dar daugiau įsismarkavus vėjui Romo Sonderstrand paplūdimys buvo visai užpiltas jūros ir lietaus vandeniu, todėl čempionato organizatoriai varžybas nutraukė.

Iš 5 Lietuvos Blokart komandos narių net 4 lipo ant apdovanojimų pakylos: Rimvydas Mažunavičius (1 vieta, 14 taškų ultralengvasvorių kategorijoje), Vykintas Mizgiris (2 vieta, 15 taškų ultralengvasvorių kategorijoje), Matas Mizgiris (3 vieta, 31 taškas vidutinio svorio kategorijoje), Ilgaudas Šeputa (3 vieta, 26 taškai supersunkiasvorių kategorijoje).

  "Etaplius" info

 

Šiauliečiui R. Mažunavičiui – Europos Blokart vėjaračių čempionato auksas

 

Iš Danijoje, Romo saloje vykusio Europos Blokart vėjaračių čempionato grįžę penki lietuviai parsivežė net keturis medalius, tarp jų aukso medalį laimėjo jaunasis Šiaulių miesto buriuotojas Rimvydas Mažunavičius (trenerė Irutė Žičkuvienė).

Gegužės 14–17 dienomis 104 vėjaratininkai iš 11 šalių varžėsi viename iš plačiausių Europos paplūdimių. Šiaurės jūros skalaujamos Romo salos Sonderstrand paplūdimio plotis siekia daugiau nei 3 km ir kasmet padidėja dar keliais metrais.
Pirmosios dvi varžybų dienos lietuviams klostėsi gana permainingai – pučiant 5-7 m/s vakarų vėjui, buvo rungtyniaujama ant palyginti siauro smėlio ruožo – prieš čempionatą praūžęs štormas „užtvindė“ didžiąją paplūdimio dalį. Labai dažni priešvėjiniai ir pavėjiniai posūkiai neleido vėjaračiams „įsibėgti“, o sunkesniems buriuotojams (pats Blokart vėjaratis sveria vos 30 kg) kiekvienas kilogramas reiškė mažiau greičio. Greičiausioje pavėjinėje distancijos dalyje vairininkai pasiekdavo iki 35 km/h greitį. Po 7 startų geriausias pozicijas užėmė lietuvių ultra lengvasvoriai – vienuolikmetis Rimvydas Mažunavičius (Šiauliai) ir dešimtmetis Vykintas Mizgiris (Nida) – jie surinkę po lygiai taškų dalinosi 1–2 vietas. Vidutinio svorio kategorijoje Matas Mizgiris (Nida) tenkinosi 5-ąja, o Rolandas Samajauskas (Kaunas) – 13-ąja vieta. Tarp super sunkiasvorių Ilgaudas Šeputa (Klaipėda) buvo 3-ias.
Šeštadienį ryte buriuotojai džiaugėsi plačiu išdžiuvusiu paplūdimiu, o į šiaurę pasisukęs vėjas taip įsisiautėjo, kad gūsiais siekė net 14 m/s greitį. Pučiant tokiam vėjui sportininkai pasiekdavo 65–70 km/h greitį. Buvo virtimų, keli vėjaračiai papuolė į „suktuką“, tačiau rimtesnių technikos gedimų, nei vienos padangos sprogimas, nebuvo. 
Geriausiai prie stipraus vėjo buriuoti sekėsi 2012 m. Pasaulio čempionui Matui Mizgiriui, kuris laimėjo tris važiavimus iš penkių ir bendroje įskaitoje su 31 tašku pakilo į 3-iąją vietą, vos dvejais taškais atsilikdamas nuo antroje vietoje įsitaisiusio prancūzo Herve Perrot. 
Lietuvių ultra lengvasvoriai užtikrintai pirmavo savo grupėje ir laimėjo visus važiavimus (Rimvydas Mažunavičius – 2, o Vykintas Mizgiris – 3 kartus). Kiek prasčiau sekėsi Ilgaudui Šeputai, kuris triskart finišavo ketvirtas, po vienąsyk antras ir trečias. Visgi klaipėdietis išsaugojo turėtą trečiąją poziciją.
Sekmadienį dar daugiau įsismarkavus vėjui Romo Sonderstrand paplūdimys buvo visai užpiltas jūros ir lietaus vandeniu, todėl čempionato organizatoriai varžybas nutraukė.
Tad iš penkių Lietuvos Blokart komandos narių net keturi lipo ant apdovanojimų pakylos: Rimvydas Mažunavičius (1 vieta, 14 taškų ultra lengvasvorių kategorijoje), Vykintas Mizgiris (2 vieta, 15 taškų ultra lengvasvorių kategorijoje), Matas Mizgiris (3 vieta, 31 taškas vidutinio svorio kategorijoje), Ilgaudas Šeputa (3 vieta, 26 taškai super sunkiasvorių kategorijoje).

 

Buriuotojas laimėjo auksą

 

Šiaulietis buriuotojas Rimvydas Mažūnavičius, treniruojamas Irutės Žičkuvienės, Danijoje, Romo saloje, vykusiame Europos „Blokart“ vėjaračių čempionate iškovojo auksą. Lietuviai čempionate iš viso iškovojo keturis medalius.

Čempionate varžėsi 104 vėjaratininkai iš 11 šalių. Pirmąsias dvi varžybų dienas pučiant 5–7 metrų per sekundę vėjui buvo rungtyniaujama ant gana siauro smėlio ruožo, nes prieš čempionatą praūžusi audra užtvindė didžiąją paplūdymio dalį.

Labai dažni priešvėjiniai ir pavėjiniai posūkiai neleido vėjaračiams įsibėgėti. Greičiausioje pavėjinėje distancijos dalyje vairininkai pasiekdavo iki 35 kilometrų per valandą greitį.

Po septynių startų geriausias pozicijas užėmė lietuvių ultralengvasvoriai: dešimtmetis Vykintas Mizgiris (Nida) ir vienuolikmetis Rimvydas Mažūnavičius (Šiauliai). Jie surinkę po lygiai taškų dalinosi 1–2 vietas. Vidutinio svorio kategorijoje Matas Mizgiris (Nida) tenkinosi penktąja, o Rolandas Samajauskas (Kaunas) – tryliktąja vieta. Tarp supersunkiasvorių Ilgaudas Šeputa (Klaipėda) buvo trečias.

Kitos dienos rytą buriuotojai džiaugėsi išdžiūvusiu paplūdimiu, o vėjo gūsiais siekė net 14 metrų per sekundę greitį. Pučiant tokiam vėjui sportininkai pasiekdavo 65–70 kilometrų per valandą greitį. Buvo virtimų, tačiau rimtesnių technikos gedimų nebuvo.

Geriausiai prie stipraus vėjo buriuoti sekėsi 2012 metų pasaulio čempionui Matui Mizgiriui, kuris laimėjo tris važiavimus iš penkių ir bendroje įskaitoje su 31 tašku pakilo į trečiąją vietą, vos dviem taškais atsilikdamas nuo antroje vietoje esančio prancūzo Herve Perrot.

Lietuvių „ultralengvasvoriai“ užtikrintai pirmavo savo grupėje ir laimėjo visus važiavimus: Rimvydas Mažūnavičius – du, o Vykintas Mizgiris – tris kartus. Kiek prasčiau sekėsi Ilgaudui Šeputai, tačiau jis išsaugojo turėtą trečiąją poziciją.

Trečiąją čempionato dieną vėjas dar labiau įsismarkavo ir jūros vanduo užliejo beveik visą paplūdimį. Organizatoriai varžybas nutraukė.

Susumavus dviejų dienų rezultatus, pirmąją vietą tarp ultralengvasvorių iškovojo R. Mažūnavičius, antrąją – tašku nuo šiauliečio atsilikęs V. Mizgiris. M. Mizgiris pelnė trečiąją vietą vidutinio svorio kategorijoje, o I. Šeputa – supersunkiasvorių kategorijoje.

 

Šiauliečiui Rimvydui Mažūnavičiui puikiai sekėsi buriuoti vėjaratį ant Romo salos (Danija) paplūdimio smėlio. Berniukas Europos čempionate iškovojo pirmąją vietą.Šiaulių buriuotojai „skynė“ pergales

 

Šiauliuose ant Rėkyvos ežero ledo vyko Lietuvos ledo rogių čempionato ir taurės varžybos, kur šiauliečiai iškovojo ne vieną medalį.

Vasario 28–kovo 1 dienomis Šiauliuose ant Rėkyvos ežero ledo vyko Lietuvos ledo rogių čempionato ir taurės varžybos. Čempionate dalyvavo daugiau nei 40 sportininkų net iš aštuonių Lietuvos buriuotojų klubų: Šiaulių s/m „Atžalynas“, Vilnius Nacionalinė buriavimo akademija, Klaipėdos „Žiemys“, Neringos s/m, Panevėžio jachtklubas, Kupiškio jachtklubas, Elektrėnų „Poseidonas“ ir Lietuvos Blokart komanda. 
Sportininkai rungėsi trijose Ice-Blokart grupėse, DN klasėje, dvejose Ice-Optimist klasėse ir pirmą kartą Lietuvos ledo jachtų istorijoje dalyvavo originalios konstrukcijos ledrogės Open grupėje.
Visą savaitę buvo atidžiai stebimos ledo ir oro sąlygos. Nuspręsta, kad tinkamiausias ir saugiausias ledas buvo „užklojęs“ Rėkyvos ežerą. Ledo storis – 15–19 cm. 
Pirma čempionato diena sportininkus pasitiko su labai silpnu vėju –1,5-3 m/s. Tad pavyko atlikti tik praktinius važiavimus bei atidžiai testuoti ledo sąlygas.
Antroji diena buvo puikiai tinkama – vėjas 5-8 m/s, oro temperatūra 3 laipsniai šilumos, ledas lygus ir sausas, be vandens paviršiuje. Visoms įskaitinėms grupėms buvo įvykdyti planuoti keturi važiavimai. 
Ypač atkakli kova vyko Ice-Blokart ledrogių klasėje, ultralengvasvorių ir lengvo svorio grupėse, kur tik paskutiniai važiavimai išaiškino nugalėtojus. 
Jais ultralengvasvorio įskaitoje tapo Arijus Toleikis (Vilnius, Nacionalinė buriavimo akademija), paskutiniame važiavime užtikrintai aplenkęs savo konkurentus. Antras liko tiek pat taškų surinkęs Europos 2015 Ice-Blokart čempionas, Šiaulių miesto buriuotojas Rimvydas Mažunavičius (Šiaulių s/m „Atžalynas“), trečiąja vieta teko tenkintis Vykintui Mizgirui (Neringos s/m). 
Lengvasvorių kategorijoje Benas Klioštaraitis (Klaipėdos krašto s/m „Žiemys“) puikiai įsivažiavęs paskutiniuose važiavimuose aplenkė Šiaulietę Jovilę Gedmontaitę ir Klaipėdai iškovojo
vienintelį apdovanojimą. 
Tiek pat taškų surinkusi šiaulietė J. Gedmontaitė liko antra (Šiaulių s/m „Atžalynas“), trečioji vieta atiteko Lukui Čeikai (Vilnius, Nacionalinė buriavimo akademija).
Ice-Blokart ledrogių klasėje, vidutinio svorio kategorijoje, geriausiai sekėsi šiauliečiui Laurynui Liugui (Šiaulių s/m „Atžalynas“), antras liko Rolandas Samajauskas (Lietuvos Blokart komanda), trečias – Kęstutis Berezinas (Šiaulių s/m „Atžalynas“).
Greičiausių DN ledrogių klasėje užtikrintai nugalėjo Šiaulių miesto buriuotojas Kęstutis Berezinas (Šiaulių s/m „Atžalynas“), antras liko Antanas Gerasimavičius (Vilnius, Nacionalinė buriavimo akademija),o trečiasis šiaulietis Kęstutis Barauskas (Šiaulių s/m „Atžalynas“)
Ice-Optimist grupėje atkakli kova vyko tarp dviejų Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtinių – J. Gedmontaitės ir L. Liugo. 
Vėjo gūsiai pridarė nemažai techninių problemų – plyšo burės, trūko vantai. Po įtemptos ir nelengvos kovos absoliučioje Ice-Optimist įskaitoje L. Liugas laimėjo pirmąją vietą, o J. Gedmontaitė – antrąją. 
Mergaičių įskaitoje visos trys pirmosios vietos atiteko šiaulietėms. Pirmoji – J. Gedmontaitė, antroji – Ignė Jaškūnaitė, trečioji – Rūta Mažūnavičiūtė.
Berniukų įskaitoje pirmasis buvo L. Liugas (Šiaulių s/m „Atžalynas“), antrasis – Albertas Valečka (Vilnius, Nacionalinė buriavimo akademija), o trečiasis – Dominykas Privalenkovas (Šiaulių s/m „Atžalynas“).
Tad šiauliečiai įrodė, kad jie yra stipriausi Ice-Optimist buriuotojai Lietuvoje. Šiauliečių trenerė Irutė Žičkuvienė.

 

 

 

Buriuotojai siekė pergalių

 

Elekt­rė­nuo­se vy­ku­sia­me Eu­ro­pos "Ice-Blo­kart" led­ro­gių čem­pio­na­te ant le­do su­si­run­gė per 30 bu­riuo­to­jų iš Ny­der­lan­dų, Vo­kie­ti­jos, Es­ti­jos ir Lie­tu­vos.

Su­per­sun­kias­vo­rių ka­te­go­ri­jo­je pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Tra­kų klu­bo at­sto­vas Liu­tau­ras Ki­žys. Vi­du­ti­nio svo­rio ka­te­go­ri­jo­je trium­fa­vo Ne­rin­gos spor­to mo­kyk­los auk­lė­ti­nis Ma­tas Miz­gi­ris. Šiau­lie­tis Lau­ry­nas Liu­gas nu­ga­lė­jo leng­vas­vo­rių ka­te­go­ri­jo­je. Vai­kų gru­pė­je ne­nu­ga­li­mas bu­vo šiau­lie­tis Rim­vy­das Ma­žu­na­vi­čius. Mer­gi­nų įskai­to­je pir­ma – šiau­lie­tė Jo­vi­lė Ged­mon­tai­tė. Šiau­lie­čių spor­ti­nin­kų tre­ne­rė – Iru­tė Žič­ku­vie­nė.

Ni­do­je tu­rė­jęs įvyk­ti čem­pio­na­tas bu­vo per­kel­tas į Elekt­rė­nus, nes Kur­šių ma­rios li­kus sa­vai­tei iki var­žy­bų ban­ga­vo. O Elekt­rė­nuo­se su­si­da­rė pui­kios są­ly­gos bu­riuo­ti: ly­gus ir sto­ras (15–18 cm) le­das, pir­mą­ją var­žy­bų die­ną pū­tė 6–10 met­rų per se­kun­dę pie­tų kryp­ties vė­jas.

Spor­ti­nin­kai star­ta­vo tri­jo­se gru­pė­se: su­per­sun­kias­vo­riai ir vi­du­ti­nio svo­rio, leng­vas­vo­riai ir vai­kų (ju­nior). Ats­ki­ro­je įskai­to­je var­žė­si ir pen­kios mer­gi­nos.

Iš vi­so bu­vo duo­ta dvy­li­ka star­tų, po ke­tu­ris kiek­vie­nai svo­rio ka­te­go­ri­jai. Var­žy­bų me­tu ne­trū­ko azar­to ir ad­re­na­li­no 20–40 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu pjau­nant pa­čiū­žo­mis le­dą. Vie­nas ki­tas jau­nes­nis led­ro­gi­nin­kas, ne­su­val­dęs sa­vo tech­ni­kos, vir­to.

Pas­ku­ti­nę var­žy­bų die­ną ne­su­lauk­ta pro­gno­zuo­to 5–7 m/s stip­ru­mo piet­va­ka­rių vė­jo, tad čem­pio­na­to da­ly­viai lū­ku­ria­vo ant le­do, gar­džia­vosi or­ga­ni­za­to­rių pa­rū­pin­ta ka­rei­viš­ka ko­še, bend­ra­vo jū­ri­nė­mis te­mo­mis, da­li­jo­si įspū­džiais iš va­ka­rykš­čių star­tų. Bu­vo duo­ti ke­li star­tai vai­kų gru­pei, ta­čiau juos tei­sė­jai at­šau­kė dėl per silp­no vė­jo.

 

Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­niai (iš kai­rės) Jo­vi­lė Ged­mon­tai­tė, Rim­vy­das Ma­žu­na­vi­čius ir Lau­ry­nas Liu­gas ta­po nu­ga­lė­to­jais Eu­ro­pos "Ice-Blo­kart" led­ro­gių čem­pio­na­te.

 

Ni­do­je ant ma­rių le­do tu­rė­jęs vyk­ti čem­pio­na­tas bu­vo per­kel­tas į Elekt­rė­nus, kur bu­riuo­ti bu­vo pui­kios są­ly­gos.


„Šiau­lių kraš­to“ inf.

 

 

Šiauliuose įvyko pasaulio ir Europos jaunių ledrogių čempionatas

 

Vasario 17 – 19 dienomis Šiauliuose ant Rėkyvos ežero vyko pasaulio ir Europos jaunių iki 21 metų DN ir ICE Optimist ledrogių čempionatas.
Šiame čempionate itin puikiai sekėsi šiaulietei Jovilei Gedmontaitei (trenerė Irutė Žičkuvienė). Sportininkė ICE Optimist klasėje, mergaičių grupėje, iškovojo trečiąją vietą ir pasipuošė bronzos medaliu.

Dėl per daug sniego Švedijoje čempionatas vyko Šiauliuose
Šiauliuose įvykęs Europos jaunių iki 21 metų DN ir ICE Optimist ledrogių čempionatas turėjo vykti 
Švedijoje, tačiau buriavimas kaip ir orų prognozės yra nenuspėjamas, tad Švedijoje dėl didelio sniego kiekio čempionatas neįvyko.
Iš keturių kandidačių: Suomijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos buvo pasirinkta Lietuva – Šiauliuose esantis Rėkyvos ežeras.
Pasak buriavimo trenerės, Šiaulių miesto buriuotojų klubo viceprezidentės I. Žičkuvienės visos sąlygos esančios Rėkyvos ežere leido, kad čempionatas vyktų būtent Šiauliuose.
„Šiaip tinkamos čempionatui sąlygos buvo ir Estijoje, Saremos salose, bet buvo nuspręsta, kad Šiauliai vis dėlto patrauklesnis variantas. Šį pasirinkimą lėmė ir saugumo klausimas, nes Rėkyvos ežero ledo storis atitiko visus reikalavimus.
Per dvi dienas įvyko septynios lenktynės, tad čempionatas buvo pilnai įvykdytas pagal visus reikalavimus“, – teigė I. Žičkuvienė.

Šiaulietei J. Gedmontaitei – bronza
Čempionate dalyvavo 71 dalyvis. Sportininkai atvyko iš septynių šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Amerikos ir Rusijos.
Lietuvą atstovavo septyni buriuotojai, iš jų net penki šiauliečiai.
Geriausiai sekėsi Šiaulių miesto buriuotojai J. Gedmontaitei, kuri ICE Optimist klasėje, mergaičių grupėje, iš 9 dalyvių iškovojo bronzą.
Kitam šiauliečiui Laurynui Liugui sekėsi kiek prasčiau. Sportininkas, dėl nesėkmių su inventoriumi, ICE Optimist klasėje, bendroje įskaitoje, iš 41 dalyvio liko 26-tas.
„Šiais metais daugiausiai medalių iškovojo Estijos atstovai. Tačiau Estijoje labai gilios ir stiprios šio sporto tradicijos.
Manau, kad ir mums šiame čempionate pavyko puikiai pasirodyti, visgi turime prizininkę. 
Svarbiausia, kad čempionato metu viskas vyko sklandžiai. Turėjome gerą ledą ir gerą vėją. Na gal ir šiek tiek per gerą, nes nuo stipraus vėjo net inventorius lūžo“, – apie įvykusį čempionatą kalbėjo I. Žičkuvienė.

 

„Šiaulių naujienų“ info

 

Ledrogių čempionatą pakoregavo oras

 

Ket­vir­ta­die­nį iš­kil­min­ga ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja Rė­ky­vos mo­kyk­lo­je už­baig­tas Šiau­liuo­se ant Rė­ky­vos eže­ro vy­kęs pa­sau­lio ir Eu­ro­pos jau­nių iki 21 me­tų DN ir „ICE Op­ti­mist“ led­ro­gių čem­pio­na­tas.

Tris die­nas tu­rė­jęs vyk­ti čem­pio­na­tas tru­ko dvi. Ant­rą­ją var­žy­bų die­ną le­das pa­si­den­gė van­de­niu. At­li­kus iš vi­so sep­ty­nis va­žia­vi­mus, čem­pio­na­tą bu­vo nu­spręs­ta baig­ti.

Pir­mą­ją die­ną „ICE Op­ti­mist“ kla­sės va­žia­vi­mus pa­ko­re­ga­vo stip­ro­kas vė­jas. Juos te­ko baig­ti anks­čiau. Pa­sak bu­ria­vi­mo tre­ne­rės Iru­tės Žič­ku­vie­nės, „ICE Op­ti­mist“ led­ro­gė­mis var­žo­si pa­tys jau­niau­si spor­ti­nin­kai – nuo 9 iki 16 me­tų. Jei­gu pu­čia stip­res­nis kaip 12 met­rų per se­kun­dę vė­jas, vai­kams ga­li bū­ti pa­vo­jin­ga va­žiuo­ti. Mat led­ro­gė iš­vys­to dau­giau kaip 70 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­tį.

Led­ro­gės vir­to, lū­žo, jas te­ko ne kar­tą re­mon­tuo­ti, ta­čiau, pa­sak tre­ne­rės, nuo­tai­kos spor­ti­nin­kų bu­vo ge­ros.

„ICE Op­ti­mist“ le­do jach­to­mis Lie­tu­vai at­sto­va­vo sep­ty­ni jau­nie­ji spor­ti­nin­kai: kau­nie­čiai Jus­ti­nas Jo­cas ir Ma­tas Nie­kis, šiau­lie­čiai Rū­ta Ma­žu­na­vi­čiū­tė, Rim­vy­das Ma­žu­na­vi­čius, Auš­ri­nė Ta­mo­šiū­nai­tė, Lau­ry­nas Liu­gas ir Jo­vi­lė Ged­mon­tai­tė.

Šio­je gru­pė­je iš vi­so rung­ty­nia­vo 41 spor­ti­nin­kas, ta­čiau trys ne­fi­ni­ša­vo. Rė­ky­vos le­das pa­lan­kiau­sias bu­vo es­tams. Ab­so­liu­čio­je įskai­to­je ir tarp ber­niu­kų nu­ga­lė­jo Keith Luur, ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Mel­vin Aa­sav, tre­čią­ją – Sten Mar­kus And­res­son.

Tarp mer­gai­čių pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo len­kė Wik­to­ria Ga­le­biows­ka (bend­ro­je įskai­to­je – šeš­ta), ant­rą­ją – len­kė Ju­lia Szmit (7), tre­čią­ją – šiau­lie­tė Jo­vi­lė Ged­mon­tai­tė (19).

DN kla­sė­je, ku­rio­je var­žė­si 30 spor­ti­nin­kų nuo 15 iki 21 me­tų, ab­so­liu­čio­je įskai­to­je ir tarp vai­ki­nų pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo es­tas Ke­vin Grass. Ant­ras – taip pat es­tas Jo­han­nes Puu­sepp, tre­čias – len­kas Kon­rad Zol­tows­ki. Tarp mer­gi­nų pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo len­kė Sa­ra Pia­sec­ka (bend­ro­jo­je įskai­to­je – de­šim­ta), ant­rą­ją – lat­vė Rū­ta Eist­rei­ke (12), tre­čią­ją – es­tė Jo­han­na Saa­re­ke (14).

DN kla­sė­je, ku­rio­je le­do jach­tos iš­vys­to dau­giau kaip 100 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­tį, ne­fi­ni­ša­vo sep­ty­ni spor­ti­nin­kai.

Čem­pio­na­te da­ly­va­vo spor­ti­nin­kai iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, Ru­si­jos, JAV ir Šve­di­jos. Gau­siau­sios bu­vo kai­my­ni­nių ša­lių – Len­ki­jos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos – ko­man­dos. Ke­le­tas spor­ti­nin­kų iš Ru­si­jos į Lie­tu­vą ke­lia­vo net pen­kias die­nas. Iš JAV at­vy­ko vie­nas spor­ti­nin­kas.

Šve­di­jo­je tu­rė­jęs vyk­ti čem­pio­na­tas dėl di­de­lio sny­gio šio­je ša­ly­je bu­vo per­kel­tas į Lie­tu­vą. Prieš tai ap­žiū­rė­ti Es­ti­jos ir Lat­vi­jos eže­rai, bet jie pa­si­ro­dė ne­tin­ka­mi.

„Es­tai la­bai py­ko, kad čem­pio­na­tą nu­spręs­ta reng­ti ne pas juos, ta­čiau Rė­ky­va jiems at­ne­šė sėk­mę ir na­mo jie iš­va­žia­vo lai­min­gi“, – pa­sa­ko­jo I. Žič­ku­vie­nė.

Tai, kad čem­pio­na­tas vy­ko Lie­tu­vo­je, bu­vo pui­ki pro­ga ne­ma­žam bū­riui jau­nų mū­sų ša­lies spor­ti­nin­kų su­da­ly­vau­ti to­kio aukš­to ly­gio var­žy­bo­se. Mat iš­siųs­ti vi­sus no­rin­čius į už­sie­ny­je vyks­tan­čias var­žy­bas nė­ra ga­li­my­bių.

Pa­sak bu­ria­vi­mo tre­ne­rės, Rė­ky­vos eže­ras led­ro­gių spor­tui la­bai tin­ka­mas. Jis pa­kan­ka­mai di­de­lis, ne­gi­lus, nė­ra po­van­de­ni­nių sro­vių, dėl ku­rių ga­lė­tų su­si­da­ry­ti pro­per­šų, čia vi­sa­da vė­juo­ta.

Pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tas ant Rė­ky­vos bu­vo su­reng­tas ir 2007 me­tais. I. Žič­ku­vie­nė sa­ko, kad led­ro­gių čem­pio­na­tų ren­gė­jai jau ži­no Rė­ky­vą ir kad čia rung­ty­niau­ti – pui­kios są­ly­gos. Trū­ku­mas – inf­rast­ruk­tū­ra. Trūks­ta aikš­te­lių trans­por­to prie­mo­nėms. Pak­ran­tė už­grioz­din­ta įvai­riais nau­do­ti ne­tin­ka­mais sta­ti­niais, iš eže­ro ky­šo vamz­džiai. Da­ly­viai į var­žy­bas ga­lė­tų at­vyk­ti su kem­pe­riais, ta­čiau Šiau­liuo­se jiems nė­ra kur ap­si­sto­ti, ne­bent kaž­kur ra­jo­ne.

I. Žič­ku­vie­nė ti­ki­si, kad su šve­dų pa­gal­ba pa­vyks pa­reng­ti pro­jek­tą ir gau­ti fi­na­sa­vi­mą bu­ria­vi­mo inf­rast­ruk­tū­rai pa­ge­rin­ti.

 

 

 „ICE Op­ti­mist“ le­do jach­tos ruo­šia­si star­tui ant van­de­niu pa­deng­to Rė­ky­vos eže­ro le­do.

 

 

Pu­čiant gū­sin­gam vė­jui su­val­dy­ti DN le­do jach­tas bu­vo ne­leng­va.

 

 

Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ bu­ria­vi­mo tre­ne­rė Iru­tė Žič­ku­vie­nė džiau­gia­si, kad pa­sau­lio ir Eu­ro­pos led­ro­gių čem­pio­na­tas bu­vo su­reng­tas Lie­tu­vo­je, Šiau­liuo­se. Ja­me ša­liai „ICE Op­ti­mist“ le­do jach­tų kla­sė­je ga­lė­jo at­sto­vau­ti net sep­ty­ni jau­nie­ji spor­ti­nin­kai.

 

“Šiaulių krašto”  info

 etaplius.lt. Šaltis iš Švedijos atginė ledrogiu sportininkus į Šiaulius

 

 

Ant Rėkyvos ledo lenktyniauja ledrogės

 

 

Va­kar Šiau­liuo­se, ant Rė­ky­vos eže­ro, pra­si­dė­jo pa­sau­lio ir Eu­ro­pos jau­nių iki 21 me­tų DN ir „ICE Op­ti­mist“ led­ro­gių čem­pio­na­to var­žy­bos.

Į Šiau­lius at­vy­ko 65 spor­ti­nin­kai iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, Ru­si­jos, JAV ir Šve­di­jos. Gau­siau­sios kai­my­ni­nių ša­lių ko­man­dos. Iš JAV prieš pat var­žy­bas at­vy­ko vie­nas spor­ti­nin­kas.

Čem­pio­na­tas tu­rė­jo vyk­ti Šve­di­jo­je, ta­čiau vie­tos eže­rus už­klo­jus sto­ram snie­go sluoks­niui, var­žy­boms vie­tos ieš­ko­ta kai­my­ni­nė­se vals­ty­bė­se. Es­ti­jos ir Lat­vi­jos eže­rai ne­ti­ko dėl įski­li­mų ir pro­per­šų. Įver­ti­nę Rė­ky­vos eže­ro le­dą čem­pio­na­to or­ga­ni­za­to­riai šve­dai var­žy­bas nu­spren­dė reng­ti čia.

Vis­gi oro są­ly­gos ne pa­čios ge­riau­sios bu­vo ir Šiau­liuo­se. Dėl ga­na stip­raus vė­jo led­ro­gės vir­to ir lū­žo. O jau­nių (iki 16 me­tų) var­žy­bas te­ko stab­dy­ti. Jos bus pra­tęs­tos šian­dien.

Vy­res­nių spor­ti­nin­kų var­žy­bos ne­vyks­ta tik pu­čiant ypač stip­riam vė­jui, vai­kų – kai vė­jo grei­tis vir­ši­ja 10 met­rų per se­kun­dę.

 

Pa­na­šaus ly­gio var­žy­bos Šiau­liuo­se ren­gia­mos ant­rą kar­tą, Lie­tu­vo­je – tre­čią. Čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jai tu­rė­tų paaiš­kė­ti ket­vir­ta­die­nį ar­ba penk­ta­die­nį. Ka­da baig­sis var­žy­bos, pri­klau­sys nuo vė­jo.

 

Va­kar Šiau­liuo­se ant Rė­ky­vos eže­ro pra­si­dė­jo pa­sau­lio ir Eu­ro­pos jau­nių iki 21 me­tų DN ir „ICE Op­ti­mist“ led­ro­gių čem­pio­na­tas į ku­rį su­si­rin­ko spor­ti­nin­kai iš sep­ty­nių ša­lių.

 

Stip­ro­kas vė­jas va­kar plaiks­tė čem­pio­na­te da­ly­vau­jan­čių ša­lių vė­lia­vas ir led­ro­gių bu­res.

 

Čem­pio­na­tui ruo­šia­si jau­niau­si da­ly­viai – jau­niai (iki 16 me­tų), rung­ty­niau­jan­tys „ICE Op­ti­mist“ led­ro­gių var­žy­bo­se.

 

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

 
Šiauliečiai buriavo Plateliuose

 

Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ jau­nie­ji bu­riuo­to­jai Rim­vy­das Ma­žu­na­vi­čius, Auš­ri­nė Ta­mo­šiū­nai­tė, Rū­ta Ma­žu­na­vi­čiū­tė, Ar­nas Gul­bi­nas ir Ig­nė Jaš­kū­nai­tė da­ly­va­vo dvie­jo­se Pla­te­liuo­se su­reng­to­se re­ga­to­se.

„Vė­jo spar­nų“ re­ga­to­je „Op­ti­mist“ (A ir B gru­pė­se) jach­tų kla­sė­je da­ly­va­vo 42 da­ly­viai iš vi­sos Lie­tu­vos.

Rim­vy­das Ma­žu­na­vi­čius bu­vo ne­pra­len­kia­mas „Op­ti­mist“ B gru­pė­je ir lai­mė­jo pir­mą vie­tą. Rim­vy­das šiais me­tais dar nė kar­to ne­pra­lai­mė­jo.

Ar­nas Gul­bi­nas užė­mė sep­tin­tą vie­tą, Rū­ta Ma­žu­na­vi­čiū­tė – aš­tun­tą, Ig­nė Jaš­kū­nai­tė bu­vo dvy­lik­ta tarp 23 da­ly­vių.

Pla­te­lių re­ga­to­je da­ly­va­vo per 60 da­ly­vių iš vi­sos Lie­tu­vos. Sėk­min­gai star­ta­vo ir pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo R. Ma­žu­na­vi­čius, A. Gul­bi­nas – penk­tas, R. Ma­žu­na­vi­čiū­tė – sep­tin­ta, I. Jaš­kū­nai­tė – try­lik­ta.

Tre­ne­rė Iru­tė Žič­ku­vie­nė džiau­gia­si, kad pu­čiant vi­du­ti­niam ir stip­riam be­si­kei­čian­čios kryp­ties vė­jui su lie­tu­mi jau­nie­ji Šiau­lių bu­riuo­to­jai (8–11 me­tų) įro­dė sa­vo drą­są, iš­min­tį ir iš­tver­mę.

 

Pla­te­lių eže­re su­reng­to­je re­ga­to­je „Op­ti­mist“ kla­sė­je var­žė­si jau­nie­ji bu­riuo­to­jai iš vi­sos Lie­tu­vos.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.Šiaulių buriuotojai gaudė vėją Kuršių mariose

 

Keturias dienas Nidoje vykusioje Kuršių marių regatoje ir Kuršių marių „Optimist“ asociacijos taurės varžybose jaunieji Šiaulių buriuotojai iškovojo prizinių vietų.

Kuršių mariose „Optimist“ klasės jachtomis varžėsi jaunieji (8–14 metų) buriuotojai. Šiauliams atstovavo šeši sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtiniai: Laurynas Liugas, Laurynas Četyrkinas, Aušrinė Tamošiūnaitė, Rimvydas Mažunavičius, Rūta Mažunavičiūtė, Ignė Jaškūnaitė.

Jaunieji buriuotojai nepaisė karšto oro ir silpno vėjo.

Geriausiai „Optimist B“ jachtų klasės varžybose pasirodė ir nugalėtoju tapo R. Mažunavičius. Jo sesuo R. Mažunavičiūtė iškovojo pirmąją vietą „Optimist B“ jachtų klasės mergaičių grupėje.

Aštuonmetei Ignei Jaškūnaitei buvo skirtas prizas kaip jauniausiai varžybų dalyvei.

Kitas šiaulietis Laurynas Liugas „Optimist A“ jachtų klasėje užėmė 10 vietą. Šioje klasėje buvo apdovanotas geriausiųjų dešimtukas.

Lietuvos kreiserinių jachtų čempionate ir 47 Kuršių marių regatoje jachta „Idefix“, vadovaujamas kapitono Tomo Barakausko, plaukė Šiaulių miesto buriuotojas Egidijus Navickas, užėmęs antrąją vietą.

Jauniesiems buriuotojams buvo suteikta galimybė plaukti vienomis iš greičiausių jachtų RS-280.

Su šiomis jachtomis geriausiai plaukti sekėsi Kauno jaunimo komandai, startavusiai su jachta „Arabela AG Baltic“.

Kauniečiams šiek tiek nusileido ir antrąją vietą užėmė Šiaulių komanda, plaukusi jachta „Barta“. Šiaulių komandai atstovavo: kapitonas Simonas Steponavičius, vairininkas L. Liugas, L. Četyrkinas, A. Tamošiūnaitė, R. Mažunavičius, R. Mažunavičiūtė.

Trečią vietą užėmė Neringos komanda (jachta „Raganosis Eltel").

Šiaulių buriuotojus treniruoja Irutė Žičkuvienė.

 

Jaunieji Šiaulių miesto buriuotojai greičiausių jachtų klasėje RS-280 su jachta „Barta“ iškovojo antrąją vietą. Kapitonas Simonas Steponavičius – pirmas iš dešinės.

 "Šiaulių krašto" info


Kuršių marių regatoje – šiauliečių laurai

 

Jaunieji Šiaulių buriuotojai iš Kuršių marių regatos “Optimist” asociacijos taurės grįžo su gausiais apdovanojimais.

Keturias dienas liepos 29 -rugpjucio 01d. Nidoje, Kuršių mariose varžėsi ir „Optimist“ klases jachtomis jaunieji Lietuvos buriuotojai. Šiauliams atstovavo šeši sporto mokyklos „Atžalynas“ aukletiniai: Laurynas Liugas, Laurynas Četyrkinas, Aušrinė Tamošiūnaitė, Rimvydas Mažunavičius, Rūta Mažunavičiutė ir Ignė Jaškūnaitė.

Nepaisant karšto oro ir silpno vėjo, jaunieji buriuotojai ištvermingai atlaikė negailestingą karštį.

Geriausiai šiose varžybose pasirodė ir ant aukščiausios pakylos užkopė „Optimist B“ jachtų klasėje –  Rimvydas Mažunavičius. Jaunasis sportininkas šiais metais skina lauru visose šalies varžybose be jokių pralaimėjimų. R. Mažunavičiaus sesuo Rūta Mažunavičiūtė (Optimist B) taip pat neatsilieka.

Igne Jaškūnaitei buvo skirtas prizas kaip jauniausiai varžybų dalyviai. Laurynas Liugas liko dešimtas (Optimist A). Šios grupės vaikai buvo apdovanoti geriausiais dešimtukais.

 

"Etaplius" info


80 buriavimo metų – nuo pakilimo iki grėsmės išnykti

 

Šiais metais buriavimui Šiauliuose – 80 metų. Čia buriavęs laukinės gamtos fotografas, buriuotojas Olegas Truchanas (1923–1972) tapo žinomas visame pasaulyje. Šiandien vienintele buriavimo trenere Šiauliuose dirbanti Irutė Žičkuvienė ne tik rengia kasmetines regatas O. Truchano garbei, bet ir mena didžiausius buriavimo pakilimus ir kritimus.

Buriavimo metai Šiauliuose skaičiuojami nuo 1934-ųjų.

Labiausiai pasaulyje išgarsėjęs Šiaulių buriuotojas O. Truchanas buriuoti pradėjo 1942 metais, tik baigęs Šiaulių gimnaziją.

Tais metais Rėkyvoje veikė Šiaulių buriuotojų klubas, kurį lankė daugiau nei 30 žmonių.

Iki 1942 metų buriuotojų klubas buvo vadinamas jachtklubu.

O. Truchanas Rėkyvoje dalyvaudavo buriuotojų varžybose, yra tapęs nugalėtoju.

O. Truchano tėvui ir seseriai Ninai 1944 metais pasitraukus į Vokietiją, tais pačiais metais iš Lietuvos išvyko ir O. Truchanas.

1946 metais Miunchene jis pradėjo studijuoti teisę, bet 1947 metais uždarius universitetą Miunchene, grįžo pas tėvus į Garmišo perkeltųjų asmenų stovyklą. Čia pradėjo keliauti, kopė į kalnus, slidinėjo Bavarijos Alpėse, daug fotografavo. Didelę įtaką jam padarė žinomi to meto Bavarijos fotografai, jis perprato fotografijos stilius ir nespalvotos fotografijos techniką.

Viena iš jo nuotraukų, Starnbergersee Bavarijoje, 1947 metais laimėjo fotografijos konkurso prizą.

Po metų O. Truchanas emigravo į Australiją. Dirbo pagal darbo sutartį „Risdono“ cinko fabrike netoli Tasmanijos sostinės Hobarto. Vėliau apsigyveno Hobarte. Šeimą sukūrė 1956 metais. Su žmona Melva susilaukė dukrų Anitos ir Rimos, sūnaus Nikolo.

O. Truchanas išgarsėjo savo viešomis paskaitomis gamtosaugos temomis, nuotraukomis.

O. Truchanas žuvo vienos savo ekspedicijos Tasmanijos salos pietvakariuose metu, mėgindamas ištraukti Gordono upėje įstrigusią baidarę. Netrukus po O. Truchano mirties hidroelektrinės užtvankoje į nebūtį nugrimzdo ir Pederio ežeras, dėl kurio išsaugojimo jis kovojo, o kartu su juo – ir visa reta gyvūnija bei augmenija. Ežero grožis išliko tik jo nuotraukose.

2003 metais Rėkyvoje vykstančios regatos O. Truchano garbei imtos vadinti jo vardu. Šalia įvažiavimo į Rėkyvą Šiaulių buriuotojai 2006 metais pastatė ąžuolinį atminimo koplytstulpį O. Truchanui, ant kurio išdrožinėti fotografo ir gamtosaugininko žodžiai: „Žmogus ir gamta yra neišskiriama visuma“.

Tai pradžiugino šviesaus atminimo O. Truchano žmoną Melvą, su kuria I. Žičkuvienė bendrauja iki šiol.

1988 metais Šiauliuose dirbo net keturi buriavimo treneriai. Tais pačiais metais dirbti trenere iš gimtosios Nidos į Šiaulius atvyko ir I. Žičkuvienė. Tuometinei Šiaulių sporto sąjungai „Žalgiris“ vadovavo Teodoras Baškys. „Šio žmogaus dėka buriavimas gyvavo, pakako inventoriaus“, – pasakojo I. Žičkuvienė.

Nepriklausomybės atkūrimo metu Šiauliuose buvo įsikūrusi ir Lietuvos buriavimo sąjunga. I. Žičkuvienė iki šiol pamena vieną aktyvesnių buriavimo trenerių, Aleksandrą Ščepiną, su kuriuo dirbo Šiauliuose.

A. Ščepinas išugdė profesionalius buriuotojus Aidą Pocių, Artūrą Lubį.

Ilgai tuometinę Šiaulių valdžią įtikinėjęs plėtoti buriavimą, tačiau taip ir likęs neišgirstas, A. Ščepinas buvo pakviestas į Kauną dirbti Lietuvos buriuotojų rinktinės treneriu. Vienas iš A. Ščepino treniruotų rinktinės narių, Raimondas Šiugždinis, tapo pasaulio buriavimo čempionu.

Ties išnykimo riba buriavimas buvo atsidūręs 2009 metais, po buriavimo bazėje įvykusio gaisro. Buriavimo bazė Rėkyvoje nėra atstatyta iki šiol. Buriuotojai jachtas talpina viename metaliniame garaže. I. Žičkuvienės teigimu, labai sunku įtikinti valdžią, kad Šiauliuose reikia buriavimo, nors ir turime tam tinkantį Rėkyvos ežerą.

Pasak I. Žičkuvienės, buriavimo treneris turi vienas ant vandens sužiūrėti apie 16 vaikų. Pačiam reikia išsikrauti ir susikrauti inventorių. „Tai – didžiulė atsakomybė ir pareigos“, – paaiškino trenerė.

I. Žičkuvienė bendrauja su švedais, japonais ir amerikiečiais, kurie atvyksta į varžybas. Viename Amerikos laikraštyje buriavimo varžybos Rėkyvoje buvo aprašytos net penkiuose puslapiuose.

„Iš svetur atvykę buriuotojai labai žavisi Rėkyvos ežeru. Jis tinkamas ne tik buriuoti, bet ir žiemą užsiimti ledrogių sportu“, – sakė trenerė.

I. Žičkuvienė kasmet rengia tarptautines buriavimo varžybas. 2007 metais Rėkyvoje vyko pasaulio buriavimo čempionatas. Pernai ir užpernai rengta Lietuvos buriavimo taurė, kiekvieną žiemą vyksta ledrogių čempionatai.

Šią žiemą I. Žičkuvienė su auklėtiniais vyko mokytis buriuoti ant ledo. Švedas Hans Adolfsson su bendraminčiais ne tik sumokėjo už Šiaulių buriuotojų kelionę, apgyvendino juos švedų šeimose, bet ir sumokėjo už vaikų kalnų slidinėjimą.

„Palei ežerą turėtų būti nutiestas pėsčiųjų ir dviračių takas, apšviečiamas vakare. Prie pat vandens būtina pagilinti krantą ir įrengti jachtų prieplauką. Svarbiausia, reikia pastato, kuriame buriuotojai galėtų ne tik pasislėpti nuo lietaus, bet ir persirengti, nusimaudyti, pavalgyti“, – sakė trenerė.

I. Žičkuvienė įsitikinusi, kad Rėkyvos ežeras ir buriavimo bazė turi būti skirtas ne tik buriuotojams, bet visiems iš miesto norintiems ištrūkti šiauliečiams.

„Reikia susijungti valdininkams ir verslininkams, sportininkams tam, kad čia būtų įkurta ne tik sporto, bet ir poilsio bazė. Žmonėms nereikėtų lėkti į Palangą“, – sakė entuziastė.

Trenerė laukia, kol greta bus įkurta kavinė ir viešbutis: „Bus, kur varžybų dalyvius pamaitinti ir apgyvendinti“.

Šiaulietis kultūrologas Jonas Nekrašius rengia Šiaulių buriavimo 80 metų jubiliejų įamžinsiančią knygą „Šiaulių buriavimas 1934–2014“, kuri turėtų pasirodyti šį lapkritį. J. Nekrašius medžiagą šiai knygai rinko nuo 2008 metų.

Nors medžiagos surinkta storai knygai, tačiau nėra lėšų tokiai išleisti, todėl dienos šviesą turėtų išvysti kur kas plonesnė.

J. Nekrašiaus teigimu, knygoje bus jo surinkti ir dar niekur neskelbti faktai apie buriavimą Šiauliuose.

J. Nekrašius 2011 metais yra išleidęs knygą „Olegas Truchanas – Lietuvos ir Australijos legenda“.


 

Nuo 1988 metų Rėkyvoje buriavimo trenere dirbanti Irutė Žičkuvienė sako, kad šalia buriavimo bazės turėtų driektis pėsčiųjų takeliai ir prieplauka jachtoms ir čia turėtų lankytis ne tik buriuotojai.

 

Šiaulių buriuotojas Olegas Truchanas pasaulyje išgarsėjo kaip fotografas ir gamtosaugininkas. Nuotraukoje – Australijoje apie 1960 metus.

 

Šiaulių miesto buriuotojų klubo nariai šalia įvažiavimo į Rėkyvą 2006 metais pastatė ąžuolinį atminimo koplytstulpį Olegui Truchanui.

 

Taip atrodo buriavimo bazė Rėkyvoje – vienas garažas (dešinėje) visoms jachtoms ir namelis ant ratų (kairėje), kuriame spaudžiasi ir varžybų teisėjai, ir dalyviai.

 

Šiaulių buriavimo 1934–2014 metų istoriją renka ir knygą rengia šiaulietis kultūrologas Jonas Nekrašius.

 

„Šiaulių krašto“ infoRegatai trūko tik vėjo 

 

 

 

Nuo penktadienio iki sekmadienio Šiauliuose vyko tarptautinė Rėkyvos regata O. Truchano taurei laimėti, taip pat paminėtas Šiaulių miesto buriavimo 80-metis.

Regatoje dalyvavo 62 dalyviai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Biržų, Šiaulių ir Skuodo. Šiemet dalyvių sulaukta perpus mažiau nei ankstesniais metais. Buriavimo trenerė Irutė Žičkuvienė spėjo, jog daugeliui sutrukdė nuovargis dėl intensyviai vasarą vykstančių varžybų.

Nors per tris dienas buvo numatyti aštuoni plaukimai, dėl silpno vėjo „Optimist“ ir „Laser“ klasėse vyko keturi plaukimai, o burlenčių ir kitose jachtų klasėse – tik po du plaukimus.

„Ko gero, pirmi metai, kiek aš organizuoju varžybas, kad visas tris dienas pūtė toks silpnas vėjas. Rėkyva kaprizinga. Čia silpną vėjelį greitai gali pakeisti uraganinis vėjas“, – sakė I. Žičkuvienė.

Sportininkai buvo vaišinami koše ir „Naujosios rūtos“ saldainiais.

Varžybas organizavo Šiaulių miesto buriuotojų klubas, sporto mokykla „Atžalynas“, Šiaulių „Žalgirio“ jachtklubas, Rėkyvos seniūnija, Rėkyvos vandens klubas.

Regata Šiaulių regiono sportininkams buvo sėkminga.

„Optimist“ A grupėje (gimę 1999 metais ir jaunesni) triumfavo kaunietis Justinas Jocas, trečią vietą iškovojo šiaulietis Laurynas Liugas. Tarp merginų nepralenkiama buvo Aušrinė Tamošiūnaitė.

„Optimist“ B grupėje (gimę 2003 metais ir jaunesni) pirmąsias vietas iškovojo Rimvydas Mažunavičius ir Ignė Jaškūnaitė, antrąją – Rūta Mažunavičiūtė.

„Laser 4,7“ klasėje pirmąją vietą iškovojo kaunietis Rimantas Brunza, antrąją vietą laimėjo Jovilė Gedmontaitė, trečiąją – Karolis Liugas. Katamaranų klasėje pirmieji atplaukė klaipėdiečiai Mindaugas Petronis ir Saulius Jakas, antrąją vietą laimėjo Egidijaus Navicko ir Rimo Bugailiškio pora.

Kylinėmis jachtomis geriausiai sekėsi plaukti Kęstučio Berezino, Ramunės Bernotaitės ir Dalios Gedmontaitės komandai – pirmoji vieta. Antri liko Danas Naginskas, Irena Prikockienė, Virgis Prikockas. Treti – Albinas Tamošiūnas, Donatas Bagučianskas ir Rytis Dijokas.

Šverbotinėmis jachtomis greičiausiai plaukė Kęstutis Barauskas (pirma vieta) ir Robertas Klimas (antra vieta).

Vairininkų lenktynėse, kurios vyko šeštadienį, „Optimist“ jachtų klasėje geriausiai pasirodė Egidijus Navickas. Antrąją vietą iškovojo Kęstutis Barauskas, trečiąją – Artūras Bugailiškis.

Šiaulietis buriuotojas Egidijus Navickas įsteigė prizą jauniausiam regatos dalyviui. Jis atiteko aštuonmetei šiaulietei Ignei Jaškūnaitei.

Regatos metu buvo minimas ir Šiaulių miesto buriavimo 80-metis. Minėjimo metu pagerbti buriavimo veteranai, rėmėjai, aukštų rezultatų pasiekę sportininkai.

I. Žičkuvienė „Šiaulių kraštui“ sakė, kad buriavimo 80-mečio proga rengiama ir knyga, kuri turėtų pasirodyti lapkritį. Knygą rengia kultūrologas Jonas Nekrašius. Nors medžiagos surinkta storai knygai, tačiau nėra lėšų tokiai išleisti, todėl dienos šviesą turėtų išvysti kur kas plonesnė knygelė, kurioje bus sudėti svarbiausi šiauliečių buriavimo pasiekimai, istorija.

 

 „Optimist“ klasėje varžosi jaunieji buriuotojai.

 
Šiaulių buriuotojų komanda – trečia

 

Tris dienas Kaune vykusiose Lietuvos jaunučių sporto žaidynėse puikius rezultatus pademonstravo Šiaulių miesto buriuotojų komanda, užėmusi trečią vietą. 

Žaidynėse dalyvavo per 60 buriuotojų iš Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Plungės, Šiaulių ir Neringos.

Pirmos vietos nugalėtoja tapo Kauno komanda, antros – Neringos miesto buriuotojai. Šiauliečiams pavyko aplenkti tokius miestus kaip Klaipėda, Vilnius ir Plungė.

Šiauliams atstovavo keturi buriuotojai: Laurynas Liugas, Laurynas Četyrkinas, Jovilė Gedmontaitė ir Aušrinė Tamošiūnaitė.

J. Gedmontaitė Laser 4,7 klasėje, mergaičių grupėje užėmė antrą vietą. A. Tamošiūnaitė varžėsi Optimist klasėje ir tarp mergaičių pelnė trečią vietą. L. Liugas Optimist klasėje, berniukų grupėje užėmė šeštą vietą.

 

(Iš dešinės) Aušrinė Tamošiūnaitė, Jovilė Gedmontaitė ir trenerė Irutė Žičkuvienė.

 

Etaplius inf.
2014 metų tarptautinė Rėkyvos regata Olego Truchano taurei laimėti. Varžybų nuostatai.pdfŠiaulių buriuotojas – pirmas ir Klaipėdoje

 

Drevernoje (Klaipėdos r.) vykusioje „Limarko“ buriavimo taurės regatoje Šiaulių buriuotojas Rimvydas Mažunavičius Optimist „B“ grupėje laimėjo visus keturis plaukimus ir tapo nugalėtoju.

Optimist „A“ grupėje antrą vietą iškovojo kitas šiaulietis Laurynas Liugas.

Po 8 plaukimų Laser Radial jachtų klasėje nugalėjo Mantas Marozas (Nida), Laser 4,7 klasėje nugalėjo Aleksandras Einikis (Nida).

Jauniausios regatos dalyvės prizu buvo apdovanota metų Šiaulių buriuotoja Rūta Mažunavičiūtė (g. 2005 m.).

Per varžybas pūtė ypač stiprus vėjas, gūsiai iki 14 m/s. Keturi plaukimai buvo įvykdyti Laser Radial, Laser 4,7 ir Optimist „A“ grupės klasėms. Vėjui nurimus iki 5–7 m/s varžėsi ir jauniausieji Optimist „B“ grupės buriuotojai.

Šiauliečių buriavimo trenerė – Irutė Žičkuvienė.

Regatoje varžėsi Laser Radial, Laser 4,7 ir Optimist jachtų klasių sportininkai iš Šiaulių, Platelių, Nidos ir Klaipėdos krašto.

 

Buriuotojai ties Dreverna buriavo ir pučiant 14 m/s vėjui. Buriuoja – šiaulietis Laurynas Liugas.

„Šiaulių krašto“ inf.

 

 

Jūrine jachta aplink Maljorką

 

Neseniai iš kelionės aplink Maljorkos salą (Ispanija, Viduržemio jūra) grįžusi Šiaulių buriuotojų trenerė Irutė Žičkuvienė sako patobulinusi jūrinės kreiserinės jachtos valdymo meną. „Esu I eilės vairininkė, tačiau sieksiu įgyti ir kapitonės kvalifikaciją“, – teigė gamtos vaiku save vadinanti buriuotoja.

Nuo dešimties metų Baltijos jūroje buriuojanti I. Žičkuvienė mažus ir vyresnius šiauliečius moko buriuoti, organizuoja tarptautines regatas, tačiau to ne gana.

„Nuolat dirbu su vaikais, bet turiu rasti laiko tobulėti ir pati. Tam geriausiai tinka – atostogos“, – šypsosi trenerė.

Kad spėtų atgauti jėgas, ir paburiuoti, trenerė renkasi išmaniąsias atostogas. Su bendraminčių būreliu iš visos Lietuvos, maždaug 6–9 žmonių įgula, priklausomai nuo jachtos dydžio, į rankas čiumpa pasaulio žemėlapį, susiranda trokštamą aplankyti vietą, dar prieš metus užsisako jachtą, nes tada būna taikoma 20 procentų nuolaida. Ir tik sulaukę pigesnių bilietų, skrenda ten, kur traukia širdis. Kartu važiuoja ir lietuvis kapitonas.

Jachtos nuoma kainuoja 6–7 tūkstančius litų. „Pavyzdžiui, kelionė į Kroatiją kainuoja 1800 litų žmogui. Į šią sumą įeina viskas: kelionė lėktuvu pirmyn ir atgal, jachtos nuoma, maistas bei uosto kaina. Prisišvartavę uoste gauname elektros, vandens, krante – nemokami tualetai ir dušai“, – pasakojo I. Žičkuvienė.

Norėdami sutaupyti, buriuotojai kartais išmesdavo inkarą ir į krantą plaukdavo pripučiama valtele, kurią visada gabenasi kartu. Tokia valtelė praverčia plaukiant į krantą nusipirkti maisto.

„Buriuojant jūroje privalu išmanyti navigaciją, mokėti švartuotis, nes kiekvienas įbrėžimas matuojamas eurais“, – sakė trenerė.

Jūrinį buriavimą I. Žičkuvienė renkasis dėl labai paprastos priežasties – jis visai kitoks, sudėtingesnis ir pavojingesnis, nei jau įvaldytas sportinis buriavimas. Tobulėjimui nėra ribų.

Įgula per 7 paras ne tik įveikė 179,12 jūrmylių.

„Laikėmės nuostatos: tarnų nėra, demokratija, vyrai ir moterys lygūs! Viską darėme pasikeisdami. Nebuvo nė vieno, kuris visada sėdėtų užsikėlęs koją ant kojos. Mokėmės jachtą naviguoti tamsoje, kiekvienas turėjome savo pareigas ir visi, net ir vyrai, kurie namie negamindavo, pasikeisdami ruošė bendrą vakarienę, skuto bulves, plovė indus ir denį“, – sakė trenerė.

„Jachta pakankamai erdvi ir pritaikyta gyventi. Joje – 3 tualetai, 3 dušai, didelė viryklė. Todėl prisišvartavę krante, likome gyventi jachtoje, neišlaidavome viešbučiams“, – pasakojo trenerė.

Jau devyneri metai ponia Irutė su komanda leidžiasi į tokias keliones. Buriuotojai kelionėms renkasi kurį nors vieną pavasario mėnesių. Tada dar ne sezonas, todėl pigiau.

„Pirmuosius jūrinės jachtos valdymo įgūdžius įgijau plaukdama į Gotlando salą (Švedija), po to sekė Gdanskas, kurį aplankėme dukart. Tada pradėjome ieškoti šiltesnių jūrų – patraukėme į Kroatiją, Graikiją, Sardiniją, Siciliją, Veneciją. Maljorka – devintoji“, – skaičiavo keliautoja.

Labiausiai I. Žičkuvienė norėtų grįžti į Graikiją, kurioje kiekviena vieta – paveiksliukas.

„Ryte atsikeliu, nubėgu krosą, prie Hipokrato medžio pasėdžiu. Tiesiog, alsuoju gilia istorija“, – prisiminė keliautoja.

I. Žičkuvienė pastebėjo, kad savaitines keliones jachta lietuviai renkasi vis dažniau. Anot trenerės, galima buriuoti ir dvi savaites, tačiau tai kainuoja per brangiai.

Kelionėje aplink Maljorką I. Žičkuvienei labai pravertė Pirmos eilės vairininko pažymėjimas. Jis moteriai leidžia viso pasaulio vandenyse savarankiškai buriuoti nuo kranto ne daugiau nei 200 jūrmylių atstumu. Jachtoje „Mola Mola“ buriuotoja užėmė kapitono padėjėjos pareigas ir atliko kvalifikacinį plaukimą jachtos kapitono kvalifikacijai gauti.

Aplink Maljorką įgula keliavo 473 pėdų ilgio Oceanis jachta.

„Dažniausiai į uostą įplaukdavome su saule jai tekant ar leidžiantis. Tada grožėdavomės švyturiu. Rytais visi mankštindavomės paplūdimyje, maudydavomės, keliaudavome į salos gilumą“, – vardijo I. Žičkuvienė.

Kiekviename uoste buvo kažkas nepakeičiama ir be galo gražu. Atmintyje ypač įsirėžė Porto Cristo uostas, jo aksominiai paplūdimiai. Nereikia tų miestų, nereikia nieko, tik suvokti, kokią naudą žmogui duoda gamta, jūra.

„Buriuodamas nuolatos kvėpuoji jonizuotu oru, tai būtina skydliaukei. O kur druskingas vanduo – nauda sąnariams, rytinės mankštos, maudymasis?“, – kalbėjo ponia Irutė.

Didžiausią įspūdį I. Žičkuvienei palieka ne aplankytos salos vaizdai, bet žmonės, su kuriais ji turi neįkainojamą galimybę pabendrauti.

„Kai plaukiojome Sicilijoje, pamatėme vietinius vaikus žvejojant. Nusprendžiau, kad reikia ir mums susiorganizuoti nemokamą vakarienę. Susiradau tokį pagaliuką, prisirišau siūlą, kabliuką. Jie užmeta meškerę, pagauna žuvį ir juokiasi iš manęs. Tada žvejoti pradėjau aš. Užmetu ir ištraukiu, užmetu – ištraukiu. Vaikai sužiuro, kas čia vyksta ir atbėgo pas mane, kad keisčiausi su jais meškere ir vieta. Tačiau apsikeitėme tik žuvimis ir buvome labai laimingi“, – šypsojosi trenerė.

Plaukdami jachta buriuotojai visada sutinka tokių pačių kaip jie: vokiečių, austrų, kanadiečių, australų. Susipažįsta su jais, susidraugauja.

Sicilijoje lietuviai buvo sutikę jachta keliaujančius aplink pasaulį vokiečių įgulą.

„Buriuotojai yra kaip viena šeima. Jei prieplaukoje nutinka nelaimė – visi puola padėti. Ir tautybė – niekam nesvarbu! Štai, kartą pagalbos prireikė ir mums! Kapitonas nepastebėjo, kad vietoje dviejų dujų balionų paėmė vieną tuščią. Tad jūroje negalėjome gamintis vakarienę. Pagalbos ranką ištiesė vokiečiai“.

Ant išsinuomotos jachtos visada kabo tos šalies ir Lietuvos vėliavos, todėl keliautojai tampa savo šalies ambasadoriais.

I. Žičkuvienė Šiauliuose gyvena 26 metus. „Tik atvykusi į Šiaulius, išsigandau, kad reikės buriuoti ežere, atrodė, nepakaks vietos. Tačiau įsitikinau, kad čia – puikios sąlygos ir supratau, jog buriavimas nėra vien sportas, kuriame svarbiausia laimėti. Tai – kur kas daugiau“, – sakė trenerė.

Buriavimas jai – ne tik poilsis ir pomėgis. Tai – būtinybė atitrūkti nuo gyvenimo sausumoje ir į viską pažiūrėti iš šalies.

„Šiais laikais žmonės yra sumaterialėję, pavargę vienas nuo kito, pjauna vienas kitą tarsi šunys. Ir nors mėgini gyventi kitaip, vis tiek esi toje pačioje aplinkoje. Todėl būtent šios kelionės išlaisvina nuo visų tų problemų, įgauni jėgų, – kalbėjo buriuotoja. – Juk dirbu su vaikais ir viską į juos įdedu. „Pasikrauti“ man reikia jau visiškai kitur: skaitant knygą arba buriuojant“.

Trenerė įsitikino, kad buriavimas iš esmės keičia žmones. Tai ne tik iššūkis ar avantiūra. Tai – keliavimas, kai kitą ir tuo pačiu save pažįsti daugiau nei visiškai.

„Buriuojant Kroatijoje, su mumis pirmą kartą plaukė ir dvi buriuoti besimokančios moterys. Netikėtai kilo didžiulis 43 mazgų vėjas. Tada jos pajuto, kas yra kas ir koks pažeidžiamas yra žmogus ar žmonių saujelė atviroje bekraštėje jūroje. Sausumoje gyvenantys žmonės prisigalvoja problemų ir jomis alina save. Jūroje atsiduri akistatoje su stichija ir supranti, ko esi vertas“, – sakė keliautoja.

„Jūra auklėja, moko tikrųjų vertybių. Išplaukęs supranti, kad vienintelė vertybė yra žmogus“, – įsitikino buriuotoja.

Daugelį šalių aplankiusi I. Žičkuvienė šiltų žodžių negaili Lietuvai. „Čia – išties labai gražu. Jaunystėje buvau išnaršiusi visą pajūrį, Kauną, tačiau dabar, gyvendama Šiauliuose, Lietuvą atradau iš naujo“.

Važiuodama autobusu ar automobiliu moteris pavargsta, todėl dažnai sėda ant dviračio ir mina į Kryžių kalną, Bubius. „Tereikia apsidairyti aplink. Toks grožis! Ir viskas – šalia Šiaulių. Panorus pakeliauti tolėliau – vaizdinga Dzūkija“.

 

Po pasaulį daug keliaujanti Irutė Žičkuvienė įsitikino – Lietuvoje nepaprastai gražu, tereikia netingėti apsidairyti.

 

„Rytas. Visą kelią lydėję delfinai nutolsta. Lieka tik paukščiai. Teka saulė. Kartu su ja įplaukiame į Porto Cristo uostą, švartuojamės. Nėra nieko gražiau“, – prsimena keliautoja.

 

 Aplink Maljorką jachtomis keliaujantys savo transportą švartuoja šalia vienas kito.

 

Kol vieni įgulos nariai ilsėdavosi ant denio, kiti darbuodavosi. Po to įgula keisdavosi vietomis.

 

Info „Šiaulių kraštas“


Šiaulių buriuotojai apdovanoti Nidoje

 

 

 

Nidoje surengtose Lietuvos Respublikos taurės ir Valerijaus Mamontovo atminimo „Vėtrungės“ taurės varžybose šiaulietis buriuotojas Rimvydas Mažūnavičius nugalėjo "Optimist" B jachtų klasėje. Antras liko Laurynas Vilkas iš Kauno, trečias – kaunietis Arūnas Daračius.

"Optimist" A jachtų klasėje šiaulietis Laurynas Liugas pateko į stipriausiųjų Lietuvoje dešimtuką ir užėmė dešimtą vietą. Šioje grupėje varžėsi 33 dalyviai.

Be R. Mažūnavičiaus ir L. Liugo, Šiauliams dar atstovavo Kęstutis Berezinas ir Aušrinė Tamošiūnaitė.

Varžybose dalyvavo 80 dalyvių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Plungės, Neringos, Rygos.

Buriuotojai rungtyniavo: "Laser", "Laser Radial", "Laser 4.7", burlenčių, "Finn", "Optimist" A ir B jachtų klasėse.

„Oro sąlygos buvo labai permainingos – nuo silpno 2 m/s iki stipraus 12 m/s vėjo su lietumi, marios bangavo, buvo šalta“, – sakė trenerė Irutė Žičkuvienė.

 

Šiauliams Lietuvos Respublikos taurės buriavimo varžybose atstovavęs Laurynas Liugas (kairėje) "Optimist" A jachtų klasėje iškovojo 10 vietą, Rimvydas Mažūnavičius tapo "Optimist" B jachtų klasės čempionu.

 

 
Pasaulio čempionate Lietuvai atstovavo šiauliečiai

 

 

   Rygoje, ant užšalusio Kisežerio ežero, surengtame pasaulio DN jaunių ir „Ice Optimist“ ledo jachtų buriavimo čempionate Lietuvai atstovavo šiauliečiai – Laurynas Liugas ir Jovilė Gedmontaitė.

  Čempionate dalyvavo 78 buriuotojai iš Latvijos, Estijos, Švedijos, Lenkijos, Rusijos ir Lietuvos.

  DN jaunių klasėje varžėsi 31buriuotojas, nugalėjo lenkas Kacek Stanislawski, švedas Eddie Klemets liko antras, kitas Lenkijos atstovas Konrad Zoltowski – trečias.

  „Ice Optimist“ klasėje (47 jachtos), kurioje varžėsi ir šiauliečiai, pirmas tris vietas užėmė estai: Rasmus Maalinn, Dan Talv, Keith Luur. L. Liugas užėmė 30 vietą, J. Gedmontaitė – 32.

  „Pirmą dieną lenktynės neįvyko dėl silpno vėjo, kuris pūtė iki 1m/s. Antrą dieną pūtė kiek stipresnis – 1,5--2,7 m/s vėjas, lijo, tačiau įvyko net trejos „Ice Optimist“ ir 4 DN jaunių lenktynės.

  Trečią dieną vėjas sustiprėjo iki 2,7–4,9 m/s. Nepaisant to, „Ice Optimist“ ledo jachtų klasėje varžytasi 4 kartus, DN jaunių – triskart“, – sakė šiauliečius treniruojanti Irutė Žičkuvienė.

 

Ant užšalusio Kisežerio ežero (Ryga) surengtame pasaulio jaunių ledo jachtų buriavimo čempionate varžėsi sportininkai iš Lietuvos, Estijos, Lenkijos, Rusijos ir Švedijos.

 


Lietuvai atstovaus buriuotojai iš Šiaulių

 

Savaitgalį Elektrėnuose Lietuvos ledo jachtų čempionu tapęs šiaulietis Laurynas Liugas ir vicečempionė Jovilė Gedmontaitė kitą savaitę Lietuvai atstovaus pasaulio čempionate.

Į Lietuvos ledo jachtų čempionatą ant užšalusių Elektrėnų marių susirinko rekordinis skaičius dalyvių – 38 sportininkai iš Vilniaus, Elektrėnų, Kauno, Šiaulių, Anykščių ir Nidos. Buriuotojai varžėsi trijose ledrogių kategorijose: DN, „Ice-Optimist“ ir „Ice-Blokart“.

Šiauliams atstovavo septyni Irutės Žičkuvienės treniruojami sporto mokyklos „Atžalynas“ buriuotojai. Vienas jų, L. Liugas, absoliučioje lengvasvorių „Ice-Blokart“ (ultra) ledo jachtų klasėje ir „Ice-Optimist“ vaikinų (10 dalyvių) bei absoliučioje „Ice-Optimist“ įskaitoje (15) tapo čempionu. Jovilė Gedmontaitė „Ice-Optimist“ merginų įskaitoje (5) pelnė pirmąją vietą, absoliučioje „Ice-Optimist“ įskaitoje tapo vicečempione.

L. Liugas ir J. Gedmontaitė Lietuvai atstovaus vasario 17–23 dienomis Rygoje vyksiančiame pasaulio ir Europos DN jaunimo ir „Ice-Optimist“ ledo jachtų čempionatuose.

Kiti du šiauliečiai tapo Lietuvos čempionato prizininkais: Dominykas Privalenkovas „Ice-Optimist“ vaikinų įskaitoje užėmė 3 vietą, Aušrinė Tamošiūnaitė – „Ice-Optimist“ merginų įskaitoje iškovojo 2 vietą.

„Ice-Blokart“ vidutinio svorio kategorijoje nugalėjo Nidos atstovas Matas Mizgiris, sunkiasvorių „Ice-Blokart“ ledo jachtų kategorijoje pirmas buvo Trakų buriuotojas Liutauras Kižys.

DN ledrogių klasės prizininkais tapo vilniečiai.

Bendroje stipriausio ledrogių miesto įskaitoje Šiauliai užėmė antrą vietą (81 tašk.), Vilnius – pirmas (115 tašk.), Nida – trečia (33 tašk.). Trakai liko ketvirti (10 tašk.), Kaunas – penktas (6 tašk.), Elektrėnai – šešti (4 tašk.), Anykščiai – septinti (1 tašk.).

Lietuvos ledo jachtų čempionatas turėjo vykti Šiauliuose ant Rėkyvos ežero, tačiau buvo perkeltas į Elektrėnus. „Ant Elektrėnų marių susiformavo buriavimui idealus ledas – daug kur paviršius buvo veidrodinis“, – sakė I. Žičkuvienė.

Trenerės teigimu, buvo apie 2 laipsnius šilumos. Nors vėjas ir nebuvo stiprus (2–3 m/s), tačiau ledrogės pasiekdavo 20–30 km/h greitį dėl itin lygaus ledo. „Mažiau sveriantys sportininkai skriejo greičiau už sunkesnius buriuotojus“, – sakė I. Žičkuvienė.

Pasak I. Žičkuvienės, antrąją varžybų dieną vėjas sustiprėjo iki 5-6 m/sek., todėl ledrogės skriejo dar greičiau – 35–45 km/h. DN klasėje greitis siekė net 60 km/h.

„Kai ledrogės skrieja tokiu greičiu – pavojingi net mažiausi užšalusio ledo paviršiaus nelygumai, o tokių savaitgalį ant Rėkyvos ledo buvo pakankamai. „Pyragais“ buriuotojų vadinami po pūgos susidarę sušalę sniego kauburiai gali sulaužyti greitai skriejančias ledroges, sužeisti sportininkus“, – pasakojo I. Žičkuvienė.

Trenerės teigimu, purus iki 12 cm storio sniegas ar vanduo ant ledo dar nėra pati didžiausia problema, tačiau varžyboms idealiausios sąlygos – lygus ledo paviršius, koks ir buvo ant Elektrėnų marių.

„Kada ant ledo telkšo vanduo, tai apsunkina buriavimą. Valdyti „Ice-Optimist“ ledo jachtą ir taip nėra lengva – reikia patirties, profesionalumo, gero techninio ir taktinio pasiruošimo, – sakė I. Žičkuvienė. – Nuo 16 metų buriuotojai persėda į DN klasės ledo jachtas, kurios pasiekia iki 140 km/h greitį. Siekiama, kad šiomis jachtomis būtų varžomasi ateities žiemos sporto olimpinėse žaidynėse“.

Jeigu ledas išliks pakankamo storio, vasario 21–23 dienomis Nidoje vyks atviras Baltijos šalių „Ice-Blokart“ ledrogių čempionatas.

 

Tarp prizininkų išsirikiavo ir šiauliečiai: Dominykas Privalenkovas (iš kairės ketvirtas), Laurynas Liugas (penktas), Jovilė Gedmontaitė (šešta), Aušrinė Tamošiūnaitė (septinta).

 

„Ice-Optimist“ ledo jachtų buriuotojos jau pasirengusios startui (šiaulietė Aušrinė Tamošiūnaitė – pirma iš kairės).

 
Čempionate ledrogių burės skriejo ant veidrodinio ledo

 

Savaitgalį Elektrėnų mariose vykusiame Lietuvos ledo jachtų čempionate trijose ledrogių kategorijose (DN, Ice-Opti ir Ice-Blokart) varžėsi rekordiškai daug – net 38 sportininkai iš Vilniaus, Elektrėnų, Kauno, Šiaulių, Anykščių ir Nidos.  

Varžybų organizatoriai Šiaulių miesto buriuotojų klubas „Gero vėjo“, Nacionalinė buriavimo akademija (NBA) ir VšĮ „Irklakojis“ Šiauliuose turėjusi vykti čempionatą perkėlė į Elektrėnus, kadangi čia ant marių susiformavo buriavimui idealus ledas – daug kur paviršius buvo veidrodinis. 

Šeštadienį, pirmąją varžybų dieną, buvo apie 2 laipsnių šilumos ir pūtė silpnas 2-3 m/s pietų vėjas. Netgi prie tokio silpno vėjo ledrogininkai buriavo 20-30 km/h greičiu, o taip yra todėl, kad ledrogės ant tokios kokybės ledo lekia 2-3 kartus greičiau už tikrąjį vėją. Tokiomis sąlygomis lengvesni sportininkai turėjo pranašumą prieš sunkesniuosius (DN, Ice-Opti klasėse), o Ice-Blokart ledrogininkai, rungtyniavo savo svorio kategorijose (ultra lengvasvoriai, lengvasvoriai, vidutinio svorio ir sunkiasvoriai), kadangi Ice-Blokart ledrogės tesveria 30 kg.

Sekmadienį vėjas pasisuko iš pietryčių ir sustiprėjo iki 5-6 m/s. Buriuotojai džiaugėsi padidėjusiais greičiais, kurie siekdavo 35-45 km/h, o DN klasėje – iki 60 km/h.

DN ledrogininkų tarpe laimėjęs visus 8 važiavimus čempionu tapo Šarūnas Sodeika (7 tšk.), vicečempiono titulą iškovojo Linas Baublys (16 tšk.), o bronzos medaliu pasipuošė Vadimas Grigonis (22 tšk.). Šioje klasėje startavo 6 sportininkai iš Vilniaus.

Ice-Blokart ledrogių klasėje susirinko net 27 buriuotojai, kurie startavo 4-iose svorio kategorijose. Ultra lengvasvorių kategorijoje varžėsi vienuolika 8-15 m. amžiaus vaikų. Jaunieji buriuotojai kovėsi taškas į tašką ir tik paskutinę akimirką išaiškėjo nugalėtojai. Visas varžybas pirmavo Emilė Mažeikaitė (15 m.) iš Nidos, tačiau nesėkmingai susiklosčius „medalio“ važiavimui, ji turėjo pripažinti ant kulnų lipusių Lauryno Liugo iš Šiaulių (14 m.) ir Vykinto Mizgirio (8 m.) pranašumą ir tenkintis bronzos medaliu. Laurynas surinkęs 7 taškus laimėjo auksą, o jauniausias varžybų dalyvis – 8-erių nidiškis Vykintas Mizgiris antras varžybas iš eilės visus nustebino tapdamas vicečempionu ir vos 1 tašku nusileisdamas Laurynui.

Lengvasvorių kategorijoje dominavo vilniečiai iš NBA – čempionu užtikrintai rungtyniaudamas tapo Dominykas Žižys (3 tšk.), sidabrą laimėjo Antanas Gerasimavičius surinkęs 5 taškus, o bronza pasipuošė Juras Kremensas (9 tšk.).

Vidutinio svorio kategorijoje nidiškiai užsitikrino 2 medalius: Matas Mizgiris su 4 taškais tapo čempionu, o Antanas Golubovskis (8 tšk.) – bronzos medalininku. Vicečempiono titulą iškovojo NBA prezidentas Darius Gerasimavičius iš Vilniaus (6 tšk.).

Sunkiasvorių kategorijoje dominavo Liutauras Kižys iš Trakų. Laimėjęs beveik visus važiavimus jis surinko 3 taškus ir tapo čempionu. Vienintelį kartą Liutaurą įveikęs vilnietis Arūnas Maisiejus surinko 5 taškus ir laimėjo sidabrą, o stabiliai buriavęs Andrius Orlovas (9tšk.) iš Kauno džiaugėsi bronzos medaliu.

Ice-Opti ledrogių klasėje startavo 10 berniukų ir 5 mergaitės. Berniukų įskaitoje nepralenkiamas buvo Laurynas Liugas iš Šiaulių – su 3 taškais tapo čempionu. Sidabrą laimėjo Antanas Gerasimavičius iš Vilniaus (7 tšk.), o bronza atiteko šiauliečiui Dominykui Privalenkovui (8 tšk.)

Mergaičių įskaitoje Jovilė Gedmontaitė iš Šiaulių laimėjo visus važiavimus ir surinkusi 3 taškus užėmė pirmąją vietą. Vicečempione tapo labai stabiliai buriavusi šiaulietė Aušrinė Tamošiūnaitė (6 tšk.), o trečioji vieta atiteko Gabrielei Petraitytei iš Vilniaus (9 tšk.)

Absoliučioje įskaitoje auksą laimėjo Laurynas Liugas, sidabrą – Jovilė Gedmontaitė, o bronzą – Antanas Gerasimavičius.

Šįkart ledrogininkai varžėsi ir miestų įskaitoje pagal užimtas vietas kiekvienoje ledrogių klasėje ir grupėse (I vieta – 10 taškų, II – 8 taškai, III – 6, IV- 4, V – 3, VI – 2 ir VII vieta – 1 taškas). Pereinamąją stipriausio ledrogių miesto taurę laimėjo Vilniaus ledrogininkai surinkę 115 taškų, šiauliečiai liko antri su 81 tašku, Nida laimėjo trečią vietą su 33 taškais. Toliau rikiavosi Trakai (10 taškų), Kaunas (6 taškai), Elektrėnai (4 taškai) ir Anykščiai (1 taškas).

Ledrogininkai su nerimu stebi šiltus orus prognozuojančių meteorologinių tarnybų duomenis ir laukia š.m. vasario 21-23 d. Nidoje turinčio įvykti Atviro Baltijos šalių Ice-Blokart ledrogių čempionato.

Lietuvos ledo jachtų čempionato TOP3 rezultatai:

Ice-Blokart ultra lengvasvorių kategorija:
I vieta – Laurynas Liugas (Šiauliai) 7 tšk.
II vieta – Vykintas Mizgiris (Nida) 8 tšk.
III vieta – Emilė Mažeikaitė (Nida) 11 tšk.

Ice-Blokart lengvasvorių kategorija:
I vieta – Dominykas Žižys (Vilnius) 3 tšk.
II vieta – Antanas Gerasimavičius (Vilnius) 5 tšk.
III vieta – Juras Kremensas (Vilnius) 9 tšk.

Ice-Blokart vidutinio svorio kategorija:
I vieta – Matas Mizgiris (Nida) 4 tšk.
II vieta – Darius Gerasimavičius (Vilnius) 6 tšk.
III vieta – Antanas Golubovskis (Nida) 8 tšk.

Ice-Blokart sunkiasvorių kategorija:
I vieta – Liutauras Kižys (Trakai) 3 tšk.
II vieta – Arūnas Maisiejus (Vilnius) 5 tšk.
III vieta – Andrius Orlovas (Kaunas) 9 tšk.
 
Ice-Opti berniukų įskaita
I vieta – Laurynas Liugas (Šiauliai) 3 tšk.
II vieta – Antanas Gerasimavičius (Vilnius) 7 tšk.
III vieta – Dominykas Privalenkovas (Šiauliai) 8 tšk.
 
Ice-Opti mergaičių įskaita
I vieta – Jovilė Gedmontaitė (Šiauliai) 3 tšk.
II vieta – Aušrinė Tamošiūnaitė (Šiauliai) 6 tšk.
III vieta – Gabrielė Petraitytė (Vilnius) 9 tšk.

Ice-Opti absoliuti įskaita
I vieta – Laurynas Liugas (Šiauliai) 1 tšk.
II vieta – Jovilė Gedmontaitė (Šiauliai) 2 tšk.
III vieta - Antanas Gerasimavičius (Vilnius) 3 tšk.

DN ledrogės
I vieta – Šarūnas Sodeika T-11 (Vilnius) 7 tšk.
II vieta – Linas Baublys  B/N (Vilnius) 16 tšk.
III vieta - Vadimas Grigonis T-1 (Vilnius) 22 tšk.

Stipriausio ledrogių miesto įskaita:
1.Vilnius – 115 tšk.
2.Šiauliai – 81 tšk.
3.Nida – 33 tšk.
4.Trakai – 10 tšk.
5.Kaunas – 6 tšk.
6.Elektrėnai – 4 tšk.
7.Anykščiai – 1 tšk.


Lietuvos ledo jachtų taurės varžybos pareikalavo dalyvių ištvermės

 

      Vasario 1-2 d. ekstremaliomis oro sąlygomis ant Rėkyvos ežero įvyko Lietuvos ledo jachtų taurės varžybos. Šeštadienį spaudė -8C šaltukas, pūtė labai stiprus ir gūsingas pietryčių vėjas, kurio greitis siekė iki 15 m/sek., antrą varžybų dieną kiek atšilo, tačiau ledrogininkams vėl teko kovoti su atšiauriu 8-10 m/sek. stiprumo vėju.

         Varžybose dalyvavo 26 sportininkai (20 vaikinų ir 6 merginos) iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir Nidos. Ledrogininkai susirungė dviejose ledrogių klasėse: „Ice-Blokart“ ir „Ice-Optimist“. Didžiausiųjų, DN klasės, ledrogių vairininkai dėl itin stipraus vėjo ir didelių sniego pusnių ant Rėkyvos startuoti negalėjo. Mažiausiųjų „Ice-Blokart“ ledrogių, kuriose sveria vos 30 kg, klasėje buvo varžomasi 3 svorio kategorijose: lengvasvorių, vidutinio ir sunkiasvorių.

       1 km ilgio distancijoje ant ledo kunkuliavo sportinė kova: buriuotojai bandė suvaldyti stiprius vėjo gūsius, akimirkomis sukeliančius pūgą, ledu skriedami 30-50 km/val. greičiu laviravo tarp sniego pusnių, į kurias įsmigę kartais apsiversdavo, pasitraukdavo iš kovos sulūžus technikai. Iš viso dalyviai startavo po 5 kartus, o „Ice-Blokart“ sunkiasvoriai – 6.

     „Ice-Blokart“ lengvasvorių kategorijoje užtikrintai nugalėjo Nidos sporto mokyklos auklėtinė Emilė Mažeikaitė, o jauniausias varžybų buriuotojas, 8-erių metų nidiškis Vykintas Mizgiris pasipuošė sidabru, trečioje vietoje liko Nacionalinės buriavimo akademijos (NBA) auklėtinis 11-metis Paulius Vinkevičius.

     Vidutinio svorio kategorijoje Šiaulių sporto klubo „Atžalynas“ auklėtinis Kęstutis Berezinas pasipuošė auksu, antrą vietą laimėjo Antanas Gerasimavičius (NBA), o bronza atiteko Karoliui Liugui iš Šiaulių.

        Sunkiasvorių kategorijoje vyko atkakli dvikova tarp vilniečio Viliaus Tamkvaičio ir nidiškio Mato Mizgirio. Visgi paskutiniuose važiavimuose pajūrio atstovas 4 taškais aplenkė savo konkurentą iš sostinės, kuriam atiteko sidabras. Bronzos medalį laimėjo Nacionalinės buriavimo akademijos prezidentas Darius Gerasimavičius.

      „Ice-Optimis“t ledrogių klasės merginų įskaitoje nugalėjo „Atžalyno“ auklėtinė Jovilė Gedmontaitė iš Šiaulių, antrą ir trečią vietas užėmė atitinkamai Gabrielė Petraitytė ir Elzė Matijošiūtė (NBA).

     „Ice-Optimist“ vaikinų įskaitoje auksą iškovojo Dominykas Privalenkovas iš „Atžalyno“, antroje vietoje liko bendraklubietis Edvinas Vitkus, o trečią vietą užėmė A. Gerasimavičius iš Vilniaus.

     Absoliučioje „Ice-Optimist“ įskaitoje užtikrintai nugalėjo sporto klubo „Atžalynas“ auklėtinė Jovilė Gedmontaitė, antroje vietoje palikusi savo klubietį D. Privalenkovą. Trečias buvo - Edvinas Vitkus.

     Ledrogininkai jau laukia kito savaitgalio per kurį vyks Lietuvos ledo jachtų čempionatas. Čempionatas vyks ant Rėkyvos ežero arba Elektrėnų marių, priklausomai, kur bus geresnė ledo kokybė.

      Vasario 8–9 dienomis tie patys ledrogininkai vėl rinksis ant Rėkyvos ledo, kur varžysis Lietuvos ledo jachtų čempionate. Jeigu oras bus labai nepalankus, čempionatas vyks Elektrėnuose.

    Tą patį savaitgalį Šiauliuose, Rėkyvoje, vyks ir kasmetė Šiaulių žiemos šventė „Šiauliai-2014“. Vasarą buriuojančių, o žiemą ledrogėmis lenktyniaujančių sportininkų negąsdino nei 8 laipsnių šaltis, nei 15 m/s pūtęs vėjas.

 

Tarp apdovanotų ledrogininkų buvo ir šiauliečių (stovi trečias iš kairės – Kęstutis Berezinas, ketvirtas – Edvinas Vitkus, penkta – Jovilė Gedmontaitė, šeštas – Dominykas Privalenkovas, aštuntas – Karolis Liugas).

 

Lietuvos ledrogių taurės varžyboms ant Rėkyvos ledo ruošėsi ir varžybų taisyklių klausėsi jų dalyviai.

 

Nuo žvarbaus vėjo gelbėjo specialūs akiniai ir kaukės.

 

Ice-Blokart ledo jachtomis varžėsi vyriausi ir labiausiai patyrę ledrogininkai.

 
Buriuotojai treniravosi Švedijoje

 

Geriausi Šiaulių buriuotojai treniravosi ant užšalusio Florsjono ežero Švedijoje. Šiauliečius į stovyklą pakvietė Švedijos ledrogių federacija.

Į stovyklą vyko sporto mokyklos „Atžalynas“ buriavimo trenerės Irutės Žičkuvienės lydimi buriuotojai: Karolis Liugas, Jovilė Gemontaitė, Laurynas Liugas ir Aušrinė Tamošiūnaitė.

Kartu su jaunaisiais Švedijos buriuotojais jie savaitę mokėsi buriuoti ant ledo. Šiauliečiai su švedais draugauja nuo 2005 metų.

Į stovyklą lietuvius kvietęs federacijos generalinis sekretorius Hansas Adolfssonas norėjo, kad jaunieji Švedijos buriuotojai pabendrautų su šiauliečiais anglų kalba, ugdytų buriavimo įgūdžius, bičiuliautųsi ir po stovyklos.

Stovyklai vadovavo šiauliečiams gerai žinomas buriavimo treneris švedas Simonas Cederholmas. Jis su švedų buriuotojais dalyvauja Rėkyvoje rengiamuose atviruose Lietuvos buriavimo čempionatuose.

Dėl netinkamų oro sąlygų stovyklautojai iš numatyto Strangnaso miesto persikėlė į Švedijos šiaurę – netoli Sundsvallo miesto, Mohedo gyvenvietės.

Pirmą stovyklos dieną buriuotojai treniravosi Florsjono ežere, išmėgino jėgas lenktyniaudami, mokėsi taktinių ir techninių buriavimo ant ledo subtilybių.

Antrą stovyklos dieną dalyviai mokėsi gelbėti skęstantįjį, atliko praktines užduotis, lankėsi Karo aviacijos muziejuje.

Šiauliečiai treniravosi ir kalnų slidinėjimo trasoje Borlange. Šiauliečiai gyveno švedų šeimose ketvirtame pagal dydį Švedijos mieste – Upsaloje.

Švedai šiauliečius pakvietė į muziejus, vandens pramogų parką, boulingą.

Visas išlaidas, išskyrus kelionę, padengė Švedijos ledrogių federacija.

„Stovykloje šiauliečiai išbandė ledrogių (ledo jachtų) sportą įvairiomis oro sąlygomis, susipažino su švedų šeimos tradicijomis, pamatė Švedijos gamtą ir miestus, tobulino anglų kalbą, mokėsi kalbėti švediškai“, – pasakojo trenerė I. Žičkuvienė.

Dabar I. Žičkuvienė ir buriuotojai ruošiasi vasario 17–22 dienomis Jaunimo ledrogių „Ice Optimist“ Europos čempionatui, kuris vyks Rygoje. Ten pat šiauliečiai susitiks su švedais.

Dėl nepastovių oro sąlygų čempionato vieta gali keistis. I. Žičkuvienės teigimu, jeigu Rėkyvos ežeras pakankamai užšals, čempionatas gali vykti ir Šiauliuose.

Ledrogių čempionatai, kuriuose buriuojama ledo jachtomis, vyksta kasmet. Varžybas organizuoja latviai, estai, lietuviai – Nidoje ir Rėkyvoje.

 

 
Šiaulių buriuotojai treniravosi ant užšalusio Florsjono ežero Švedijoje

 
Dėl pergalių kaunasi ir devynerių metų buriuotojas

 

 

   Vos dve­jus me­tus bu­riuo­jan­čiam de­vyn­me­čiam šiau­lie­čiui Rim­vy­dui Ma­žū­na­vi­čiui šis se­zo­nas bu­vo ypač sėk­min­gas. Tre­ne­rė Iru­tė Žič­ku­vie­nė jam pro­gno­zuo­ja pro­fe­sio­na­laus bu­riuo­to­jo kar­je­rą ir aukš­tus spor­ti­nius pa­sie­ki­mus.

    2011 me­tais bu­ria­vi­mo mo­ky­tis pra­dė­jęs R. Ma­žū­na­vi­čius vie­ne­rius me­tus to­bu­lė­jo tre­ni­ruo­da­ma­sis. Da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se ir pel­ny­ti pri­zi­nes vie­tas Rim­vy­das pra­dė­jo šiais me­tais.

    Tre­ni­ruo­ja­mas Iru­tės Žič­ku­vie­nės, jau­na­sis bu­riuo­to­jas Gal­vės re­ga­to­je, Pla­te­lių re­ga­to­je iš­ko­vo­jo ant­rą vie­tą. Kau­ne vy­ku­sio­je XXIII tarp­tau­ti­nė­je bu­ria­vi­mo re­ga­to­je „Ru­dens vė­jas“, su­su­ma­vus vi­sų pen­kių Lie­tu­vos bu­ria­vi­mo tau­rės eta­pų re­zul­ta­tus, Rim­vy­das „Op­ti­mist B“ gru­pė­je tarp 30 da­ly­vių pel­nė tre­čią­ją vie­tą.

     „Ru­dens vė­jo“ re­ga­to­je, ku­rio­je da­ly­va­vo 160 bu­riuo­to­jų iš Lie­tu­vos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos ir Bal­ta­ru­si­jos, Rim­vy­das nuo ant­ros vie­tos lai­mė­to­jo at­si­li­ko tik vie­nu taš­ku.  Šia re­ga­ta Lie­tu­vo­je bai­gė­si bu­ria­vi­mo jach­to­mis se­zo­nas. Žie­mą pra­si­dės bu­ria­vi­mas ant už­ša­lu­sio Rė­ky­vos eže­ro, kur jė­gas Rim­vy­das iš­ban­dys jau ne­be pir­mą kar­tą.     De­vyn­me­tis spė­ja pa­žais­ti ir krep­ši­nį, pa­mik­lin­ti mąs­ty­mą, žais­da­mas šaš­kė­mis. „Gal dėl to su juo leng­va dirb­ti, kad yra koor­di­nuo­tas, pro­tin­gas, vi­sa­da iš­klau­so pa­sta­bas“, – sa­kė tre­ne­rė.

Pa­sak I. Žič­ku­vie­nės, vien vai­ko cha­rak­te­rio bruo­žų ne­pa­kan­ka. Kad tap­tu­m ge­ru bu­riuo­to­ju, rei­kia ir fi­nan­si­nės pa­ra­mos. Bu­ria­vi­mas – tech­ni­nis spor­tas, ja­m bū­ti­na nuo­lat at­nau­jin­ti in­ven­to­rių. To­dėl sėk­mė pri­klau­so ir nuo ge­ros jach­tos, ir nuo var­žy­bų pa­tir­ties.

„At­ža­ly­no“ bu­ria­vi­mo ba­zė tik­rai nė­ra tur­tin­giau­sia. To­dėl pra­šo­me tė­ve­lių pa­gal­bos, – pa­sa­ko­jo tre­ne­rė. – Rim­vy­do tė­vai gi­mi­mo die­nos pro­ga sū­nui Da­ni­joje nu­pir­ko var­žy­bų jach­tą „Op­ti­mist Wi­ner“. Rim­vy­do se­su­tė Rū­ta taip pat lan­ko bu­ria­vi­mą ir ki­tais me­tais star­tuos res­pub­li­ki­nė­se var­žy­bo­se“.


  

Lie­tu­vos bu­ria­vi­mo tau­rės „Op­ti­mist B“ gru­pė­je de­vyn­me­tis Rim­vy­das Ma­žū­na­vi­čius iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą.

 Tarptautinė buriavimo regata Olego Truchano taurei laimėti.

 

Tris dienas Rėkyvos ežere vyko tradicinė, dvyliktą kartą rengiama buriavimo regata Olego Truchano taurei laimėti. Tuo pačiu tai buvo ir Lietuvos Respublikos buriavimo taurės III etapo varžybos.

Olegas Truchanas – Šiauliuose gimęs, po to į Australiją emigravęs keliautojas, etnografas, gamtosaugininkas ir fotografas. Prizus varžybų nugalėtojams įsteigė Australijoje gyvenanti Olego Truchano žmona.

Šiauliuose, Rėkyvos ežere tris dienas vyko tarptautinė regata Olego Truchano taurei laimėti ir Lietuvos Respublikos buriavimo taurės III etapas. Varžybose dalyvavo beveik 100 pajėgiausių Lietuvos buriuotojų, kurie kovojo jachtų Lazer radial, Lazer 4, 7 Optimistų A ir B grupėse bei burlenčių varžybose.

Geriausiai iš šiauliečių sportininkų pasirodė Aurimas Eidukas. Nors vaikinui buvo prognozuojama pirmoji vieta, padaręs kelias klaidas ir gavęs baudos taškų jis olimpinėje rungtyje – Larez radial klasėje tarp 15 dalyvių užėmė septintą vietą. Dabar šiauliečiai turi tik vieną jachtą, kuri skirta varžyboms. Visi kiti – varžosi treniruotėms skirtomis jachtomis. Nepaisant sunkios padėties, šiauliečiai Rimvydas Mažunavičius ir Aidas Simonavičius optimist B grupėje tarp 20 dalyvių užėmė atitinkamai 10 ir 11 vietas. Varžybose dalyvavo devyni šiauliečiai.

 Daugiau kaip 40 dalyvių iš Lietuvos ir svečiai iš Latvijos kovojo Optimist A ir B, Lazer Radial ir Katamaranų klasėse. Geriausiai iš šiauliečių sekėsi Egidijui Navickui ir Aurimui Eidukui, kurie nugalėjo Katamaranų klasėje.

Lazer Radial klasėje pirmą vietą užėmė Kęstutis Berezinas. Jauniausias varžybų dalyvis, devynerių metų šiaulietis Rimvydas Mažunavičius iki paskutinio plaukimo pirmavo Optimist B klasėje. Paskutinio plaukimo metu jaunasis buriuotojas padarė klaidą, todėl jam teko tenkintis antrąja vieta.

Šiauliuose paskutinį kartą respublikinės buriavimo varžybos buvo surengtos prieš maždaug 35-erius metus, o po šio etapo tikimasi, kad buriuotojai į Šiaulius atvyks kasmet.

Oro sąlygos varžyboms buvo beveik idealios. Penktadienį vėjo stiprumas buvo 8-10 m/s, šeštadienį 5-8 m/s, o sekmadienį vėjas dar kiek aprimo. Todėl paskutinę varžybų dieną teko vietoje dviejų planuotų plaukimų įvykdyti tik vieną. Atlikus visus plaukimus buvo sumuojami rezultatai ir išaiškinami nugalėtojai. Prizininkai ir laimėtojai apdovanoti taurėmis ir medaliais. Nugalėtojams buvo įteiktos Jono Nekrašiaus išleista knyga apie lietuvių keliautoją, etnografą, gamtosaugininką, kuris laikomas vienu žymiausiu Australijos fotografų Olegą Truchaną – „Lietuvos ir Australijos legenda“.
Mariose lenktyniavo jachtos

 

Sa­vait­ga­lį Klai­pė­dos ra­jo­ne Dre­ver­no­je vy­ko Lie­tu­vos bu­ria­vi­mo tau­rės ant­ra­sis eta­pas, ku­ria­me var­žė­si pen­kių kla­sių jach­tos: „Op­ti­mist“, „La­ser 4.7“, „La­ser Stan­dart“, „Finn“ ir ka­ta­ma­ra­nai.

Šiau­lie­čiai Lau­ry­nas Liu­gas, Rim­vy­das Ma­žū­na­vi­čius, Jo­vi­lė Ged­mon­tai­tė, Auš­ri­nė Ta­mo­šiū­nai­tė ir Lau­ry­nas Če­tyr­ki­nas var­žė­si „Op­ti­mist“ kla­sės bur­lai­viais, o Ka­ro­lis Liu­gas – „La­ser 4.7“.

Lenk­ty­nės vy­ko tris die­nas. Pū­tė įvai­raus stip­ru­mo vė­jas – nuo 11-12 met­rų per se­kun­dę iki be­veik šti­lio – 2-4 met­rų per se­kun­dę. Vė­jo kryp­tis bu­vo ne­pas­to­vi, to­dėl spor­ti­nin­kams šios var­žy­bos – tik­ras meist­riš­ku­mo iš­ban­dy­mas. Kai ku­rie Šiau­lių jau­nie­ji spor­ti­nin­kai į Kur­šių ma­rias iš­plau­kė pir­mą kar­tą.

De­vyn­me­tis Rim­vy­das Ma­žū­na­vi­čius sa­vo am­žiaus gru­pė­je pel­nė tre­čią vie­tą. Šis spor­ti­nin­kas pri­zi­nes vie­tas iš­ko­vo­ja ko­ne per kiek­vie­nas var­žy­bas. „Op­ti­mist“ mer­gai­čių įskai­to­je Jo­vi­lė Ged­mon­tai­tė taip pat lai­mė­jo tre­čią vie­tą.

 

 

PRI­ZI­NIN­KAS: Rim­vy­das Ma­žū­na­vi­čius „Op­ti­mist“ jach­tų kla­sė­je pel­nė tre­čią vie­tą.


Šiauliečiai sėkmingai pasirodė Galvės regatoje

 

     Trakuose vyko Galvės regata ir maratono plaukimas. Jaunieji Šiaulių atstovai iškovojo prizinių vietų.

     Šiauliams atstovo septyni jaunieji buriuotojai Jovilė Gedmontaitė, Laurynas Liugas, Laurynas Četyrkinas, Dominykas Privalenkovas, Aušrinė Tamošiūnaitė, Aidas Simonavičius ir Rimvydas Mažūnavičius.

     Regata tęsėsi dvi dienas, per kurias vyko penki plaukimai. Trečią dieną buvo organizuojamas maratonas – po Galvės ežerą buvo išmėtyta distancija, kurią turėjo įveikti buriuotojai.

    Geriausiai regatoje sekėsi R. Mažūnavičiui, jis užėmė antrąją vietą. Maratone R. Mažūnavičius užėmė pirmąją vietą.

Trenerė Irutė Žičkuvienė džiaugėsi vaikų pasirodymu, nes sąlygos buvo gana sudėtingos – silpnas vėjas ir didelis karštis.
Rimvydas Mažunavičius

Jaunieji buriuotojai
Šiauliečių burėms pūtė pergalingas vėjas

Ko­vo 9-10 die­no­mis Ni­do­je ant Kurš­ių ma­rių le­do įvy­ko il­gai lauk­tas Lie­tu­vos le­do jach­tų čem­pio­na­tas.

Čem­pio­na­te da­ly­va­vo 24 pa­jė­giau­si ša­lies spor­ti­nin­kai iš Vil­niaus, Klai­pė­dos, Ne­rin­gos, Pa­ne­vė­žio ir Šiau­lių. Dau­gu­ma jų – pa­ty­rę bu­riuo­to­jai. Led­ro­gių „Ice-Op­timist“ ir „Ice-Blo­kart“ bu­rės ne­si­ski­ria nuo van­de­niu skrie­jan­čių jach­tų.

Ko­vo 9 die­ną pū­tė sta­bi­lus 6-8 met­rų per se­kun­dę vė­jas. Or­ga­ni­za­to­riai sten­gė­si kuo dau­giau var­žy­bų veiks­mų at­lik­ti per vie­ną die­ną, nes bu­vo pro­gno­zuo­ja­mas žy­miai stip­res­nis vė­jas.

Sek­ma­die­nį pro­gno­zės pa­si­tvir­ti­no – vė­jas pa­sie­kė 18 met­rų per se­kun­dę grei­tį, to­dėl kel­ti bu­res jau bu­vo pa­vo­jin­ga.

Po še­šių star­tų „Ice Op­ti­mist“ jach­tų kla­sė­je tarp ber­niu­kų bu­vo ne­nu­ga­li­mas ir ne­pa­ve­ja­mas šiau­lie­tis Lau­ry­nas Liu­gas. Tarp mer­gai­čių lai­mė­jo šiau­lie­tė Jo­vi­lė Ged­mon­tai­tė. „Ice Blo­kart“ jach­tų ka­te­go­ri­jo­je tarp leng­vo svo­rio spor­ti­nin­kų lai­mė­jo šiau­lie­tis Kęs­tu­tis Be­re­zi­nas.

Šiau­lie­čių tre­ne­rė Iru­tė Žič­ku­vie­nė pa­ten­kin­ta re­zul­ta­tais ir vi­lia­si, kad ki­tais me­tais vė­jas snie­gą nu­pūs nuo Rė­ky­vos le­do. Anot jos, ši­to lau­kia ir Eu­ro­pos led­ro­gi­nin­kai. Tre­ne­rė ak­cen­ta­vo, kad Rė­ky­vos eže­ras šiam spor­tui yra vie­nas tin­ka­miau­sių Eu­ro­po­je.

 

Ant Kur­šių ma­rių pū­tęs stip­rus vė­jas bu­vo per­ga­lin­gas Šiau­lių led­ro­gi­nin­kams.Ledrogių čempionatą sutrumpino gamta

        Ant Kur­šių ma­rių vy­kęs Pa­sau­lio jau­ni­mo DN ir Ice Op­ti­mist led­ro­gių kla­sių čem­pio­na­tas dėl su­dė­tin­gų oro są­ly­gų bai­gė­si po­ra die­nų anks­čiau. Dėl ne­ly­gaus le­do lū­žo led­ro­gės, o kai kur vė­jas van­giai stū­mė spor­ti­nin­kus per pus­nis. Čem­pio­na­te var­žė­si 73 da­ly­viai iš sep­ty­nių pa­sau­lio ša­lių. Iru­tė Žič­ku­vie­nė tei­gia, kad čem­pio­na­to lai­ką su­trum­pi­no su­si­da­riu­sios ne­pa­lan­kios gam­tos są­ly­gos.

       Vė­jas su­pus­tė per gi­lias pus­nis, o le­das ant Kurš­ma­rių nė­ra toks ly­gus kaip ant Rė­ky­vos eže­ro. Rė­ky­va šiais me­tais čem­pio­na­tui ne­ti­ko dėl to, kad le­das bu­vo nu­klo­tas per sto­ru snie­go sluoks­niu. Spor­ti­nin­kai ap­lau­žė ne­ma­žai led­ro­gių. Skrie­jant ne­ly­giu le­du neat­lai­kė pa­čiū­žų tvir­ti­ni­mai ir pa­tys kar­ka­sai. Kai ku­rie žai­dė­jai pa­ty­rė su­žei­di­mų.Čem­pio­na­tą te­ko nu­trauk­ti, ta­čiau jis įvy­ko ir pa­vy­ko, nors ren­gi­nys bai­gė­si po­ra die­nų anks­čiau, nei pla­nuo­ta.

     DN kla­sės led­ro­gių var­žy­bo­se var­žė­si 30 da­ly­vių, Ice Op­ti­mist – 43 spor­ti­nin­kai. Pir­mą vie­tą DN kla­sė­je pel­nė Šve­di­jos spor­ti­nin­kas Ed­die Kle­ments. Ice Op­ti­mist kla­sė­je ge­riau­siai pa­si­ro­dė len­kas Mi­ko­laj Mic­kie­wicz.

    Iš Šiau­lių spor­ti­nin­kų ge­riau­siai pa­vy­ko Jo­vi­lei Ged­mon­tai­tei, ku­ri tarp mer­gi­nų pel­nė ket­vir­tą vie­tą. Kęs­tu­tis Be­re­zi­nas iš­ko­vo­jo 22 vie­tą. Jo led­ro­gės per ant­rą star­tą lū­žo. Spor­ti­nin­kas pla­na­vo užim­ti 10-15 vie­tą.

      Lie­tu­vai at­sto­va­vo še­ši spor­ti­nin­kai. Jau­niau­siam čem­pio­na­to da­ly­viui šiau­lie­čiui Rim­vy­dui Ma­žu­na­vi­čiui – aš­tuo­ne­ri.

      Ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ja­mas ir Lie­tu­vos led­ro­gių čem­pio­na­tas ir Lie­tu­vos led­ro­gių tau­rė.

       Ti­ki­ma­si, kad pa­vyks šį ren­gi­nį suor­ga­ni­zuo­ti ant Rė­ky­vos – vie­no tin­ka­miau­sių Eu­ro­po­je šiam spor­tui eže­ro.

 
Jo­vi­lė Gedmon­tai­tė, rie­dė­da­ma ne­ly­giu Kurš­ma­rių le­du, tarp mer­gi­nų pel­nė ket­vir­tą vie­tą ir bu­vo per plau­ką nuo me­da­lio.
 

(iš de­ši­nės) Jo­vi­lė Ged­mon­ta­itė, Lau­ry­nas Liu­gas, Kęs­tu­tis Be­re­zi­nas, Do­mi­ny­kas Pri­va­len­ko­vas, var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rė ir tre­ne­rė Iru­tė Žič­ku­vie­nė, LBS ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Li­nas Tamk­vai­tis. Prie­ky­je – jau­niau­sias JWC da­ly­vis šiau­lie­tis Rim­vy­das Ma­žu­na­vi­čius ir Auš­ri­nė Ta­mo­šiū­nai­tė.

 

 


Olego Truchano buriavimo regata ir
Lietuvos Respublikos buriavimo taurės III etapas

 

Lie­pos 20-22 die­no­mis Šiau­liuo­se, Rė­ky­vos eže­re, vy­ko de­šim­to­ji re­ga­ta Ole­go Tru­cha­no tau­rei lai­mė­ti. Tai buvo ir Lie­tu­vos bu­ria­vi­mo tau­rės III eta­pas. Šiau­lie­čiams re­ga­ta ne­bu­vo sėkminga, ta­čiau tre­ne­riai tuo ne­si­ste­bi. Po gais­ro bu­riuo­to­jų klu­be šiau­lie­čiai ne­tu­ri tin­ka­mų są­ly­gų tre­ni­ruo­tis.

Tris die­nas tru­ku­si re­ga­ta Rė­ky­vos eže­re Ole­go Tru­cha­no tau­rei lai­mė­ti pa­gal da­ly­vių skai­čių bu­vo vie­na gausiau­sių per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius. Dalyvavo net 96 da­ly­viai iš Vil­niaus, Kauno, Plun­gės, Elekt­rė­nų, Ne­rin­gos, Pa­ne­vė­žio, Bir­žų, Pas­va­lio ir Šiau­lių.

Ju­bi­lie­ji­nė­je re­ga­to­je spor­ti­nin­kai var­žė­si tri­jo­se kla­sė­se: jach­tų, „Op­ti­mist“ bei bur­len­čių. Jach­tų ir ma­žes­nė­se „Optimist“ kla­sė­se ko­ne vi­si lau­rai ati­te­ko Kau­no spor­ti­nin­kams. Bur­len­čių kla­sė­je pirmas dvi vie­tas lai­mė­jo vil­nie­čiai, o bron­za nu­ke­lia­vo į Bir­žus.

Bu­riuo­to­jas Au­ri­mas Ei­du­kas bu­vo šiau­lie­čių vil­tis pel­ny­ti me­da­lį ar net pir­mą vie­tą jach­tų kla­sė­je.  A. Ei­du­kui pir­mą die­ną se­kė­si pui­kiai. Jis at­plau­kė pir­mas. Tre­čią die­ną – taip pat. Į sep­tin­tą vie­tą spor­ti­nin­ką nu­stū­mė klai­da. Antrą var­žy­bų die­ną jis su­kly­do star­tuo­da­mas, to­dėl jo re­zul­ta­tas ne­bu­vo įskai­ty­tas.

I. Žič­ku­vie­nė džiau­gia­si, kad au­ga ta­len­tin­ga jau­nų bu­riuo­to­jų kar­ta, tai Rim­vy­das Mažonavičius ir Ai­das Simona­vi­čius. Rim­vy­dui dar tik aš­tuo­ne­ri, o at­plau­kė de­šim­tas iš dvidešimties.

Rė­ky­vo­je atei­ty­je pla­nuo­ja­ma vis dau­giau aukš­to ly­gio bu­ria­vi­mo ir led­ro­gių var­žy­bų. Eže­ras vie­nas tin­ka­miau­sių šiam spor­tui Eu­ro­po­je.

 


Olego Truchano taurės regata

 
 

Burių lenktynės-Rėkyvos ežero ledu

Sa­vait­ga­lį ant Rė­ky­vos eže­ro su­reng­ta­me Lie­tu­vos le­do jach­tų čem­pio­na­te šiau­lie­čiai lai­mė­jo aš­tuo­nis me­da­lius. „Ice Op­ti­mist leng­vo svo­rio jach­tų kla­sė­je nu­ga­lė­jo šiau­lie­tis Ed­var­das Ma­tu­zas, ant­ras bu­vo Do­mi­ny­kas Pri­va­len­ko­vas, tre­čias – Ka­ro­lis Liu­gas. Tarp mer­gai­čių trium­fa­vo Jo­vi­lė Ged­mon­tai­tė, ant­ra – Ne­da Straž­nic­kai­tė, tre­čia – Auš­ri­nė Ta­mo­šiū­nai­tė. „Ice Blo­kart“ leng­vo svo­rio jach­tų įskai­to­je per­ga­lę šven­tė Kęs­tu­tis Be­re­zi­nas. Šiau­lie­tis su­rin­ko tiek pat taš­kų, kiek ni­diš­kis Ma­tas Miz­gi­ris, bet jį ap­len­kė dėl di­des­nio pir­mų­jų vie­tų skai­čiaus. Ei­man­tas Bui­vy­das li­ko tre­čias. Grei­čiau­sių jach­tų, ga­lin­čių įsi­bė­gė­ti iki 140 ki­lo­met­rų per va­lan­dą, DN gru­pė­je tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko Au­ri­mui Ei­du­kui. Spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Iru­tė Žič­ku­vie­nė ir A. Ei­du­kas. Pa­sak I. Žič­ku­vie­nės, šeš­ta­die­nį pra­si­dė­ju­sia­me čem­pio­na­te pū­tė 6 met­rų per se­kun­dę vė­jas, gū­siais pa­sie­kęs 9 m/s. „Nors ry­te smar­kiai pa­li­jo, ant le­do ty­vu­lia­vo ke­tu­ri cen­ti­met­rai van­dens, sly­dis bu­vo pui­kus“, – džiau­gė­si I. Žič­ku­vie­nė. Šeš­ta­die­nį įvy­ko pen­kios DN ir po ke­tu­rias „Ice Op­ti­mist“ ir „Ice Blo­kart“ kla­sių lenk­ty­nes. I. Žič­ku­vie­nės tei­gi­mu, sek­ma­die­nį pū­tė žvar­bus vė­jas – 10 m/s, gū­siai iki 13 m/s, spor­ti­nin­kus pa­si­ti­ko li­jund­ra, 4 cen­ti­met­rai van­dens: „Ant le­do li­ko pa­tys stip­riau­si ir iš­tver­min­giau­si“.

Var­žy­bo­se da­ly­va­vo spor­ti­nin­kai iš Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Ni­dos ir Ku­piš­kio.

As­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.


PRI­ZI­NIN­KAI: Šiau­lie­čiai ša­lies pir­me­ny­bė­se lai­mė­jo aš­tuo­nis ap­do­va­no­ji­mus. 

 

 

 

 

TARPTAUTINĖ BURIAVIMO REGATA OLEGO TRUCHANO TAUREI LAIMĖTI

RĖKYVOS EŽERE

 

 

                                Olegas Truchanas             

 

1941 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Dar mokykloje susidomėjo fotografija, 1942 m. įstojo į Šiaulių buriuotojų klubą, lankė buriuotojų kursus. 1942 m. ir 1943 m. dalyvavo buriuotojų varžybose Rėkyvos ežere, tapo nugalėtoju jolių lenktynėse. Jo tėvai ir sesuo Nina 1944 m. liepos viduryje pasitraukė į Vokietiją. Olegas 1944 m. pabaigoje taip pat išvyko iš Lietuvos ir su tėvais susitiko Bamberge. 1946 m. Miunchene pradėjo studijuoti teisę UNRRA universitete, bet 1947 m. uždarius universitetą Miunchene, grįžo pas tėvus į Garmišo perkeltųjų asmenų stovyklą. Čia pradėjo keliauti, laipiojo po kalnus, slidinėjo BavarijosAlpėse, daug fotografavo. Didelę įtaką jam padarė žinomi to meto Bavarijos fotografai, jis perprato to meto fotografijos stilius ir nespalvotosios fotografijos techniką ir greitai pasiekė pirmų laimėjimų. Viena iš jo nuotraukų, „Starnbergersee Bavarijoje“, 1947 m. laimėjo fotografijos konkurso prizą.

1948 m. O. Truchanas emigravo į Australiją. Dirbo pagal darbo sutartį „Risdono“ cinko fabrike netoli Tasmanijos sostinės Hobarto. Vėliau apsigyveno Hobarte, 1956 m. sukūrė šeimą, su Melva susilaukė dukrų Anitos ir Rimos, sūnaus Nikolo.

 

Olegą Truchaną nuo pat pirmų dienų pavergė Tasmanijos gamta. Jis pradėjo keliauti, fotografuoti. Išgarsėjo savo viešomis paskaitomis gamtosaugos temomis, nuotraukų ir skaidrių demonstravimu. Iki 1967 m. jis turėjo sukaupęs per 30 tūkstančių nuotraukų ir skaidrių, kurias vėliau planavo pateikti įvairiuose leidiniuose ir albumuose. Ir tik 1967 m. Hobarte įvykęs didžiulis gaisras, kuris sunaikino beveik visą jo fotoarchyvą, bei jo mirtis 1972 m. sutrukdė jam padaryti šį darbą. Žuvo vienos savo ekspedicijos Tasmanijos salos pietvakariuose metu, mėgindamas ištraukti Gordono upėje įstrigusią baidarę. Lietuvio kūną, užkliuvusį už rąsto, rado jo mokinys ir sekėjas fotografas Peteris Dombrovskis. Netrukus po O. Truchano mirties hidroelektrinės užtvankoje į nebūtį nugrimzdo ir Pederio ežeras, dėl kurio išsaugojimo jis kovojo, o kartu su juo – ir visa reta gyvūnija bei augmenija. Ežero grožis išliko tik jo nuotraukose.

Daugiau rašyti apie O. Truchaną imta atkūrus nepriklausomybę. 1993 m. birželio mėnesį Lietuvoje lankėsi Olego sesuo Nina Kantvilienė su savo vyru. Jie pabuvojo Šiauliuose, apsilankė P. Višinskio viešojoje bibliotekoje. 2000 m. į Šiaulius buvo atvykusi Olego našlė Melva su dukra Anita. Buvo atidaryta spaudinių ir fotografijų paroda iš šio garsiojo žmogaus gyvenimo ir parodytas Australijoje sukurtas filmas "Olego dvasia" bei jo sukurtos skaidrės su Tasmanijos vaizdais.           
            Fotografijų ir reprodukcijų paroda apie O. Truchaną 2000-aisiais eksponuota ir Šiaulių Ch. Frenkelio rūmuose, tais pačiais metais pirmąsyk buvo surengta buriavimo regata Olego Truchano taurei laimėti Rėkyvos ežere. Nuo to laiko ji tapo tradicine. Olego Truchano 80-ies metų gimimo sukakčiai paminėti savo žygį į Pietvakarių Pamyre esančią Šiaulių viršukalnę paskyrė alpinistas Saulius Vilius. Šis jubiliejus buvo paminėtas ir Šiaulių fotografijos muziejuje surengta fotografijų ir reprodukcijų paroda bei apie Olego veiklą pasakojančiu dokumentiniu filmu "Wildness" ("Neištirtas kraštas").
Šiaulių universiteto lektoriaus J. Nekrašiaus iniciatyva Šiaulių keliautojų klubo nariai kartu su žygeiviais iš kitų Lietuvos miestų 2005 m. vasarą organizavo žygį po Bavariją, skirtą Olegui Truchanui atminti. 2008-aisiais buvo organizuota ir gamtosauginė mokslinė ekspedicija į Australiją, Tasmaniją ir Naująją Zelandiją

           Olego Truchano atminimas deramai pagerbtas jo gimtuosiuose Šiauliuose. 2007 m. spalio 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu vakarinėje miesto dalyje suprojektuota gatvė, pavadinta Olego Truchano vardu. Nuo 2003 m. kasmet Šiauliuose, Rėkyvos ežere, vyksta tradicinė buriavimo regata Olego Truchano taurei laimėti. Rėkyvoje įžymaus šiauliečio buriuotojo ir keliautojo atminimui yra pastatytas koplytstulpis, kuriame įrašyti O. Truchano žodžiai: „Žmogus ir gamta yra neišskiriama visuma“.