Šiaulių sporto centras "ATŽALYNAS"
Biudžetinė įstaiga, Ežero g. 70, 76244 Šiauliai, Tel./Faks. (8 41) 434 998, (8 41) 521 360. Mob. tel. +370 61603377, el. p. sportas@scatzalynas.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT 65 7180 0000 0314 2788 AB “Šiaulių bankas” 71800
Vandens sporto šakos

Baidarių ir kanojų irklavimas


Šiaulių baidarių ir kanojų irkluotojų startai pasaulio čempionate Plovdive ir Jūros šventės varžybose Klaipėdoje

2018-07-30

Š.m. liepos 26-29 d. vyko pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatas Plovdive Bulgarijoje. Jame dalyvavo ir mūsų, Šiaulių miesto, b/k irkluotojai. Rokas Tamašauskas su elektrėniškiu Artūru Golovač kanojoje dvivietėje užėmė 15 vietą, Gabrielė Čerepokaitė vienviete kanoja – 13 vieta, dviviete Gabrielė Č. su Evelina Serafinaite – 14 vietą, baidarininkė Ieva Vaitiekūnaitė – 14 vietą.
Tuo pat metu liepos 29 d., sekmadienį, Klaipėdoje Jūros šventės metu vyko žvejo dienos baidarių ir kanojų varžybos, kuriose puikiai pasirodė Šiaulių kanojininkai; savo amžiaus kanojininkų rungtyse laimėjo Arnas Macius, Gabrielė Kavaliauskaitė, Ernestas Bucius, antras vietas laimėjo Oskaras Vilimas, Enrika Vanagas, Neda Maciūtė, trečias vietas – Saulius Dikšas ir Neringa Norkutė.
Nemenką medalių kraitelį parsivežė į namus ir Šiaulių baidarininkai. Šiose varžybose dalyvavo 23 Šiaulių sporto mokyklos "Atžalynas" kanojininkų ir 14 baidarininkų.


Treneris Artūras Navickas

Info www.etaplius.lt
 


Šiauliečiai irkluotojai lipo ant nugalėtojų pakylos

2018 m. liepos 24 d.

Sa­vait­ga­lį Tra­kuo­se vy­ku­sia­me Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo čem­pio­na­te du­kart ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los ko­pė šiau­lie­tis bai­da­ri­nin­kas Ed­vi­nas Ra­ma­naus­kas: pir­mą kar­tą, kai su šiau­lie­čiu Au­ri­mu Lan­ku ir bro­liais Si­mo­nu ir Min­dau­gu Mal­do­niais ke­tur­vie­te bai­da­re lai­mė­jo olim­pi­nę 500 met­rų rung­tį (1,21 min.), ant­rą kar­tą, kai iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą dvi­vie­te kar­tu su Ig­nu Na­va­kaus­ku irk­luo­da­mi 200 met­rų (31,68 sek.). A. Lan­kas su Man­tu Grik­šu šio­je rung­ty­je li­ko tre­ti.

Ka­dan­gi 200 met­rų dvi­vie­te bai­da­re rung­tis jau ne­bė­ra olim­pi­nė, Lie­tu­vos rink­ti­nės tre­ne­ris Ro­mas Pet­ru­ka­ne­cas nu­spren­dė, kad šiau­lie­čiams E. Ra­ma­naus­kui ir A. Lan­kui bus į nau­dą jė­gas iš­ban­dy­ti su ki­tais po­ri­nin­kais, o ne kar­tu.

Dau­giau­siai dė­me­sio su­lau­ku­sia­me vien­vie­čių bai­da­rių fi­na­le, ku­ria­me var­žė­si olim­pi­nių žai­dy­nių, pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tų nu­ga­lė­to­jai bei pri­zi­nin­kai, nu­ga­lė­to­ju ta­po Ar­tu­ras Se­ja. Šių me­tų Eu­ro­pos vi­ce­čem­pio­nas dis­tan­ci­ją įvei­kė per 33,86 se­kun­dės. Pa­sau­lio vi­ce­čem­pio­nas lat­vis Alek­se­jus Ru­mian­ce­vas li­ko ant­ras. Tre­čią vie­tą užė­mė 2015 ir 2016 me­tų Eu­ro­pos čem­pio­na­tų pri­zi­nin­kas I. Na­va­kaus­kas. E. Ra­ma­naus­kas užė­mė penk­tą, A. Lan­kas – šeš­tą vie­tą.

La­bai at­kak­li ko­va vy­ko vien­vie­čių ka­no­jų var­žy­bo­se, kur su­si­ti­ko Eu­ro­pos čem­pio­nas ir Eu­ro­pos žai­dy­nių nu­ga­lė­to­jas Hen­ri­kas Žus­tau­tas ir šios rung­ties pa­sau­lio re­kor­di­nin­kas Va­di­mas Ko­ro­bo­vas. Lie­tu­vos čem­pio­no ti­tu­lą ap­gy­nė H. Žus­tau­tas, jis dis­tan­ci­ją įvei­kė per 37,9 sek. Ant­rą vie­tą užė­męs V. Ko­ro­bo­vas nu­ga­lė­to­jui pra­lai­mė­jo 0,82 sek.

Dar vie­ną auk­so me­da­lį H. Žus­tau­tas iš­ko­vo­jo dvi­vie­čių var­žy­bo­se kar­tu su Il­ja Do­vi­dovs­kiu (36,82 sek.). Nu­ga­lė­to­jai 1,1 sek. ap­len­kė ant­ro­je vie­to­je fi­ni­šo li­ni­ją kir­tu­sią V. Ko­ro­bo­vo ir Ar­tū­ro Gi­lia­se­vi­čiaus po­rą.

Ke­tur­vie­čių ka­no­jų var­žy­bo­se H. Žus­tau­tas ten­ki­no­si si­dab­ro me­da­liu. H. Žus­tau­tas kar­tu su I. Do­vi­dovs­kiu, A. Gi­lia­se­vi­čiumi ir Ed­vi­nu Krut­ke­vi­čiumi užė­mė ant­rą vie­tą. Čem­pio­nais ta­po Po­vi­las Damb­raus­kas, Po­vi­las Do­mei­ka, Lu­kas Ja­nu­šai­tis ir Ry­tis Ro­mei­ka (37,52 sek.).

Pen­ki me­da­lių komp­lek­tai iš­da­ly­ti mo­te­rų var­žy­bo­se.

Vien­vie­čių ka­no­jų var­žy­bo­se Lie­tu­vos čem­pio­nės ti­tu­lą ap­gy­nė iš Šiau­lių ki­lu­si Rū­ta Da­gy­tė. Ant­rą vie­tą užė­mė šiau­lie­tė Gab­rie­lė Če­re­po­kai­tė, tre­čią – taip pat šiau­lie­tė Eve­li­na Se­ra­fi­nai­tė. Vien­vie­čių pri­zi­nin­kės G. Če­re­po­kai­tė ir E. Se­ra­fi­nai­tė iš­ko­vo­jo auk­są dvi­vie­čių var­žy­bo­se.

Vien­vie­čių bai­da­rių 200 m dis­tan­ci­jos nu­ga­lė­to­ja ta­po Gin­ta­rė Pa­li­šaus­kai­tė. Dvi­vie­čių bai­da­rių var­žy­bo­se G. Pa­li­šaus­kai­tė po­ro­je su Vik­to­ri­ja Pet­ra­vi­čiū­te užė­mė ant­rą vie­tą. Lie­tu­vės pra­lai­mė­jo vieš­nių iš Ru­si­jos due­tui. Ke­tur­vie­čių bai­da­rių nuo­to­ly­je ne­pra­len­kia­mos bu­vo Ie­va Vai­tie­kū­nai­tė, Aus­tė­ja Poš­ku­tė, Anas­ta­si­ja Kras­no­va ir Ala Gri­gor­je­va.

Čem­pio­na­te bu­vo ko­vo­ja­ma ne tik dėl Lie­tu­vos čem­pio­nų ti­tu­lų, bet ir dėl ke­lia­la­pio į rugp­jū­čio 22–26 die­no­mis Por­tu­ga­li­jo­je vyk­sian­tį pa­sau­lio čem­pio­na­tą. Ja­me star­tuos še­šios Lie­tu­vos įgu­los. Ti­kė­ti­na, kad Lie­tu­vai at­sto­vaus ir šiau­lie­čiai.

 

 

Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo čem­pio­na­te – įti­ki­na­mos fa­vo­ri­tų per­ga­lės.

 

„Šiau­lių kraš­to“ inf.


Šiaulių Atžalyno sporto mokyklos auklėtiniai Skuodo mero taurės baidarių ir kanojų irklavimo varžybose

2018-07-09


Š. m. liepos 7 dieną Šiauliečių Atžalyno sporto mokyklos baidarių ir irkluotojų „desantas“: 19 kanojininkų(-ių) ir 8 baidarininkai(-ės) rungtyniavo atvirose Skuodo miesto mero taurės varžybose.

Jose dalyvavo Klaipėdos, Šilutės, Plungės, Panevėžio, Skuodo miestų komandos. Varžybose sportininkai lenktyniavo 200 metrų distancijoje vienvietėmis ir baidarininkai dvivietėmis valtimis. Kaip jau tarsi įprasta šiauliečiai kanojininkai laimėjo didesnę dalį medalių iš devynių medalių šeši teko šiauliečiams baidarininkams iš devyniolikos medalių teko keturi. Visi priziniai rezultatai:

Skuodo miesto mero III taurės baidarių ir kanojų irklavimo varžybų prizininkai šiauliečiai, Atžalyno s.m. auklėtiniai:

Povilas Ramonas kanoja vienvietė, 200 m - 1 vieta

Vytas Povilaitis kanoja vienvietė 200 m - 2 vieta

Saulius Dikšas kanoja vienvietė 200 m - 3 vieta

Gabrielė Kavaliauskaitė kanoja vienvietė 200 m - 1 vieta

Neda Maciūtė kanoja vienvietė 200 m - 2 vieta

Neringa Norkutė kanoja vienvietė 200 m - 3 vieta

Kornelija Matinkutė baidarė vienvietė 200m -1 vieta

Deimondas Andriuška baidarė vienvietė 200 m - 3 vieta

Greta Januškaitė baidarė vienvietė 200 m - 3 vieta

Matas Šukys baidarė vienvietė 200 m - 3 vieta

 

 

Treneris Artūras Navickas

 

 Info: www.etaplius.ltŠiauliuose vyko Lietuvos mokinių baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas

2018-06-24Lietuvos mokinių baidarių ir kanojų irklavimo čempionato vykusio Talkšos ežere rezultatai buvo tokie:

Kanojos:

C-1 1000 Jauniai 2 vieta Tamašauskas Rokas 2000 Šiaulių 04:33.845 +0:06.950, 4 vieta Povilaitis Vytas 2001 Šiaulių 04:47.977 +0:21.082, 7 vieta Ramonas Povilas 2000 Šiaulių 05:17.846. (11)

C-1 1000 Jaunučiai 3 vieta Serafinas Ignas 2003 Šiaulių 05:06.742 +0:25.415, 8 vieta Bucius Ernestas 2002 Šiaulių 05:41.719 +1:00.392. (13)

C-1 1000 Berniukai 8 vieta Vanagas Enrikas 2005 Šiaulių 06:16.778.

C-2 1000 Jauniai 2 vieta Ramonas Povilas 2000 Šiaulių ir Obelienius Martynas 2001 Kauno 1 04:24.685 +0:04.391. (4)

C-2 1000 Jaunučiai 1 vieta Golovač Artūras 2003 Vilniaus ir Serafinas Ignas 2003 Šiaulių 04:24.580 (4).

C-2 1000 Berniukai 4 vieta Vanagas Enrikas 2005 Šiaulių ir Kirill Suchorukov 2005 Visagino 05:35.158 (7).

C-1 200 Jauniai 1 vieta Tamašauskas Rokas 2000 Šiaulių 00:47.060, 3 vieta Ramonas Povilas 2000 Šiaulių 00:48.880 +0:01.820, 7 vieta Povilaitis Vytas 2001 Šiaulių 00:50.960 +0:03.900. (14)

C-1 200 Jaunės 1 vieta Čerepokaitė Gabrielė 2001 Šiaulių 00:55.350, 2 vieta Serafinaitė Evelina 2000 Šiaulių 01:00.356 +0:05.006, 3 vieta Kavaliauskaitė Gabrielė 2003 Šiaulių 01:16.988 +0:21.638 4 vieta Norkute Neringa 2003 Šiaulių 01:25.479 (4).

C-1 200 Jaunučiai 3 vieta Serafinas Ignas 2003 Šiaulių 00:52.460 +0:02.800, 4 vieta Bucius Ernestas 2002 Šiaulių 00:54.800 +0:05.140, 9 vieta Saročka Martynas 2003 Šiaulių 01:06.240 +0:16.580 (13).

C-1 200 Berniukai 5 vieta Dikšas Saulius 2005 Šiaulių 01:00.740 +0:03.340, 8 vieta Vanagas Enrikas 2005 Šiaulių 01:03.520 +0:06.120. (21)

C-1 200 Mergaitės 1 vieta Maciūtė Neda 2005 Šiaulių 01:25.800, 2 vieta Markeviciūtė Marija 2004 Šiaulių 02:06.260 +0:40.460, 3 vieta Dapkutė Rusnė 2007 Šiaulių 02:12.340 +0:46.540, 4 vieta Tamutytė Gabrielė 2009 Šiaulių 03:09.160 +1:43.360, Baltrušaitytė Gabrielė 2006 Šiaulių DNF (5).

C-2 200 Jauniai 1 vieta Ramonas Povilas 2000 Šiaulių ir Obelienius Martynas 2001 Kauno 1 00:46.300, 3 vieta Povilaitis Vytas 2001 Šiaulių ir Andžius Steponas 2001 Panevėžio SG 00:48.580 +0:02.280 (5).

C-2 200 Jaunučiai 1 vieta Golovač Artūras 2003 Vilniaus ir Serafinas Ignas 2003 Šiaulių 00:46.220 (5).

C-2 200 Berniukai 2 vieta Skarulskis Mantas 2005 Plungės ir Dikšas Saulius 2005 Šiaulių 00:55.440 +0:01.580, Klimaitis Gabrielius 2006 Šiaulių ir Novikovas Edvinas 2006 Šiaulių nestartavo. (9)

C-2 200 MIX jaunučiai 1 vieta Maciūtė Neda 2005 Šiaulių ir Stefanovič Adas 2006 Elektrėnų 01:09.814, 2 vieta Baltrušaitytė Gabrielė 2006 Šiaulių ir Skarulskis Mantas 2005 Plungės 01:25.391 +0:15.577, 3 vieta Kybartas Lukas 2005 Elektrėnų ir Dapkutė Rusnė 2007 Šiaulių 01:29.005 +0:19.191, Tamutytė Gabrielė 2009 Šiaulių (išvirto) ir Dikšas Saulius 2005 Šiaulių DQ , Markeviciūtė Marija 2004 Šiaulių ir Vanagas Enrikas 2005 Šiaulių (išvirto).

Baidarės:

K-1 1000 Berniukai 4 vieta Andriuška Deimondas 2004 Šiaulių 04:55.668 +0:15.576.

K-1 500 Jaunutės 8 vieta Janušauskaitė Ereta 2003 Šiaulių 03:05.254 +0:59.754.

K-2 1000 Jauniai 1 vieta Mitkus Osvaldas 2000 Šiaulių sporto gimnazija ir Liukpetris Deividas 2000 Panevėžio 03:37.902.

K-2 1000 Jaunučiai 5 vieta Lekerauskas Tadas 2002 Šiaulių ir Miklaševičius Povilas 2002 Šiaulių 04:13.469 +0:12.344, 8 vieta Bartkus Tomas 2003 Šiaulių 173 Bratich Marco 2003 Šiaulių 04:21.894.

K-2 1000 Berniukai 5 vieta Rakšnys Nojus 2004 Šiaulių ir Andriuška Deimondas 2004 Šiaulių 04:43.150.

K-2 500 Jaunutės 3 vieta Janušauskaitė Ereta 2003 Šiaulių ir Veretinskairė Benita 2003 Panevėžio 02:43.851 +0:21.018 (3).

K-4 500 Jaunučiai 1 vieta Jurgutis Mantas 2002 Plungės, Lekerauskas Tadas 2002 Šiaulių, Miklaševičius Povilas 2002 Šiaulių ir Pranka Joris 2003 Panevėžio 01:43.567 (6).

K-2 500 Mergaitės 6 vieta Glemžaitė Kotryna 2005 Panevėžio 103 Martinkutė Kornelija 2005 Šiaulių 02:59.241 +0:39.229.

K-1 200 Jauniai 1 vieta Armandas Žumbys 2001 Šiaulių sporto gimnazija 00:40.240, vieta Petrauskas Julius 2000 Šiaulių sporto gimnazija 00:41.580 +0:01.340, 6 vieta Liaudinskas Tomas 2001 Šiaulių 00:42.020.

K-1 200 Jaunučiai 7 vieta Lekerauskas Tadas 2002 Šiaulių 00:47.320 +0:04.740.

K-1 200 Jaunutės 8 vieta Janušauskaitė Ereta 2003 Šiaulių 01:08.500 +0:21.200.

K-1 200 Berniukai 8 vieta Andriuška Deimondas 2004 Šiaulių 00:53.860 +0:05.760.

K-2 200 Jauniai 1 vieta Armandas Žumbys 2001 Šiaulių sporto gimnazija ir Veitas Jonas 2001 Klaipėdos 00:36.160, 2 vieta Mantas Jablonskis 2000 Skuodo ir Petrauskas Julius 2000 Šiaulių sporto gimnazija 00:37.420 +0:01.260, 3 vieta Liaudinskas Tomas 2001 Šiaulių ir Montvila Emilijus 2001 Panevėžio 00:38.540.

K-2 200 Jaunės 4 vieta Guobytė Emilija 2001 Šiaulių 101 Tamošiūnaitė Jogilė 2000 Šiaulių 01:06.320 +0:18.820 (4).

K-2 200 Jaunučiai 7 vieta Bartkus Tomas 2003 Šiaulių ir Šukys Matas 2003 Šiaulių 00:45.400 +0:04.560 8 vieta Lekerauskas Tadas 2002 Šiaulių ir Miklaševičius Povilas 2002 Šiaulių 00:45.540 +0:04.700.

K-2 200 Jaunutės 3 vieta Janušauskaitė Ereta 2003 Šiaulių ir Veretinskaitė Benita 2003 Panevėžio 01:02.857 +0:10.324 (3).

K-2 200 Berniukai 4 vieta Safronov Mark 2004 Kauno ir Andriuška Deimondas 2004 Šiaulių 00:50.080.

K-2 200 MIX jauniai 3 vieta Grigorjeva Ala 2000 Panevėžio SG ir Liaudinskas Tomas 2001 Šiaulių 00:39.859 +0:02.357, 7 vieta Petrauskas Julius 2000 Šiaulių sporto gimnazija ir Šalaševičiūtė Rūta 2001 Marijampolės.

K-2 200 MIX vaikai 8 vieta Andriuška Deimondas 2004 Šiaulių ir Navakaitė Monika 2004 Panevėžio 01:05.840 +0:13.460.

2018-06-24 Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo taurė-vasaros etapas , Šiauliai. Talkšos ežeras.

K-1 1000 Vyrai 8 vieta Bartkus Kęstutis 1983 Šiaulių +0:38.330

K-1 200 Vyrai 3 vieta Balsys Karolis 1993 Šiaulių 00:40.660 +0:01.440

K-2 200 Vyrai 2 vieta Balsys Karolis 1993 Šiaulių ir Čižas Tadas 1979 Šiaulių 00:35.280 +0:00.620.

Visi rezultatai iš http://rezultatai.bki.lt/

Kantriausiems skaitytojams artimiausios liepos mėnesio šiauliečių varžybos:

Birželio 28 - liepos 1 d. Europos jaunių ir jaunimo čempionatas Auronzo , Italija į šias varžybas jau išvyko būrys Sporto gimnazijos baidarininkų ir sporto mokyklos Atžalynas baidarininkė ir dvi kanojininkės.

Liepos 7 Skuodo mero taurės varžybos (kanojininkai-ės planuoja su romantiška nakvyne palapinėse)

Liepos 12 Marijampolės savivaldybės ir PČ Eg. Balčiūno taurės varžybos Marijampolė

Liepos 13-15 Lietuvos jaunučių žaidynės Šiauliai

Liepos 20-22 Atviras Lietuvos čempionatas Trakai

Liepos 26-28 Pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatas Plovdivas, Bulgarija

Liepos 29 Žvejo dienos regata, Atviras Klaipėdos miesto jaunių, jaunučių ir vaikų čempionatas Klaipėda. (kanojininkai-ės planuoja su romantiška nakvyne palapinėse šalia Meridiano).

Info: www.etaplius.lt

 
Šiaulių baidarių ir kanojų irkluotojų medalių „lietus“ — ilgų ir sunkių treniruočių rezultatas

2018-05-28

Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionate įvairiose rungtyse Šiaulių baidarių ir kanojų irkluotojų medalių „lietus“ ilgų ir sunkių treniruočių rezultatas.

 
Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionate įvairiose rungtyse Šiaulių baidarių ir kanojų irkluotojų medalių „lietus“ ilgų ir sunkių treniruočių rezultatas: 40 medalių sm Atžalynas (32 medaliai kanojininkų-ių ir 8 medaliai baidarininkų-ių iš jų 3 baidarininkės nugalėtojos ir 17 kanojininkų-ių). Sporto gimnazijos baidarininkų sąskaitoje 33 medaliai (net 23 nugalėtojų ir 10 prizinių vietų). Po vieną ir kelias pirmas ir prizines vietas pelnė kanojininkai-ės: Gabrielė Čerepokaitė, Evelina Serafinaitė, Vytas Povilaitis, Ernestas Bucius, Povilas Ramonas, Rokas Tamašauskas, baidarininkai-ė Ieva Vaitiekūnaitė, Tomas Jurkevičius, Armandas Žumbys, Emilis Buivydas, Osvaldas Mitkus, Karolis Eidėjus, Julius Petrauskas, prizines baidarininkas Tomas Liaudinskas ir kanojininkės Gabrielė Kavaliauskaitė, Neringa Norkutė, Neda Maciūtė, Marija Markevičiūtė. Šios varžybos pasižymėjo atranka į Europos jaunių ir jaunimo čempionatą, tradiciškai jose vyksta beveik visos galimos baidarių ir kanojų sprinto rungtys, sportininkams nėra rungčių apribojimų, todėl jos tęsiasi net 3 dienas.

www.etaplius.lt


Irk­luo­to­jai ne­nu­vy­lė

2018 m. gegužės 19 d.

Tra­kuo­se vy­ku­sio­se pa­va­sa­rio eta­po Lie­tu­vos tau­rės bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo var­žy­bo­se per­ga­lė­mis ir pri­zi­nė­mis vie­to­mis pra­džiu­gi­no Šiau­lių „At­ža­ly­no“ spor­to mo­kyk­los ka­no­ji­nin­kai ir ka­no­ji­nin­kės. Sep­ty­ni ka­no­ji­nin­kų me­da­liai – pen­kio­se rung­ty­se. Bai­da­ri­nin­kai grį­žo su 4 me­da­liais.

Mer­gai­tės ka­no­ji­nin­kės var­žė­si suau­gu­sių­jų gru­pė­je, no­rė­da­mos pa­si­var­žy­ti su Kau­ne be­si­mo­kan­čia šiau­lie­te Rū­ta Da­gy­te, ta­čiau ši prieš pat var­žy­bas iš­si­na­ri­no ran­ką.

Var­žy­bo­se re­zul­ta­tais džiu­gi­no šiau­lie­tis Os­val­das Mur­za, ku­ris taip pat stu­di­juo­ja Kau­ne. Dau­giau nei ket­ve­rius me­tus ko­man­di­nė­je dvi­vie­tė­je val­ty­je Os­val­das rung­ty­niau­ja su po­ri­nin­ku iš Vi­sa­gi­no Jev­ge­ni­ju­mi Ku­ra­čio­nok. Per­nai jie olim­pi­nę 1 000 m dis­tan­ci­ją irk­la­vo taip grei­tai, kaip iki šiol nie­kas Lie­tu­vo­je.

Vil­nie­čiai su­bū­rė ti­tu­luo­tą ir stip­rią dvi­vie­tę, ku­rio­je Hen­ri­kas Žus­tau­tas ir Il­ja Do­vi­dovs­kij, ti­kė­da­mie­si šie­met ap­lenk­ti fa­vo­ri­tus, ta­čiau ne­pa­vy­ko. Os­val­do ir Jev­ge­ni­jaus dvi­vie­tė ir 1 000, tiek 200 met­rų dis­tan­ci­jo­se bu­vo ne­pra­len­kia­ma.

Jau­nių ka­no­ji­nin­kų var­žy­bo­se vien­vie­tė­mis iš šiau­lie­čių ge­riau­siai se­kė­si Gab­rie­lei Če­re­po­kai­tei, ku­ri ta­po nu­ga­lė­to­ja 200 ir 500 met­rų dis­tan­ci­jo­se. Ant­ra šio­se rung­ty­se bu­vo Eve­li­na Se­ra­fi­nai­tė. Tarp vai­ki­nų 200 met­rų rung­ty­je nu­ga­lė­to­ju ta­po Ro­kas Ta­ma­šaus­kas. 1 000 m dis­tan­ci­jo­je ant­rą­ją vie­tą pel­nė Ar­tur Ga­la­vač, tre­čią­ją – Vy­tas Po­vi­lai­tis. Dvi­vie­tė, irk­luo­ja­ma Ig­no Se­ra­fi­no ir A. Ga­la­vač, taip pat pel­nė tre­čią­ją vie­tą.

Ka­no­ji­nin­kus var­žy­boms ruo­šė P. Kai­rys ir A. Na­vic­kas.

Bai­da­ri­nin­kė Ie­va Vai­tie­kū­nai­tė kar­tu su pa­ne­vė­žie­te Anas­ta­si­ja Kras­no­va dvi­vie­te bu­vo ne­pra­len­kia­mos 500 m rung­ty­je, pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo ir pa­ne­vė­žie­čių bei šiau­lie­tės Ie­vos irk­luo­ja­ma ke­tur­vie­tė to­kio pat il­gio dis­tan­ci­jo­je. Ant­rą­ją vie­tą Ie­va pel­nė irk­luo­da­ma vien­vie­tę 200 m rung­ty­je.

Su dviem ap­do­va­no­ji­mais grį­žo To­mas Liau­dins­kas. Dvi­vie­te kar­tu su pa­ne­vė­žie­čiu Emi­liu Mont­vi­la 200 m nuo­to­ly­je To­mas iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą. Taip pat ant­ro­ji vie­ta 500 m rung­ty­je ati­te­ko ke­tur­vie­tei, ku­rią To­mas irk­la­vo kar­tu su klai­pė­die­čiu ir pa­ne­vė­žie­čiais. Šio­je rung­ty­je ne­pra­len­kia­mi bu­vo Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos irk­luo­to­jai Ar­man­das Žum­bys, Ka­ro­lis Ei­dė­jus, Os­val­das Mit­kus ir Ju­lius Pet­kus.

„At­ža­ly­no“ bai­da­ri­nin­kus var­žy­boms ruo­šė R. Ber­no­tas ir A. Lan­kas.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

 

Lietuvos baidarių ir kanojų taurė


Šį savaitgalį (2018-05-12/13)Trakuose vyko pavasario etapo Lietuvos baidarių ir kanojų taurės varžybos. Malonu, kad Šiaulių “Atžalyno” sporto mokyklos kanojininkai ir kanojininkės “nepasišiukšlino” ir vėl irklavimo sporto gerbėjus pradžiugino pergalėmis ir užimtomis prizinėmis vietomis, Sekmadienį vakare grįžę sportininkai parsivežė į Šiaulius 7 medalius iškovotus 5 įvairiose rungtyse. Kanojininkams suaugusiųjų ir jaunių rungčių varžybose rungčių buvo tik 10, taigi rezultatas tikrai neprastas. Mergaitės kanojinikės konkuravo suaugusiųjų rungtyje, norėdamos pasivaržyti su besimokančia Kaune šiauliete Rūta Dagyte, tačiau ši prieš pat varžybas išsinarino ranką, taigį mergaitės neteko pagrindinės priešinikės su kuria troško pakovoti, Galėtume pasidžiaugti ir Osvaldo Murzos svariais pasiekimais, kuris kartu su Rūta mokosi Kaune. Daugiau nei keturis metus komandinėje dvivietėje valtyje Osvaldas rungtyniauja su porininku iš Visagino Jevgenij Kuračionok. Pernai jie Olimpinę 1000 m distanciją irklavo taip greitai, kaip iki šiol niekas Lietuvoje neirklavo, nežiūrint to Vilniečiai subūrė tituluotą ir stiprią dvivietę, kurioje Henrikas Žūstautas ir Ilja Dovidovskij tikėjosi šiemet aplenkti favoritus. Nepavyko. Osvaldo ir Jevgenijaus dvivietė tiek 1000, tiek 200 metrų distancijose šiemet  buvo nepralenkiami. Jei įskaityti dar šias rungtis, kurių pergalės mums nepriklauso, kaip buvusio šiauliečio, tai iš 10 liktų tik trys rungtis, kuriose nebuvo šiauliečių prizininkų. Na, o kol suaugs mūsų jaunoji kanojininkų (luotininkų) karta labai džiaugiamės jaunių pasiekimais:
Šiauliečiai-tės kanojininkai-ės prizininkai-ės, nugalėtojai-os:) 
Kanoja jauniai 2000 - 2003 gim.
Gabrielė Čerepokaitė (C-1, 500) - 1 vieta 
Evelina Serafinaitė (C-1, 500) - 2 vieta 
Gabrielė Čerepokaitė (C-1, 200) - 1 vieta 
Evelina Serafinaitė (C-1, 200) - 2 vieta 
Vytas Povilaitis (C-1, 1000) - 3 vieta 
Rokas Tamašauskas (C-1, 200) - 1 vieta
Ignas Serafinas (C-2, 200) - 3 vieta

Baidarininkai taip pat iškovojo  medalių, tačiau išskyrus Ievą Vaitiekūnaitę, kuri dviviete irketurviete baidarėmis 500 m iškovojo du aukso medalius ir deja, nusileido 200 m rungtyje vienviete Elektrėniškei ir liko antra, negaliu rašyti apie juos plačiau galėtų pakomentuoti treneriai Antanas Lankas 869820056 ir  Sporto gimnazijos treneris Tadas Čižas 868340224.

Rezultatai bki.lt    http://varzybos.bki.lt/rezultatai


Pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo čempionate startuos devynios lietuvių įgulos

 

2017-08-22

 

 

Rugpjūčio 24-27 dienomis Čekijoje vyksiančiame pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo čempionate Lietuvai atstovaus devynios įgulos, iš viso keturiolika irkluotojų.

200 m distancijoje vienviečių varžybose startuos baidarininkas Artūras Seja, kanojininkai Henrikas Žustautas ir Rūta Dagytė, dviviečių varžybose dalyvaus baidarininkai Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas bei kanojininkai Vytautas Prunskas ir Artūras Giliasevičius.
500 m nuotolyje startuos keturvietė baidarė - A. Lankas, E. Ramanauskas bei Mindaugas ir Simonas Maldoniai.
1000 m varžybose kovos kanojininkas Vadimas Korobovas, dvivietę baidarę irkluojantys Ričardas Nekriošius ir Andrėjus Olijnikas bei dvivietę kanoją - Osvaldas Murza ir Jevgenijus Kuračionokas.
„Keliame tikslą iškovoti medalius. Visą sezoną įspūdingą sportinę formą demonstruoja H. Žustautas, kanojininkas laimėjo Europos čempionatą, pasaulio taurės varžybų etapą bei pasaulio ir Europos jaunimo čempionatus, todėl yra pajėgus laimėti medalį ir pasaulio čempionate. Medalių laukiame ir iš patyrusių dvivietės baidarininkų R. Nekriošiaus ir R. Olijniko, kurie nuolat patenka į pasaulio bei Europos čempionatų finalus, o Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse užėmė aukštą penktąją vietą. Olimpiniai prizininkai A. Lankas ir E. Ramanauskas šį sezoną persėdo į keturvietę baidarę, nes dvivietė tapo ne olimpine rungtimi, tačiau meistriškumas ir tarpusavio supratimas liko, todėl irgi tikimės aukštų vietų“, - sakė Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos generalinis sekretorius Romas Petrukanecas.
Gausiausią delegaciją pasaulio čempionate turės Rusija, jai atstovaus 49 sportininkai. Vengrijos rinktinėje - 42 irkluotojai, Lenkijos - 37, Vokietijos - 36, Ispanijos ir Ukrainos - po 35, Čekijos - 33. Baltarusija į pasaulio čempionatą atsiuntė 31 atstovą, Latvija - 11, Estija - penkis.
Iš viso pasaulio čempionate varžysis 850 baidarininkų ir kanojininkų iš 65 valstybių. 

 

 

„Etaplius“ infoŠeštadienio Lietuvos vaikų ir jaunučių baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas Šiauliuose

 2017-08-06

 

  

2017 Lietuvos vaikų ir jaunučių baidarių ir kanojų irklavimo čempionate Šiauliuose Talkšos ežere tradiciškai susirinko 231 patys geriausi 10-16 metų Lietuvos jaunieji irkluotojai iš Lietuvos miestų: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Plungės, Skuodo, Šilutės, Zarasų, Trakų, Visagino ir Šiaulių miestų.

Sportininkai varžėsi dviejuose nuotoliuose 200 m vienvietėmis ryte ir 500 m po pietų dvivietėmis baidarėmis ir kanojomis. Šiauliečius atstovavo 34 sportininkai 20 kanojininkų ir 14 baidarininkų.

Nelepino sportininkų oras - labai stiprus besikeičiančios krypties vėjas vertė, sukiojo ir kitaip trukdė sportininkams sėkmingai pasiekti finišą. Pergales iškovojo tik daugiau ir labiau patytrę, užsigrūdinę sportininkai.

Nugalėtojų medaliais įvairiose rungtyse pasipuošė kanojininkai: Ignas Serafinas ir Gabrielė Čerepokaitė (po du pirmos vietos medalius), Rusnė Dapkutė, Vytas Povilaitis ir Ernestas Bucius (po vieną pirmos ir vieną trečios vietos), Gabrielė Kavaliauskaitė ( du antros vietos medalius) ir Neringa Norkutė (po vieną antros ir trečios vietos) Aleksandra Juodpalytė (du trečios), Neda Maciutė ( vieną trečios), Martynas Saročka (vieną trečios), baidarininkas prizininkas tik vienas- Tomas Liuadinskas tapo čempionu dvivietėje baidarėje su panevėžiečiu 500 m distancijoje.

Kanojų varžybose vis dar trūksta ir tuo pačiu smagu, kad mergaičių kanojos irklavimo rungtys, nors dar nelabai gausiai, tačiau jau vyksta ir turi pakankamai konkurencijos, o šiose varžybose net keliose amžiaus grupėse. Gaila dar šito negalime pasakyti apie para kanojos ar baidarės sportininkus. Vienas para kanojininkas atvykstantis beveik kasdien net iš Pakruojo rajono Justinas Kaziulis (cerebralinis kojų paralyžius) tiesiog kol kas neturi su kuo varžytis.

Panaši situacija buvo su mergaičių kanoja prieš 6-7 metus, o nuo šių metų mergaičių 200 m vienviete ir 500m dviviete jau Olimpinės rungtys Tokijuje didelė tikimybė, kad nuėję nelengvą kelią, būtent šiaulietės ten ir pateks. Todėl visi šie sportininkai, kasdien, ypač laukiami Šiaulių irklavimo bazėje žvyro 34.

Sekančią savaitę šeštadienį ir sekmadienį Šiauliuose vyks Lietuvos jaunių žaidynės. 1999-2002 gimimo sportininkai išsiaiškins kas stipresni, kuris miestas daugiau laimės ir surinks daugiau taškų. dalis 2001-2002 m gimimo sportininkų dalyvauja abiejuose minėtose varžybose, todėl didelė dalis pasiliko Šiauliuose stovyklauti, jie tarsi pakeitė praeitą savaitę stovyklavusius suaugusiųjų ir jaunimo rinktinės narius tarp kurių besimokantys Kaune kanojininkai Osvaldas Murza ir Rūta Dagytė. Na o kol kas pasimėgaukime vaikų čempionato rezultatais, jie, ypač kanojininkų (-ių) - puikūs:

2017 Lietuvos vaikų ir jaunučių baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas. Rugpjūčio 05, 2017 ( Šiauliai) nugalėtojai, prizininkai ir finalininkai (devintuke):

Kanoja vienvietė mergaitės 2001-2002, 200:

1 vieta Čerepokaitė Gabrielė 2001 Šiaulių 00:55.022, 2 vieta Kavaliauskaitė Gabrielė 2003 Šiaulių 01:15.044 +0:20.022 3 vieta Norkute Neringa 2003 Šiaulių 01:15.078 +0:20.056.

Kanoja vienvietė mergaitės 2003-2006, 200 m:

2 vieta Dapkutė Rusnė 2006 Šiaulių 02:38.069 +1:36.989, 3 vieta Juodpalytė Aleksandra 2006 Šiaulių 03:35.076.

Kanoja vienvietė berniukai 2001, 200 m:

3 vieta Povilaitis Vytas 2001 Šiaulių 00:48.035.

Kanoja vienvietė berniukai 2002 200 m:

3 vieta Bucius Ernestas 2002 Šiaulių 00:56.862, 8 vieta Daukšas Adomas 2002 Šiaulių 01:08.639 +0:18.327.

Kanoja vienvietė berniukai 2003, 200 m:

1 vieta Serafinas Ignas 2003 Šiaulių 00:55.050, 3 vieta Saročka Martynas 2003 Šiaulių 01:10.042 +0:14.992.

Kanoja vienvietė berniukai 2004-2006

5 vieta Dikšas Saulius 2005 Šiaulių 01:00.512.

Dvivietės kanojos berniukai 2001-2002, 500 m:

1 vieta Bucius Ernestas 2002 Šiaulių ir Povilaitis Vytas 2001 Šiaulių 02:04.797, 6 vieta Daukšas Adomas 2002 Šiaulių ir Daukšas Benas 2002 Šiaulių 03:04.112 +0:59.315, 7 vieta Šavelskas Nojus 2002 Šiaulių ir Šavelskas Rojus 2002 Šiaulių 03:50.515 +1:45.718.

Dvivietės kanojos berniukai 2003-2006, 500 m:

1 vieta Serafinas Ignas 2003 Šiaulių ir Golovač Artūras 2003 Elektrėnų 02:16.089, 4 vieta Skarulskis Mantas 2005 Plungės ir Dikšas Saulius 2005 Šiaulių 02:50.318 +0:34.229,

Dvivietės kanojos mergaitės 2001-2006, 500 m:

1 vieta Čerepokaitė Gabrielė 2001 Šiaulių ir Dapkute Rusnė 2005 Šiaulių 02:48.041, 2 vieta Kavaliauskaitė Gabrielė 2003 Šiaulių ir Norkute Neringa 2003 Šiaulių 02:51.557 +0:03.516, 3 vieta Juodpalytė Aleksandra2006 Šiaulių ir Maciūtė Neda 2005 Šiaulių 04:09.793 +1:21.752.

Baidarė vienvietė berniukai 2001 200 m:

4 vieta Liaudinskas Tomas 2001 Šiaulių 00:41.090, 7 vieta Katkus Martynas 2001 Šiaulių 00:45.036 +0:04.958

Baidarė vienvietė berniukai 2002 200 m:

6 vieta Miklaševičius Povilas 2002 Šiaulių 00:47.002

Baidarė vienvietė berniukai 2004-2006 200 m:

7 vieta Andriuška Deimondas 2004 Šiaulių 00:56.084

Dvivietės baidarės 2001-2002, 500 m:

1 vieta Montvila Emilis 2001 Panevėžio ir Liaudinskas Tomas 2001 Šiaulių 01:40.350, 6 vieta Miklaševičius Povilas 2002 Šiaulių ir Lekerauskas Tadas 2002 Šiaulių 02:04.286 +0:23.936, 7 vieta Katkus Martynas 2001 Šiaulių ir Žebrys Gvidas 2002 Panevėžio 02:17.043 +0:36.693

 Info „Etaplius"Šiauliečiai - Lietuvos baidarių ir kanojų čempionate

2017-07-24

Šiauliečių rezultatai baidarių ir kanojų čempionate - tikrai neblogi. Deja, šį kartą Splius keturvietė kanoja nelaimėjo 1 vietos, liko antra (2 vieta Papinigis Joris 2000 Panevėžio SG, Tamašauskas Rokas 2000 Šiaulių, Serafinas Lukas 1999 Šiaulių, Povilaitis Vytas 2001 Šiaulių) ,ir trečia (3 vieta Ramonas Povilas 2000 Šiaulių, Serafinas Lukas 1999 Šiaulių, Povilaitis Vytas 2001 Šiaulių, Bucius Ernestas 2002 Šiaulių).

2017 m. liepos 21/23 Lietuvos čempionatas. Trakai (čempionai, prizininkai, finalininkai):

Baidarė vienvietė 500m Vyrai 2 vieta Ramanauskas Edvinas (1985 Šiaulių 01:42.480 +0:02.140), 4 vieta Lankas Aurimas (1985 Šiaulių 01:42.806 +0:02.466), 8 vieta Čižas Tadas (1979 Šiaulių 01:49.130 +0:08.790).

Baidarė vienvietė 200m Vyrai 3 vieta Lankas Aurimas (1985 Šiaulių 00:36.220 +0:00.400), 4 vieta Ramanauskas Edvinas 1(985 Šiaulių 00:36.320).

Baidarė dvivietė 500m 1 vieta Jurkevičius Tomas (1999 Šiaulių sporto gimnazija ir Mitkus Osvaldas 2000 Šiaulių sporto gimnazija 01:38.660), 5 vieta Armandas Žumbys (2001 Šiaulių sporto gimnazija 122 Veitas Jonas 2001 Klaipėdos 01:43.820 +0:05.160).

Baidarė dvivietė 1000m 2 vieta Buivdas Emilis (1997 Šiaulių ir Sutkus Elvis 1993 Kauno 1 03:20.733), 5 vieta Jurkevičius Tomas (1999 Šiaulių sporto gimnazija ir Mitkus Osvaldas 2000 Šiaulių sporto gimnazija 03:27.773 +0:10.775).

Baidarė dvivietė 200m 3 vieta Sutkus Elvis (1993 Kauno ir Buivdas Emilis 1997 Šiaulių 00:35.540 +0:01.340), 6 vieta Eidėjus Karolis (2000 Šiaulių sporto gimnazija ir Petrauskas Julius 2000 Šiaulių sporto gimnazija 00:37.060 +0:02.860).

Baidarė keturvietė 500m 1 vieta Maldonis Mindaugas 1991 Vilniaus, Maldonis Simonas 1993 Vilniaus, Lankas Aurimas 1985 Šiaulių ir Ramanauskas Edvinas 1985 Šiaulių 01:25.687, 4 vieta Eidėjus Karolis 2000 Šiaulių sporto gimnazija, Buivdas Emilis 1997 Šiaulių, Petkus Justinas 1999 Šiaulių sporto gimnazija ir Petrauskas Julius 2000 Šiaulių sporto gimnazija 01:30.014 +0:04.327 (8 įgulos).

Baidarė keturvietė 1000 m 2 vieta Mantas Jablonskis 2000 Skuodo, Čaplinskij Jaroslav 1994 Vilniaus, Petrauskas Julius 2000 Šiaulių sporto gimnazija, Ragauskas Jonas 1976 Asociacija Visagino IK 03:08.060, 4 vieta Bružas Karolis 1999 Panevėžio, Liukpetris Deividas 2000 Panevėžio, Mitkus Osvaldas 2000 Šiaulių sporto gimnazija, Srivkinas Tomas 1999 Panevėžio SG 03:11.360 +0:05.960 (8 įgulos).

Baidarė keturvietė 200m 1 vieta Eidėjus Karolis 2000 Šiaulių sporto gimnazija, Jurkevičius Tomas 1999 Šiaulių sporto gimnazija, Buivdas Emilis 1997 Šiaulių ir Petrauskas Julius 2000 Šiaulių sporto gimnazija 00:33.540 2 vieta Kavieckis Tomas 1983 Šiaulių, Bartkus Kęstutis 1983 Šiaulių, Lankas Aurimas 1985 Šiaulių, Ramanauskas Edvinas 1985 Šiaulių 00:33.560 +0:00.020 (9 įgulos).

Baidarė vienvietė 500m Moterys 1 vieta Vaitiekūnaitė Ieva 2000 Šiaulių 02:03.860 (15 sportininkių).

Baidarė vienvietė 200m Moterys 1 vieta Vaitiekūnaitė Ieva 2000 Šiaulių 00:45.100 (22 sportininkės).

Baidarė dvivietė 500m Moterys 2 vieta Krasnova Anastasija 2000 Panevėžio SG ir Vaitiekūnaitė Ieva 2000 Šiaulių 01:57.440 +0:00.780 ( 12 įgulų)

Kanoja vienvietė 500m Vyrai 1 vieta Murza Osvaldas 1995 Kauno 1 01:59.232, 8 vieta Ramonas Povilas 2000 Šiaulių 02:23.977 +0:24.745 ( 9 sportininkai).

Kanoja vienvietė 500m Vyrai 4 vieta Murza Osvaldas 1995 Kauno 1 00:43.200 +0:03.340 8 vieta Ramonas Povilas 2000 Šiaulių 00:52.800 +0:12.940 ( 9 sportininkai).

Kanoja dvivietė 500m Vyrai 1 vieta Kuracionok Jevgenij 1994 Vilnius-Visaginas ir Murza Osvaldas 1995 Kauno 1 01:45.748, 3 vieta Tamašauskas Rokas 2000 Šiaulių ir Papinigis Joris 2000 Panevėžio SG 01:54.752, - diskvalifikuoti Povilaitis Vytas 2001 Šiaulių ir Serafinas Lukas 1999 Šiaulių (8 įgulos).

Kanoja dvivietė 1000m Vyrai 1 vieta Murza Osvaldas 1995 Kauno 1 ir ŽUSTAUTAS HENRIKAS 1991 Vilniaus 03:41.904, 4 vieta Povilaitis Vytas 2001 Šiaulių ir Serafinas Lukas 1999 Šiaulių 04:13.329 +0:31.425, - diskv.Tamašauskas Rokas 2000 Šiaulių 6 Papinigis Joris 2000 Panevėžio SG DQ (9 įgulos).

Kanoja dvivietė 200m Vyrai 1 vieta Kuracionok Jevgenij 1994 Vilnius-Visaginas ir Murza Osvaldas 1995 Kauno 1 00:40.420, 4 vieta Tamašauskas Rokas 2000 Šiaulių ir Papinigis Joris 2000 Panevėžio SG 00:44.760 +0:04.340, 6 vieta Povilaitis Vytas 2001 Šiaulių ir Serafinas Lukas 1999 Šiaulių 00:51.200 +0:10.780 , - 7 52 Serafinas Ignas 2003 Šiaulių ir Golovač Artūras 2003 Elektrėnų DQ diskvalifikuoti (9 įgulos).

Kanoja keturvietė 500m Vyrai 1 vieta Verba Augustas 2000 Vilniaus, Kuracionok Jevgenij 1994 Vilnius-Visaginas, Murza Osvaldas 1995 Kauno, Romeika Rytis 1998 Kauno 1 01:48.894, 2 vieta Papinigis Joris 2000 Panevėžio SG, Tamašauskas Rokas 2000 Šiaulių, Serafinas Lukas 1999 Šiaulių, Povilaitis Vytas 2001 Šiaulių 01:51.768 +0:02.874, 4 vieta Golovač Artūras 2003 Elektrėnų, Bucius Ernestas 2002 Šiaulių, Ramonas Povilas 2000 Šiaulių ir Andžius Steponas 2001 Panevėžio SG 02:04.717 (6 įgulos).

Kanoja keturvietė 1000m Vyrai 1 vieta Dambrauskas Povilas 1998 Kauno 1, Murza Osvaldas 1995 Kauno 1, Jančiukovičius Andrius 1997 Visagino ir Tamašauskas Rokas 2000 Šiaulių 03:35.880, 3 vieta Ramonas Povilas 2000 Šiaulių, Serafinas Lukas 1999 Šiaulių, Povilaitis Vytas 2001 Šiaulių, Bucius Ernestas 2002 Šiaulių 03:57.482 +0:21.602, (7 įgulos).

Kanoja keturvietė 200m Vyrai 2 vieta Murza Osvaldas 1995 Kauno 1 00:41.140, 3 vieta Bucius Ernestas 2002 Šiaulių, Povilaitis Vytas 2001 Šiaulių, Ramonas Povilas 2000 Šiaulių ir Serafinas Lukas 1999 Šiaulių 00:43.920 +0:05.220 (7 įgulos).

Kanoja vienvietė 500m Moterys 1 vieta Čerepokaitė Gabrielė 2001 Šiaulių 02:25.426, 2 vieta Serafinaitė Evelina 2000 Šiaulių 02:30.734 +0:05.308 – 4 diskv. Norkute Neringa 2003 Šiaulių ir Kavaliauskaitė Gabrielė 2003 Šiaulių. (4 sportininkės).

Kanoja vienvietė 200m Moterys 1 vieta Rūta Dagytė 1995 Kauno 1 00:52.980 2 vieta Jermakova Jelizaveta 1999 Visagino 00:56.800 +0:03.820 3 vieta Serafinaitė Evelina 2000 Šiaulių 00:58.100 +0:05.120. (5 sportininkės).

Kanoja dvivietė 200m Moterys 1 vieta Jermakova Jelizaveta 1999 Visagino ir Rūta Dagytė 1995 Kauno 1 00:51.260, 2 vieta Kavaliauskaitė Gabrielė 2003 Šiaulių ir Norkute Neringa 2003 Šiaulių 01:17.320 +0:26.060 - Maciūtė Neda 2005 Šiaulių ir Serafinaitė Evelina 2000 Šiaulių diskvalifikuotos (3 įgulos).

Info:  www.etaplius.lt

 


Lietuvos baidarininkai ir kanojininkai Europos jaunimo olimpiniame festivalyje

2017-07-24

Šį šeštadienį į Vengrijos miestą Gyor dalyvauti Europos Jaunimo Olimpiniame festivalyje (EJOF) išvyksta Lietuvos BKI irklavimo rinktinė: baidarininkai Jonas Veitas, Armandas Žumbys (Šiaulių sporto gimnazija), kanojininkas Dominykas Pažėra, kanojininkė Garbrielė Čerepokaitė (Šiaulių Sporto mokykla Atžalynas) ir baidarininkės Gabrielė Mažeikaitė ir Austėja Bložytė ir du treneriai Tadas Čižas (Šiaulių sporto gimnazija), Kęstutis Janušauskas.

Prieš išvykdami į varžybas sportininkai dar spėjo iškovoti medalius šiandien Trakuose prasidėjusiame Lietuvos čempionate: Gabrielė Č. kanoja vienviete 500 metrų nuotolyje tapo čempione, Dominykas vienviete kanoja 500 metrų nuotolyje buvo antras, Gabrielė baidare keturviete irgi iškovojo sidabro medalį.

Gyore mūsų jaunieji irkluotojai varžysis 500 ir 200 metrų nuotoliuose.

Gabrielė ČerepokaitėInfo:  www.etaplius.ltSavaitgalį -Lietuvos mokinių baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas Talkšos ežere

 

2017-06-08

 

Šį šeštadienį ir sekmadienį Talkšos ežere, irklavimo bazėje vyks Lietuvos mokinių baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas. Šios varžybos labai svarbios jauniesiems sportininkams ir, galbūt, būsimiems olimpiečiams, dar ir dėl to, kad čia vyks atrankos į Europos jaunimo olimpinį festivalį, Baltijos jūros šalių žaidynes, tarptautines Olimpinių vilčių varžybas.

Per metus mokinių amžiaus varžybas organizuoja Lietuvos neformaliojo švietimo centras kartu su Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija Šiauliuose:

2017 06 10-11 Lietuvos mokinių čempionatą

2017 08 05 Lietuvos jaunučių ir vaikų čempionatą

2017 09 23-24 Lietuvos mokinių pirmenybes

Paprastai varžybose dalyvauja apie 300 sportininkų iš įvairių Lietuvos miestų. Šiuo metu prisiregistravę dar tik 12 komandų iš įvairių Lietuvos miestų.

Šiose varžybose sportininkai išsidalins 48 komplektus medalių įvairiose rungtyse suskirstytose pagal amžių, lytį, valčių klasę ir nuotolį. Smalsu, kiek medalių liks Šiauliuose. Nors registracija baigsis trečiadienį 21 val. Šiaulių komanda jau registravo 37 irkluotojus (24 kanojininkus ir 13 baidarininkų) plius varžybose dalyvaus apie 6-7 Šiaulių sporto gimnazijos baidarininkai. Šios varžybos sutraukia ir stebinčius sirgalius dažniausiai tėvelius. Sirgalių mėgstamiausi yra finaliniai plaukimai, kurie vyksta po pietų, šeštadienį 1000 m berniukams ir 500 m mergaitėms finalinės rungtys dažniausiai prasideda nuo 15 val. ir tęsiasi iki 18 val. sekmadienį žiūrimiausios 200 m sprinto finalinės rungtys nuo 14 val. Beje, Šiauliuose prieš kelis metus sugalvotos ir pradėtos vykdyti mišrių įgulų (berniukas ir mergaitė) varžybos vyks ir šiose varžybose rungtyniaus aukščiausią vietą užėmęs berniukas su žemiausia vietą užėmusia mergaite, antrą su antra nuo galo ir t.t. Gali būti ne daugiau 9 įgulų, taip jėgos maksimaliai susilygins, bus labai įdomus netradicinis plaukimas.

Šiauliuose irklavimo sporto šaka kultivuojama jau 63 sezoną kviečiame ne tik pažiūrėti varžybų, tačiau ir sportuoti irklavimo sporto šakas "Atžalyno" sporto mokykloje. Tai puikus ir naudingas vaikų užimtumas visus metus. Šiltuoju metų laiku iki 11 treniruočių per savaitę (kaip dienos stovykla), šaltuoju 6 savaitinės treniruotės, sportininkams atostogų beveik nebūna. Bemaž kas antrą savaitę savaitgaliais vyksta įvairiausios varžybos Lietuvoje ir užsienyje.

 

Info „Etaplius“
Lietuvos čempionate šiauliečius lydėjo sėkmė

 

2017 m. gegužės 31 d.

 

Sa­vait­ga­lį Tra­kuo­se vy­ko Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo jau­nių ir jau­ni­mo čem­pio­na­tas, iš ku­rio šiau­lie­čiai jau­niai (1999–2003 me­tų gi­mi­mo) par­ve­žė ne­ma­žai me­da­lių.

Net ke­tu­ris pir­mo­sios vie­tos me­da­lius iš­ko­vo­jo spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­nė bai­da­ri­nin­kė Ie­va Vai­tie­kū­nai­tė. Ver­tin­giau­sias iš jų – iš­ko­vo­tas irk­luo­jant vien­vie­tę bai­da­rę 200 met­rų, tai šiau­lie­tei už­tik­ri­no ke­lia­la­pį į Eu­ro­pos čem­pio­na­tą, ku­ris vyks Belg­ra­de, Ser­bi­jo­je, bir­že­lio 22–25 die­no­mis.

Ti­kė­ti­na, kad į Belg­ra­dą vyks ir šiau­lie­tės ka­no­ji­nin­kės Gab­rie­lė Če­re­po­kai­tė ir Eve­li­na Se­ra­fi­nai­tė. Eu­ro­pos čem­pio­na­te mer­gai­tės rung­ty­niaus dvi­vie­te ka­no­ja 500 ir 200 met­rų rung­ty­se, o Gab­rie­lė dar ir 500 met­rų rung­ty­je vien­vie­te. Šiau­lie­tės ap­mau­džiai nu­si­lei­do 200 rung­ty­je vien­vie­tė­mis, pra­leis­da­mos į prie­kį vi­sa­gi­nie­tę Je­li­za­ve­tą Jer­ma­ko­vą (Gab­rie­lė bu­vo ant­ra, Eve­li­na – tre­čia).

Ke­tur­vie­čių bai­da­rių ir ka­no­jų rung­čių Lie­tu­vos čem­pio­na­tuo­se nė­ra gau­su, to­dėl jos tu­ri sa­vo ver­tę. Ke­tur­vie­te ka­no­ja 1 000 met­rų dis­tan­ci­jo­je ne­nu­ga­li­mi bu­vo Ro­kas Ta­ma­šaus­kas, Vy­tas Po­vi­lai­tis ir Lu­kas Se­ra­fi­nas, irk­la­vę kar­tu su pa­ne­vė­žie­čiu Jo­riu Pa­pin­giu, tre­ti – Er­nes­tas Bu­cius, Ig­nas Se­ra­fi­nas ir Po­vi­las Ra­mo­nas, irk­la­vę kar­tu su elekt­rė­niš­kiu Ar­tū­ru Go­lo­vač.

200 met­rų rung­ty­je per­si­gru­pa­vę P. Ra­mo­nas, V. Po­vi­lai­tis, E. Bu­cius ir Lu­kas ir Ig­nas Se­ra­fi­nai lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą. Per­sig­ru­pa­vi­mai bu­vo bū­ti­ni, nes pa­grin­di­nė ko­va vy­ko dėl ka­no­ji­nin­kų ke­lia­la­pių į Eu­ro­pos čem­pio­na­tą, spor­ti­nin­kai tu­rė­jo spė­ti pail­sė­ti, ta­čiau ne­pa­si­se­kė, nors iki pir­mos vie­tos trū­ko tik 2,26 se­kun­dės.

Dvi­vie­te ka­no­ja 1 000 ir 200 met­rų rung­ty­se R. Ta­ma­šaus­kas su pa­ne­vė­žie­čiu J. Pa­pin­giu li­ko ant­ri, o V. Po­vi­lai­tis ir L. Se­ra­fi­nas li­ko tre­ti. 200 met­rų dis­tan­ci­jo­je vien­vie­te ka­no­ja su­ži­bė­jo R. Ta­ma­šaus­kas, užė­męs tre­čią­ją vie­tą.

Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos bai­da­ri­nin­kai taip pat pa­ro­dė, kad yra stip­rūs – ko­man­di­nė­se val­ty­se lai­mė­jo be­veik vi­sas rung­tis. Ke­tur­vie­te bai­da­re 500 met­rų rung­ty­je nu­ga­lė­jo Ka­ro­lis Ei­dė­jus, Os­val­das Mit­kus, Jus­ti­nas Pet­kus ir Ju­lius Pet­raus­kas. Dvi­vie­tė­mis 200 met­rų dis­tan­ci­jo­je lai­mė­jo To­mas Jur­ke­vi­čius ir J. Pet­kus, o 1000 met­rų rung­ty­je – T. Jur­ke­vi­čius kar­tu su O. Mit­ku­mi.

500 met­rų dis­tan­ci­jo­je dvi­vie­te bai­da­re O. Mit­kus ir J. Pet­kus li­ko ant­ri. Dvi­vie­te 200 met­rų rung­ty­je Ar­man­das Žum­bys kar­tu su pa­ne­vė­žie­čiu Emi­liu Mont­vi­la, pa­ro­dę vie­no­dą lai­ką, su pa­ne­vė­žie­čiais pa­si­da­li­jo tre­čią­ja vie­ta. Su­si­kon­cent­ra­vę ko­man­di­nėms rung­tims, vien­vie­tė­mis val­ti­mis bai­da­ri­nin­kai pri­zi­nių vie­tų ne­pa­sie­kė.

Pa­si­žy­mė­jo ir jau­ni­mo at­sto­vai. Ke­tur­vie­te bai­da­re irk­luo­da­mi 500 met­rų ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Spor­to gim­na­zi­jos spor­ti­nin­kas Emi­lis Bui­vy­das kar­tu su ko­man­dos na­riais iš ki­tų mies­tų. At­ža­ly­no spor­to mo­kyk­los ka­no­ji­nin­kė Ne­rin­ga Nor­ku­tė nu­si­lei­do Kau­ne be­si­mo­kan­čiai šiau­lie­tei Rū­tai Da­gy­tei ir li­ko ant­ra.

 

Šiau­lie­čių ir pa­ne­vė­žie­čio irk­luo­ja­ma ke­tur­vie­tė ka­no­ja trium­fa­vo 1 000 met­rų dis­tan­ci­jo­je.Šiau­lie­tės ka­no­ji­nin­kės Eve­li­na Se­ra­fi­nai­tė (kai­rė­je) ir Gab­rie­lė Če­re­po­kai­tė Lie­tu­vos čem­pio­na­te pel­nė pri­zi­nes vie­tas.

 Info „Šiaulių kraštas"

 


Pirmosios baidarių ir kanojų sezono varžybos – su Šešupės „krikštu“

 

2017-04-28

 

Balandžio 22 d. Marijampolėje vyko pirmosios Lietuvoje šį sezoną baidarių ir kanojų varžybos – „2017 Lietuvos maratono čempionatas“

Čempionate varžėsi septyni kanojininkai ir du baidarininkai iš Šiaulių „Atžalyno“ sporto mokyklos bei keturi baidarininkai iš Šiaulių sporto gimnazijos. Deja, ne visiems pavyko dalyvauti: baidarininkė Ieva Vaitiekūnaitė ir kanojininkas Benas Tuzinas susirgo.

Jauniesiems sportininkams varžybų sąlygos buvo ypač sudėtingos, pūtė labai stiprus vėjas, todėl ne visi išdrįso startuoti. Net pakankamai patyrę jaunieji sportininkai, kaip Martynas Saročka bei vyresni, virto iš valčių į dar pakankamai šaltą Šešupės vandenį.

Geriausiai sekėsi Šiaulių sporto gimnazijos baidarininkams, lenktyniavusiems 5000 m distancijoje. Armandas Žumbys užėmė pirmąją vietą jaunučių (2001–2002 m.)
grupėje, o Osvaldas Mitkus jaunių (1999–2000 m.) grupėje liko antras. Julius Petrauskas buvo septintas, „Atžalyno“ baidarininkas Karolis Alasauskas – devintas.

Neprasčiau pasirodė ir Šiaulių „Atžalyno“ sporto mokyklos kanojininkai, kurie parsivežė net 3 medalius. Geriausiai sekėsi jauniausiųjų grupėje 2500 m distancijoje lenktyniavusiam Ignui Serafinui. Nors šį kartą jis užėmė tik antrą vietą, berniukas nenusimena – irkluoja šį sezoną Talkšoje tik
3 savaites, o pralaimėjo tik 3 sek. savo varžovui ir dvivietės porininkui Artūrui Golovač iš Elektrėnų.

Trečiąsias vietas 5000 m distancijoje užėmė Vytas Povilaitis (jaunučių gr.) ir Rokas Tamašauskas (jaunių gr.). Abu kanojininkai pralaimėjo varžovams iš kitų miestų.

Šiauliuose irklavimo sezonas pradėtas kiek vėliau nei kituose miestuose, todėl abu sportininkai tikisi patobulėti iki pagrindinių sprinto atrankos varžybų gegužės ir birželio mėn. ir, patekę tarp geriausiųjų, sėkmingai dalyvauti Europos jaunių čempionate ir kitose svarbiose tarptautinėse varžybose užsienyje.

Kiti kanojininkai taip pat pasirodė neblogai. Lukas Serafinas užėmė penktąją vietą, Saulius Dikšas – septintąją, Povilas Ramonas – aštuntąją. Sportininkai šiomis sudėtingomis oro sąlygomis įnirtingai kovojo ir buvo rimti konkurentai.

 

„Etaplius“ infoStartavo baidarių ir kanojų irklavimo sezonas

 

2017 m. balandžio 26 d.

 

Mari­jam­po­lė­je vy­ko pir­mo­sios šį se­zo­ną Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų var­žy­bos – 2017 me­tų Lie­tu­vos ma­ra­to­no čem­pio­na­tas.

Čem­pio­na­te pla­na­vo da­ly­va­vo 7 ka­no­ji­nin­kai ir 2 bai­da­ri­nin­kai iš Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ bei 4 bai­da­ri­nin­kai iš Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos, ta­čiau ne vi­siems pa­vy­ko star­tuo­ti – su­si­rgo bai­da­ri­nin­kė Ie­va Vai­tie­kū­nai­tė ir ka­no­ji­nin­kas Be­nas Tu­zi­nas.

Spor­ti­nin­kams var­žy­bų są­ly­gos bu­vo ypač su­dė­tin­gos – pū­tė la­bai stip­rus vė­jas, ne vi­si iš­drį­so star­tuo­ti. Net pa­ty­rę spor­ti­nin­kai vir­to iš val­čių į šal­tą Še­šu­pės van­de­nį.

Ge­riau­siai var­žy­tis se­kė­si Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos bai­da­ri­nin­kams, lenk­ty­nia­vu­siems 5 000 m dis­tan­ci­jo­je. Ar­man­das Žum­bys iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą jau­nu­čių am­žiaus gru­pė­je, o Os­val­das Mit­kus jau­nių am­žiaus gru­pė­je bu­vo ant­ras, Ju­lius Pet­raus­kas – sep­tin­tas, o „At­ža­ly­no“ bai­da­ri­nin­kas Ka­ro­lis Ala­saus­kas – de­vin­tas.

„At­ža­ly­no“ ka­no­ji­nin­kai iš­ko­vo­jo tris me­da­lius. Ge­riau­siai se­kė­si jau­niau­sių­jų gru­pė­je 2 500 m dis­tan­ci­jo­je lenk­ty­nia­vu­siam Ig­nui Se­rar­fi­nui. Šiau­lie­tis pel­nė ant­rą­ją vie­tą, sa­vo var­žo­vui ir dvi­vie­tės po­ri­nin­kui Ar­tū­rui Go­lo­vač iš Elekt­rė­nų nu­si­leis­da­mas vos tri­mis se­kun­dė­mis.

Tre­čią­sias vie­tas 5 000 m dis­tan­ci­jo­je užė­mė Vy­tas Po­vi­lai­tis (jau­nu­čių am­žiaus gru­pė) ir Ro­kas Ta­ma­šaus­kas (jau­nių gru­pė).

„Šiau­liuo­se se­zo­ną pra­dė­jo­me kiek vė­liau nei ki­tų mies­tų irk­luo­to­jai, to­dėl abu spor­ti­nin­kai taip pat dar ti­ki­si ge­ro­kai pa­ge­rin­ti sa­vo spor­ti­nę for­mą iki pa­grin­di­nių sprin­to at­ran­kos var­žy­bų ge­gu­žės ir bir­že­lio mė­ne­siais, bei pa­te­kę tarp ge­riau­sių­jų, da­ly­vau­ti Eu­ro­pos jau­nių čem­pio­na­te ir ki­to­se svar­bio­se tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se už­sie­ny­je“, – sa­kė tre­ne­ris Ar­tū­ras Na­vic­kas.

Ki­ti ka­no­ji­nin­kai taip pat pa­si­ro­dė ne­blo­gai: Lu­kas Se­ra­fi­nas užė­mė penk­tą­ją vie­tą, Po­vi­las Ra­mo­nas – aš­tun­tą­ją, Sau­lius Dik­šas – sep­tin­tą­ją.

„Šiau­lie­čiai su­dė­tin­go­mis oro są­ly­go­mis bu­vo rim­ti kon­ku­ren­tai var­žo­vams, o ne­si­sten­gė vien iš­si­lai­ky­ti ant van­dens“, – sa­kė A. Na­vic­kas.

 

 

„Šiau­lių kraš­to“ info

 Olimpiniai bronzos medaliai jau Šiauliuose!

 

2016-08-25

 

Rio de Žaneire vykusiose olimpinėse žaidynėse bronzos medalius iškovoję Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas ketvirtadienio naktį sutikti Šiauliuose. Baidarių ir kanojų irklavimo varžybų vyrų dviviečių baidarių 200 m distancijoje Lietuvai atstovavusius sportininkus pasitiko grupė šiauliečių.

Į Šiaulius grįžę olimpiečiai apie 4 val. ryto buvo pasitikti prie Aleksandrijos žiedo. Įspūdingą pergalę pasiekusių sportininkų sutikimą organizavo sporto mokyklos „Atžalynas” atstovai, irkluotojus pasitikę su plakatais ir šūkiais. Linksmai nusiteikę buvo ir olimpiečiai, kurie mielai bendravo ir džiaugėsi iškovotais medaliais. Kaip ir įpasta sutikti laimėtojus, Aurimui Lankui ir Edvinui Ramanauskui buvo uždėti ąžuolo vainikai.

Oficialus sportininkų sutikimas vyks šiandien popiet. Visi, neabejingi sportui ir gimtajam miestui, kviečiami rugpjūčio 25 d. 11.30 į skverą prie Šiaulių savivaldybės pasitikti olimpiečius su muzika ir staigmenomis.

“Etaplius” info

 Olimpinė bronza keliauja į Šiaulius!

2016 m. rugpjūčio 19 d.
 

32,382 se­kun­dės – toks re­zul­ta­tas va­kar Rio de Ža­nei­ro 200 met­rų bai­da­rių irk­la­vi­mo rung­ty­je šiau­lie­čiams Au­ri­mui Lan­kui ir Ed­vi­nui Ra­ma­naus­kui at­ne­šė bron­zą. E. Ra­ma­naus­kui šis lai­mė­ji­mas – ir gim­ta­die­nio do­va­na, va­kar irk­luo­to­jui su­ka­ko 31-eri. Lie­tu­vos olim­pi­nių me­da­lių krai­tį šiau­lie­čiai pa­pil­dė ket­vir­tu me­da­liu. Tai – pir­ma­sis olim­pi­nis me­da­lis Lie­tu­vos bai­da­rių irk­la­vi­mo is­to­ri­jo­je.

Pir­mą kar­tą olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se da­ly­va­vę A. Lan­kas ir E. Ra­ma­naus­kas į fi­na­lą bu­vo pa­te­kę tie­siai iš at­ran­kos var­žy­bų, lai­mė­ję sa­vo plau­ki­mą.

Pag­rin­di­nis 200 met­rų plau­ki­mo bai­da­rių fi­na­las va­kar star­ta­vo 15 va­lan­dą 47 mi­nu­tės Lie­tu­vos lai­ku.

Prieš star­tą šiau­lie­čiai pa­bu­čia­vo ta­lis­ma­nus – šei­mos na­rių ir drau­gų do­va­no­tus pa­ka­bu­kus su iš­gra­vi­ruo­tais var­dais, krau­jo gru­pė­mis, olim­pi­niais žie­dais. Fil­ma­vi­mo ka­me­ras pa­trau­kė ir šiau­lie­čių bai­da­rės sti­li­zuo­tas Vy­tis – ke­le­tą se­kun­džių šį vaiz­dą bu­vo ga­li­ma ste­bė­ti ek­ra­ne.

A. Lan­kas prieš fi­na­li­nį star­tą so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­si­da­li­jo įra­šu „Sva­jo­nės link“ ir „Iron­vy­to“ dai­na „Sva­jo­nės“.

Toks bu­vo ir šiau­lie­čių star­tas – iš­sva­jo­tų me­da­lių link. A. Lan­kas ir E. Ra­ma­naus­kas fi­na­le iš­kart iš­si­ver­žė į prie­kį, bet ar­tė­jant į fi­ni­šą juos len­kė auk­są iš­ko­vo­ję is­pa­nai Sau­las Cra­viot­to ir Cris­tia­nas To­ro (32,075 sek.) ir si­dab­rą lai­mė­ję bri­tai Lia­mas Heat­has ir Jo­nas Scho­fiel­das (32,368 sek.).

A. Lan­kas ir E. Ra­ma­naus­kas dis­tan­ci­ją įvei­kė per 32,382 se­kun­dės. Iki si­dab­ro me­da­lių jiems pri­trū­ko 0,014 se­kun­dės.

Le­mia­mo­se lenk­ty­nė­se lie­tu­viai var­žė­si su Ser­bi­jos, Pran­cū­zi­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Is­pa­ni­jos, Vo­kie­ti­jos, Veng­ri­jos ir Ka­na­dos irk­luo­to­jais.

Pa­si­ro­dy­mas fi­na­le – do­va­na E. Ra­ma­naus­ko gim­ta­die­nio pro­ga. Va­kar jam su­ka­ko 31-eri.

Šiau­lie­čių tre­ne­ris – A. Lan­ko tė­vas An­ta­nas Lan­kas. Jis šiuo me­tu taip pat yra Rio de Ža­nei­re.

„Ne­pa­ti­kė­sit. Vi­si sė­dė­jom ir dre­bė­jom“, – po bron­zi­nio fi­ni­šo va­kar emo­ci­jo­mis tryš­ko lai­ki­nai Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis Gied­rius Snu­dai­tis. Ar nuo šūks­nių kil­no­jo­si pa­sta­tų sto­gai? „Oi! Pa­ti­kė­ki­te!“

G. Snu­dai­čiui pa­si­se­kė su­siek­ti su bron­zos me­da­lo lai­mė­to­jais: „Irk­luo­to­jai sa­kė esą eu­fo­ri­jo­je, dar pa­tys ne­sup­ran­ta, ką pa­da­rė.“ Iš kar­to nuo pa­ki­los vi­si pri­zi­nin­kai tu­rė­jo ke­liau­ti į do­pin­go kont­ro­lę.

Olim­pie­čių star­tą G. Snu­dai­tis ver­ti­na aukš­čiau­siu ba­lu – pui­kiai: „Pui­kiai paė­mė star­tą, pui­kiai iš­lai­kė dis­tan­ci­ją. Vis­kas – pui­kiai!“

Emo­ci­jos „At­ža­ly­no“ spor­to mo­kyk­lo­je ir irk­la­vi­mo ba­zė­je kun­ku­lia­vo jau tre­čia­die­nį, kai šauk­ta „vi­so­mis gerk­lė­mis“. G. Snu­dai­tis su ko­le­go­mis ti­kė­jo, kad irk­luo­to­jai pa­teks į fi­na­lą, bet kad pa­teks iš kar­to ir fi­ni­šuo­da­mi pir­mi – tai vir­ši­jo lū­kes­čius. At­ran­kos plau­ki­mą jis va­di­na fan­tas­ti­niu.

Rio de Ža­nei­ras „At­ža­ly­no“ mo­kyk­lai – iš­skir­ti­nė olim­pia­da. Šio­se olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se var­žė­si trys šios mo­kyk­los spor­ti­nin­kai: du bai­da­ri­nin­kai ir dziu­do at­sto­vė San­ta Pa­ke­ny­tė.

Koks bus spor­ti­nin­kų su­ti­ki­mas Šiau­liuo­se, G. Snu­dai­tis kol kas ne­ži­no: „Dar ne­nu­sė­di­me sa­vo kė­dė­se iš džiaugs­mo, šo­ki­nė­ja­me. Kai at­slūgs di­džio­sios emo­ci­jos, su­sė­si­me su ko­lek­ty­vu ir nu­sprę­si­me.“

Olim­pia­do­je A. Lan­kas star­ta­vo be barz­dos. Ry­tą prieš at­ran­kos į fi­na­lą ko­vas jis pra­dė­jo sa­vo ri­tua­lu – barz­dos sku­ti­mu, ku­rią au­gi­no dau­giau nei po­rą mė­ne­sių.

Olim­pi­nių įspū­džių die­no­raš­tį feis­bu­ke ra­šan­tis irk­luo­to­jas pa­ko­men­ta­vo: „Šis pri­pra­ti­mas atė­jo nuo stu­di­jų lai­kų, kai ne­si­skus­da­vau nuo eg­za­mi­no iki eg­za­mi­no. Da­bar taip tę­sia­si (kas ne­la­bai pa­tin­ka žmo­nai) nuo var­žy­bų iki var­žy­bų.“

A. Lan­kas jau po pa­te­ki­mo į fi­na­lą su­lau­kė pa­lin­kė­ji­mų ir ge­rų žo­džių dau­giau nei per gim­ta­die­nį.

„Pa­sa­ky­siu at­vi­rai, pa­tek­ti iš­kart į fi­na­lą ne­si­ti­kė­jau, nes ser­bų dar ne­bu­vo­me nu­ga­lė­ję nė vie­no­se var­žy­bo­se. Bet pa­si­ro­dė, kad ga­li­me. Jaus­mas bu­vo ne­rea­lus pa­tek­ti į TOP 8!!!!! Bet po to vėl su­grį­žo rea­ly­bė, kad tai dar ne vis­kas, tai tik dar vie­na sto­te­lė iki ke­lio pa­bai­gos. Da­bar ma­no tiks­las pa­mirš­ti šią die­ną ir mak­si­ma­liai su­si­kaup­ti ry­to­jui. Ry­toj nau­ja die­na, nau­ji tiks­lai, nau­ji iš­šū­kiai“, – tre­čia­die­nį ra­šė A. Lan­kas.

Už­sis­py­ri­mas, kant­ry­bė, no­ras pa­siek­ti – stip­riau­sias šiau­lie­čių bai­da­ri­nin­kų po­ros sa­vy­bes įvar­di­ja G. Snudai­tis.

Jis da­bar­ti­nį spor­ti­nin­kų am­žių įvar­di­ja bran­da. Ti­ki, kad tris­de­šimt­me­čiai irk­luo­to­jai pa­jė­gūs reng­tis dar vie­nai olim­pia­dai.

2003 me­tais po star­to Pa­sau­lio jau­nių čem­pio­na­te Ja­po­ni­jo­je, A. Lan­kas ir E. Ra­ma­naus­kas bu­vo me­tę spor­tą.

Bai­gę vi­du­ri­nes mo­kyk­las, iš­vy­ko skir­tin­gais ke­liais: Ed­vi­nas – į Ang­li­ją, Au­ri­mas – mo­ky­tis Vil­niu­je. E. Ra­ma­naus­kas tre­ni­ruo­da­vo­si Ang­li­jo­je, A. Lan­kas – Šiau­liuo­se, grį­žę da­ly­vau­da­vo Lie­tu­vos čem­pio­na­tuo­se.

2011 me­tais bu­vo ki­lęs skan­da­las, nu­ke­lia­vęs iki teis­mo. Šiau­lie­čių iš­ko­vo­ta vie­ta pa­sau­lio tau­rės var­žy­bo­se Lie­tu­vos spor­to funk­cio­nie­rių spren­di­mu bu­vo ati­duo­ta Al­vy­dui Duo­nė­lai ir Ry­čiui Ptaš­ny­kui.

Tą­kart Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius V. Gal­di­kas šiau­lie­čius pa­va­di­no „spor­ti­nin­kais tu­ris­tais“, nes ne­va nė­ra jo­kių šan­sų, kad jie ga­lė­tų pa­tek­ti į Lon­do­no olim­pi­nes žai­dy­nes: „Ma­no­me, kad tu­ri va­žiuo­ti stip­riau­si.“

Teis­mas bai­gė­si tai­kos su­tar­ti­mi, kai vie­nas iš rė­mė­jų per­ve­dė pa­pra­šy­tą su­mą.

A. Lan­ko ir E. Ra­ma­naus­ko biog­ra­fi­jo­se įra­šy­tos Eu­ro­pos bei Pa­sau­lio tau­rės eta­pų pri­zi­nės ir nu­ga­lė­to­jų vie­tos.

Šie­met Pa­sau­lio tau­rės pir­ma­jame eta­pe, ge­gu­žės mė­ne­sį vy­ku­sia­me Duis­bur­ge (Vo­kie­ti­ja), jie bu­vo pir­mi.

Dve­jus me­tus iš ei­lės irkluotojai bu­vo tre­ti Eu­ro­po­je. 2014 me­tais pa­sau­lio čem­pio­na­te – šeš­ti, o 2015 me­tais li­ko sep­tin­ti – trū­ko vie­nos vie­tos iki olim­pi­nio ke­lia­la­pio. Čia nu­si­šyp­so­jo sėk­mė: aust­ra­lams at­si­sa­kius da­ly­vau­ti, olim­pi­nis ke­lia­la­pis ati­te­ko lie­tu­viams. Pa­te­ki­mą į olim­pia­dą A. Lan­kas va­di­no tar­pi­ne sto­te­le, o to­li­mes­nį lai­ką – kru­vi­nu dar­bu.

Lie­pos pir­mojo­je pu­sė­je olim­pi­nėms žai­dy­nėms Talk­šo­je ruo­šė­si ne tik šiau­lie­čiai A. Lan­kas ir E. Ra­ma­naus­kas, bet ir ka­no­ji­nin­kas Hen­ri­kas Žus­tau­tas, bai­da­ri­nin­kas Ig­nas Na­va­kaus­kas. Po vie­nos iš ry­ti­nių tre­ni­ruo­čių „Šiau­lių kraš­tas“ su olim­pie­čiais kal­bė­jo­si apie svar­biau­sią gy­ve­ni­mo star­tą.

Prieš olim­pia­dą A. Lan­kas ne­nu­ra­šė nė vie­no var­žo­vo: „Olim­pia­da – to­kios var­žy­bos, kai vi­si pa­sie­kia aukš­čiau­sią for­mą. Star­te – vi­si ly­gūs.“

Šiau­lie­čių tre­ne­ris An­ta­nas Lan­kas tą­kart sa­kė, jog to­kio­se var­žy­bo­se vis­ką le­mia šim­to­sios ar net tūks­tan­to­sios se­kun­dės da­lys: „Kiek­vie­nas ta­vo yris ar var­žo­vo klai­da ga­li lem­ti. Tai­gi tai – lai­mės da­ly­kas. Vis­kas nuo pra­džios iki ga­lo tu­ri bū­ti idea­liai pa­da­ry­ta.“

Su van­dens tel­ki­niu, ku­ria­me te­ko rung­ty­niau­ti olim­pia­do­je, bai­da­ri­nin­kai jau bu­vo su­si­pa­ži­nę per­nai, kai da­ly­va­vo tes­tų var­žy­bo­se.

 

Šiauliečiai Au­ri­mas Lan­kas (dešinėje) ir Ed­vi­nas Ra­ma­naus­kas iš­pil­dė sva­jo­nę – lai­mė­jo olim­pi­nius me­da­lius.

 

 

 Lie­pą Šiau­liuo­se, Talk­šos eže­re, tre­ni­ra­vo­si (iš kai­rės) ka­no­ji­nin­kas Hen­ri­kas Žus­tau­tas, šiau­lie­čių tre­ne­ris An­ta­nas Lan­kas, bai­da­ri­nin­kai šiau­lie­čiai Au­ri­mas Lan­kas ir Ed­vi­nas Ra­ma­naus­kas bei bai­da­ri­nin­kas Ig­nas Na­va­kaus­kas.

 

Lai­ki­nai Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis Gied­rius Snu­dai­tis bai­da­ri­nin­kų pa­sie­ki­mą įver­tio „pui­kiai“

 

“Šiaulių krašto” info
Lietuvai – bronza: herojai – A. Lankas ir E. Ramanauskas


2016-08-18

 

Į Lietuvos kraitį krito ir ketvirtasis medalis. Ketvirtadienį Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas dviviečių baidarių finale parodė tikrus raumenis ir iškėlę rankas į viršų džiaugėsi bronza! E.Ramanauskui medalis – nuostabi dovana gimtadienio proga. Lietuvos baidarininkui būtent ketvirtadienį sukako 31-eri. A.Lankas ir E.Ramanauskas distanciją įveikė per 32,382 sek.

Čempionais tapo ispanai Saulas Craviotto ir Cristianas Toro (32,075 sek.). Britai Liamas Heathas ir Jonas Schofieldas laimėjo sidabro medalius. Jie distanciją įveikė per 32,368 sek. A.Lankas ir E.Ramanauskas finale iškart išsiveržė į priekį, tačiau sportininkams pritrūko jėgų, kad išlaikytų pirmąją poziciją. Ketvirti už lietuvių liko vengrai Sandoras Totka ir Peteris Molnaras. Jie distanciją įveikė per 32,412 sek.

 
Bronziniai baidarininkai dėkoja palaikiusiems: „Ačiū kiekvienam“„Lietuvos ryto“ info


Baidarininkai A. Lankas ir E. Ramanauskas pateko į olimpinių žaidynių finalą

 

2016-08-17

 

Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių vyrų dviviečių baidarių 200 m distancijoje atrankos antrajame plaukime trečiadienį Lietuvos atstovai Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas užėmė pirmąją vietą ir iškart pateko į finalą.

30-mečiai lietuviai distanciją įveikė per 31,755 sek. ir aplenkė visas penkias įgulas.

Antri finišavo Europos čempionai serbai Neboiša Grujičius (Nebojša Grujič) ir Markas Novakovičius (Marko Novakovič, 31,776 sek.).

 "Etaplius“  info 


Olimpiados „organizuotumas“ stebina šiauliečius

 

2016-08-16

 

Į Braziliją išvykę baidarininkai Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas intensyviai ruošiasi olimpiniam startui. Sportininkai savo jėgas išbandys jau rytoj – dviviete baidare plauks 200 metrų. Gausaus žmonių dėmesio sulaukę šiauliečiai dalijasi įspūdžiais iš Rio de Žaneiro olimpinio kaimelio. 

Tik ką į Rio de Žaneiro olimpinį kaimelį atvykusius sportininkus pasitiko delegacijos atstovai. Į apartamentais vadinamą nakvynės vietą palydėti sportininkai pasakoja apie pirmąjį įspūdį: „Kambariai maži, spintos rūbams pasidėti, galima sakyti, nėra. Nuėjus pavalgyti pusryčius meniu irgi nenustebino – ganėtinai skurdus. Tikėkimės vakarienė pakeis nuomonę.“

Į treniruočių vietą olimpiečiai vyksta apie valandą, o tai esą išties vargina. Kitiems sportininkams, dalyvaujantiems vasaros olimpinėse žaidynėse, suteiktos palankesnės sąlygos – Ispanijos irkluotojai apgyvendinti viešbutyje netoli treniruočių kanalo. „Grįžtant atgal iš kanalo ir prireikus rasti autobusą iškilo keblumų, nes daugelis ten savanoriaujančių asmenų nežinojo kur jį rasti, nors varžybos ten vyksta daugiau nei savaitė. Žodžiu, kol kas viskas pasirodė labai padrika ir prastai organizuota. Ne taip įsivaizdavau olimpiadą“,- pirmosios dienos įspūdžiais dalijosi A. Lankas.

Treniruotes neretai tenka derinti prie kitų sportininkų, tad ne viskas klojasi taip, kaip norėtųsi. Kurį laiką baidarininkai treniravosi trasos pakraštyje, nes vyko akademinio irklavimo varžybos. Tikrąją varžybų trasą A. Lankas ir E. Ramanauskas išmėgino tik trečią dieną po atvykimo.

„Dieną pradėjome anksti ryte norėdami prisitaikyti prie būsimų startų, bet tik išėję sužinojome, kad po pietų bus galima pabandyti starto sistemą ir šiandien bus vienintelė diena, nes ryt prasidės varžybos, todėl vienintelę šios dienos treniruotę atidėjome iki popiet“,- prisimena A. Lankas.

 

Prieš pat išvykstant E. Ramanauskas pasakojo apie tai, kad Brazilijos oras – labai permainingas. Tuo sportininkai vėlgi įsitikino treniruočių metu. Vėjas esą gali pasikeisti akimirksniu – treniruotės pradžioje plaukiama pavėjui, o pabaigoje ima pūsti šoninis vėjas.

Laisvą nuo treniruočių laiką šiauliečiai išnaudoja poilsiui, masažo procedūroms bei pasivaikščiojimams po olimpinį kaimelį, kuriame įsikūrę ir kitų šalių sportininkai. A. Lankas ir E. Ramanauskas šeštadienio vakarą palaikė savo tautiečius – stebėjo krepšinio varžybas Lietuva – Ispanija.

Išbandę starto sistemą olimpiečiai įsitikino, kad Rio de Žaneire ko gero niekas nevyksta laiku - planuota starto pradžia vėlavo daugiau nei pusvalandį. Tiesa, kuo nors pasidžiaugti A. Lankas visgi nepraleido progos: „Oras vėl šiltas, galima sakyti, saulutė net kepino, pūtė lengvas šoninis vėjas.“

Pasak sportininkų, startas duodamas pakankamai griežtai: „Tiesą pasakius, dar taip smulkmeniškai neteko matyti. Teisėjai labai griežtai vertina valties poziciją, o bet kokį ankstesnį judesį traktuoja kaip blogą startą“,- įspūdžiais dalijasi A. Lankas.

Prasidėjusį baidarių grafiką lietuviai vertina kaip itin įtemptą. Tarp kvalifikacinio ir pusfinalio plaukimų sportininkai turėjo tik valandėlę atokvėpio, kas kituose čempionatuose nėra įprasta. Taip pat kiek netikėtai atrodė greta plaukiantis kateris, iš kurio buvo filmuojamos varžybos, mat po finišo dideliu greičiu į startą grįžęs laivas sukelia bangas naujai startuojantiems sportininkams.

A. Lankas ir E. Ramanauskas startuos jau rytoj.

2016 m. rugpjūčio 17 d.:

15.37 – 15.51 val. K2 200 m kvalifikacija;
16.34 – 16.48 val. K2 200 m pusfinalis;

2016 m. rugpjūčio 18 d.:

15.32 arba 15.39 val. K2 200 m finalas.

 

„Etaplius“ info

 

Į olimpines žaidynes išlydėti A. Lankas ir E. Ramanauskas

 

   2016 -08-08


Pirmadienį Šiauliuose surengtos baidarininkų Aurimo Lanko ir Edvino Ramanausko išlydėtuvės į olimpines žaidynes Rio de Žaneire. Apie šeimos surengtą staigmeną sportininkai nė neįtarė, todėl išvydę gausų būrį susirinkusių žmonių, neslėpė džiaugsmo ir susijaudinimo. Olimpiečiai atskleidžia savo planus ir siekius pirmojoje, tačiau tikimasi ne paskutinėje, olimpiadoje sportininkų karjeroje. 

Kasdienė treniruotė tuo pačių virto kone įsimintiniausia gyvenime – taip galima būtų apibūdinti pirmadienio pavakarę įvykusias sportininkų išlydėtuves, mat šie apie šeimos suorganizuotą staigmeną nieko nenutuokė. Šypsenos draugų veiduose, artimųjų ašaros, ir draugų bei kolegų linkėjimų lavina užplūdo tik ką iš baidarės išlipusius sportininkus. Pastarieji neslėpė, kad apie tokį dėmesį turbūt nė svajoti neteko ir nuoširdžiai dėkojo susirinkusiems.

A. Lankas, paklaustas apie pasiruošimą pirmosioms olimpinėms žaidynėms, atviravo, kad ruoštis teko ne tik pastarąjį sezoną : „Pasiruošimas truko galbūt penkis ar keturis metus, diena iš dienos. Viskas tikslo link – olimpiados link.“  E. Ramanauskas priduria, jog paskutinių štrichų sudėjimas vyko Trakuose, pagrindinėje baidarininkų treniruočių bazėje, tačiau šaltuoju metų sezonu teko vykti svetur.

Sportininkai viliasi, kad Rio de Žaneire pavyks pasiekti vieną pagrindinių tikslų – kuo geriau įveikti bendrą distancijos atstumą – to palinkėjo ir susirinkę artimieji. Apie medalį sportininkai kol kas tik svajoja, mat visų pirma reikia patekti į finalą: „Skirtumai tarp pirmos ir devintos valties gali būti pusė sekundės, todėl gali būti tiek pirmas, tiek paskutinis. Neapkraunam savęs iš tikrųjų medaliais ar kažkokiais titulais, tiesiog norėsime parodyti tai, ką galime geriausiai“,- atviravo A. Lankas.

Baidarininkų žmonos, Akvilė ir Elgė, nuolat išlydinčios vyrus į varžybas, teigė, kad šeimos palaikymas, nepaisant moterų pečius užgriuvusių rūpesčių, visuomet lydės vyrus: „Mes visuomet juos išlydim ir pasitinkam. O tokio masto varžybos pirmą kartą, todėl nusprendėm pakviesti kiek daugiau žmonių. Palaikome juos, nes tai tiek jų hobis, tiek darbas viename, kas gali būti geriau“,- džiaugsmo neslepia Akvilė Ramanauskienė.

 http://etaplius.lt/i-olimpines-zaidynes-islydeti-a-lankas-ir-e-ramanauskas/

„Etaplius“ info
         
Iš Jūros šventės parsivežė medalių

 

2016 m. rugpjūčio 3 d.

 

Klai­pė­do­je vy­ko Žve­jo die­nos bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo re­ga­ta, ku­rio­je spor­ti­nin­kai var­žė­si 200 met­rų dis­tan­ci­jo­je vien­vie­tė­mis ka­no­jo­mis ir bai­da­rė­mis. Var­žy­bo­se sėk­min­gai su­da­ly­va­vo šiau­lie­čiai ka­no­ji­nin­kai, tre­ne­rių Pet­ro Kai­rio ir Ar­tū­ro Na­vic­ko auk­lė­ti­niai.

Jau­nių am­žiaus gru­pė­je vien­vie­čių ka­no­jų var­žy­bo­se, ku­rio­se rung­ty­nia­vo 8 spor­ti­nin­kai, nu­ga­lė­to­ju ta­po Po­vi­las Ra­mo­nas, o Ei­man­tas Ja­nu­lis iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą.

Ber­niu­kų vai­kų am­žiaus gru­pė­je vien­vie­tė­mis ka­no­jo­mis rung­ty­nia­vo net 13 val­čių. Tre­čią­ją vie­tą šio­se var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo Lu­kas Vait­ke­vi­čius.

Mer­gai­čių gru­pė­je be di­des­nės kon­ku­ren­ci­jos star­ta­vo še­šios jau­no­sios Šiau­lių ka­no­ji­nin­kės (iš vi­so gru­pė­je bu­vo 7 irk­luo­to­jos). Nu­ga­lė­to­ja ta­po Ne­rin­ga Nor­ku­tė, ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Vil­tė Mic­ky­tė, tre­čią­ją – Rus­nė Dap­ku­tė.

Re­ga­tos pa­bai­go­je vy­ko jau tra­di­ci­nės tam­pan­čios irk­len­čių ir „Dra­ko­nų“ val­čių var­žy­bos, ku­rio­se da­ly­va­vo ir Šiau­lių ko­man­dos jau­nie­ji spor­ti­nin­kai.

 

Jau­nie­ji Šiau­lių ka­no­ji­nin­kai pui­kiai pa­si­ro­dė Klai­pė­dos mies­to šven­tės me­tu vy­ku­sio­je vien­vie­čių ka­no­jų ir bai­da­rių irk­la­vi­mo re­ga­to­je.

 

 Jau­nių gru­pė­je tarp sep­ty­nių spor­ti­nin­kų ne­pra­len­kia­mas bu­vo Po­vi­las Ra­mo­nas.

 

Mer­gai­čių gru­pė­je grei­čiau­sia bu­vo ka­no­ji­nin­kė Ne­rin­ga Nor­ku­tė.

 

„Šiau­lių kraš­to“ inf.
Rungtyniavo kanojininkai ir baidarininkai

 

2016 m. liepos 29 d.

 

Tre­čia­die­nį Šiau­liuo­se vy­ko Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo vai­kų ir jau­nu­čių čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo be­veik 200 spor­ti­nin­kų iš Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Plun­gės, Vi­sa­gi­no, Ši­lu­tės, Za­ra­sų, Skuo­do ir Šiau­lių.

Var­žy­bo­se iš­da­ly­ti 94 me­da­liai, šiau­lie­čiai lai­mė­jo 20 me­da­lių (14 – ka­no­ji­nin­kai, 6 – bai­da­ri­nin­kai).

Pui­kiai pa­si­ro­dė Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­niai ka­no­ji­nin­kai Ro­kas Ta­ma­šaus­kas ir Vy­tas Po­vi­lai­tis, lai­mė­ję vien­vie­tė­mis ka­no­jo­mis 200 met­rų sprin­to rung­tis tarp 2000 ir 2001 me­tais gimusių spor­ti­nin­kų. Dvi­vie­te 500 met­rų dis­tan­ci­jo­je jie bu­vo tre­ti.

Ne­daug at­si­li­ko ir jau­niau­sie­ji ka­no­ji­nin­kai. Er­nes­tas Bu­cius (2002 me­tų am­žiaus gru­pė­je) ir Ig­nas Se­ra­fi­nas (2003–2005 me­tų) užė­mė ant­rą­sias vie­tas. Dvi­vie­tė­mis val­ti­mis šie spor­ti­nin­kai star­ta­vo su po­ri­nin­kais iš Elekt­rė­nų. Ig­nas su Ar­tū­ru Go­lo­vač užė­mė pir­mą­ją vie­tą, o Er­nes­tas su Ir­man­tu Bra­ziu užė­mė tre­čią­ją vie­tą.

Gau­sio­je 2002 me­tų am­žiaus gru­pė­je pui­kų re­zul­ta­tą pa­sie­kė bai­da­ri­nin­kas Ta­das Le­ke­raus­kas. 200 met­rų dis­tan­ci­jo­je vien­vie­te ir dvi­vie­te kar­tu su Po­vi­lu Mik­la­še­vi­čiu­mi užė­mė tre­čią­sias vie­tas.

Spor­to gim­na­zi­jos bai­da­ri­nin­kai Ju­lius Pet­raus­kas 2000 me­tų jau­nu­čių gru­pė­je 200 met­rų dis­tan­ci­jo­je užė­mė tre­čią­ją vie­tą, o dvi­vie­te su Os­val­du Mit­ku­mi bu­vo ne­pra­len­kia­mi ir ta­po čem­pio­nais.

Ka­no­ji­nin­kės Rus­nė Dap­ku­tė ir Kor­ne­li­ja Mar­tin­ku­tė dvi­vie­te bu­vo ne­pra­len­kia­mos 500 met­rų dis­tan­ci­jo­je. To­kiu pat pui­kiu re­zul­ta­tu džiau­gė­si ir Ne­da Ma­ciū­tė su Anas­ta­si­ja Ša­pi­lo.

Ne­rin­ga Nor­ku­tė vien­vie­te ka­no­ja 200 met­rų įvei­kė ant­ra, tre­čią­ją vie­tą užė­mė Ne­da Ma­ciū­tė.

Rung­ty­nia­vo ir jau­no­sios ka­no­ji­nin­kės, irk­luo­ti pra­dė­ju­sios dar tik šį se­zo­ną. Nors jos ir ne­de­monst­ra­vo aukš­tų re­zul­ta­tų, ta­čiau tre­ne­ris Ar­tū­ras Na­vic­kas pa­si­džiau­gė, kad šio­je rung­ty­je Šiau­liai – tik­ri ly­de­riai: „Var­žy­bo­se star­ta­vo še­šios šiau­lie­tės ir tik vie­na ka­no­ji­ni­ni­kė iš Elekt­rė­nų, nes Lie­tu­vo­je, de­ja, dau­giau jų tie­siog nė­ra.“

Be­je, Šiau­liuo­se išug­dy­ta stip­riau­sia Lie­tu­vos ka­no­ji­nin­kė Rū­ta Da­gy­tė. Prieš po­rą die­nų į pa­sau­lio jau­nių čem­pio­na­tą iš­ly­dė­tos la­bai aukš­tus re­zul­ta­tus de­monst­ruo­jan­čios šiau­lie­tės Eve­li­na Se­ra­fi­nai­tė ir Gab­rie­lė Če­re­po­kai­tė.

Var­žy­boms šiau­lie­čius ruo­šė tre­ne­riai A. Na­vic­kas, Ri­man­tas Ber­no­tas, Pet­ras Kai­rys ir Pran­ciš­kus Ga­dei­kis.

 

 Kol Šiau­liuo­se nė­ra au­to­ma­ti­nės star­to sis­te­mos, bai­da­ri­nin­kai ir ka­no­ji­nin­kai į star­tą iš­lei­džia­mi ran­ki­niu bū­du. Star­tuo­ja ka­no­ji­nin­kas Ig­nas Se­ra­fi­nas, var­žy­bo­se užė­męs ant­rą­ją vie­tą

 

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

 

Iš Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo čempionato – su medalių puokšte

 

2016-06-27

 

Iš Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo čempionato šiauliečiai grįžo pasidabinę medaliais.

Birželio 17–19 dienomis Trakuose vykusiame Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo čempionate varžėsi daugiau nei 200 sportininkų. Tarp šios gausos dalyvių puikiai pasirodė ir nemenką medalių kraitį parsivežė ir Šiaulių miesto baidarininkai bei kanojininkai.
Trakuose vykusiame čempionate net trys olimpiečiai startavo 200 m vienviečių baidarių distancijoje. Olimpinį kelialapį šioje distancijoje turinčiam Ignui Navakauskui iššūkį metė dvivietę įprastai irkluojantys šiauliečiai Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas.

Nugalėtojui išaiškinti prireikė fotofinišo. Lietuvos čempionu tapo A. Lankas. Sidabrą laimėjo I. Navakauskas, o trečiąją vietą užėmė E. Ramanauskas.

Dar vieną aukso medalį olimpiečiai A. Lankas ir E. Ramanauskas iškovojo dviviečių baidarių varžybose, įtikinamai aplenkę visus varžovus.

Labai atkakliai klostėsi baidarių keturviečių finalas, kur sidabrą pelnė šiauliečių kvartetas A. Lankas, E. Ramanauskas, Emilis Buivydas ir Raimondas Korsakas.

A. Lanko ir E. Ramanausko treneris Antanas Lankas, kalbėdamas apie savo auklėtinių iškovotus medalius, teigė, kad jokių stebuklų čia neįvyko. Pasak jo, dviviečių baidarių varžybose jie tikėjosi nugalėti, o vienviečių baidarių varžybose susitiko trys vienodo pajėgumo sportininkai, tad šias varžybas galėjo laimėti bet kuris. „Galėjo laimėti tiek Ignas, tiek Edvinas, tiek Aurimas. Tiesiog gal daugiau sėkmė šį kartą lydėjo Aurimą“, – sakė A. Lankas.

Tris medalius iškovojęs E. Ramanauskas neslėpė, kad visada į varžybas tiek jis, tiek Aurimas važiuoja pasiruošę laimėti. „Galiu pasakyti, kad šį kartą buvo gan sudėtingos oro sąlygos – stiprus gūsinis vėjas pūtė iš šono. Vieniems tas šoninis vėjas suteikia šiokį tokį pranašumą, kitiems tik kliudo. Tad šios varžybos tiesiog buvo geras jėgų išbandymas, nes galima sakyti teko varžytis gana ekstremaliomis sąlygomis“, – kalbėjo E. Ramanauskas.

Vis dėlto E. Ramanauskas pripažino, kad labai iškovotų medalių Lietuvos čempionate jis nesureikšmina, nes dabar jų svarbiausias tikslas yra olimpiada, o kaip tarpinė stotelė dar laukia Europos čempionatas, kuris įvyks jau šį savaitgalį Maksvoje: „Europos čempionato taip pat labai nesureikšminame, tai bus tiesiog jėgų išbandymas prieš olimpiadą ir tiek. Po jo dar laukia kelios stovyklos ir tada jau vyksime į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes. Į Rio de Žaneirą mes jau buvome nuvykę praėjusiais metais, pasižiūrėjome, kokios sąlygos, kas kaip. Ir pamatėme, kad ežeras ar kanalas, kur vyks mūsų varžybos, nėra idealus mūsų sporto šakai, nes jis gan didelis ir prie vandenyno. Taigi užpūtus vėjui gali būti labai blogai – bangos kaip jūroje, tad gali būti atkeltos varžybos. O šiaip daugiau viskas tvarkoje, svarbiausia, jog oro sąlygos būtų geros, tai ir sportininkams bus gerai.“

Baidarininkai A. Lankas ir E. Ramanauskas ir Rio išvyks rugpjūčio 10 arba 11 dieną, tad adaptacijai jiems dar liks 5–6 dienos, kurių, anot  E. Ramanausko, jiems tikrai užteks.

Sportininkų treneris A. Lankas taip pat vyks į olimpiadą, tik savo auklėtinius jis palaikys kaip žiūrovas. „Galiu pasakyti, kad pasiekiau savo gyvenimo tikslą – mano auklėtiniai olimpiadoje. Manau, tai visų trenerių tikslas“, – pasiektu gyvenimo tikslu džiaugėsi A. Lankas.

Ne prasčiau už mūsų olimpiečius Lietuvos čempionate pasirodė ir jaunieji Šiaulių sportininkai. Baidarininkė Ieva Vaitiekūnaitė (trenerios Rimantas Bernotas) laimėjo net aštuonis medalius – tris aukso, tris sidabro ir du bronzos.

Pergalėmis džiaugėsi ir kanojininkai. Evelina Serafinaitė (treneris Artūras Navickas) iškovojo sidabrą ir du bronzos medalius. Gabrielė Čerepokaitė (treneris A. Navickas) pasidabino bronza ir sidabru. Rokas Tamašauskas (treneris Pranciškus Gadeikis) pelnė du bronzinius apdovanojimus. Vytas Povilaitis ir Lukas Serafinas (treneris A. Navickas) taip pat laimėjo bronzą, o Osvaldas Murza, irkluodamas keturvietę kanoją, tapo čempionu.

Baidarių ir kanojų irklavimo treneris P. Gadeikis pažymėjo, kad Šiaulių sportininkai dar yra jaunučiai, bet jau puikiai pasirodė saugusiųjų čempionate. „Ieva mūsų gabiąsias baidarininkes, vyresnes 6–8 metais, kai kur jau lenkia. O dabar šie jaunieji sportininkai ruošiasi jaunių pasaulio čempionatui, kuris liepos pabaigoje vyks Minske“, – apie artėjančias svarbias varžybas kalbėjo P. Gadeikis.

Su medaliais iš Lietuvos  baidarių ir kanojų irklavimo čempionato grįžo ne tik Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtiniai, bet ir Šiaulių sporto gimnazijos sportininkai.

 

 

Jaunoji baidarininkė I. Vaitiekūnaitė Lietuvos čempionate laimėjo net aštuonis medalius. 

 

Baidarininkas E. Ramanauskas ir treneris A. Lankas jau gyvena Rio nuotaikomis.

 

“Šiaulių naujienų” info


 Irkluotojai pergalių siekė Lietuvos čempionate

 

2016 m. birželio 23 d.
 

Ant­ra­die­nį Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ irk­la­vi­mo ba­zė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su bai­da­rių ir ka­no­jų irk­luo­to­jais, grį­žu­siais iš Tra­kuo­se vy­ku­sio Lie­tu­vos čem­pio­na­to. Me­da­lių iš­ko­vo­jo ne tik pa­ty­rę spor­ti­nin­kai, bet ir jau­ni­mas.

Tris die­nas vy­ku­sia­me Lie­tu­vos čem­pio­na­te pir­mą­ją die­ną bai­da­rių ir ka­no­jų irk­luo­to­jai var­žė­si 500 met­rų rung­ty­je.

Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nis Emi­lis Bui­vy­das vien­vie­te bai­da­re iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą. Dis­tan­ci­ją jis įvei­kė per 1 mi­nu­tę 59,103 se­kun­dės ir kiek dau­giau nei dviem se­kun­dė­mis nu­si­lei­do nu­ga­lė­to­jui vil­nie­čiui Min­dau­gui Mal­do­niui.

Tarp mer­gi­nų bai­da­re vien­vie­te Ie­va Vai­tie­kū­nai­tė pel­nė tre­čią­ją vie­tą (2 min. 28.473 sek.). Nu­ga­lė­jo vil­nie­tė Do­vi­lė Su­dei­ky­tė (2 min. 26,337 sek.).

Pui­kiai se­kė­si šiau­lie­tėms ka­no­ji­nin­kėms – jos užė­mė vi­są pri­zi­nin­kių pa­ky­lą. Nu­ga­lė­to­ja ta­po šiau­lie­tė, da­bar at­sto­vau­jan­ti Kau­no ko­man­dai, Rū­ta Da­gy­tė. Nuo­to­lį ji įvei­kė per 2 mi­nu­tes 58,642 se­kun­dės. Ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Eve­li­na Se­ra­fi­nai­tė (3 min. 18,250 sek.), tre­čią­ją – Gab­rie­lė Če­re­po­kai­tė (3 min. 38,094 sek.).

Dvi­vie­tė­mis bai­da­rė­mis plau­kęs E. Bui­vy­das ir kau­nie­tis El­vis Sut­kus pel­nė tre­čią­ją vie­tą (1 min. 49,918 sek.). Nuo nu­ga­lė­to­jais ta­pu­sių kau­nie­čių jie at­si­li­ko 10,766 se­kun­dės.

I. Vai­tie­kū­nai­tė kar­tu su Ga­bi­ja Šeš­ku­te dvi­vie­te bai­da­re iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą, nuo nu­ga­lė­to­jų kau­nie­čių jos at­si­li­ko vos 5,15 se­kun­dės.

Dar vie­ną bron­zos me­da­lį E. Bui­vy­das iš­ko­vo­jo plauk­da­mas ke­tur­vie­te bai­da­re kar­tu su Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos at­sto­vais Ar­man­du Žum­biu ir Ka­ro­liu Ei­dė­ju­mi bei šiau­lie­čiu Ta­du Či­žu. Nuo­to­lį vai­ki­nai įvei­kė per 1 mi­nu­tę 35,115 se­kun­dės ir tik 4,279 se­kun­dės at­si­li­ko nuo nu­ga­lė­to­jų vil­nie­čių.

Ant­rą­ją vie­tą pel­nė pa­ne­vė­žie­čių ko­man­da, ku­riai tal­ki­no ir šiau­lie­tis To­mas Ka­viec­kis (1 min. 34,176 sek.).

I. Vai­tie­kū­nai­tė kar­tu su vil­nie­tė­mis iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį plauk­da­mos ke­tur­vie­te bai­da­re (1 min. 50,172 sek.).

Taip pat auk­su pa­si­puo­šė Do­mi­ny­kas Mur­za ke­tur­vie­čių ka­no­jų rung­ty­je. Kar­tu plau­kė ir šiau­lie­čio pusb­ro­lis Os­val­das Mur­za bei du vi­sa­gi­nie­čiai (1 min. 50,585 sek.).

Ant­rą­ją čem­pio­na­to die­ną spor­ti­nin­kai var­žė­si 200 met­rų rung­ty­je. Ši die­na šiau­lie­čiams taip pat bu­vo dos­ni per­ga­lių.

Vien­vie­čių bai­da­rių rung­ty­je tarp vy­rų nu­ga­lė­to­ju ta­po Au­ri­mas Lan­kas (37,727 sek.), o Ed­vi­nas Ra­ma­naus­kas bu­vo tre­čias (38,376 sek.). Dvi­vie­čių bai­da­rių rung­ty­je šiau­lie­čiai ta­po nu­ga­lė­to­jais (33,242 sek.)

Abu spor­ti­nin­kai ruo­šia­si Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nėms žai­dy­nėms. Jie star­tuos dvi­vie­čių bai­da­rių 200 met­rų rung­ty­je. Pa­sak šiau­lie­čių tre­ne­rio An­ta­no Lan­ko, vien­vie­čių bai­da­rių rung­tis spor­ti­nin­kams Lie­tu­vos čem­pio­na­te ne­bu­vo la­bai svar­bi, bet per­ga­lės džiu­gi­na. Tre­ne­ris taip pat pa­žy­mė­jo, kad jo auk­lė­ti­niai ir ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jęs vil­nie­tis Ig­nas Na­va­kaus­kas bu­vo la­bai pa­na­šaus pa­jė­gu­mo šio­je rung­ty­je ir tik sėk­mė lė­mė, ku­ris bus pir­mas.

E. Ra­ma­naus­kas sa­kė, kad var­žy­tis ne­bu­vo leng­va, nes pū­tė stip­ro­kas šo­ni­nis vė­jas.

Šį sa­vait­ga­lį spor­ti­nin­kai da­ly­vaus Eu­ro­pos čem­pio­na­te Mask­vo­je. Po jo Olim­pia­dai ruo­šis Tra­kuo­se ir Šiau­liuo­se. Į Rio šiau­lie­čiai iš­vyks li­kus 56 die­noms iki star­to, kad spė­tų pa­si­ruoš­ti ir adap­tuo­tis. Per­nai A. Lan­kas ir E. Ra­ma­naus­kas da­ly­va­vo var­žy­bo­se Bra­zi­li­jo­je ir iš­ban­dė eže­rą, ku­ria­me vyks ir Olim­pia­dos bai­da­rių ir ka­no­jų var­žy­bos. Pa­sak E. Ra­ma­naus­ko, eže­ras ga­na di­de­lis, to­dėl neap­sau­go­tas nuo vė­jų. Jei bus ne­pa­lan­kios oro są­ly­gos, var­žy­bos net ga­li bū­ti nu­kel­tos.

A. Lan­kui ir E. Ra­ma­naus­kui tai bus pir­mo­ji Olim­pia­da. Šiuo pa­sie­ki­mu la­bai džiau­gia­si ne tik spor­ti­nin­kai, bet ir jų tre­ne­ris A. Lan­kas. „Tai vi­so gy­ve­ni­mo tiks­las“, – sa­kė tre­ne­ris.

E. Se­ra­fi­nai­tė vien­vie­te ka­no­ja iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą (1 min. 05,404 sek.). Nu­ga­lė­to­ja ta­po R. Da­gy­tė, nuo­to­lį įvei­ku­si per 58,191 se­kun­dės.

I. Vai­tie­kū­nai­tė pel­nė bron­zos me­da­lį vien­vie­te bai­da­re (48,111 sek.). Nuo nu­ga­lė­to­jos šiau­lie­tė at­si­li­ko 1,499 se­kun­dės.

Si­dab­rą dvi­vie­te ka­no­ja iš­ko­vo­jo E. Se­ra­fi­nai­tė ir G. Če­re­po­kai­tė (58,615 sek.). Nuo nu­ga­lė­to­jų šiau­lie­tės at­si­li­ko 1,939 se­kun­dės.

Ant­ra bu­vo ir I. Vai­tie­kū­nai­tė dvi­vie­te bai­da­re plau­ku­si kar­tu su vil­nie­te Ga­bi­ja Šeš­ku­te (48,547 sek.).

Ge­rai se­kė­si šiau­lie­čiams ke­tur­vie­čių bai­da­rių rung­ty­je. Ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo E. Bui­vy­das, Rai­mon­das Kor­sa­kas, A. Lan­kas ir E. Ra­ma­naus­kas (32,598 sek.). Šiau­lie­čiai nuo nu­ga­lė­to­jais ta­pu­sių vil­nie­čių at­si­li­ko se­kun­de.

Tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ka­ro­lis Bal­sys, T. Či­žas, T. Ka­viec­kis ir Ju­lius Pet­raus­kas.

Tarp mer­gi­nų ke­tur­vie­te bai­da­re I. Vai­tie­kū­nai­tė kar­tu su vil­nie­tė­mis iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą (43,181 sek.)

Tre­čią­ją die­ną spor­ti­nin­kai var­žė­si 1000 met­rų dis­tan­ci­jo­je. Vien­vie­te bai­da­re E. Bui­vy­das iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą (3 min. 46,537 sek.). Taip pat vien­vie­te bai­da­re I. Vai­tie­kū­nai­tė bu­vo ant­ra (4 min. 43,038 sek. Nuo nu­ga­lė­to­jos vil­nie­tės G. Šeš­ku­tės šiau­lie­tė at­si­li­ko 4,692 se­kun­dės.

Dvi­vie­te ka­no­ja lenk­ty­nia­vęs Ro­kas Ta­ma­šaus­kas kar­tu su pa­ne­vė­žie­čiu Jo­riu Pa­pi­ni­giu iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą (4 min. 14,474 sek.).

Si­dab­rą šiau­lie­čiai iš­ko­vo­jo ke­tur­vie­te bai­da­re. E. Bui­vy­das, Os­val­das Mit­kus, To­mas Jur­ke­vi­čius ir T. Či­žas dis­tan­ci­ją įvei­kė per 3 mi­nu­tes 19,031 se­kun­dės. Nuo nu­ga­lė­to­jų at­si­lik­ta 3,954 se­kun­dės.

Ke­tur­vie­te ka­no­ja šiau­lie­čiai R. Ta­ma­šaus­kas, Lu­kas Se­ra­fi­nas, Vy­tas Po­vi­lai­tis ir pa­ne­vė­žie­tis J. Pa­pi­ni­gis bu­vo tre­ti (4 min. 18,003 sek.).

I. Vai­tie­kū­nai­tė sa­vo pa­si­ro­dy­mą čem­pio­na­te vai­ni­ka­vo aš­tun­tu me­da­liu ir tre­čiu auk­so, iš­ko­vo­tu ke­tur­vie­te bai­da­re kar­tu su vil­nie­tė­mis ir kau­nie­te (3 min. 57,393 sek.).

Šia­me čem­pio­na­te I. Vai­tie­kū­nai­tė iš vi­so pel­nė po tris auk­so ir si­dab­ro bei du bron­zos me­da­lius. Spor­ti­nin­kė sa­kė, kad jai tai bu­vo la­bai ne­ti­kė­ta.

Ne­daug nuo Ie­vos iš­ko­vo­tų me­da­lių skai­čiu­mi at­si­li­ko ir iš Skuo­do ki­lęs Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nis Emi­lis Bui­vy­das. Bai­da­ri­nin­kas iš­ko­vo­jo vie­ną auk­so, tris si­dab­ro ir du bron­zos me­da­lius.

 

Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ ir Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai bai­da­rių ir ka­no­jų irk­luo­to­jai Tra­kuo­se vy­ku­sia­me Lie­tu­vos čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo net 26 me­da­lių komp­lek­tus.

 

Ed­vi­nas Ra­ma­naus­kas ir tre­ne­ris An­ta­nas Lan­kas sa­ko, kad pa­tek­ti į Rio de Ža­nei­ro olim­pia­dą bu­vo be­ne svar­biau­sias gy­ve­ni­mo tiks­las.


"Šiaulių krašto" info
 

Lietuvos baidarininkai iškovojo auksą ir su trenksmu užbaigė pasaulio taurės etapą Vokietijoje

 

2016.05.22

 

 Aurimas Lankas,  Artūras Seja, Ignas Navakauskas iir Edvinas Ramanauskas

 

 


 Aurimas Lankas,  Edvinas Ramanauskas, Artūras Sėja ir Ignas Navakauskas (1 vieta)

 Duisburge (Vokietija) vykusį pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo taurės etapą Lietuvos sportininkai užbaigė su trenksmu, paskutiniame savo starte iškovodami aukso medalius. Vyrų keturviečių baidarių 200 m rungties sprinte lietuviai užtikrintai laimėjo atrankos plaukimą ir pateko į finalą. Jame Artūras Seja, Ignas Navakauskas, Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas finišavo per 29.859 sek., paliko už nugaros visus varžovus ir pasidabino aukso medaliais. Artūras Seja, Ignas Navakauskas, Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas atsiėmė aukso medalius | Organizatorių nuotr. Artūras Seja, Ignas Navakauskas, Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas atsiėmė aukso medalius | Organizatorių nuotr. Antri finišavo italai (30.181), o trečias liko rusų kvartetas (30.351). Beje, atrankoje lietuviai plaukė dar šiek tiek greičiau (29.832) ir liko vienintele įgula, kuriai pavyko finišuoti greičiau nei per 30 sek. Tai buvo vieninteliai lietuvių medaliai šiame pasaulio taurės etape. Nedaug iki apdovanojimo trūko sekmadienį ketvirtą vietą vyrų vienviečių kanojų 200 m rungties A finale užėmusiam Henrikui Žustautui.

www.sportas.lt

 


 

Sėkmė lydėjo ir patyrusius, ir jaunus sportininkus

 

2016 m. gegužės 12 d.

 

Tra­kuo­se dvi die­nas vy­ko tra­di­ci­nė Lie­tu­vos tau­rė – D. ir Z. Sur­vu­tų me­mo­ria­lo var­žy­bos. Šios var­žy­bos – vie­nas iš at­ran­kos eta­pų į Olim­pi­nes žai­dy­nes.

Dvi­vie­te bai­da­re 200 met­rų dis­tan­ci­jos rungtyje ne­leng­vą per­ga­lę iš­ko­vo­jo šiau­lie­čiai Au­ri­mas Lan­kas ir Ed­vi­nas Ra­ma­naus­kas. Iš­siaiš­kin­ti nu­ga­lė­to­jus pa­dė­jo fo­to­fi­ni­šas. Ant­ri fi­ni­šo li­ni­ją kir­to vil­nie­čiai Ig­nas Na­va­kaus­kas ir Ar­tū­ras Se­ja, nuo nu­ga­lė­to­jų at­si­li­kę 0,002 se­kun­dės.

Vy­rų vien­vie­čių bai­da­rių 200 met­rų rung­ty­je nu­ga­lė­to­ju ta­po I. Na­va­kaus­kas (35,344 sek.), ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo E. Ra­ma­naus­kas, nuo nu­ga­lė­to­jo at­si­li­kęs 0,269 se­kun­dės, tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko A. Lan­kui (35,805 sek.).

Tris auk­so me­da­lius į Šiau­lius par­si­ve­žė jau­nių am­žiaus gru­pė­je star­ta­vu­si bai­da­ri­nin­kė Ie­va Vai­tie­kū­nai­tė. Per vie­ną die­ną šiau­lie­tė lai­mė­jo vien­vie­te, dvi­vie­te (kar­tu su vil­nie­te Ga­bi­ja Šeš­ku­te) ir ke­tur­vie­te (kar­tu su G. Šeš­ku­te, pa­ne­vė­žie­te Žy­man­te Pra­ka­pa­vi­čiū­te ir ma­ri­jam­po­lie­te Gus­te Sur­do­kai­te) bai­da­rė­mis 500 met­rų dis­tan­ci­jo­s rungtyse.

Sėk­mė šyp­so­jo­si ir ka­no­ji­nin­kei Eve­li­nai Se­ra­fi­nai­tei, lai­mė­ju­siai 500 met­rų rung­ty­je vien­vie­te ka­no­ja. 200 met­rų dis­tan­ci­jo­s rungtyje Eve­li­na li­ko ant­ra. Ki­ta šiau­lie­tė ka­no­ji­nin­kė Gab­rie­lė Če­re­po­kai­tė abu kar­tus li­ko ket­vir­ta. Tre­ne­ris Ar­tū­ras Na­vic­kas ap­gai­les­ta­vo, kad mer­gai­tėms šio­se var­žy­bo­se nė­ra dvi­vie­čių ka­no­jų star­tų, o šiau­lie­tės ko­man­di­nė­je val­ty­je yra la­bai stip­rios.

Vien­vie­te bai­da­re 1 000 met­rų rungyje tre­čią­ją vie­tą lai­mė­jo Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos spor­ti­nin­kas Emi­lis Bui­vy­das, o jo tre­ne­ris Ta­das Či­žas li­ko aš­tun­tas. T. Či­žo auk­lė­ti­niai bai­da­ri­nin­kai Ar­man­das Žum­bys, Os­val­das Mi­tus, Jus­ti­nas Pet­kus ir Ju­lius Pet­raus­kas jau­nių gru­pė­je ke­tur­vie­te bai­da­re lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą 1 000 met­rų dis­tan­ci­jo­s rungtyje.

 

 Šiau­lie­tė bai­da­ri­nin­kė Ie­va Vai­tie­kū­nai­tė Tra­kuo­se vy­ku­sio­se Lie­tu­vos tau­rės var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo tris auk­so me­da­lius.

 

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

 

 

Lietuvos baidarininkai gavo dar vieną kelialapį į Rio

2016-04-29


Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas

Kelialapius į Rio praėjusių metų pasaulio čempionate lietuviai iškovojo 200 m. baidarių ir 200 m. kanojų vienviečių distancijose, dar vienas kelialapis atiteko dvivietei baidarei 1000 m. distancijoje.
Olimpinį kelialapį iškovoja ne konkretus sportininkas, o šalis. Bet trijose iš keturių distancijų, Lietuvoje turime aiškius lyderius, kurie ir turėtų vykti į olimpiadą. Kelialapis, skirtas 200 metrų dviviečių baidarių distancijoje, turėtų atitekti Aurimui Lankui ir Edvinui Ramanauskui.
Praėjusių metų Europos čempionate jie iškovojo bronzos medalius, pasaulio čempionate užėmė septintą vietą ir liko per žingsnį nuo olimpinio kelialapio. Būtent jų pasiekti rezultatai ir reitingo taškai lėmė Lietuvai vietą olimpinėse žaidynėse. Keltus tikslus įgyvendino su kaupu, Rio turėsime rekordinę delegaciją“, – sakė Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos generalinis sekretorius Romas Petrukanecas.


Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas


A.Lankas ir E.Ramanauskas intensyviai rengėsi olimpiniam atrankos turnyrui, kuris vyks gegužės 17-18 d. Vokietijoje, dabar jiems teks keisti treniruočių planus ir rengtis svarbiausiam startui karjeroje.
Visada keliame aukščiausius tikslus, ne išimtis bus ir olimpiada. Svajojame apie medalius, kitų tikslų ir negali būti.
„Visos mintys buvo apie olimpinį atrankos turnyrą ir staiga gavome netikėtą, bet labai džiugią žinią. Nukrito labai didelė psichologinė našta, nes į olimpiadą pateks tik atrankos turnyro nugalėtojai. Nors buvome laikomi favoritais, mūsų distancijoje gali lemti tūkstantosios sekundės dalys ir niekada nežinai, kaip tą dieną viskas klostysis ir olimpinė svajonė gali neišsipildyti. Laimei, tos loterijos išvengsime ir dabar visas dėmesys – pasirengimui olimpinėms žaidynėms“, – teigė A.Lankas.
„Visada keliame aukščiausius tikslus, ne išimtis bus ir olimpiada. Svajojame apie medalius, kitų tikslų ir negali būti. Europos čempionate tapome prizininkais, pasaulio čempionate, kuriam ruoštis trukdė traumos, užėmėme septintą vietą. Todėl esame tarp tų įgulų, kurios kovos dėl apdovanojimų ir olimpiadoje. Mūsų distancijoje dominuoja europiečiai, naujų stiprių konkurentų iš kitų žemynų neturėtų staiga atsirasti“, – tvirtino E.Ramanauskas.
Olimpinėse žaidynėse 1000 m. dviviečių baidarių distancijoje startuos Ričardas Nekriošius ir Andrejus Olijnikas, 200 m. vienviečių baidarių distancijoje – Ignas Navakauskas.
Labai atkakli kova dėl olimpinio kelialapio vyks 200 m. kanojų vienviečių varžybose, kur susigrums 2012 m. Londono olimpiados vicečempionas Jevgenijus Šuklinas ir 2015 m. Europos žaidynių čempionas Henrikas Žustautas.
Pirma kanojininkų dvikova vyks gegužės 8 dieną Lietuvos taurės varžybose Trakuose.

Info „15 min“


 

Lietuvių irkluojamos dvivietės baidarės triumfavo regatoje Italijoje

 

2016 m. balandžio 12 d.

 

Italijos mieste Montovoje vyko tarptautinė baidarių ir kanojų irklavimo regata „Trofeo Sparafucile Citta di Montova“. Joje dalyvavo daugiau negu 700 irkluotojų iš 11 šalių. Regatoje jėgas išbandė ir devyni Lietuvos atstovai. Lietuvos baidarių irkluotojai Aukso medalius iškovojo dvi Lietuvos dviviečių baidarių įgulos. 1000 metrų distancijoje triumfavo Rio de Žaneiro olimpiadai besiruošiantys Ričardas Nekriošius ir Andrejus Olijnikas. 200 metrų nuotolyje ant prizininkų pakylos lipo dvi lietuvių įgulos. Aukso medalius laimėjo Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas, bronza atiteko Rokui Puzonui ir Simonui Maldoniui. Net penki lietuviai dalyvavo 200 metrų vienviečių baidarių varžybose. Sidabrą laimėjo E. Ramanauskas, Artūras Seja finišavo septintas, Simonas Maldonis – vienuoliktas, A. Lankas – dvyliktas, Mindaugas Maldonis – tryliktas.


 www.DELFI.lt

 

Šiaulių kanojininkai išbandė jėgas bendrojo fizinio pasiruošimo varžybose


2016-02-02


 Geriausiai iš mūsų miesto sportininkų sekėsi G. Kavaliauskaitei, kuri jauniausiųjų mergaičių tarpe iškovojo antrąją vietą. Panevėžyje vyko Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojų bendrojo fizinio pasiruošimo varžybos. Šios varžybos sukvietė 429 sportininkus iš įvairių Lietuvos miestų, Rygos (Latvija) ir Augustavo (Lenkija). Deja, dėl to, kad nepasiskiepijo nuo gripo ir dėl epidemijos per sieną nepraleido pilno autobuso Kaliningrado sportininkų – lengvuoju automobiliu atvažiavo tik keli pasiskiepiję kaliningradiečiai. Nors gripas pakirto ir dalį Šiaulių miesto sportininkų, tačiau šiose varžybose dalyvavo gausi, labiausiai užsigrūdinusi šešiolikos šiauliečių kanojininkų komanda: Tautvydas Dikšas, Lukas Serafinas, Dovydas Navickas, Evelina Serafinaitė, Vykintas Daunys, Benas Tuzinas, Povilas Ramonas, Gabrielė Čerepokaitė, Vytas Povilaitis, Eimantas Janulis, Augustas Petryla, Ernestas Bucius, Ignas Serafinas, Rokas Barzdžius, Saulius Dikšas ir Gabrielė Kavaliauskaitė. Taip pat su Šiaulių miesto sportininkais vyko „Talšos“ klubo vadovas Vladas Stanelis, treneriai Pranciškus Gadeikis ir Artūras Navickas.
Varžybų dalyviai įvairiose amžiaus grupėse kovojo dėl dešimties medalių komplektų. Sportininkams buvo skirtos šešios užduotys: ištvermės, bėgimo ir greitumo, rankų, pečių, nugaros ir pilvo jėgos bei pusiausvyros pratimai. Visos užduotys buvo paskirstytos pagal amžių – nuo lengviausios iki sudėtingiausios. Geriausiai iš mūsų miesto sportininkų sekėsi G. Kavaliauskaitei, kuri jauniausiųjų mergaičių tarpe iškovojo antrąją vietą. Kiti šiauliečiai tenkinosi savo amžiaus grupių lentelių vidurinėmis vietomis. Tačiau tiek sportininkai, tiek treneriai grįžo kovingai nusiteikę ir motyvuoti dar stipriau treniruotis bei siekti aukštesnių rezultatų. Bet kaip bus iš tiesų, pasak kanojų irklavimo trenerio A. Navicko parodys  pavasario, vasaros ir rudens rezultatai irklavimo takeliuose ant vandens.
„Visiems šios varžybos buvo labai svarbios, tai geriausias būdas pasitikrinti savo silpnąsias ir stipriąsias vietas tam, kad galėtume jas dar efektyviau ugdyti. Be to, šios jau tradicinės varžybos dar kartą įrodo, kad irkluotojai ne vien irkluoja valtis tik vasarą, o stipriai dirba, siekdami fizinio tobulėjimo ir šaltuoju metų laiku“, – sakė A. Navickas.Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojų bendrojo fizinio pasiruošimo varžybose dalyvavo šešiolikos šiauliečių kanojininkų komanda.

 
Info „Šiaulių naujienos“

 

Šiaulių irkluotojai uždarė sezoną

15 Spalis 2015

 

Šiaulių sporto mokyklos „Atžalyno“, „Irklo brolių“ ir „Talšos“ sporto klubų organizuotose sezono pabaigos varžybose rungtyniavo ištikimiausi ir labiausiai patyrę baidarių ir kanojų irklavimo sportininkai. 
 Praėjusį savaitgalį Šiaulių miesto baidarių ir kanojų irkluotojai baigė savo sezoną. Penktadienį Šiauliuose buvo suorganizuotos sezono pabaigos varžybos, o šeštadienį vyko atviras Kauno miesto baidarių ir kanojų ilgų nuotolių irklavimo čempionatas – V. Sasnauskui atminti.
Penktadienį Šiaulių sporto mokyklos „Atžalyno“, „Irklo brolių“ ir „Talšos“ sporto klubų organizuotose sezono pabaigos varžybose rungtyniavo ištikimiausi ir labiausiai patyrę baidarių ir kanojų irklavimo sportininkai. Trijose rungtyse varžėsi šešios irkluotojų komandos, kurias sudarė šeši sportininkai. 
Pirmasis iššūkis laukęs irkluotojų – mišrių estafečių irklavimo rungtis (dvivietės kanojos ar baidarės), vienvietė baidarė, vienvietė kanoja ir ką tik nupirktos „Irklo brolių“ kanupolo valtys. 
Antroji rungtis – žaibiško futbolo turnyras, o trečioji – virvės traukimas. 
Susumavus taškus nugalėtoja tapo Karolio Balsio komanda: Karolis Alasauskas, Dovydas Grigas, Emilija Guobytė, Ernestas Bucius, Matas Šukys.
Sidabras atiteko Aurimo Lanko komandai: Rokui Tamašauskui, Benui Tuzinui, Ernestai Šidlauskaitei, Evelinai Serafinaitei, Povilui Miklaševičiui.
Bronza pasidabino Tado Čižo komanda: Tadas Lekerauskas, Dainius Preimantas, Martynas Katkus, Vykintas Daunys, Adomas Daukšas.
Pralaimėjusios komandos taip pat labai nenusivylė – užvalgė varžybų torto, ant laužo kepto maisto ir taip užgydė savo „pralaimėjimo žaizdas“.

G. Čerepokaitė puikiai pasirodė Kaune
Šeštadienį vykusiame atvirame Kauno miesto baidarių ir kanojų ilgų nuotolių irklavimo čempionate – V. Sasnauskui atminti, Gabrielė Čerepokaitė, jaunių amžiaus grupėje, irkluodama vienvietę kanoją, 5000 m nuotolį įveikė pirma. 
G. Čerepokaitė rungtyniavo kartu su suaugusiųjų amžiaus grupėje startavusiomis stipriausiomis Latvijos ir Lietuvos kanojininkėmis – Agnija Berzina ir Kaune besimokančia, Šiauliuose sportinę karjerą pradėjusia Rūta Dagyte. 
G. Čerepokaitė šioms sportininkėms pralaimėjo minimaliu rezultatu ir stipriai laimėjo prieš savo viso sezono konkurentę Jelizavetą Jermakovą iš Visagino. 
Šiose varžybose be Lietuvos miestų sportininkų dalyvavo ir dvi komandos iš Estijos bei keturios komandos iš Latvijos. Mergaičių kanojininkių tebuvo septynios – dėl traumos į varžybas vykti negalėjo pajėgi sprinterė, šiaulietė Evelina Serafinaitė, kuri prieš savaitę, Jelgavos maratone, pertempė peties raumenį. 
Deja, Šiaulių miesto vaikinams šiose varžybose prizinių vietų iškovoti nepavyko.

Lauks 62-ojo irklavimo sezono
Pasak Šiaulių sporto mokyklos „Atžalyno“ kanojų irklavimo trenerio Artūro Navicko, pajėgesni Šiaulių miesto irkluotojai dar bent mėnesį skvarbys Talkšos ežerą, o jaunimas keliaus į sporto sales, bėgios lauke, treniruosis lengvosios atletikos manieže, plaukios baseinuose, žais įvairius sportinius žaidimus, čiaužys pačiūžomis ir slidėmis iki tol kol ežeras pavasarį atšils ir prasidės 62-asis Šiaulių irklavimo sezonas. 
„Šio sezono baidarininkų džiaugsmas – A. Lanko ir Edvino Ramanausko Europos čempionate iškovota trečia vieta, o pasaulio čempionate – penkta vieta.
Kanojininkų džiaugsmas – R. Dagytės pasaulio jaunimo čempionate laimėta šešta ir aštunta vieta bei Osvaldo Murzos pasaulio jaunimo čempionate pasiekta aštunta vieta. Tiesa, abu šie sportininkai šiuo metu mokosi Lietuvos sporto universitete ir daugiausiai sportuoja Kaune“, – apie didžiausius pasibaigusio irklavimo sezono džiaugsmus kalbėjo A. Navickas.

 

Baidarininkai ir kanojininkai rungėsi futbolo turnyre. 


 „Šiaulių naujienų“ info 

Paskutinės varžybos ir sezono pabaigtuvės

2015 m. spalio 14 d.

Savaitgalį Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“, „Irklo brolių“ ir „Talšos“ sporto klubų organizuotose sezono pabaigos varžybose ištikimiausi ir labiausiai patyrę baidarių ir kanojų irklavimo sportininkai, pasiskirstę į šešias komandas po šešis dalyvius, varžėsi trijose rungtyse: mišrių irklavimo estafečių, žaibiško futbolo turnyre ir virvės traukimo varžybose.

Susumavus visų rungčių taškus, paaiškėjo, kad nugalėtojais tapo Karolio Balsio, Karolio Alasausko, Dovydo Grigo, Emilijos Guobytės, Ernesto Buciaus ir Mato Šukio komanda.

Nedaug nuo nugalėtojų atsiliko Aurimo Lanko vadovaujama komanda: Rokas Tamašauskas, Benas Tuzinas, Ernesta Šidlauskaitė, Evelina Serafinaitė ir Povilas Miklaševičius.

Trečiojoje vietoje liko Tado Čižo vedama komanda, kuriai atstovavo Tadas Lekerauskas, Dainius Preimantas, Martynas Katkus, Vykintas Daunys ir Adomas Daukšas.

„Pralaimėjusios komandos labai nenusivylė. Užvalgė varžybų torto, šakočio, ant laužo kepto, o gal virto slėgtainio ar tai šiupinio, žodžiu, labai skanaus maisto ir užgydė savo pralaimėjimo žaizdas“, – juokavo irklavimo treneris Artūras Navickas.

Kitą dieną šiauliečiai dalyvavo atvirame Kauno miesto baidarių ir kanojų irklavimo ilgų nuotolių čempionate V. Sasnauskui atminti.

Gabrielė Čerepokaitė jaunių amžiaus grupėje vienviete kanoja 5000 metrų įveikė pirma. Gabrielė rungtyniavo kartu su suaugusiųjų amžiaus grupėje startavusiomis Agnija Berzina, stipriausia Latvijos kanojininke, ir Šiauliuose sportinę karjerą pradėjusia, o dabar Kaune besimokančia stipriausia Lietuvoje irkluotoja Rūta Dagyte.

„Smagu, kad Gabrielė šioms sportininkėms pralaimėjo labai nedaug ir stipriai laimėjo prieš savo viso sezono konkurentę Jelizavetą Jermakovą iš Visagino“, – džiaugėsi A. Navickas.

Varžybose, be Lietuvos sportininkų, dalyvavo dvi komandos iš Estijos ir keturios komandos iš Latvijos. Mergaičių kanojininkų tebuvo septynios. Dėl traumos į varžybas negalėjo vykti pajėgi sprinterė šiaulietė Evelina Serafinaitė. Prieš savaitę Jelgavos maratone ji pertempė peties raumenį. Berniukams prizinių vietų iškovoti nepavyko.

Varžybų sezonas jau baigėsi. Bene svarbiausias šiauliečių baidarininkų pasiekimas – Aurimo Lanko ir Edvino Ramanausko dvivietės iškovota trečioji vieta Europos čempionate ir penktoji vieta pasaulio čempionate.

Kanojininkų treneris A. Navickas pasidžiaugė, jog pagal dalyvavusių varžybose kanojininkų skaičių galima konstatuoti, kad kanojų irklavimas pirmą kartą per 61 metų irklavimo istoriją Šiauliuose populiaresnis nei baidarių.

Džiugino ir šiauliečių dabar Kaune studijuojančių kanojininkų Rūtos Dagytės ir Osvaldo Murzos pasiekimai. Šiemet Rūta jaunimo pasaulio čempionate pelnė šeštąją ir aštuntąją vietas, o Osvaldas pasaulio jaunimo čempionate pelnė aštuntąją vietą.

Pasak A. Navicko, pajėgesni irkluotojai dar bent mėnesį treniruosis Talkšos ežere, o jaunimas keliaus į sporto sales, bėgios lauke ir manieže, plaukios baseinuose, žais įvairius sportinius žaidimus, čiuožinės pačiūžomis ir slidėmis, kol ežeras pavasarį atšils ir prasidės jau 62-asis irklavimo Šiauliuose sezonas.

Šį sezoną sėkmingai baidarininkus treniravo Antanas Lankas, Rimas Bernotas, Audrius Bernotas ir Tadas Čižas. Kanojininkus treniravo Artūras Navickas, Petras Kairys ir Pranas Gadeikis.

 

Trys komandos iš šešių, gerais rezultatais įveikusios tris rungtis, užkopė ant prizininkų pakylos.

 

Sezono pabaigos šventėje baidarių ir kanojų irkluotojai jėgas išbandė virvės traukimo rungtyje.

 

Nors irkluotojai daugiau įpratę dirbti rankomis, azarto netrūko ir futbolo aikštelėj

 

„Šiaulių krašto“ info


Irkluotojai dėl medalių kovojo Lietuvoje ir užsienyje

 

2015 m. spalio 8 d.

 

Nors orai vis labiau vėsta, baidarių ir kanojų irkluotojams sezonas dar nesibaigia. Lenkijoje, Bydgošč mieste vyko Olimpinių vilčių regata, skirta jaunių ir jaunučių (1998–2001 m. g.) amžiaus sportininkams. Joje varžėsi 29 valstybių sportininkai iš Europos, Japonijos, JAV, Kanados, Australijos.

Šioje regatoje Lietuvai atsovavo ir šiauliečiai: kanojininkai Rokas Tamašauskas, Evelina Serafinaitė, Gabrielė Čerepokaitė, baidarininkė Ieva Vaitiekūnaitė. Arčiausiai sėkmės buvo kanojininkės E. Serafinaitė ir G. Čerepokaitė: 500 ir 200 metrų distancijose dviviete valtimi užėmė ketvirtąją vietą, o 1000 metrų – penktąją. E. Serafinaitei, irkluojant vienvietę valtį tik dviejų dešimtųjų sekundės dalių pritrūko iki trečiosios vietos.

Kitiems Šiaulių irkluotojams nepavyko pakliūti į finalinius plaukimus. Geriausiai iš Lietuvos sportininkų pasirodė Ilja Dovidovskij iš Visagino, vienviete kanoja laimėjęs 200 metrų distancijoje antrąją vietą.

 Jelgavoje (Latvija) vyko 53-asis Baltijos šalių maratono čempionatas, kuriame jaunesni sportininkai turėjo įveikti 8000 metrų distanciją vienvietėmis valtimis. Iš šiauliečių geriausiai sekėsi Vytui Povilaičiui ir Gabrielei Čerepokaitei. 2001 ir jaunesnių sportininkų berniukų ir mergaičių amžiaus grupėse jie iškovojo antrąsias vietas, trasą įveikę per 48 minutes. Trečiąją vietą laimėjo Evelina Serafinaitė, distanciją įveikusi per 52 minutes.

Vyresnieji kanojininkai – Rokas Tamašauskas, Tautvydas Dikšas ir Lukas Serafinas – dar nepakankamai pasiruošę 16000 metrų distancijos iššūkiams ir tarp prizininkų šį kartą nepateko.

Klaipėdoje vykusiose Žemaičių taurės varžybose jauniesiems kanojininkams, Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtiniams, nebuvo lygių, jie laimėjo visus prizus.

2001 m. ir jaunesnių amžiaus grupėje 3000 metrų greičiausiai nuplaukė Ignas Serafinas, antras buvo Ernestas Bučius, trečias – Adomas Daukšas. 1999–2000 m. gimusių vaikų grupėje greičiausias buvo Benas Tuzinas, antrąją vietą iškovojo Povilas Ramonas, trečiąją – Vykintas Daunys. Puikiai pasirodė ir vienintelis varžybose dalyvavęs Šiaulių baidarininkas Sporto gimnazijos auklėtinis Justinas Petkus, iškovojęs antrąją vietą.

Ateinantį savaitgalį Lietuvoje vyks dvejos paskutinės šį sezoną varžybos – Šiaulių miesto baidarių ir kanojų irklavimo sezono uždarymo regata ir Kauno miesto ilgų nuotolių varžybos.

Baigiantis sezonui šiauliečių kanojininkų treneris Artūras Navickas pasidžiaugė, kad šiemet pirmą kartą per 61 metų Šiaulių irklavimo istoriją kanojų irklavimas Šiauliuose tapo šiek tiek populiaresnis nei baidarių.

 

Klaipėdoje vykusiose Žemaičių taurės varžybose šiauliečiai (iš kairės) Adomas Daukšas, Ignas Serafinas ir Ernestas Bučius savo amžiaus grupėje išsidalijo prizines vietas.

 

 

Kanojininkė Gabrielė Čerepokaitė Jelgavoje 8000 metrų distanciją įveikė antra.

 

 

„Šiaulių krašto“ inf.

 iaulių irkluotojai net dvi dienas „skynė“ pergales

 

24 Rugsėjis 2015

 

Tiek pirmąją, tiek antrąją varžybų dieną kanojininkas I. Serafinas puošėsi aukso medaliais. 
Rugsėjo 19 – 20 dienomis Šiauliuose vyko Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo moksleivių pirmenybės ir Lietuvos jaunimo taurės varžybos, į kurias užsiregistravo 220 baidarių ir kanojų sportininkų, iš jų 41 šiaulietis (23 kanojininkai ir 18 baidarininkų iš Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ ir keturi baidarininkai iš Šiaulių sporto gimnazijos).
Be šiauliečių varžybose dalyvavo Elektrėnų, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Plungės, Skuodo, Šilutės, Trakų, Vilniaus,Visagino bei Zarasų komandos. 
Šiaulių irkluotojai šiose varžybose pasirodė puikiai – iš keturiasdešimt šešių medalių komplektų mūsų miesto sportininkai iškovojo net dvidešimt devynis komplektus. 

Jau pirmąją varžybų dieną, šį sezoną paskutinėse baidarių ir kanojų irklavimo sprinto varžybose, 1000 m distancijoje, pasižymėjo sportininkai iš Šiaulių. Ignas Serafinas didele persvara laimėjo vaikų 1000 m plaukimą vienviete kanoja, o plaukdamas dviviete kanoja su porininku iš Elektrėnų dar kartą sugebėjo nugalėti visus savo varžovus, tarp kurių buvo ir antrąją vietą laimėjęs Benas Daukšas bei trečiąją vietą iškovoję Adomas Daukšas su Ernestu Bučiumi. 
Nuo I. Serafino nedaug atsiliko Rokas Tamašauskas – dviviete kanoja laimėjęs 1000 m nuotolį, jaunučių amžiaus grupėje. Plaukdamas vienviete kanoja R. Tamašauskas liko antras, o trečias finišavo pernai metų vaikų čempionu tapęs Vytas Povilaitis. 
Jaunių amžiaus grupėje, trečiąją vietą užėmė Tautvydas Dikšas, kuris irklavo dvivietę kanoją.
Baidarininkių tarpe, jaunučių amžiaus grupėje, geriausią rezultatą parodė Ieva Vaitiekūnaitė, laimėjusi 500 m plaukimus vienviete ir dviviete baidarėmis. 
Plaukdamos keturviete baidare, 500 m distancijoje, antrąją vietą iškovojo Emilija Guobytė ir Jogilė Tamošiūnaitė, irklavusios kartu su Panevėžio sportininkėmis.
Berniukų baidarininkų tarpe pasižymėjo Justinas Petkus su porininku iš Panevėžio, laimėjęs 1000 m plaukimą dviviete baidare. 
Plaukdami keturviete baidare auksą pelnė Armandas Žumbys ir Eidėjus Karolis – šie sportininkai jau antrus metus mokosi Šiaulių sporto gimnazijoje ir irklavo kartu su savo buvusiais komandos draugais iš Skuodo.

Antrąją dieną, kaip ir pirmąją, 1000 m distancijoje, dominavo beveik tie patys Šiaulių sportininkai. Vaikų amžiaus grupėje, I. Serafinas dar kartą parodė, kas Šiauliuose stipriausias ir laimėjo pirmos vietos medalius, plaukdamas vienviete ir dviviete kanojomis. Irkluodami dvivietę kanoją nuo 
I. Serafinos nedaug atsiliko A. Daukšas su E. Bučiumi, o trečiąją vietą iškovojo B. Daukšas su porininku iš Visagino. 
R. Tamašauskas pavėlavo į vienviečių kanojų 200 m startą, tačiau su porininku iš Panevėžio laimėjo dviviečių kanojų plaukimą.
Trečiąsias vietas, jaunių ir jaunučių amžiaus grupėse, plaukdami 200 m dviviete ir vienviete kanojomis užėmė T. Dikšas ir V. Povilaitis.
Jaunučių tarpe, baidarininkė I. Vaitiekūnaitė pakartojo jau matytą scenarijų ir laimėjo 200 m distancijas, plaukdama tiek vienviete, tiek dviviete baidare. 
J. Petkus taip pat pakartojo pirmos dienos rezultatą, laimėdamas 200 m distanciją vienviete ir dviviete baidarėmis. 
Jaunučių amžiaus grupėje, 200 m rungtyje, plaukdamas vienviete baidare E. Karolis laimėjo auksą, o A. Žumbys – sidabrą. 
Deja, Šiauliuose nebuvo mergaičių moksleivių kanojininkių rungties, tačiau mergaitės galėjo rungtyniauti Lietuvos jaunimo taurės pirmenybėse, o čia nepralenkiamos buvo šiaulietės Evelina Serafinaitė ir Gabrielė Čerepokaitė, užėmusios pirmąją ir antrąją vietas.

 

Lietuvos jaunimo taurės pirmenybėse nepralenkiamos buvo kanojininkės E. Serafinaitė ir G. Čerepokaitė, užėmusios pirmąją ir antrąją vietas

 

Rungtyniavo baidarių ir kanojų irkluotojai

2015 m. rugsėjo 23 d.

Savaitgalį Šiauliuose, Talkšos ežere, vyko Lietuvos mokinių jaunių, jaunučių ir vaikų pirmenybės bei Lietuvos jaunimo taurės varžybos, kuriose dalyvavo 220 sportininkų iš Elektrėnų, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Plungės, Skuodo, Šilutės, Trakų, Vilniaus, Visagino, Zarasų ir Šiaulių.

Jaunimo taurės varžybose Šiauliuose iš šiauliečių geriausiai sekėsi kanojininkėms. Vienviete kanoja 200 metrų distancijoje nugalėjo Evelina Serafinaitė (54,331 sekundės), antroji finišavo Gabrielė Čerepokaitė (57,666 sekundės).

Varžybose negalėjo dalyvauti Kaune besimokantys šiauliečiai kanojininkai Rūta Dagytė ir Osvaldas Murza. Savaitgalį Rumunijoje vyko Europos jaunimo baidarių ir kanojų čempionatas, kuriame R. Dagytė 500 metrų distancijoje laimėjo šeštąją vietą ir 200 metrų – aštuntąją. O. Murza dviviete kanoja kartu su visaginiečiu Jevgenijumi Kuračionok 1000 metrų distancijoje laimėjo aštuntąją vietą.

Šeštadienį mokinių pirmenybėse Šiauliuose irkluotojai varžėsi 500 ir 1000 metrų trasose. Tai paskutinės šį sezoną sprinto varžybos. Šiauliečiams jos buvo ypač sėkmingos – iš 22 medalių komplektų iškovota 15.

Vienviečių kanojų 1000 metrų distancijoje tarp jaunučių nugalėjo Panevėžio sporto gimnazijos auklėtinis Joris Papinigis, trasą įveikęs per 4 minutes 45,541 sekundės. Tik 9,86 sekundės nuo nugalėtojo atsiliko šiaulietis Rokas Tamašauskas, trečias atplaukė taip pat šiaulietis Vytas Povilaitis (4 min. 57,744 s.). Berniukų amžiaus grupėje nugalėtoju tapo Ignas Serafinas, distanciją įveikęs per 5 minutes 29,844 sekundės.

Dviviečių kanojų 1000 metrų distancijoje tarp jaunučių R. Tamašauskas kartu su J. Papinigiu iškovojo pirmąją vietą. Vaikinai trasą įveikė per 4 minutes 31,894 sekundės.

Berniukų grupėje nugalėjo I. Serafino ir elektrėniškio Artūro Golovač pora, distanciją įveikusi per 5 minutes 13,904 seknundės. Nuo nugalėtojų 27,954 sekundės atsiliko šiauliečio Beno Daukšo ir visaginiečio Viačeslav Buglak pora. Treti liko šiauliečiai Ernestas Bučius ir Adomas Daukšas (5 min. 54,328 s.)

Dviviečių baidarių 1000 metrų distancijoje tarp jaunių nepralenkiami buvo Lukas Šakalys iš Panevėžio sporto gimnazijos ir Justinas Petkus iš Šiaulių sporto gimnazijos. Vaikinai trasoje užgaišo 3 minutes 46,411 sekundės.

Vienviečių baidarių 500 metrų trasoje tarp jaunučių nugalėjo Ieva Vaitiekūnaitė, nuotolį įveikusi per 2 minutes 10,16 sekundės. Šiaulietė kartu su Ala Grigorjeva nugalėjo ir dviviečių baidarių 500 metrų trasoje (2 min. 6,118 s.)

Keturviečių baidarių 1000 metrų distancijoje jaunučių grupėje nugalėjo jungtinė Šiaulių sporto gimnazijos (Armandas Žumbys ir Karolis Eidėjus) ir Skuodo (Osvaldas Mitkus ir Julius Petrauskas) komanda, trasą įveikusi per 3 minutes 35,955 sekundės.

500 metrų distancijoje jaunučių merginų grupėje stipriausios buvo Zarasų irkluotojos, trasą įveikusiose per 2 minutes 8,115 sekundės. Antrąją vietą pelnė jungtinė panevėžiečių Vestinos Skaparaitės ir Rugilės Juškaitės bei šiauliečių Emilijos Guobytės ir Jogilės Tamošiūnaitės komanda, nuo nugalėtojų atsilikusi 14,892 sekundės. Trečios finišavo panevėžietės.

Sekmadienį baidarininkai ir kanojininkai rungtyniavo 200 metrų distancijoje. Šį kartą iš 19 medalių komplektų šiauliečiams atiteko 14. „Per dvi dienas iškovoti dvidešimt devyni medalių komplektai. Tai tikrai puikus komandinis rezultatas šio sezono pabaigoje“, – sakė treneris Artūras Navickas.

Vaikų amžiaus grupėje I. Serafinas laimėjo pirmosios vietos medalius vienviete ir dviviete kanojomis (su elektrėniškiu A. Golovač; 54,686 s.). Dviviete tik penkiomis sekundėmis atsiliko A. Daukšas su E. Bučiumi, trečią vietą su Visagino sportininku V. Buglak laimėjo B. Daukšas.

R. Tamašauskas su J. Papinigiu nugalėjo dviviečių kanojų plaukime (43,917 s.). Trečiąsias vietas dviviete ir vienviete kanojomis jaunių ir jaunučių amžiaus grupėse užėmė Tautvydas Dikšas ir Vytas Povilaitis.

Tarp jaunučių I. Vaitiekūnaitė laimėjo pirmąją vietą vienviete (44,618 s.) ir dviviete (44,482 s.) baidare su porininke A. Grigorjeva. J. Petkus vienviete baidare laimėjo antrąją vietą, vos sekunde atsilikęs nuo nugalėtojo (38,142 s.), o dviviete valtimi su L. Šakaliu iškovojo pirmąją vietą (35,031 s.).

Jaunučių amžiaus grupėje vienviete baidare pirmąją vietą užėmė K. Eidėjus (37,092 s.), o A. Žumbys, atsilikęs dviem sekundėmis, – antrąją. Dviviete baidare vaikinai buvo pirmi, trasą įveikę per 35,823 sekundės.

Nors sprinto varžybos Lietuvoje baigiasi, baidarių ir kanojų irkluotojams sezonas dar nesibaigia. Ateinantį savaitgalį Lenkijoje, Bydgošč mieste, vyks olimpinių vilčių varžybos, į kurias vyks Šiaulių sporto gimnazijos ir sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtiniai.

Spalio 3-ąją Šiaulių kanojininkai Jelgavoje (Latvija) varžytis pirmose šį rudenį Baltijos šalių ilgų nuotolių varžybose. Jaunesni, mažiau patyrę sportininkai tuo pačiu metu lenktyniaus Klaipėdoje ilgų nuotolių varžybose. Antrą spalio savaitgalį dar laukia varžybos buvusio šiauliečio, baidarininko, olimpinio vicečempiono Artūro Vietos ilgų nuotolių varžybos.

 „Šiaulių krašto” info


 
11-oji tarptautinė Talkšos ežero regata – daugybė pergalių

 1 Rugsėjis 2015

 

Sekmadienį Šiauliuose praūžė 11-oji Tarptautinė Talkšos ežero baidarių ir kanojų irklavimo 
regata. Šiauliečiai rinkosi stebėti varžybas ir palaikyti savo numylėtuosius sportininkus. Drąsiausi ir šauniausi ne tik stebėjo, bet ir patys sudalyvavo Drakonų valčių lenktynėse.
Iš viso baidarių ir kanojų irklavimo regatoje dalyvavo virš 200 sportininkų iš visos Lietuvos bei Latvijos, Lenkijos, Kaliningrado. Varžybose dalyvavo 57 šiauliečiai. 

Vyrų kategorijoje, 200 m plaukime su vienvietėmis baidarėmis puikiai pasirodė keturi šiauliečiai. 2-ąją vietą laimėjo ir per 00:36.971+0:00.297 sekundžių trasą įveikė 22 metų šiaulietis Karolis Balsys. 3-iąją vietą taipogi paėmė šiaulietis Tadas Čižas, gimęs 1979 m. Jis vienviete baidare rungtynių trasą įveikė per 00:38.455+0:01.781. 6-ąją vietą laimėjo 35-erių Raimondas Korsakas, o 7-ąją – 32 m. Tomas Kavieckis. 
Dviviečių baidarių 200 m plaukime dalyvavo 9 įgulos, tačiau pirmąsias keturias vietas vienareikšmiškai užkariavo šiauliečiai. 1-ąją vietą kelių sekundžių skirtumu pasiglemžė šiauliečiai R. Korsakas ir Aurimas Lankas, o 2-oji vieta atiteko T. Čižui ir 30-ečiui Edvinui Ramanauskui, kurie trasą įveikė per 00:33.891+0:01.750 sekundės. Trečioji vieta nukeliavo 22-ejų šiauliečiui Karoliui Balsiui ir 32-ejų Tomui Kavieckiui. Per 00:35.126 sekundės trasą įveikusiam Emiliui Buivydui atiteko 4-oji vieta.
Jaunių kategorijoje (1998 – 2001) rungėsi 40 sportininkų. Vienviete baidare plaukęs 15-metis Karolis Eidėjus laimėjo 4-ąją vietą. 6-ąją vietą paėmė šiaulietis Justas Petkus, gimęs 1999 m., o 8-oji vieta atiteko jauniui Armandui Žumbiui. Visi jaunuoliai iš sporto gimnazijos. 
200 m dvivietėmis baidarėmis plaukę jauniai iš Šiaulių pergalingai užėmė 1-ąją vietą. Ji atiteko J. Petkui. 3-oji vetą nukeliavo A. Žumbiui ir K. Eidėjui. 
Vaikai ir jauniai (2002) laimėjo 2-ąją vietą: puikiai pasirodė 13-mečiai Tadas Lekerauskas ir Povilas Miklaševičius. 7-ąją vietą gavo 2003 m. gimęs Edvinas Mižutavičius ir 2005 m. gimęs Rytis Rimkus. 8-oji vieta atiteko šiauliečiams Edvardui Ruzgiui ir Matui Šukiui. 
Jaunės taip pat pasirodė puikiai – 15-metė Ieva Vaitiekūnaitė užėmė pirmąją vietą 200 m vienvietės baidarės plaukime. 8-ąją vietą laimėjo 1998 m. gimusi Ernesta Šidlauskaitė. 
Plaukime su dvivietėmis baidarėmis 5-ąją vietą laimėjo 2005 m. gimusios Viktorija Božytė ir Vidmantė Damanskytė. Per 01:07.316 +0:12.675 minutės trasą įveikusios 9-etė Luka Elinskytė ir 11-metė Vaiva Kulikauskaitė užėmė 6-ąją vietą. 
Moterų estafetėje 4x200 m dalyvavo 4 komandos ir 1-ąją vietą laimėjo 15-etė Ieva Vaitiekūnaitė. Vyrų estafetėje rungėsi 9 komandos. 1-ąją vietą nugalėjo T. Čižas, K. Balsys, A. Lankas ir R. Korsakas. 2-oji vieta atiteko J. Petkui, E. Buivydui, K. Eidėjui ir T. Kavieckiui. A. Žumbiui ir D. Butkevičiui atiteko 6-oji vieta. 
Vienviečių kanojų plaukimo varžybose rungėsi 6 sportininkai. 4-ąją vietą laimėjo 1996 m. gimęs Dominykas Murza, o 6-ąją – metais jaunesnis Osvaldas Murza.
Iš viso rungėsi 26 jauniai (1998 – 2001), o 4-ąją vietą paėmė šiaulietis Rokas Tamašauskas (2000), 8-ąją – Tautvydas Dikšas (1998). 
Dviviečių kanojų plaukimo varžybose rungėsi 9 įgulos. 2-ąją vietą laimėjo 16-etis Lukas Serafinas ir R. Tamašauskas. 6-oji vieta nukeliavo šiauliečiui T. Dikšui, 7-oji – 14-ečiui E. Januliui. 
Vienviečių kanojų plaukime moterys (1997) ir vyresniųjų jaunių (1988 – 2001) kategorijoje puikiai pasirodė šiaulietės. 1-ąją vietą laimėjo 19-etė Rūta Dagytė. Taip pat 1-ąją vietą nugalėjo E. Serafinaitė, 2-oji vieta atiteko 14-etei G. Čerepokaitei. 
Keturiose įgulose su dvivietėmis kanojomis varžėsi moterys, merginos ir mergaitės. 1-ąją vietą laimėjo E. Serafinaitė ir G. Čerepokaitė. 
Estafetėje 4x200 m varžėsi dvi mergaičių komandos ir 1-ąją vietą laimėjo E. Serefinaitė, G. Čerepokaitė ir R. Dagytė. 
Dviviečių kanojų plaukime varžėsi 16 berniukų (2002) ir jaunių. 2-ąją vietą pasiglemžė 12-metis Ignas Serafinas, 6-ąją – 13-etis Ernestas Bucius. 7-ąją vietą laimėjo 13-etis A. Daukšas. 
Estafetėje 4x200 m jėgas išbandė 8 komandos, o 1-oji vieta atiteko O. Murzai, 3-oji – T. Dikšai, I. Serafinui. L. Serafinui, R. Tamašauskui. 7-ąją vietą laimėjo 2002 m. gimę šiauliečiai Benas Daukšas ir Adomas Daukšas, E. Janulis ir P. Ramonas. 
Šiais metais 22 vietų Drakonų valčių lenktynėse dalyvavo 6 komandos. 1-ąją vietą laimėjo „Irklo broliai“, trasą įveikę per 1,46 minutės. Antroji liko jungtinė Kaliningrado, Latvijos (Ryga, Talsi), Augustavo komanda, atplaukę 12 sekunčių vėliau negu „Irklo broliai“. 3-oji vieta atiteko panevėžiečiams, o 4-oji – Florijono 22 žmonių komandai. Penktieji 500 m trasą įveikė per 2,05 minutės „Impuls ir“, komanda „Banga“ liko 6-ieji. 
Be visa ko regatoje visus norinčius smagino kelios loterijos. Viena jų – šeštadienį buvo išmesti į ežerą 11 teniso kamuoliukų su užrašais 50, 20, 10 eurų. Kas pirmas juos rado, galėjo juos pasikeisti į grynuosius pinigus. Antrojo loterija – renginio pabaigoje dalyviai burtų keliu gavo virš šimto prizų.

 

 22 vietų 500 m Drakonų valčių lenktynėse dalyvavo 6 komandos, prisijungė sportininkai ir iš užsienio. 

2015 m. rugpjūčio 30 d. Šiauliai. Tarptautinės baidarių ir kanojų irklavimo regatos prizininkai ir finalininkai ( be Lietuvos: Vilniaus, keli Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Elektrėnų sportininkų, dalyvavo Latvijos Talsi ir Rygos, Lenkijos Augustavo, Rusijos Karaliaučiaus  (Kaliningrado) sportininkai. Šiauliečių 57 sportininkai. Viso virš 200 dalyvių)

Baidarė vienvietė 200 m

Vyrai 1997 ir jaun. (14 sportininkų) : 2 vieta Balsys Karolis 1993 Šiaulių 00:36.971 +0:00.297, 3 vieta Čižas Tadas 1979 Šiaulių 00:37.221 +0:00.547. 6 vieta Korsakas Raimondas 1980 Šiaulių 00:38.455 +0:01.781, 7 vieta  Kavieckis Tomas 1983 Šiaulių 00:38.846.

Dvivietė 200 m (9 įgulos)  1 vieta Korsakas Raimondas 1980 Šiaulių ir Lankas Aurimas 1985 Šiaulių 00:32.141, 2 vieta Čižas Tadas 1979 Šiaulių ir Ramanauskas Edvinas 1985 Šiaulių 00:33.891 +0:01.750 3 vieta Balsys Karolis 1993 Šiaulių ir Kavieckis Tomas 1983 Šiaulių 00:34.391, 4 vieta Buiydas Emilis 1997 Šiaulių 00:35.126

Jauniai 1998 – 2001 (40 sportininkų) : 4 vieta Eidėjus Karolis 2000 Šiaulių 00:39.390 +0:02.438 6 vieta Petkus Justas 1999 Šiaulių 00:41.109 +0:04.157 8 vieta Armandas Žumbys 2001 Šiaulių 00:42.327 +0:05.375 visi iš sporto gimnazijos.

Dvivietė 200 m (9 įgulos)  1 vieta Petkus Justas 1999 Šiaulių , 3 vieta Armandas Žumbys 2001 Šiaulių ir Eidėjus Karolis 2000 Šiaulių 00:38.327 +0:02.453.

Vaikai 2002 ir jaun. : dvivietė (9 įgulos) 2 vieta Lekerauskas Tadas 2002 Šiaulių ir Miklaševičius Povilas 2002 Šiaulių 00:51.806 +0:06.188, 7 vieta Mižutavičius Edvinas 2003 Šiaulių ir Rimkus Rytis 2005 Šiaulių 01:07.463 +0:21.845, 8 vieta Ruzgys Edvardas 2005 Šiaulių ir Šukys Matas 2003 Šiaulių 01:10.510.

Jaunės 1998 – 2001 (13 sportininkių) 1 vieta Vaitiekūnaitė Ieva 2000 Šiaulių 00:43.569, 8 vieta Šidlauskaitė Ernesta 1998 Šiaulių 00:54.507

Mergaitės (20 sportininkių)

Dvivietės ( 7 įgulos) 5 vieta Božytė Viktorija 2005 Šiaulių ir Damanskytė Vidmantė 2005 Šiaulių 01:06.394 +0:11.753 6 vieta Elinskytė Luka 2006 Šiaulių ir Kulikauskaitė Vaiva 2004 Šiaulių 01:07.316 +0:12.675

Estafetė moterų  4x200 (4 komandos) 1 vieta Vaitiekūnaitė Ieva 2000 Šiaulių 03:19.105

Estafetė vyrų 4x200  (9 komandos) 1 vieta Čižas Tadas 1979 Šiaulių ,Balsys Karolis 1993 Šiaulių,  Lankas Aurimas 1985 Šiaulių,  Korsakas Raimondas 1980 Šiaulių 02:36.323,  2 vieta Petkus Justas 1999 Šiaulių, Buiydas Emilis 1997 Šiaulių,  Eidėjus Karolis 2000 Šiaulių, Kavieckis Tomas 1983 Šiaulių 02:40.995 +0:04.672, 6 vieta Armandas Žumbys 2001 Šiaulių, Butkevičius Donatas 1992 Šiaulių 02:58.075 +0:21.752

Kanoja vienvietė:

Vyrai 1997 ir jaun. (6 sportininkai) 4 vieta Murza Dominykas 1996 Šiaulių 00:43.420 +0:04.079, 6 vieta Murza Osvaldas 1995 Kaunas-Šiauliai 00:46.045 +0:06.704.

Jauniai 1998 – 2001 (26 sportininkai)  4 vieta Tamašauskas Rokas 2000 Šiaulių 00:46.859 +0:04.593, 8 vieta Dikšas Tautvydas 1998 Šiaulių 00:51.563 +0:09.297.

Dvivietė (9 įgulos) 2 vieta  Serafinas Lukas 1999 Šiaulių ir Tamašauskas Rokas 2000 Šiaulių 00:45.687 +0:01.719, 6 vieta  Dikšas Tautvydas 1998 Šiaulių 00:52.578 +0:08.610, 7 vieta Eimantas Janulis 2001 Šiaulių 01:06.438 +0:22.470.

Moterys 1997 ir vyr. jaunės 1988-2001 : 1 vieta Rūta Dagytė 1996 Kaunas-Šiauliai 00:54.542 (moterų gr. 1 sportininkė ) 1 vieta Serafinaitė Evelina 2000 Šiaulių 00:57.949 +0:03.407, 2 vieta Čerepokaitė Gabrielė 2001 Šiaulių 00:58.621 (4 sportininkės ).

Moterys merginos ir mergaitės (4 įgulos) 1 vieta Serafinaitė Evelina 2000 Šiaulių 13 Čerepokaitė Gabrielė 2001 Šiaulių 00:53.260

Mergaitės ( 6 sportinikės) 4 vieta Kavaliauskaitė Gabrielė 2003 Šiaulių 01:45.990

Estafetė 4x200 m (2 komandos Lietuva-Latvijos ir Rusijos jungtinė komanda) 1 vieta Serafinaitė Evelina 2000 Šiaulių 13 Čerepokaitė Gabrielė 2001 Šiaulių, Rūta Dagytė 00:53.260.

Berniukai 2002 ir jaun. (16 sportininkų) 2 vieta Serafinas Ignas 2003 Šiaulių 00:59.008 +0:00.719, 6 vieta Bucius Ernestas 2002 Šiaulių 01:08.446 +0:10.157, 7 vieta Daukšas Adomas 2002 Šiaulių 01:08.993 +0:10.704.

Estafetė 4x200 m (8 komandos) 1 vieta Murza Osvaldas 1995 Kaunas-Šiauliai , 02:54.961, 3 vieta Dikšas Tautvydas 1998 Šiaulių, Serafinas Ignas 2003 Šiaulių, Serafinas Lukas 1999 Šiaulių, Tamašauskas Rokas 2000 Šiaulių 03:39.700 +0:44.739. 7 vieta Daukšas Benas 2002 Šiaulių,  Daukšas Adomas 2002 Šiaulių, Eimantas Janulis 2001 Šiaulių, Ramonas Povilas 2000 Šiaulių 05:32.316 +2:37.355.

22 vietų Drakonų 500 m lenktynių komandų rezultatai:

1 vieta                    Irklo brolių                                                       1.46.

2 vieta    Jungtinė Kaliningrado, Latvijos (Ryga, Talsi), Augustavo              1.58.

3 vieta   Panevėžio                                                         2.00.

4 vieta   Florijono                                                           2.07.

5 vieta    Impuls ir                                                            2.05.

6 vieta   Banga                                                               2.15

 

  Baidarių ir kanojų irkluotojai tikisi keturių olimpinių kelialapių

 

2015 m. rugpjūčio 26 d.

 

Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojai pasaulio čempionate Milane (Italija) iškovojo du kelialapius į 2016 metų Rio de Žaneiro olimpines žaidynes, tačiau tikimasi, kad jų dar bus daugiau.

Olimpinius kelialapius Lietuvai pelnė pasaulio čempionate ketvirtąją vietą vienviečių baidarių varžybose 200 m distancijoje užėmęs Ignas Navakauskas ir analogiškoje distancijoje penktas finišavęs kanojininkas Henrikas Žustautas.

Olimpinių kelialapių buvo tikimasi daugiau, tačiau pasaulio čempionate nepasisekė dviviečių baidarių irkluotojams. 200 m distancijoje irklavę Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas bei 1000 m distancijoje varžęsi Ričardas Nekriošius ir Andrius Olijnikas liko vos per žingsnį nuo olimpinių kelialapių – septintoje vietoje.

„Labai apmaudu, kad abi dviviečių baidarių įgulos liko vos per žingsnį nuo užsibrėžto tikslo, tačiau patekti į finalą tarp tokių gigantų kaip Vokietija, Rusija, Baltarusija, Vengrija, Kanada, Brazilija ir kt., Lietuvai yra didžiulė sėkmė. Tai rodo mūsų irkluotojų potencialą ir tikiu, kad dvivietės startuos olimpiadoje. Dar iki Kalėdų gali paaiškėti, kad Lietuvai atiteks olimpinis kelialapis 1000 m distancijoje. Atsižvelgiant į pasaulinį reitingą ir kitų žemynų irkluotojų rezultatus, R. Nekriošiaus ir A. Olijniko dvivietė turi tikrai geras galimybes patekti į olimpines žaidynes. 200 m distancijoje A. Lankas ir E. Ramanauskas dėl olimpinio kelialapio kovos kitų metų gegužę Duisburge (Vokietija) vyksiančiose paskutinėse olimpinės atrankos varžybose. Bus labai sunku, nes kelialapį iškovos tik atrankos varžybų nugalėtojai, bet lietuviai tikrai pajėgūs laimėti atranką“, – tikisi Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos prezidentas Aleksandras Alekrinskis.

Baidarių ir kanojų irklavime iškovoti olimpiniai kelialapiai skiriami ne juos iškovojusiems sportininkams, o šaliai, todėl dėl jų atkakli kova kitais metais laukia ir Lietuvoje.

Šiais metais labiausiai intriguojanti dvikova buvo 200 m kanojų irklavimo rungtyje. Lietuvos taurės varžybose H. Žustautas pirmą kartą karjeroje aplenkė olimpinį vicečempioną J. Šukliną ir iškovojo kelialapį į Europos žaidynes Baku, kurios H. Žustautui tapo pergalingos. Laimėtas Lietuvos čempiono titulas H. Žustautui lėmė kelialapį į pasaulio čempionatą, kartu nulemdamas J. Šuklinui sezono pabaigą, nes vienoje distancijoje pasaulio ar Europos čempionatuose gali startuoti tik vienas tos pačios šalies atstovas.

Po pasaulio čempionato Milane baidarininkai ir kanojininkai pasuko skirtingomis kryptimis – H. Žustautas išvyko į Portugalijoje vyksiančias varžybas, I. Navakauskas bei dvivietę irkluojantys A. Lankas ir E. Ramanauskas dalyvaus varžybose Rusijoje.

Rugsėjo pradžioje šeši Lietuvos irkluotojai – H. Žustautas, I. Navakauskas, A. Lankas ir E. Ramanauskas, R. Nekriošius ir A. Olijnikas vyks į Braziliją, kur išbandys olimpinį kanalą Rio de Žaneire. Po šių varžybų baigsis šių metų baidarių ir kanojų irklavimo sezonas, tačiau sportininkai daug poilsio neturės ir jau spalio mėnesio pabaigoje pradės pasirengimą kitų metų olimpiniam sezonui.

ELTA, „Šiaulių krašto“ inf.

Baidarių ir kanojų irkluotojai pradeda kovą dėl olimpinių kelialapių

 

2015 m. rugpjūčio 20 d.

 

Šiandien Italijoje prasideda pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas, kuriame sportininkai kovos ne tik dėl pasaulio čempionato medalių, bet ir dėl kelialapių į kitų metų Rio de Žaneiro olimpines žaidynes.

42-ą kartą vyksiančiame pasaulio čempionate iš viso dalyvaus baidarininkai ir kanojininkai iš 105 šalių.

Pasaulio pirmenybėse startuos šešios Lietuvos irkluotojų įgulos: kanojininkai Henrikas Žustautas ir Rūta Dagytė, baidarininkai Ignas Navakauskas ir Mindaugas Maldonis, dvivietes baidares irkluojantys Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas bei Ričardas Nekriošius ir Andrejus Olijnikas.

„Tikimės medalių ir olimpinių kelialapių. Kiek jų bus, sunku prognozuoti, nes čempionate susirinks visi geriausi pasaulio baidarių ir kanojų irkluotojai ir vyks atkakli kova dėl vietų olimpinėse žaidynėse. Manau, kad keturios Lietuvos irkluotojų įgulos – H. Žustautas, I. Navakauskas ir abi dvivietės yra pajėgios iškovoti kelialapius į olimpiadą. Viso sezono metu sportininkai demonstravo gerus rezultatus, svarbiausiose varžybose užėmė aukštas vietas, todėl yra tarp pasaulio čempionato favoritų“, – sakė Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos generalinis sekretorius Romas Petrukanecas.

Didžiausios viltys pasaulio čempionate siejamos su H. Žustautu. Šį sezoną į suaugusiųjų sportą su trenksmu įsiveržęs 21-erių metų kanojininkas tapo Europos žaidynių čempionu Baku, laimėjo pasaulio jaunimo čempionato auksą ir planetos taurės varžybų etapą, o Lietuvos pirmenybėse ir taurės varžybose nurungė 2012 metų Londono olimpinių žaidynių vicečempioną Jevgenijų Šukliną.

Pasaulio čempionate H. Žustautas startuos 200 m distancijoje, kurioje kelialapius į olimpiadą iškovos 1-7 vietas užėmę irkluotojai.

„Su treneriu siekėme, kad sportinės formos pikas būtų per pasaulio čempionatą. Jaučiuosi gerai pasirengęs, o kaip bus – pamatysime per atrankos ir pusfinalio plaukimus, kurie vyks ketvirtadienį. Svarbiausias tikslas – olimpinis kelialapis. Aišku, labai norisi medalio, labiausiai aukso, bet bus labai sunku. Favoritų laimėti auksą priskaičiuoti galima net 6-7 sportininkus, kiekvienas yris bus lemiamas“, – teigė H. Žustautas.

Vienviečių baidarių irklavimo 200 m distancijoje startuos šių metų Europos čempionato prizininkas I. Navakauskas. Šioje distancijoje olimpiniai kelialapiai atiteks 1-8 vietas užėmusiems irkluotojams.

„Paskutiniuose dvejuose pasaulio čempionatuose užėmiau penktąsias vietas. Jeigu pavyks pakartoti šį rezultatą, olimpinis kelialapis garantuotas, tačiau norisi kilti aukščiau ir kovosiu dėl medalio“, – sako 25-erių metų I. Navakauskas.

Olimpinių kelialapių tikimasi ir iš baidarių dviviečių valčių. 200 m distancijoje startuos šių metų Europos čempionato prizininkai A. Lankas ir E. Ramanauskas, 500 m distancijoje varžysis Europos pirmenybėse septintąją vietą užėmę R. Nekriošius ir A. Olijnikas. Olimpinius kelialapius iškovos 1-6 vietas pasaulio čempionate iškovojusios dvivietės.

„Mūsų tikslas vienas – patekti ten, kur dar niekada nebuvome – į olimpiadą“, – sutartinai tvirtina 29 metų A. Lankas ir pasaulio čempionato išvakarėse jubiliejinio 30 gimtadienio sulaukęs E. Ramanauskas, pernai pasaulio čempionate jie užėmė penktą vietą.

R. Nekriošiaus ir A. Olijniko dvivietė baidarė praėjusių metų planetos pirmenybėse finišavo šeštoje vietoje.

Dar du Lietuvos irkluotojai į pasaulio čempionatą vyksta semtis patirties. 22-ejų metų M. Maldonis startuos 500 m ir 1000 m distancijose, jam keliamas tikslas – patekti į B finalą.

Tarptautinė baidarių ir kanojų irklavimo federacija apmoka perspektyvios Lietuvos kanojininkės R. Dagytės dalyvavimą pasaulio čempionate. 20-metė R. Dagytė dalyvaus 200 m varžybose, kurias ketinama įtraukti į 2020 m. Tokijo olimpinių žaidynių programą.

Jeigu Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojams nepavyks iškovoti olimpinių kelialapių šių metų pasaulio čempionate, jie tokią galimybę dar turės kitais metais Duisburge (Vokietija) vyksiančiose Europos zonos atrankos varžybose. Ten bus dalijami paskutiniai olimpiniai kelialapiai, juos iškovos pirmąsias dvi vietas užėmę vienvietininkai ir atranką laimėjusios dvivietės.

 „Mūsų tikslas vienas – patekti į olimpiadą“, – sutartinai tvirtina šiaulietis A. Lankas (dešinėje) ir E. Ramanauskas, pernai pasaulio čempionate jie užėmė penktą vietą. Čekijoje vykusiame Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionate jie šiemet iškovojo bronzos medalius 200 m distancijoje.

„Šiaulių krašto“ inf.
 

Fortūna šypsojosi Šiaulių miesto baidarininkams

 

18 Rugpjūtis 2015

 

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo jaunių žaidynėse pergales „skynė“ baidarininkė I. Vaitiekūnaitė. 
Asmeninio archyvo nuotr.

Rugpjūčio 14 – 16 dienomis Šiauliuose, Talkšos ežere, vykusiose Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo jaunių žaidynėse sužibėjo Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ baidarininkės ir Šiaulių sporto gimnazijos auklėtiniai. 
„Skynė“ pergales
Šeštadienį puikiai pasirodė sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtinės, startavusios 500 m distancijoje. Vienviete baidare plaukusi Ieva Vaitiekūnaitė ir dvivietę baidarę irklavusios Aušrinė Alasauskaitė su Karolina Jankute laimėjo dvi antras vietas. Be to, šios sportininkės kartu su Ernesta Šidlauskaite, irkluodamos keturvietę baidarę, iškovojo trečiąją vietą. 
Vilčių varžovams nepaliko ir sporto gimnazijos baidarininkas Emilis Buivydas, laimėjęs dvi – 
1000 m ir 500 m rungtis.
Sekmadienį mūsų miesto baidarininkės rungtyniavo dar sėkmingiau – 200 m distancijoje tiek I. Vaitiekūnaitės, tiek A. Alasauskaitės su K. Jankute valtys finišą kirto pirmos.
E. Buivydas, lenktyniavęs dvivietėje baidarėje kartu su Karoliu Eidėjumi, laimėjo bronzą. 
Šiaulių kanojininkai liko be medalių
Šiaulių kanojininkai šį kartą priziniais pasiekimais pasigirti negali. Aukščiausiai pakilo Rokas Tamašauskas ir Lukas Serafinas, 200 m distancijoje užėmę ketvirtąją vietą ir likę penkti 1000 m distancijoje. 
„Kanojininkai dar jauni – dviem, trim metais jaunesni, nei vyriausi jaunių amžiaus sportininkai ir didžiausia viltis – kitais metais, kas du metus, vyksiančios jaunučių žaidynės. 
Beje, jaunių žaidynėse buvo užfiksuotas savotiškas rekordas: pirmą kartą varžėsi visos Lietuvoje esančios keturvietės kanojos plius viena, ką tik padaryta Šiaulių meistro ir trenerio Prano Gadeikio – pirmą kartą jų buvo aštuonios“, – kalbėjo kanojų irklavimo treneris Artūras Navickas.
A. Navickas vylėsi, kad šiauliečiai su nekantrumu laukia sekančių varžybų Šiauliuose – tarptautinės Talkšos regatos, kuri vyks rugpjūčio 29 – 30 dienomis ir jos metu vyksiančių azartiškųjų „Drakonų“ valčių varžybų: „Šiuo metu komandoms iš miesto ir apylinkių jau galima pradėti treniruotis mažaisiais 12 vietų „Drakoniukais“. Jie labai tinka treniruotėms. 
Šios regatos metu teks varžytis 22 vietų „Drakonais“, kurie yra įspūdingesni ir greitesni, tad vėl turėsime nepakartojamą reginį.
Prieš tris metus regatoje dideliuose „Drakonuose“ dalyvavo 12 įgulų, tuomet šis komandų skaičius buvo rekordinis Lietuvoje. Šiemet mus aplenkė Panevėžio ir Visagino miestai, savo miesto varžybose sukomplektavę daugiau nei 20 savanorių įgulų“.

 

„Šiaulių naujienų“ info

 

  Šiaulių irkluotojai žėrė medalius

 

2015 m. rugpjūčio 7 d.

 

Šiauliuose vykusiose Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo mokinių vaikų ir jaunučių pirmenybėse Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ kanojininkai tapo čempionais visose jaunųjų sportininkų amžiaus grupėse (2000, 2001, 2002–2004), nugalėjo ir plaukdami dvivietėmis kanojomis.

Rokas Tamašauskas laimėjo 2000 metais gimusių berniukų grupėje, Vytas Povilaitis (2001 m.), Ignas Serafinas (2002–2004 m.), Gabrielė Čerepokaitė (2001 m.) buvo nepralenkiami savo amžiaus grupėse.

Gabrielė su Evelina Serafinaite, pademonstravusios asmeninį 500 metrų irklavimo dviviete kanoja rekordą, nepaliko vilčių priešininkėms.

Trenerio Artūro Navicko teigimu, nors konkurencija šioje rungtyje minimali, su pasiektu laiku jaunučių amžiaus sportininkės galėjo pretenduoti į pasaulio jaunių čempionato prizininkes. Bet dėl lėšų stygiaus šiemet nei pasaulio, nei Europos čempionatuose dalyvauti negalės. Treneris tiki garantuota sėkme kitąmet.

Rokas Tamašauskas su Luku Serafinu dviviete kanoja (tarp 1999–2000 metais gimusių sportininkų) buvo treti, kanojininkė Gabrielė Kavaliauskaitė taip pat pelnė trečiąją vietą.

Pasiekimais nuo kanojininkų neatsiliko ir baidarininkė Ieva Vaitiekūnaitė, laimėjusi 2000 metais gimusių mergaičių plaukimą, ir antrąją vietą – lenktyniaudama dviviete baidare 500 metrų nuotolio rungtyje.

Justinas Petkus, Šiaulių sporto gimnazijos auklėtinis, dviviete baidare laimėjo 500 metrų distancijos rungtį, o 200 metrų pralaimėjo savo porininkui iš Panevėžio ir liko antras.

Sporto gimnazijos auklėtiniai Armandas Žumbys (2001 m.) ir Karolis Eidėjus (2000 m.) vienvietėmis baidarėmis laimėjo savo amžiaus 200 metrų distancijų plaukimus. Devyni iš dvidešimties pirmosios vietos medalių atiteko šiauliečiams.

Pasak trenerio Artūro Navicko, drąsiai galima sakyti, kad auga puiki sportininkų pamaina, kurie gali ateityje tapti Lietuvos jaunių, o vėliau ir pasaulinio lygio sportininkais.

Rugpjūčio 15–16 dienomis Šiauliuose vyks jaunių žaidynės.

(Iš kairės) Šiaulių „Atžalyno“ sporto mokyklos sportininkai nugalėtojai ir prizininkai Rokas Tamašauskas, Ieva Vaitiekūnaitė, Lukas Serafinas, Ignas Serafinas, Vytas Povilaitis, Evelina Serafinaitė, Gabrielė Čerepokaitė, Ernestas Bucius.

 

 Kanojininkė Gabrielė Čerepokaitė nugalėjo plaukdama 2001 metais gimusiųjų grupėje, o kartu su Evelina Serafinaite nepaliko vilčių varžovėms ir 500 metrų irklavimo dviviete kanoja trasoje.

 

Rokas Tamašauskas laimėjo 2000 metais gimusių berniukų grupėje. Su Luku Serafinu plaukdami dviviete kanoja buvo treti.

 

„Šiaulių krašto“ inf.

 

 

Irkluotojų treneris džiaugiasi augančia sportininkų karta

 

2015-08-06

 

 

Sėkmingai baigėsi trečiadienį Šiauliuose vykusios Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo mokinių vaikų ir jaunučių pirmenybės. Sportininkų treneris Artūras Navickas džiaugiasi, kad auga puiki sportininkų pamaina, kuri ateityje gali tapti Lietuvos ar pasaulinio lygio sportininkais.

Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ kanojininkai tapo čempionais visose jaunųjų sportininkų amžiaus grupėse, taip pat ir dvivietėse kanojose.

Savo amžiaus grupėse nugalėtojais tapo Rokas Tamašauskas, Vytas Povilaitis, Ignas Serafinas ir Gabrielė Čerepokaitė.

Gabrielė su Evelina Serafinaite pademonstravo savo asmeninį 500 m irklavimo dviviete kanoja rekordą ir nepaliko vilčių priešininkėms.

„Nors konkurencija šioje rungtyje nėra didelė, šiuo metu jaunučių amžiaus sportininkės galėjo pretenduoti į pasaulio jaunių čempionato prizininkes. Tiesa, dėl lėšų stygiaus, šiemet nei pasaulio, nei Europos čempionatuose dalyvauti negalėsime. Tikimės garantuotos sėkmės kitais metais“, – viliasi irkluotojų treneris.

Rokas Tamašauskas su Luku Serafinu dviviete kanoja savo amžiaus kategorijoje, berniukų grupėje užėmė trečią vietą, mergaičių grupėje Gabrielė Kavaliauskaitė taip pat buvo trečia.

Nuo kanojininkų savo puikiais pasiekimais neatsiliko ir baidarininkė Ieva Vaitiekūnaitė, laimėjusi pirmą vietą savo amžiaus grupėje ir antrą vietą, lenktyniaudama dviviete baidare 500 m ilgio rungtyje. 

Šiaulių sporto gimnazijos auklėtinis Justinas Petkus laimėjo pirmą vietą 500 m ilgio distancijoje dviviete baidare, o 200 m distancijoje, pralaimėjęs savo porininkui iš Panevėžio, liko antras.

„Puikiai pasirodė ir sporto gimnazijos auklėtiniai Armandas Žumbys ir Karolis Eidėjus, vienvietėmis baidarėmis 200 m distanciją savo amžiaus kategorijoje įveikę pirmi. Net 9 iš 20 pirmos vietos medalių komplektų atiteko šiauliečiams. Tai fantastiškas jaunųjų sportininkų pasiekimas!“, – džiaugėsi A. Navickas.

Rugpjūčio 15-16 d. Šiauliuose vyks jaunių žaidynės. 

 

„Etaplius“ inf


  Irkluotojai rungtyniavo Portugalijoje ir Klaipėdoje

 

2015 m. liepos 30 d.

 

Portugalijoje vykusiame pasaulio jaunių ir jaunimo iki 23 metų baidarių ir kanojų irklavimo čempionate šiaulietis Osvaldas Murza bei visaginietis Jevgenij Kuračionok dviviete kanoja 200 metrų distancijoje laimėjo aštuntąją vietą. Pirmąją vietą iškovojo vilnietis Henrikas Žustautas ir visaginietis Vadim Korabov. O. Murza taip pat sparčiai tobulėja 1000 m rungtyje.

Šiaulietė Rūta Dagytė vienviete kanoja 200 ir 500 m distancijoje liko keturioliktoje vietoje. Šis rezultatas sportininkės nedžiugino, tačiau geriau pasirodyti sutrukdė pastaruoju metu patirtos kojos ir nugaros traumos.

Tą patį savaitgalį beveik trisdešimt jaunųjų Šiaulių kanojininkų ir kelios baidarininkės dalyvavo tarptautinėje Klaipėdos miesto „Žvejo dienos“ regatoje. Vyriausiųjų amžiaus grupėje nepralenkiamas buvo sparčiai tobulėjantis kanojininkas Lukas Serafinas. Jam galėjo pasipriešinti Tautvydas Dikšas, tačiau sportininkas likus keliems metrams iki auksinio finišo praradęs pusiausvyrą išvirto iš kanojos.

Vyriausiųjų jaunučių ir jaunių baidarininkių amžiaus grupėje nepralenkiamos buvo Ieva Vaitiekūnaitė, užėmusi pirmąją vietą, ir Rūta Klungevičiūtė, pelniusi antrąją vietą.

Mergaičių kanojų varžybos nebuvo įtrauktos į nuostatus, todėl mergaitės konkuravo kartu su berniukais. Jaunučių amžiaus grupėje stiprią konkurenciją berniukams sudarė Evelina Serafinaitė, užėmusi penktąją vietą. Pirmąją vietą laimėjo Rokas Tamašauskas, trečiąją – Vytas Povilaitis. Vaikų amžiaus grupėje visą garbės pakylą užėmė Šiaulių kanojininkai: pirmąją laimėjo Ignas Serafinas, antrąją – Adomas Daukšas, trečiąją – Saulius Dikšas.

Varžybose puikiai pasirodė ir Šiaulių sporto gimnazijos auklėtiniai. 2001 metais gimusių ir jaunesnių amžiaus grupėje nepralenkiamas buvo Armandas Žumbys, o 1999 metais gimusių ir vyresnių amžiaus grupėje antrąją vietą laimėjo Karolis Eidėjus.

 

Klaipėdoje vykusiose varžybose vaikų amžiaus grupėje visą garbės pakylą užėmė Šiaulių kanojininkai: (iš kairės) Adomas Daukšas, Ignas Serafinas ir Saulius Dikšas.

 

Ieva Vaitiekūnaitė buvo nepralenkiama tarp baidarininkių jaunių grupėje.

 

„Šiaulių krašto“ inf.

Jaunieji irkluotojai skynė laimėjimus

 

2015-07-27

 

Šį savaitgalį praūžė pasaulio jaunių ir jaunimo iki 23 m čempionatas Portugalijoje. Tuo pačiu metu beveik trisdešimt jaunųjų Šiaulių kanojininkų ir kelios baidarininkės tarptautinėje Klaipėdos miesto „Žvejo dienos“ regatoje skynė laimėjimus. 

Portugalijoje be vilniečio Henriko Žustauto ir visaginiečio Vadim  Korabov, kurie laimėjo kanoja vienviete 200 jaunimo ir jaunių plaukimus neprastai pasirodė ir buvusių šiauliečio Osvaldo Murzos ir visaginiečio  Jevgenij Kuračionok  šiuo metu studijuojančių Kauno sporto universitete kanoja dvivietė laimėję aštuntąją vietą. Šiaulietis įgauna pagreitį ir sparčiai tobulėja 1000 metrų stajerių rungtyje.

Rūta Dagytė vienviete kanoja 200 ir  500 metrų distancijoje liko keturioliktoje vietoje, tačiau šis rezultatas sportininkės netenkina. Rūtą persekioja skaudžios kojos bei nugaros traumos. Lietuvoje sportininkė laisvai demonstravo finalinį laiką.

Tuo pačiu metu beveik trisdešimt jaunųjų Šiaulių kanojininkų ir kelios baidarininkės tarptautinėje Klaipėdos miesto „Žvejo dienos“ regatoje skynė laimėjimus. Vyriausiųjų amžiaus grupėje sparčiai tobulėjantis nepralenkiamas buvo Lukas Serafinas. Jam galėjo pasipriešinti Tautvydas Dikšas, tačiau sportininkui nepavyko ir likus keliems metrams iki auksinio finišo praradęs pusiausvyrą išvirto.

Vyriausiųjų jaunučių ir jaunių baidarininkių amžiaus grupėje nepralenkiamos buvo Ieva Vaitiekūnaitė, užėmusi pirmąją vietą, ir Rūta Klungevičiūtė – antrąją. Merginos nebuvo įtrauktos į varžybų nuostatus, todėl konkuravo kartu su vaikinais.

Jaunučių amžiaus grupėje stiprią konkurenciją vaikinams sudarė Evelina Serafinaitė, užėmusi penktąją vietą, na, o pirmąją laimėjo Rokas Tamašauskas, trečiąją Vytas Povilaitis.

Džiugu tai, kad vaikų amžiaus grupėje visą garbės pakylą užėmė Šiaulių kanojininkai: pirmąją Ignas Serafinas, antąją – Adomas Daukšas, trečiąją – Saulius Dikšas.

Varžybose dalyvavo ir Šiaulių sporto gimnazijos auklėtiniai. Jaunesniųjų amžiaus grupėje nepralenkiamas buvo Armandas Žumbys, o 1999 ir vyresniųjų amžiaus grupėje antrąją vietą laimėjo Karolis Eidėjus.

Šiauliuose auga nauja, perspektyvi ir pajėgi baidarių ir kanojų irklavimo karta. Irklavimo sporto mėgėjus pakviesime rugpjūčio 5 dieną (trečiadienį) Talkšos ežere vyksiančias Lietuvos vaikų ir jaunučių baidarių ir kanojų pirmenybes. Taip pat dar po 10 dienų rugpjūčio 14-15 į Lietuvos jaunių žaidynes.

 "Žvejo dienos" nuotraukos:

Ignas Serafinas

Vytas Povilaitis
Lukas SerafinasRokas Tamašauskas

Rūta Klungevičiūtė


Adomas Daukšas, Ignas Serafinas, Saulius Dikšas

-----


---


---


Ieva Vaitiekūnaitė


„Etaplius“ info


 

Šiaulių baidarininkai ir kanojininkai buvo tarp stipriausiųjų

 

2015 m. liepos 22 d.

 

Trakuose vykusioje tarptautinėje „Brača-sport“ baidarių ir kanojų regatoje varžėsi 154 sportininkai iš Lietuvos, Rusijos ir Gruzijos. Iš šiauliečių geriausiai šiose varžybose pasirodė kanojininkas Osvaldas Murza nugalėjęs trijose rungtyse iš keturių: 1000 m vienviete ir dviviete kanoja ir 200 m dviviete kanoja. 200 m vienviete kanoja Osvaldas liko penktojoje vietoje.

O. Murza sakė, kad rezultatas būtų geresnis, jei nebūtų pasikarščiavęs. Starte per anksti pajudėjo ir atsitrenkė į starto sistemos gaudyklę, kuri apie metrą atmetė sportininką atgal. Be to, šioje sprinto distancijoje pasaulio rekordininką Henriką Žustautą aplenkti sunku.

Puikiai pasirodė baidarininkų Aurimo Lanko ir Edvino Ramanausko įgula, dviviete baidare laimėję 200 m distanciją. Artėjant pasaulio čempionatui, kuris rugpjūčio 19–23 dienomis vyks Milane (Italija), ši įgula įgauna pagreitį ir vis gerina sportinę formą. Tikimasi, kad čempionate Aurimui ir Edvinui pasiseks iškovoti ne žemesnę kaip šeštąją vietą ir gauti kelialapį į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes.

Gerai varžybose pasirodė ir jaunimas. Baidarininkė Ieva Vaitiekūnaitė laimėjo 500 ir 200 m distancijose. Vytas Povilaitis vienviete kanoja 1000 m distancijoje užėmė trečiąją vietą, o dviviete su Luku Serafinu – antrąją, 200 m distancijoje liko treti.

Tarp moterų vienviete kanoja 500 ir 200 m distancijose, aplenkusi konkurentes iš Gruzijos ir Kaliningrado bei šiaulietę Eveliną Serafinaitę, laimėjo Rūta Dagytė. Evelina varžėsi su daug vyresnėmis varžovėmis ir per plauką liko nuo medalių. Abiejose distancijose buvo ketvirta. „Savo amžiaus grupėje ji, ko gero, būtų pirma. Eksperimentavome, ieškojome konkurencijos“, – sakė treneris Artūras Navickas.

Tarp jaunučių kanojininkių Gabrielė Čerepokaitė 500 m distancijoje liko antra, o 200 m distancijoje finišą pasiekus antrai, sveriant valtį iškrito kelio pagalvė, valtis pasidarė per lengva ir sportininkę diskvalifikavo. „Raminome save, kad taip neatsitiko Europos ar pasaulio čempionate, kaip pernai Rūtai Dagytei. Pats laikas mokytis iš klaidų“, – sakė A. Navickas.

Gerų rezultatų pasiekė ir Šiaulių sporto gimnazijos baidarininkai. Vyrų grupėje Emilis Buivydas 1000 m distancijoje liko trečias, jaunučių amžiaus grupėje Justinas Petkus dviviete su panevėžiečiu Luku Šakaliu 200 m finišo liniją kirto pirmi, nuo jų tik akimirką atsilikę antri finišavo Armandas Žumbys ir Karolis Eidėjus. K. Eidėjus dar ir vienviete parodė savo meistriškumą – 200 m distancijoje finišavo trečias, aplenkęs J. Petkų, kuris liko ketvirtas.

Regatoje nugalėję sportininkai buvo apdovanoti kokybiškais irklais.

Regatoje buvo skaičiuojami ir komandiniai pasiekimai. Pirmąją vietą užėmė Vilniaus, antrąją – Kauno, trečiąją – Šiaulių, ketvirtąją – Visagino, penktąją – Panevėžio komandos.

„Smagu, kad tapome prizininkais, kad laimėjome prieš stiprias Visagino ir Panevėžio komandas. Turėsime vilties laimėti ir jaunių žaidynėse rugpjūčio 14–15 dienomis vyksiančiose Šiauliuose, Talkšos ežere.

 

Iš šiauliečių geriausiai regatoje pasirodė kanojininkas Osvaldas Murza, nugalėjęs trijose rungtyse iš keturių.

 

„Šiaulių krašto“ inf.

  

 Šiauliečiai „Brača-sport“ baidarių ir kanojų irklavimo regatos prizininkai

 

 21 Liepa 2015

 

Liepos 18 – 19 dienomis Trakuose vyko 2015 tarptautinė „Brača-sport“ baidarių ir kanojų irklavimo regata, kurioje be Lietuvos irkluotojų dar varžėsi ir Karaliačiaus (Kaliningrado) bei Gruzijos sportininkai. 
Be to, ši regata pasižymi tuo, jog laimėjusiems sportininkams duodami geriausi pasaulyje irklai pagaminti Kaune.
Regatoje buvo skaičiuojami ir komandiniai pasiekimai – Vilniaus komanda užėmė pirmąją vietą, Kauno komanda – antrąją, Šiaulių miesto komanda buvo trečia, Visagino komanda liko ketvirta, o Panevėžio komanda – penkta. 
Pasak kanojų irklavimo trenerio, šiauliečio Artūro Navicko, džiugu, kad šiose varžybose Šiaulių miesto irkluotojai tapo prizininkais ir laimėjo prieš stiprias Visagino ir Panevėžio komandas. 
Puikiai šioje regatoje pasirodė kanojininkas Osvaldas Murza, nugalėjęs trijose rungtyse iš keturių – 1000 m vienviete ir dviviete kanoja ir 200 m dviviete kanoja, o plaukdamas 200 m vienviete kanoja O. Murza užėmė penktąją vietą. Pasak sportininko, jo rezultatas būtų buvęs geresnis, jei jis nebūtų pasikarščiavęs – starte per anksti pajudėjo ir atsitrenkė į starto sistemos gaudyklę, kuri po to apie metrą atmeta sportininką atgal. 
Taip pat, kaip visuomet, puikiai sudalyvavo baidarininkų Aurimo Lanko ir Edvino Ramanausko įgula – dviviete baidare laimėta 200 m distancija. Šis mūsų miesto sportininkų laimėjimas itin džiugina, nes artėjant pasaulio čempionatui, kuris rugpjūčio 19 – 23 d. vyks Milane, ši įgula įgauna pagreitį ir gerina sportinę formą.  Džiugu, kad Šiauliuose auga puiki vyresniųjų sportininkų pamaina – baidarininkė Ieva Vaitiekūnaitė, Trakuose vykusioje regatoje, laimėjo abi – tiek 500 m, tiek 200 m distancijas.
Jaunieji Saulės miesto kanojininkai taip pat neliko be medalių. Vytas Povilaitis, irkluodamas vienvietę kanoją, 1000 m distancijoje, užėmė trečiąją vietą, o plaukdamas dviviete kanoja kartu su Luku Serafinu iškovojo sidabrą. Be to, šie sportininkai 200 m distancijoje liko treti. 
Moterų grupėje, irkluodama vienvietę kanoją, 500 m ir 200 m distancijose, nenugalima buvo šiaulietė Rūta Dagytė, kuri aplenkė varžoves iš Gruzijos ir Kalinigrado bei kitą Šiaulių miesto kanojininkę Eveliną Serafinaitę. 
E. Serafinaitei šiose varžybose nesisekė – sportininkė varžėsi su daug vyresnėmis varžovėmis ir abiejose distancijose „per plauką“ liko ketvirta. 
Tarp jaunučių kanojininkių Šiaulių miesto sportininkė Gabrielė Čerepokaitė, 500 m distancijoje, buvo antra, o 200 m distancijoje G. Čerepokaitei finišą pasiekus antrai, sveriant valtį iškrito kelio pagalvė ir valtis pasidarė per lengva, tad kanojininkė buvo diskvalifikuota. 
Itin gerai šiose varžybose pasirodė ir Šiaulių sporto gimnazijos baidarininkai.
Emilis Buivydas, vyrų grupėje, 1000 m distancijoje, liko trečias ir pasipuošė bronza. Justinas Petkus, jaunučių amžiaus grupėje, irkluodamas dvivietę baidarę kartu su panevėžiečiu Luku Šakaliu, 200 m distancijoje finišo liniją kirto pirmi. Nuo šių sportininkų atsilikę tik akimirka, antri finišavo kiti šiauliečiai – Armandas Žumbys ir Karolis Eidėjus. K. Eidėjus savo meistriškumą parodė ir plaukdamas vienviete kanoja – 200 m distancijoje finišavo trečias ir aplenkė J. Petkų, kuris liko ketvirtas.

 

Moterų grupėje, irkluodama vienvietę kanoją, 500 m ir 200 m distancijose, nenugalima buvo 
R. Dagytė. 

  

O. Murza, nugalėjo trijose rungtyse iš keturių – 1000 m vienviete ir dviviete kanoja ir 200 m dviviete kanoja. 

 

 2015 tarptautinė "Brača-sport" B/k irklavimo regata Liepos 18-19, 2015 ( Trakai) Varžybose dar dalyvavo Karaliačiaus (Kaliningrado) ir Gruzijos sportininkai.

Kanoja

C-1 1000m vyrai: 1vieta Murza Osvaldas 1995 Kaunas-Šiauliai 04:35.970, 7 vieta Dikšas Tautvydas 1998 Šiaulių 06:09.960 (7 valtys), C-2 1000m vyrai 1 vieta  Kuracionok Jevgenij 1994 Vilnius-Visaginas ir Murza Osvaldas 1995 Kaunas-Šiauliai 04:16.746 (4 įgulos). C-1 200m vyrai: 5 vieta Murza Osvaldas 1995 Kaunas-Šiauliai 00:42.487 +0:02.734, 11 vieta Dikšas Tautvydas 1998 Šiaulių 00:56.083 (11 valčių). C-2 200m vyrai 1 vieta  Murza Osvaldas 1995 Kaunas-Šiauliai ir  Kuracionok Jevgenij 1994 Vilnius-Visaginas 00:39.519 (4 įgulos).C-1 1000m jaunučiai: 3vieta  Povilaitis Vytas 2001 Šiaulių 05:43.213 +0:44.096, 6vieta Serafinas Lukas 1999 Šiaulių 06:01.886 +1:02.769 (9 įgulos). C-2 1000m jaunučiai:  2 vieta Povilaitis Vytas 2001 Šiaulių ir Serafinas Lukas 1999 Šiaulių 05:12.418 +0:26.954, 4 vieta Serafinas Ignas 2003 Šiaulių ir  Golovač Artūras 2003 Elektrėnų 06:17.973 (5 įgulos). C-1 200m jaunučiai 7 vieta Serafinas Lukas 1999 Šiaulių 00:52.746 +0:08.969, 8 vieta Povilaitis Vytas 2001 Šiaulių 00:56.137 +0:12.360 (13 valčių). C-2 200m jaunučiai: 3 vieta Povilaitis Vytas 2001 Šiaulių ir Serafinas Lukas 1999 Šiaulių 00:50.151 +0:08.516, 4 vieta Serafinas Ignas 2003 Šiaulių ir Golovač Artūras 2003 Elektrėnų 00:57.760 +0:16.125 ( 7 įgulos).

C-1 500m moterys: 1vieta Rūta Dagytė 1996 Kaunas-Šiauliai 02:40.316, 4vieta Serafinaitė Evelina 2000 Šiaulių 03:05.114 +0:24.798 (4 valtys). C-1 200m moterys: 1 vieta Rūta Dagytė 1996 Kaunas-Šiauliai 00:51.508, 4 vieta Serafinaitė Evelina 2000 Šiaulių 00:57.820 +0:06.312 (4 valtys). C-1 500m jaunutės 2 vieta Čerepokaitė Gabrielė 2001 Šiaulių 03:16.871 +0:07.657 (6 valtys).

Baidarė:

K-1 500m jaunutės 1vieta Vaitiekūnaitė Ieva 2000 Šiaulių 02:25.089 (9 valtys). K-2 500m jaunutės 3 vieta Alasauskaitė Aušrinė 1997 Šiaulių ir Jankutė Karolina 1997 Šiaulių 02:15.730 +0:10.782 (5 įgulos). K-1 200m jaunutės 1vieta Vaitiekūnaitė Ieva 2000 Šiaulių 00:46.241. (6 valtys).

K-1 200m vyrai: 2 vieta Ramanauskas Edvinas 1985 Šiaulių 00:34.418 +0:00.422, 5 vieta Čižas Tadas 1979 Šiaulių 00:37.309 +0:03.313 (23 valtys). K-1 200m jaunučiai:  3 vieta  Eidėjus Karolis 2000 Šiaulių sporto gimnazija 00:39.067 +0:02.032, 4 vieta Petkus Justinas 1999 Šiaulių sporto gimnazija 00:40.254 +0:03.219, 17-18 vieta Grigas Dovydas 2000 Šiaulių 00:51.175 +0:09.675, 17-18  vieta Katkus Martynas 2001 Šiaulių 01:02.417. K-2 1000m vyrai 3 vieta Buivydas Emilis 1997 Šiaulių sporto gimnazija 03:43.622 +0:11.328 (6 įgulos). K-2 200m vyrai: 1vieta Lankas Aurimas 1985 Šiaulių ir Ramanauskas Edvinas 1985 Šiaulių 00:31.282, 5 vieta Balsys Karolis 1993 Šiaulių ir Čižas Tadas 1979 Šiaulių 00:34.282 (12 įgulų).

K-1 200m jaunučiai:  1vieta Šakalys Lukas 1999 Panevėžio ir Petkus Justinas 1999 Šiaulių sporto gimnazija 00:36.824, 2 vieta Armandas Žumbys 2001 Šiaulių sporto gimnazija ir Eidėjus Karolis 2000 Šiaulių sporto gimnazija 00:37.824 +0:01.000, 9 vieta Grigas Dovydas 2000 Šiaulių 41 Katkus Martynas 2001 Šiaulių 00:58.059 +0:21.235 (9 įgulos).

Informaciją pateikė treneris Artūras Navickas .

Irkluotojai skrodžia Talkšos ežerą

 

Takšos ežere dvi dienas vyksta baidarių ir kanojų irklavimo mokinių čempionatas bei Jaunimo pirmenybės. 

Šeštadienį Ieva Vaitiekūnaitė 500 m distancijoje tapo Lietuvos jaunučių čempione. Vytas Povilaitis nugalėjo 1000 m distancijoje kanoja.

Irklavimo bazėje sekmadienį į 200 m sprinto varžybas atvyko Europos žaidynių Baku (Azerbaidžanas) nugalėtojas Henrikas Žustautas bei Rūta Dagytė – pasaulio jaunimo septintos vietos laimėtoja.

Sekmadienį pirmą kartą rengiamas bendras berniukų ir mergaičių plaukimas kanojomis. 

Jauni šiauliečiai pamėgę kanojų ir baidarių sportą

 

Varžybų sezonas įsibėgėja. Ketvirtadienį Šiauliuose vyko baidarių ir kanojų irklavimo Šiaulių čempionatas, organizuotas „Atžalyno“ sporto mokyklos. Sportininkai jame varžėsi 200 m distancijoj, vienvietėmis valtimis dviejose amžiaus grupėse 1999 ir vyresni bei 2000 ir jaunesni. Dalyvavo virš 70 sportininkų ne tik iš Šiaulių, bet atvyko po kelis sportininkus ir Skuodo, Plungės, Kauno baidarininkų ir kanojininkų, todėl rezultatuose ne visos prizinės vietos šiauliečių.

Šiaulių miesto baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas:

Kanoja vyrai (2000 ir vyresni):

Osvaldas Murza                 (C-1, 200 m) – 2 vieta         (tren. P. Gadeikis) 11 sportininkų

Dominykas Murza             (C-2, 200 m) – 3 vieta         (tren. P. Gadeikis) 11 sportininkų

Kanoja merginos (2000 ir vyresnės):

Evelina Serafinaitė            (C-1, 200 m) – 1 vieta         (tren. A. Navickas) 3 sportininkės

Gabrielė Čerepokaitė        (C-1, 200 m) – 2 vieta         (tren. A. Navickas) 3 sportininkės

Kanoja berniukai (2001 ir jaunesni):

Vytas Povilaitis                  (C-1, 200 m) – 1 vieta         (tren. A. Navickas) 10 sportininkų

Ignas Serafinas                  (C-1, 200 m) – 2 vieta         (tren. P. Kairys) 10 sportininkų

Eimantas Janulis                (C-1, 200 m) – 3 vieta         (tren. P. Kairys) 10 sportininkų

Baidarė vyrai (2000 ir vyresni):

Tomas Kaveckas                        (K-1, 200 m) – 1 vieta         (tren. A. Lankas) 16 sportininkų

Raimundas Korsakas         (K-1, 200 m) – 2 vieta         (tren. A. Lankas) 16 sportininkų

Karolis Balsys                     (K-1, 200 m) – 3 vieta         (tren. A. Lankas) 16 sportininkų

Baidarė merginos (2000 ir vyresnės):

Karolina Jankutė                (K-1, 200 m) – 2 vieta         (tren. A. Lankas) 4 sportininkės

Aušrinė Alasauskaitė        (K-1, 200 m) – 3 vieta         (tren. A. Lankas) 4 sportininkės

Baidarė berniukai (2001 ir jaunesni):

Armandas Žumbys                     (K-1, 200 m) – 1 vieta         (tren. A. Bernotas)  sportininkų

Tomas Liaudanskas               (K-1, 200 m) – 2 vieta         (tren. A. Bernotas)  sportininkų

Tadas Lekerauskas                (K-1, 200 m) – 3 vieta         (tren. A. Bernotas)  sportininkų

Baidarė mergaitės  (2001 ir jaunesnės):

Emilija Guolytė                           (K-1, 200 m) – 1 vieta         (tren. A. Bernotas)  sportininkių

Luka Elinskytė                    (K-1, 200 m) – 2 vieta         (tren. A. Bernotas)  sportininkių

Vidmantė Domskytė          (K-1, 200 m) – 3 vieta         (tren. A. Bernotas)  sportininkių

 

Šeštadienį Šiaulių baidarių ir kanojų irkluotojai jau varžėsi Plungės pirmenybėse 200 m distancijoje vienvietėmis ir dvivietėmis valtimis.  Čia varžėsi Plungės, Klaipėdos, Skuodo, Elektrėnų ir šiauliečiai. Vyriausiųjų amžiaus grupėje geriausiai sekėsi dvi  antrąsias vietas laimėjusiems Raimondui Korsakui vienviete baidare ir dviviete- su Tomu Kavecku. Neatsiliko apdovanojimais ir jaunesni kanojininkai: Rokas Tamašauskas, kuris laimėjo jaunučių a. gr plaukimą vienviete. Toje pačioje distancijoje trečią vietą laimėjo Vytas Povilaitis. Šiauliuose išpopuliarėjo mišrios kanojos dvivietės, berniukų rungtyje Plungėje niekam nepaliko vilčių Roko Tamašausko ir Evelinos Serafinaitės dvivietė įgula. Antroje vietoje su Plungės kanojininku finišavo Gabrielė Čerepokaitė. Nepralenkiama buvo ir baidarininkė Ieva Vaitiekūnaitė ir vienviete ir dviviete su Luka Elinskyte laimėjusi abu plaukimus. Martynas Katkus ir Edvardas Ruzgys dviviete baidare užėmė trečią vietą. Jauniausiųjų, vaikų grupėje, nepralenkiamas buvo Ignas Serafinas vienviete ir dviviete valtimis laimėjęs abi distancijas, Ugnius Brazas ir Ernestas Bucius liko antri, o Martynas Saročka ir Saulius Dikšas treti.

Kanoja jaunučiai berniukai ir mergaitės 2000-2001 m. gim.:

Tamašauskas Rokas (C-1, 200 m) – 1 vieta (tren. A. Navickas) 16 sportininkų

Vytas Povilaitis (C-1, 200 m) – 3 vieta (tren. A. Navickas) 16 sportininkų

Tamašauskas Rokas ir (C-2, 200 m) – 1 vieta (tren. A. Navickas) 6 įgulos

Evelina Serafinaitė (C-2, 200 m) – 1 vieta (tren. A. Navickas) 6 įgulos

Gabrielė Čerepokaitė (C-2, 200 m) – 2 vieta (tren. A. Navickas) 6 įgulos

Kanoja vaikai berniukai ir mergaitės 2002 m. gim. ir jaunesni:

Ignas Serafinas (C-1, 200 m) – 1 vieta (tren. P. Kairys) 19 sportininkų

Ignas Serafinas (C-2, 200 m) – 1 vieta (tren. P. Kairys) 4 įgulos

Ugnius Brazas ir (C-2, 200 m) – 2 vieta (tren. P. Kairys) 4 įgulos

Ernestas Bucius (C-2, 200 m) – 2 vieta (tren. P. Kairys) 4 įgulos

Martynas Saročka ir (C-2, 200 m) – 3 vieta (tren. P. Kairys) 4 įgulos

Saulius Dikšas (C-2, 200 m) – 3 vieta (tren. A. Navickas) 4 įgulos

Nespėjus atsipūsti , jau kitą savaitgalį, Trakuose, vyks Lietuvos čempionato lenktynės. Čia varžysis vyresni sportininkai. Jaunučių (iki 16 m) amžiaus sportininkams bus galima rungtyniauti tik komandinėse valtyse. Tokių jaunų sportininkų, kurie gali varžytis Šiauliuose mes turime, gaila ir tuo pačiu džiugu, nes kanojininkai Rokas Tamašauskas, Evelina Serafinaitė , baidarininkė Ieva Vaitiekūnaitė tuo metu rungtyniaus Baltijos šalių čempionate Brandenburge. Nereikėtų nusiminti, šiems jauniems sportininkams sunku pretenduoti į suaugusiųjų prizininkų tarpą. Šiauliai turi puikius patyrusius baidarininkus Aurimą Lanką, Edviną Ramanauską, kanojininkus Osvaldą Murzą, Rūtą Dagytę, Gabrielę Čerepokaitę ir kitus sportininkus, kurie gali ir tikėtina parveš iš Trakų ne vieną apdovanojimą Šiaulių miestui.

 

 Balti iš kairės Raimundas Korsakas ir Tomas Kavieckas.

 

Iš kairės Ugnius Brazas, Ernestas Bucius, Ignas Serafinas, Artūras Golovačius (Eletrėnai)Martynas Saročka, Saulius Dikšas

 

„Etaplius“info 

Šiaulių irkluotojams – medalių puokštė

 

Šį savaitgalį Šiauliuose, irklavimo bazėje, vyko dvi sujungtos baidarių ir kanojų irklavimo varžybos. Šiose varžybose, įvairiose amžiaus grupėse, varžėsi 255 sportininkai mokinių čempionate ir 45 sportininkai jaunimo pirmenybėse. 
Irkluotojai atvyko iš Visagino, Elektrėnų, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Plungės, Skuodo, Šilutės, Trakų, Vilniaus bei Zarasų miestų taip pat dėl medalių rungėsi ir Šiaulių sporto mokyklos „Atžalyno“ bei Šiaulių sporto mokyklos auklėtiniai. 
Varžybų metu vyko pirmą kartą Lietuvoje organizuotos mišrių dviviečių kanojų (vaikino ir merginos) 200 m rungtis bei įvairios atrankos į pasaulio ir Europos jaunių, Olimpinių vilčių varžybas. Taip pat varžybose buvo pagerbtas ir jose rungtyniavo pirmųjų Europos žaidynių nugalėtojas Henrikas Žustautas. 
Mokinių čempionate geriausiai sekėsi Šiaulių kanojininkams – Vytui Povilaičiui, pelniusiam du aukso, sidabro ir bronzos medalius, Rokui Tamašauskui, kuris iškovojo auksą ir sidabrą, Ernestui Bučiui ir Ignui Serafinui pasipuošusiems sidabro ir bronzos medaliais, Evelinai Serafinaitei, Lukui Serafinui su Dovydu Navicku pelniusiems sidabrą. 
Baidarininkai Emilis Buivydis ir Ieva Vaitiekūnaitė, įvairiose rungtyse, laimėjo keturis aukso ir sidabro medalius, taip pat puikiai sekėsi čempionais savo amžiaus grupėje tapusiems – Justinui Petkui, iškovojusiam tris aukso, sidabro ir bronzos medalius, varžybų prizininkėmis ir prizininkams – Karolinai Jankutei, Aušrinei Alasauskaitei, Karoliui Eidėnui, Žygimantui Eidėnui, Karoliui Eidėjui ir Armandui Žumbiui.

Jaunimo pirmenybėse dalyvavo tik kanojininkai. Osvaldas Murza buvo nepralenkiamas 1000 m distancijoje, irkluodamas vienvietę, o plaukdamas dviviete kanoja, 200 m distancijoje, užėmė antrąją vietą.
Mantas Povilaitis ir Dominykas Murza irkluodami dvivietę kanoją laimėjo trečiąją vietą. 
Kaip visada nepralenkiama buvo kanojininkė Rūta Dagytė, laimėjusi abiejose, 500 m ir 200 m distancijose, jaunimo pirmenybių auksą.
Papildomoje, pirmą kartą Lietuvoje organizuotoje mišrių (mergina vaikinas) kanojų C-2, 200 m rungtyje, auksą iškovojo šiauliečiai O. Murza ir R. Dagytė. Bronzos medaliai taip pat atiteko šiauliečiams R. Tamašauskui ir E. Serafinaitei.

 

Šį savaitgalį Šiauliuose vyko dvi sujungtos baidarių ir kanojų irklavimo varžybos. 

Pirmą kartą Lietuvoje organizuotoje mišrių (mergina vaikinas) kanojų C-2, 200 m rungtyje, auksą iškovojo šiauliečiai O. Murza ir R. Dagytė. 

 


 

Talkšos ežerą skrodė baidarininkai ir kanojininkai

 

Dvi dienas Talkšos pakrantėje šurmuliavo jaunimas. Į varžybas sugužėjo irkluotojai iš Visagino, Elektrėnų, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Plungės, Skuodo, Šilutės, Trakų, Vilniaus, Zarasų.

Sekmadienį į varžybas atvyko ir pirmųjų Europos žaidynių nugalėtojas Henrikas Žustautas. Vilnietis kanojininkas varžėsi jaunimo pirmenybių 200 metrų distancijoje ir tapo nugalėtoju. Šioje distancijoje varžėsi ir šiauliečiai Osvaldas bei Dominykas Murzos. Jie atitinkamai užėmė ketvirtąją ir penktąją vietas.

Pirmą kartą Lietuvoje buvo organizuotos mišrių dviviečių kanojų (vaikino ir merginos) 200 metrų rungtis. Mintis surengti šias varžybas, pasak irklavimo trenerio Artūro Navicko, kilo prieš Brandenburge (Vokietija) liepos pradžioje vyksiančias Baltijos jūros šalių jaunių (iki 18 metų) žaidynes, į kurių programą yra įtraukta mišrių porų irklavimo rungtis.

Geriausiai šioje rungtyje pasirodė stipri šiauliečių Rūtos Dagytės ir O. Murzos pora. Antrąją vietą užėmė visaginiečiai Ilja Dovidovskij ir Jelizaveta Jermakova, treti buvo šiauliečiai Rokas Tamašauskas ir Evelina Serafinaitė. Rungtyje varžėsi penkios poros.

Šiauliuose taip pat vyko įvairios atrankos į pasaulio ir Europos jaunių, Olimpinių vilčių varžybas.

Mokinių čempionate iš šiauliečių kanojininkų geriausiai sekėsi Vytui Povilaičiui, pelniusiam du aukso medalius 200 m ir 1000 m distancijose. Dviviete kanoja kartu su Ernestu Buciumi jis iškovojo sidabro medalį 1000 m distancijoje ir bronzą – 200 m distancijoje.

Rokas Tamašauskas sidabro medalį iškovojo 200 m distancijoje. Dviviete kanoja kartu su panevėžiečiu Titu Pužecku 200 m distancijoje iškovojo pirmąją vietą. Antri šioje rungtyje buvo šiauliečiai Lukas Serafimas ir Dovydas Navickas.

Ignas Serafinas dviviete kanoja kartu su elektrėniškiu Artūru Golovač 200 m distancijoje buvo antri, o 1000 m – treti.

Šiaulių baidarininkai taip pat susižėrė ne vieną apdovanojimą. Emilis Buivydas iškovojo pirmąją vietą 1000 m distancijoje ir antrąją vietą – irkluodamas 200 m. Kartu su panevėžiečiu Benu Sapatka buvo pirmi 1000 m nuotolyje, antri – 200 m.

Taip pat keturis medalius užsikabino ir Ieva Vaitiekūnaitė. Aukso medalius ji pelnė 200 ir 500 metrų distancijose, dviviete baidare su kauniete Viktorija Petkevičiūte taip pat pelnė auksą, o kartu su kaunietėmis keturviete baidare iškovojo antrąją vietą.

Justinas Petkus kartu su panevėžiečiu Luku Šakaliu nepralenkiami buvo 200 ir 1000 metrų distancijose. Irkluodamas vienas šiaulietis iškovojo antrąją vietą 1000 m nuotolyje, trečiąją – 200 m.

Karolina Jankutė kartu su Aušrine Alasauskaite antros buvo 200 ir 500 metrų distancijose. Irkluodama viena Karolina iškovojo bronzą 200 ir 500 metrų rungtyse.

Karolis Eidėjus antrąją vietą iškovojo 200 m distancijoje, o kartu su Armandu Žumbiu antri buvo 200 ir 1000 metrų distancijose. Irkluodamas keturvietę baidarę su skuodiškiais taip pat pelnė sidabro medalį.

Šiaulietis Žygimantas Eidėnas su panevėžiečiu Kasparu Dulka pelnė trečiąją vietą 1000 m rungtyje.

Jaunimo pirmenybėse – kanojininkų pergalės

Jaunimo pirmenybėse iš šiauliečių dalyvavo tik kanojininkai. Osvaldas Murza nepralenkiamas buvo 1000 m distancijoje vienviete ir užėmė antrąją vietą dviviete kanoja 200 m distancijoje. Mantas Povilaitis ir Dominykas Murza dviviete kanoja laimėjo trečiąją vietą.

Kaip visada nepralenkiama buvo kanojininkė Rūta Dagytė, laimėjusi 500 ir 200 metrų distancijose jaunimo pirmenybių auksą. Evelina Serafinaitė iškovojo sidabrą 500 m rungtyje.

Tarp baidarininkų geriausiai sekėsi vilnietei Dovilei Sudeikytei, kuri tapo nugalėtoja 200 ir 500 metrų rungtyse. Vilnietis Simonas Maldonis nepralenkiamas buvo 200 m distancijoje plaukdamas vienas ir kartu su Roku Puzoniu. 1000 m nuotolį greičiausiai įveikė kaunietis Elvis Sutkus, o tą patį atstumą dviviete baidare – panevėžiečiai Gytis Vasilenko ir Donatas Žaldokas.

 

Pirmą kartą Lietuvoje organizuotose mišrių porų kanojų irklavimo varžybose nugalėjo stipri šiauliečių pora – Rūta Dagytė ir Osvaldas Murza.

 

Jaunimo pirmenybių 500 metrų rungties nugalėtojos kanojininkės (iš kairės) šiaulietės Evelina Serafinaitė, Rūta Dagytė ir visaginietė Elizaveta Jermakova.

 

Lietuvos mokinių čempionate rungtyniavę šiauliečiai (iš kairės) Ernestas Bučius ir Vytas Povilaitis plaukdami dviviete kanoja iškovojo antrąją ir trečiąją vietas. Vytas nenugalimas buvo 200 ir 1000 metrų distancijose.

 "Šiaulių krašto" info

 

Šiaulių kanojininkų ir baidarininkų triumfas

 

Kanojininkių mergaičių kovoje, nepralenkiama buvo E. Serafinaitė laimėjusi 500 m ir 200 m distancijas, o kita šiaulietė G. Čerepokaitė 500 m distancijoje pelnė bronzą.
Gegužės 29–31 dienomis vyko Lietuvos baidarių ir kanojų jaunių ir jaunimo čempionatas, kuriame dalyvavo Panevėžio, Trakų, Zarasų, Vilniaus, Šilutės, Plungės, Visagino, Elektrėnų, Marijampolės, Skuodo, Klaipėdos, Kauno, Vilniaus ir Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ sportininkai – iš viso 182 irkluotojai plius pilnas autobusas sportininkų iš Kaliningrado (Rusija), kurie šį kartą rungtyniavo ne konkurse ir sudarė gerą papildomą konkurenciją.
 Visose rungtyse, jaunimo amžiaus grupėje, startavo šių metų pasaulio 2 etapo nugalėtojas, pernai pasaulio jaunimo čempionato nugalėtojas Henrikas Žustautas, kurio irkluojamos vienvietės kanojos, deja, nepavyko įveikti Šiaulių miesto sportininkui Osvaldui Murzai. Tiesa, 1000 m ir 500 m distancijose O. Murza nuo H. Žustausko atsiliko tik 2,5 sek. Tad su tokiu rezultatu mūsų miesto sportininkas pasaulio čempionate taip pat užimtų aukštą vietą. 
Džiugu tai, kad O. Murza irkluodamas dvivietę kanoją su porininku J. Kuračionok iš Visagino, 1000 m distancijoje, aplenkė H. Žustausko bei sportininko Ž. Jusio iš Panevėžio įgulą ir iškovojo Lietuvos jaunimo čempiono titulą.
Jaunių amžiaus grupėje, Šiaulių kanojininkai Dovydas Navickas, Ignas Serafinas, Ernestas Bucius ir Lukas Serafinas, irkluodami keturvietę, 500 m, 1000 m ir 200 m distancijose laimėjo trečiosios vietos medalius. 
Kanojininkių mergaičių kovoje, nepralenkiama buvo Evelina Serafinaitė laimėjusi 500 m ir 200 m distancijas. Kita šiaulietė Gabrielei Čerepokaitė 500 m distancijoje pelnė bronzą.
Medalių kolekciją papildė baidarininkai
Šiose varžybose puikiai pasirodė baidarininkas Karolis Balsys, kuris plaukdamas keturvietėje baidarėje, laimėjo jaunimo čempiono titulą ir pirmos vietos medalį.
Šiaulių miesto baidarininkės, jaunių amžiaus grupėje, taip pat sukrovė nemenką laimėjimų „bagažą“. 
Ieva Vaitiekūnaitė, irkluodama keturvietę, 200 m distancijoje iškovojo jaunių čempionės titulą. Toje pačioje distancijoje I. Vaitiekūnaitė, irkluodama dvivietę, laimėjo antrąją vietą, o plaukdama vienviete buvo trečioji, tad surinko visą komplektą medalių. Be to, I. Vaitiekūnaitė pelnė bronzą, irkluodama dvivietę, 500 m distancijoje ir pasipuošė sidabru, plaukdama keturviete, 1000 m distancijoje. 
Nuo gausybe medalių iškovojusios sportininkės neatsiliko ir keliais metais vyresnės, jaunės baidarininkės – Aušrinė Alasauskaitė ir Karolina Jankutė. A. Alasauskaitė ir K. Jankutė, irkluodamos dvivietę, 500 m distancijoje užėmė antrąją vietą, o plaukdamos keturviete valtimi buvo trečios. 1000 m distancijoje šios sportininkės, irkluodamos dvivietę, pasidabino sidabru, o 200 m distancijoje laimėjo dvi 3 vietas – plaukdamos dviviete ir keturviete baidarėmis.
Į Baltijos šalių čempionatą pateko trys šiauliečiai
Didžiausiam šiauliečių džiaugsmui, varžybose buvo vykdoma atranka į Baltijos šalių čempionatą, kuris vyks liepos mėnesį Brandenburge (Vokietijoje). Atrankoje dalyvavo 1999 m. ir atskirai, 2000 m. gimimo sportininkai. Iš 14 baidarių ir kanojų sportininkams skirtų vietų, teisę dalyvauti Baltijos šalių čempionate iškovojo trys šiauliečiai kanojininkė Evelina Serafinaitė, baidarininkė Ieva Vaitiekūnaitė ir kanojininkas Rokas Tamašauskas.

 

 
Serafinaitė ir Čerepokaitė

"Šiaulių naujienų" info

Lietuvos taurės varžybos. Trakai.

Kuomet Šiauliuose vyko didelės trigubos irkluotojų varžybos (2015-05-16/17). Trakuose vyko Lietuvos taurės baidarių ir kanojų irklavimo varžybos į kuris vyko beveik trisdešimt Šiaulių sportininkų. Varžybose dalyvavo ne tik visų Lietuvos miestų sportininkai, bet ir būrys pajėgiausių Latvijos sportininkų. Sensacija šiose varžybose buvo tai, kad pirmą kartą nuo Lietuvos čempionato 2012 m Šiauliuose, kanojininkas Jevgenijus Šuklinas 200m sprinto distancijoje pralaimėjo jaunam sportininkui iš Vilniaus Henrikui Žustautui. Nebelabai nustebino, tačiau nepaprastai džiugino Šiaulių baidarininkų Aurimo Lanko ir Edvino Ramanausko pergalė baidare dviviete toje pačioje 200m sprinto distancijoje, vienvietėmis baidarėmis šie sportininkai laimėjo trečiąją ir antrąją vietas. Džiugu, kad visi šie sportininkai realiai pajėgūs ir gali planuoti dalyvauti ir kovoti dėl aukščiausiųjų apdovanojimų Rio de Žaneiro Olimpiadoje. Labai pradžiugino kanojininkas šiaulietis Osvaldas Murza tuo metu, kai sprinte kovėsi Jevgenijus su Henriku- Osvaldas pagerinęs savo asmeninį rekordą kanoja vienviete ir kanoja dviviete su Visagino sportininku J. Kuračionok laimėjo „stajerių“ 1000m  distancijoje, na o 200 m distancijoje ši dvivietė dar laimėjo trečios vietos laimėjimą. Neatsiliko rezultatu ir šiaulietis baidarininkas Tadas  Čižas, puikus sportininkas, šiuo metu dirbantis treneriu sporto gimnazijoje užėmė trečiąją vietą.  Neabejotinai visa tai parodo bene aukščiausią lietuvių baidarių ir kanojų irkluotojų pasiruošimo lygį pasaulyje. Deja, kadangi konkurencijos Lietuvoje nėra, kanojininkė Rūta Dagytė šiose varžybose startavo nekonkurencinėmis sąlygomis su baidarininkėmis trečia 200m distancijoje.

Lietuvos taurės varžybose rungtyniaujama dviejuose amžiaus grupėse todėl džiugino ir jaunių iki 18 metų sportininkai ir sportininkės. Kanojininkė Evelina Serafinaitė laimėjo prieš visas savo konkurentes 200 m distancijoje, o Gabrielei Čerepokaitei ne taip pasisekė ji liko ketvirta, tačiau šios Šiaulių sportininkės gali didžiuotis ir džiaugtis jau šiose varžybose užsitikrinusios dalyvavimą Baltijos šalių žaidynėse Brandenburge liepos mėnesį,  nors kitų sportininkų atranka vyks tik už dviejų savaičių Trakuose Lietuvos jaunimo ir jaunių čempionate. Tikimės, kad į jas papuls ir kiti Šiaulių miesto baidarių ir kanojų pretendentai tai kanojininkas Rokas Tamašauskas ir baidarininkė Ieva Vaitiekūnaitė, kuri šiose varžybose vienviete baidare užėmė dvi trečias vietas 500 ir 200 metrų distancijose ir pirmąją baidare keturviete 500m distancijoje.

Tuo jaunųjų baidarininkų pergalės nesibaigė, prie jų prisidėjo Šiaulių sporto mokyklos auklėtiniai: 1000 m distancijoje  Emilis Buivydas baidare dviviete užėmė antrąją vietą, o  Justinas Petkus-trečiąją. Justinui baidare keturviete šioje distancijoje dar pavyko užimti ir pirmąją vietą. 200 m distancijoje Žygimantas Eidėnas  baidare dviviete užėmė antrąją vietą.

 

Nugalėtojų, prizininkų ir finalininkų rezultatai:

Baidarė 500m.  merginos ir moterys ir 1000m vaikinai ir vyrai: 3 v. Vaitiekūnaitė Ieva K-1 500 m  02:20.039/ 4 v. Jankutė Karolina K-1 500 m  02:20.367/ 6 v. Alasauskaitė Aušrinė 1997 K-1 500 m  02:23.711/  2 v. Čižas Tadas 1979 K-1 1000 m  03:47.270/ 2 v. K-2 1000 m  Sapatka Benas 1997 Panevėžio ir Buivydas Emilis 1997 Šiaulių sporto mokykla 03:33.942/ 3 v. K-2 1000 m  Šakalys Lukas 1999 Panevėžio ir Petkus Justinas 1999 Šiaulių sporto mokykla 03:42.920/ 2 v. Sapatka Benas 1997 Panevėžio ir Buivydas Emilis 1997 Šiaulių sporto mokykla 03:33.942/  1v.  K-4 1000 m. Petkus Justinas 1999 Šiaulių sporto mokykla 03:42.920/  1 v.  K-4 500 m Vaitiekūnaitė Ieva 2000.

Baidarė 200m  merginos ir moterys, vaikinai ir vyrai: 3v. Vaitiekūnaitė Ieva 2000 Šiaulių  K-1 200 m  00:49.916/ 5v. Klungevičiūtė Rūta 1998 Šiaulių 00:54.682/ 6v. Alasauskaitė Aušrinė 1997 Šiaulių 00:54.917. 2 v Ramanauskas Edvinas 1985 Šiaulių 00:35.553/ 3 v. Lankas Aurimas 1985 Šiaulių 00:35.835./ 2v Eidėnas Žygimantas 1997 Šiaulių sporto mokykla ir Kavaliauskas Aurimas 1997 Panevėžio 00:37.352/ 5 v Alasauskaitė Aušrinė 1997 Šiaulių ir Jankutė Karolina 1997 Šiaulių 00:51.957, /1 v Lankas Aurimas 1985 Šiaulių ir Ramanauskas Edvinas 1985 Šiaulių 00:32.567/ 4 v Čižas Tadas 1979 Šiaulių ir Korsakas Raimondas 1980 Šiaulių 00:35.052/ 7 v Sapatka Benas 1997 Panevėžio ir Buivydas Emilis 1997 Šiaulių sporto mokykla 00:38.755

Kanoja 500 merginos ir moterys ir 1000m vaikinai ir vyrai:  1 v. C-1 1000 m Murza Osvaldas 1995 Kaunas-Šiauliai 04:08.063/ 6 v. C-1 1000 m Murza Dominykas 1996 Šiaulių 04:35.846/ 8 v. C-2 1000 m Navickas Dovydas 1999 Šiaulių 54 Serafinas Lukas 1999 Šiaulių 05:09.518/  1 v. Kuračionok Jevgenij 1995 Vilnius-Visaginas ir Murza Osvaldas 1995 Kaunas-Šiauliai 03:50.804/.

Kanoja 200m  merginos ir moterys, vaikinai ir vyrai: 1 v. Serafinaitė Evelina 1998 Šiaulių 01:03.707, 4 v. Čerepokaitė Gabrielė 1998 Šiaulių 01:14.457/  9v. Murza Osvaldas 1995 Kaunas-Šiauliai 00:44.217/ 8v. Navickas Dovydas 1999 Šiaulių ir Serafinas Lukas 1999 Šiaulių 00:57.566 +0:15.223/ 9 v. Serafinas Ignas 2003 Šiaulių ir Golovač Artūras 2003 Elektrėnų 01:06.973/ 3 v  Kuračionok Jevgenij 1995 Vilnius-Visaginas ir  Murza Osvaldas 1995 Kaunas-Šiauliai 00:42.006 +0:02.078/.Dominykas Murza


Osvaldas Murza
Evelina Serafinaitė ir Gabrielė Čerepokaitė
Baltijos šalių ir Latvijos baidarių ir kanojų ilgų nuotolių tarptautinės varžybos.

2015-05-01, Jelgavos mieste, Latvijoje vyko Baltijos šalių ir Latvijos baidarių ir kanojų ilgų nuotolių tarptautinės varžybos. Jose dalyvavo ir puikiai pasirodė Šiaulių kanojininkai Vytas Povilaitis užėmęs berniukų amžiaus grupėje trečiąją vietą ir Evelina Serafinaitė merginų amžiaus grupėje antrąją vietą. „Mediniais“ medaliais- ketvirtomis vietomis, teko tenkintis tų pačių amžiaus grupių kanojininkams Gabrielei Čerepokaitei ir Ignui Serafinui. Šio amžiaus sportininkai varžėsi kanojomis vienvietėmis 4000 m distancijoje. Gaila, tačiau jau kelintose pavasario ilgų nuotolių varžybose nedalyvavo mūsų miesto baidarininkai.

www,bki.lt informacija:

2015-05-01 Račicoje, Čekijoje, startavo Europos BKI irklavimo čempionatas. Jį sėkmingai pradėjo Lietuvos BKI irkluotojai:

baidarininkų Ričardo Nekriošiaus ir Andrejaus Olijniko įgula laimėjo savo pusfinalį plaukimą bei pateko į šios rungties A finalą.

Čempionato debiutantas, kanojininkas Henrikas Žustautas, C-1 500 m rungties pusfinaliniame plaukime taip pat  finišavo pirmas ir pateko į A finalą.

Baidarininkų finalas vyks rytoj 11:30 Lietuvos laiku.

Henriko finalas vyks sekmadienį 10:11 Lietuvos laiku.

Šiandienį K-1 1000 m rungtyje startavo  baidarininkas Mindaugas Maldonis, deja, jam čempionatas nebuvo sėkmingas. Atrankiniame plaukime jis finišavo septintas, o pusfinaliniame - devintas. Galutinėje įskaitoje  Mindaugas užėmė 21-ą vietą.Evelina Serafinaitė starte
Gabrielė Čerepokaitė (kairėje) ir Evelina SerafinaitėVytas Povilaitis starteVytas Povilaitis 3 vieta

Trenerio A.Navicko informacija
 

Baidarininkai žadėjo pradžiuginti ne viena pergale

 

Vakar Šiaulių meras Artūras Visockas pasveikino šiauliečius irkluotojus Aurimą Lanką ir Edviną Ramanauską bei jų trenerį Antaną Lanką, iškovojusius Europos čempionate bronzos medalius.

Čekijoje vykusiame Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionate plaukdami dviviete baidare dviejų šimtų metrų distanciją šiauliečiai įveikė per 32,66 sekundės ir iškovojo trečiąją vietą.

Lietuviai už savęs paliko Rusijos pasaulio ir olimpinius čempionus. Rungtį laimėjo vokiečiai, sidabrą iškovojo serbai.

A. Lankui ir E. Ramanauskui tai buvo pirmosios varžybos šiais metais. Sportininkai džiaugėsi sėkmingu startu ir žadėjo, jog dar ne kartą šiais metais pradžiugins šiauliečius medaliais – sezonas tik prasideda.

Sportininkai sako nekantriai laukę pirmųjų varžybų: „Žiemą tik treniruojiesi ir nežinai, kokio pajėgumo esi.“

Olimpinės rinktinės nariai Aurimas ir Edvinas žiemą treniravosi daugiausiai Portugalijoje, kur baidarių ir kanojų irkluotojams sudarytos labai geros sąlygos. Treniruotes užsienyje remia Lietuvos olimpinis sporto centras.

Sportininkų treneris Antanas Lankas sako, kad dabar su finansavimu nėra jokių problemų (sportininkai neseniai įsigijo ir dvi naujas baidares), tačiau to pasiekti buvo labai sunku.

Aurimas ir Edvinas kartu irkluoja nuo dvylikos metų. Po mokyklos baigimo sportininkai pasinėrė į studijas ir nutraukė sportinę veiklą. Edvinas kartais irkluodavo, o Aurimas nuo sporto visiškai atsiribojo penkeriems metams.

Grįžęs po studijų į Šiaulius A. Lankas neplanavo vėl pradėti profesionaliai sportuoti. „Grįžau vasarą, nebūdavo ką veikti ir vakarais irkluodavau. Edvinas buvo emigravęs. Susirašėm, kad gal būtų neblogai startuoti Lietuvos varžybose. Taip po truputį grįžome į sportą“, – „Šiaulių kraštui“ pasakojo Aurimas.

Į baidarių irklavimo sportą šiauliečiai sugrįžo 2009-aisiais. Pertrauka sporte nesutrukdė siekti aukštų rezultatų.

Didžiausia sportininkų svajonė ir siekis – patekti į olimpiadą. Edvinas sako, jog to pasiekti nėra lengva, nes kelialapius į olimpiadą gauna tik patys stipriausi.

„Mūsų sporto šakoje nėra taip, kaip kitose, kur į olimpiadą gali patekti ir vidutinės klasės sportininkai. Mūsų sporte, jeigu patenki į olimpiadą, galima drąsiai teigti, kad esi pretendentas į medalius“, – sako E. Ramanauskas. Ir pateikia pavyzdį: į olimpiadą patenka pasaulio čempionate pirmas šešias vietas užėmę irkluotojai, vadinasi, galimybės olimpiadoje iškovoti bent trečiąją vietą yra nemažos.

A. Lankas tikisi, kad pavyks pakartoti praeitų metų rezultatus ir išsikovoti kelialapį į olimpiadą. Gali būti, kad pasaulio čempionate pusfinalyje teks varžytis su stipriais priešininkais ir jie užkirs kelią į finalą. Patekus į silpnesnį pusfinalį, galima tikėtis iškopti į finalą, o čia jau ir 4–6 vietos yra geros.

„Reikia dirbti, stengtis ir negalvoti apie tai, kas bus stipresnis. Visada reikia galvoti, kad tu esi stipriausias, ir viskas bus gerai“, – reziumuoja E. Ramanauskas.

 

Vakar Šiaulių miesto savivaldybėje pasveikinti ir rožėmis bei saldumynais apdovanoti Europos čempionate bronzą iškovoję baidarių irkluotojai Aurimas Lankas (kairėje) ir Edvinas Ramanauskas bei jų treneris Antanas Lankas (centre).

“Šiaulių krašto” info
Meras didžiuojasi Šiaulių irkluotojų pora

 


Šiaulių miesto meras Artūras Visockas savivaldybėje pasveikino Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionato, vykusio Račice (Čekija) gegužės 1-3 dienomis, III vietos laimėtojus Aurimą Lanką, Edviną Ramanauską ir jų trenerį Antaną Lanką.

„Džiaugiuosi pažindamas šiuos puikius sportininkus ir jų trenerį. Atiduotas maksimumas pastangų dėl tikslo. Jei kiekvienas taip stengtųsi savo srityse, mūsų gyvenimas taptų geresnis“, - sakė meras, įteikdamas sportininkams gėlių ir šokoladines dovanas.

A.     Lankas ir E. Ramanauskas kartu irkluoja jau 18 metų ir yra pasiekę labai aukštą sportinį meistriškumą. Šiauliai gali didžiuotis turėdami tokio lygio sportininkus.

Šiuo metu irkluotojai ruošiasi varžyboms Milane (Italija), kur sėkmingiausiai pasirodžiusių 6 valčių ekipažai pateks į olimpines žaidynes.

Meras palinkėjo sportininkams sėkmes ir sakė tikįs, jog olimpiadoje dar teks pasirgti už šio dueto rezultatus.

A.    Visockas dėkojo treneriui už jo reikšmingą darbą bei palinkėjo rasti Šiauliuose ir daugiau irklavimo sporto entuziastų, kurie aukščiausio lygio varžybose garsintų Šiaulių ir Lietuvos vardą.Rungtyniavo irkluotojai

 

Jelgavos mieste, Latvijoje, vyko Baltijos šalių ir Latvijos baidarių ir kanojų ilgų nuotolių tarptautinės varžybos. Jose dalyvavo ir puikiai pasirodė Šiaulių kanojininkai. Vytas Povilaitis berniukų amžiaus grupėje užėmė trečiąją vietą, Evelina Serafinaitė mergaičių grupėje – antrąją vietą.

Ketvirtosiomis vietomis teko tenkintis tų pačių amžiaus grupių kanojininkams Gabrielei Čerepokaitei ir Ignui Serafinui.

Šio amžiaus sportininkai varžėsi vienvietėmis kanojomis 4000 metrų distancijoje. Šiaulių baidarininkai pavasario ilgų nuotolių varžybose nedalyvavo.

 

Šiaulietė Evelina Serafinaitė tarptautinėse varžybose buvo antra.

 

Šiaulietis Vytas Povilaitis (dešinėje) užkopė ant trečio nugalėtojų pakylos laiptelio.

 

„Šiaulių krašto“ inf.
 A. Lankas ir E. Ramanauskas Europos čempionate iškovojo bronzą

 


Čekijoje vykstančio Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionato dviviečių baidarių varžybų 200 m distancijos finale Šiaulių miesto sportininkai Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas užėmė trečiąją vietą ir iškovojo bronzos medalį. Mūsų šalies baidarininkai finišavo per 32,66 sek. A. Lankas ir E. Ramanauskas bronzos medalius iškovojo ir praėjusių metų Senojo žemyno pirmenybėse Vokietijoje. 
„Iš tiesų, ši pergalė mums šiek tiek netikėta, nes tai buvo pirmos sezono varžybos, tad nebuvome susipažinę su priešininkais, nematėme, kaip jie atrodo po žiemos pasiruošimo. Į Europos čempionatą važiavome pasitikrinti jėgas, pasižiūrėti į varžovus, kaip ir mes besiruošiančius svarbiausiam sezono startui – Pasaulio čempionatui ir atrankai į olimpiadą“, – apie pasiektą pergalę Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionate kalbėjo A. Lankas.
Pasak A. Lanko baidarių irklavimo sporto šakoje stipriausi varžovai yra europiečiai, todėl Europos čempionate kiekviena valtis buvo labai stipri ir nei vienas varžovas negali būti neįvertintas.
„Čempionate, panašiai kaip ir visada, dalyvavo 19 valčių. Iš tiesų, jų nesusirenka tiek gausiai kaip Pasaulio čempionate, kuriame būna 40–50 varžovų. Aišku, labai džiaugiamės iškovota pergale, bet pasikartosiu, kad tai tik tarpinė stotelė ruošiantis rugpjūčio mėnesį Italijoje, Milane, įvyksiančiam Pasaulio čempionatui ir atrankai į olimpiadą. Iki tol turėsime nemažai startų, tikimės, kad jie mums padės pažinti varžovus, pamatyti kaip jie ruošiasi ir tobulėja sezono metu“, – teigė A. Lankas.

 

 

 Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionato dviviečių baidarių varžybų 200 m distancijos finale Šiaulių miesto sportininkai A. Lankas ir E. Ramanauskas iškovojo bronzos medalį.

Ilgų nuotolių čempionatas


2015 m. balandžio 26 d. (šeštadienį) Kaune, Lampėdžiuose vyko Lietuvos baidarių ir kanojų ilgų nuotolių irklavimo čempionatas.  Gana netikėtai čempionate dalyvavo ir papuošė savo konkurencija geriausi sportininkai iš Latvijos Rygos ir Jelgavos miestų, Rusijos Kaliningrado ir Lenkijos Olštino miestų. Taigi neplanuotos tarptautinėmis, varžybos įgavo tarptautinį atspalvį. Gaila, čempionate negalėjo dalyvauti Lietuvos trumpų nuotolių stipriausi kanojininkai J. Šuklinas, H. Žustautas, V. Korabov. Jie jau šiemet senokai pradėjo pasiruošimą atrankai į tarptautines ir Olimpines varžybas, čempionatus ir ilgų nuotolių čempionatas šiuo metu sprinterių pasiruošimui netinka. Nežiūrint to kanojininkai turėjo neblogą konkurenciją. Geriausiai čempionate vyrų kanojininkų grupėje pasirodė šiaulietis Dominykas Murza irklavęs 10000 m užėmė 3 vietą, „užleidęs“ į priekį pusbrolį Osvaldą Murzą (2 vieta) bei sportininką iš Latvijos.  Neatsiliko rezultatu ir  kanojininkė Evelina Serafinaitė merginų tarpe 2500m distancijoje laimėjusi taip pat 3 vietą ir pralaimėjusi Elizavetai Jermakovai (2 vieta) bei Rūtai Dagytei (1 vieta). Nepavyko Vytui Povilaičiui berniukų amžiaus grupėje tikėjomės gero rezultato, deja, sportininkas tik startavęs, išvirto iš valties į vandenį ir buvo diskvalifikuotas. Sekančios ir paskutinės šį pavasarį kanojininkų ilgų nuotolių varžybos vyks gegužės 1 d. Jelgavoje, kur vyks  Baltijos šalių ir Latvijos ilgų nuotolių čempionatas jaunesni sportininkai ir mergaitės čia varžysis 2 km distancijoje, vyresni ir suaugę 4 km. distancijoje.


 

Dominykas Murza finišuoja trečias
Evelina Serafinaitė finišuoja trečia

Dominykas Murza ir Evelina Serafinaitė
Ketvirtoji Karaliaus Vilhelmo  kanalo irklavimo regata

2015-04-11 Prasidėjo irklavimo varžybų sezonas. Šeštadienį Drevernoje Klaipėdos rajone vyko ketvirtoji Karaliaus  Vilhelmo kanalo irklavimo regata. Dėl laiko stokos šiais laikais labai retai vyksta irkluotojų ir baidarių ir kanojų irkluotojų bendros regatos.  Šioje regatoje jau antrus metus vyksta jungtinės varžybos. Čia sportininkai varžėsi 6000 ilgo nuotolio distancijoje. Jaunesniųjų kanojininkų tarpe nepralenkiamas buvo Vytas Povilaitis, trečias Ignas Serafinas. Vyresniųjų tarpe antrąją vietą užėmė Edgaras Dubeikaitis.
Mergaičių kanojininkių Lietuvoje dar vis labai mažai, aštuonios. Deja, čia atvyko tik dvi šiaulietės. Nors tik dvi, mergaitės aktyviai lenktyniavo, kaip ir berniukai, pademonstravo puikų daug vilčių teikiantį rezultatą: pirmoji finišo liniją kirto Evelina Serafinaitė antroji Gabrielė Čerepokaitė.
Sekančios kanojininkų varžybos savaitgalį 04-18 d. Marijampolėje pirmos šį sezoną sprinto varžybos, 04-25 Lietuvos ilgų nuotolių čempionatas Kaune, 05-01 Baltijos šalių ilgų nuotolių čempionatas Jelgavoje (Latvija). Varžybų grafikas įtemptas su nekantrumu lauksime rezultatų.

Edgaras Dubeikaitis


Evelina Serafinaitė ir Gabrielė Čerepokaitė

Ignas Serafinas
Ignas Serafinas


Evelina SerafinaitėVytas Povilaitis


Informaciją pateikė Artūras Navickas  kanojų treneris. 

Žiemą irkluotojai kaupia jėgas lemiamiems mūšiams

 

Žie­mos me­tu van­dens tel­ki­nius su­kaus­čius le­dams, irk­luo­to­jams ten­ka pa­džiau­ti sa­vo ka­no­jas, bai­da­res, irk­lus ir lauk­ti pa­va­sa­rio. Lau­ki­mas prailgs­ta, mat gy­ve­nant Lie­tu­vo­je, tre­ni­ruo­tėms tin­ka­mo van­dens spor­ti­nin­kai pri­vers­ti lauk­ti iš­ti­sus mė­ne­sius. Tin­gi­nių spor­tas! Taip bū­tų ga­li­ma pa­va­din­ti irk­luo­to­jus... Bet „At­ža­ly­no“ spor­to mo­kyk­los irk­la­vi­mo tre­ne­ris Ar­tū­ras Na­vic­kas su tuo ne­su­tin­ka. „Žie­mos me­tu nei vie­nas irk­luo­to­jas tik­rai neuž­mie­ga ir pa­pil­do­mų rie­ba­lų neau­gi­na“, – juo­kia­si jis.

Tre­ne­ris ka­te­go­riš­kas – žie­mą irk­luo­to­jai ne tik ne­poil­siau­ja, bet pra­kai­tą lie­ja kaip ir va­sa­rą. „Ma­žie­siems irk­luo­to­jams ma­žiau­siai dvi, vy­res­niems – trys tre­ni­ruo­tės spor­to sa­lė­je. Ne ką ma­žiau svar­bios tre­ni­ruo­tės plau­ki­mo ba­sei­nuo­se. To­kių už­siė­mi­mų tai­po­gi per sa­vai­tę bū­na ma­žiau­siai du“, – apie žie­mos „poil­sį“ kal­ba tre­ne­ris.

Ne­ga­na to, irk­luo­to­jai žie­mos me­tu „kan­ki­na­mi“ leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­že. Tie­sa, Ar­tū­ras juo­kia­si, kad į ma­nie­žą sten­gia­ma­si ei­ti kuo re­čiau. „Vos tik pa­si­tai­ko pro­ga, tre­ni­ruo­ja­mės lau­ke. Taip el­gia­mės to­dėl, kad ne­pra­ras­tu­me ry­šio su gam­ta, kad la­biau už­si­grū­din­tu­me“, – tei­gia pa­šne­ko­vas.

Žie­ma dė­kin­ga irk­luo­to­jams dar ir dėl to, kad ga­li­ma pa­ju­dė­ti ant sli­džių. Bet ka­dan­gi ši žie­ma – vie­na šil­tes­nių per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus, irk­luo­to­jai ne­ma­žai lai­ko pra­lei­džia ne su sli­dė­mis, o su pa­čiū­žo­mis ant ko­jų. „Tre­ni­ruo­ja­mės ant už­ša­lu­sio Talk­šos eže­ro, žai­džia­me le­do ri­tu­lį. „At­ža­ly­no“ spor­to mo­kyk­la nu­va­lo le­dą, tad mes, kaip ir bet ku­rie mies­tie­čiai, tu­ri­me pui­kias są­ly­gas žie­mos me­tu spor­tuo­ti, neap­ker­pė­ti“, – sa­ko A. Na­vic­kas.

Tie­sa, už­ša­lus van­dens tel­ki­niams, van­dens spor­to en­tu­zias­tai sten­gia­si ne­pa­mirš­ti ir var­žy­bų jau­du­lio. Ar­tū­ro tei­gi­mu, kas­met vyks­tan­tis Lie­tu­vos bend­ro fi­zi­nio pa­si­ruo­ši­mo čem­pio­na­tas – vie­na ge­riau­sių ga­li­my­bių prieš pra­si­de­dan­tį irk­la­vi­mo se­zo­ną iš­ban­dy­ti sa­vo prie­ši­nin­kų pa­jė­gu­mus. Šie­met šis čem­pio­na­tas vy­ko Pa­ne­vė­žy­je.

„Nors tai la­bai ge­ra pro­ga įver­tin­ti sa­vo prie­ši­nin­kus, vis dėl­to nė­ra aiš­kių ten­den­ci­jų, kad iš­ko­vo­ję pri­zi­nes vie­tas bend­ro fi­zi­nio pa­si­ruo­ši­mo čem­pio­na­te, spor­ti­nin­kai bū­ti­nai skins per­ga­les ir pra­si­dė­jus irk­la­vi­mo se­zo­nui“, – sa­ko tre­ne­ris. Esą taip yra to­dėl, kad irk­luo­to­jas ga­li bū­ti la­bai pa­jė­gus fi­ziš­kai, bet jam blo­gai se­ka­si kont­ro­liuo­ti koor­di­na­ci­ją ar ki­tus, irk­la­vi­me itin svar­bius, kū­no pa­ra­met­rus.

Ta­čiau pa­šne­ko­vas pri­pa­žįs­ta, kad čem­pio­na­tas, ku­ria­me var­žo­ma­si de­monst­ruo­jant bend­rą fi­zi­nį pa­jė­gu­mą – auk­si­nė pro­ga tre­ne­riams at­lik­ti spor­ti­nin­kų „in­ven­to­ri­za­ci­ją“. „Ma­ty­da­mas sa­vo tre­ni­ruo­ja­mo­jo silp­nes­nes vie­tas, ga­li da­ry­ti iš­va­das, kad bū­tent to­je ar ki­to­je sri­ty­je rei­kia pa­si­spaus­ti, rei­kia dau­giau tre­ni­ruo­čių, rei­kia jų in­ten­sy­ves­nių“, – kal­ba Ar­tū­ras.

Vi­sų ga­lų meist­rai – taip juo­kais, o gal ir rim­tai, bū­tų ga­li­ma pa­va­din­ti irk­luo­to­jus, įver­ti­nus tai, ką jie vei­kia žie­mą. Vis dėl­to A. Na­vic­kas ne vi­sai lin­kęs su tuo su­tik­ti. Jo tei­gi­mu, nors irk­luo­to­jai tik­rai yra uni­ver­sa­lių ga­lių spor­ti­nin­kai, yra sri­čių, kur ir jie pa­si­ro­dy­tų pra­sčiau.

„Jau­na­me am­žiu­je, iki ko­kių 30-ties me­tų, dau­ge­lis Lie­tu­vos irk­luo­to­jų są­ly­gi­nai bū­tų pra­stes­ni ma­ra­to­no da­ly­viai, nei da­ly­vau­jan­tys triat­lo­no rung­ty­je. Pap­ras­čiau­siai trūk­tų iš­tver­mės, nes plauk­da­mi iš­tver­mės rung­ty­je, jie var­giai iš­temp­tų dau­giau kaip va­lan­dą. Ži­no­ma, vy­res­ni spor­ti­nin­kai per sun­kų dar­bą ir in­ten­sy­vias tre­ni­ruo­tes įgau­na ne tik pa­tir­ties, bet tam­pa kur kas iš­tver­min­ges­ni“, – sa­ko pa­šne­ko­vas ir pa­sa­ko­ja, kad pa­ty­rę irk­luo­to­jai ne­re­tai ryž­ta­si to­kioms avan­tiū­roms kaip „Di­po­lio“ iš­šū­kis (plau­ki­mas Ne­ri­mi) ar ma­ra­to­ni­nis plau­ki­mas iš Es­ti­jos į Šve­di­ją. Esą ta­da ten­ka nu­plauk­ti 100 ir dau­giau ki­lo­met­rų.

„Bet su vai­kais mes to­kiems ma­ra­to­nams ne­si­ren­gia­me. Tie­sa, il­giau­sias ma­ra­to­nas, ku­riam ruo­šia­mės, trun­ka maž­daug va­lan­dą. Ta­da nu­plau­kia­ma apie 16 km ru­de­nį, pa­va­sa­rį – 8 km“, – sa­ko Ar­tū­ras.

Pa­sa­ko­da­mas apie irk­luo­to­jus sprin­te­rius, tre­ne­ris skai­čiuo­ja, kad, plauk­da­mi 200 m, spor­ti­nin­kai vi­su pa­jė­gu­mu dir­ba maž­daug 40–50 se­kun­džių. Plau­kiant vie­ną ki­lo­met­rą, vi­su pa­jė­gu­mu kan­kin­ti rau­me­nis ten­ka apie 4–5 min. Tad, ver­ti­nant tik šiuo as­pek­tu, irk­luo­to­jams iš tie­sų ten­ka mil­ži­niš­ka fi­zi­nė ap­kro­va.

„In­ten­sy­viai irk­luo­da­mas spor­ti­nin­kas per 40 se­kun­džių „pa­ke­lia“ iki 1,4 to­nos ap­kro­vą. To­kios mak­si­ma­lios jė­gos bei iš­tver­mės gal pa­vy­dė­tų ir pa­ts Lie­tu­vos ga­liū­nas Žyd­rū­nas Sa­vic­kas“, – juo­kia­si pa­šne­ko­vas. Tie­sa, jis pri­pa­žįs­ta, kad ne­re­tai pa­tys irk­luo­to­jai sa­ko, jog irk­la­vi­mas – ga­na mo­no­to­niš­kas už­siė­mi­mas. „Tik var­gu ar bent vie­nas irk­luo­to­jas pa­sa­ky­tų, kad van­dens „kar­py­mas“ yra be­pras­mis dar­bas“, – šyp­te­li Ar­tū­ras.

Irk­la­vi­mo tre­ne­rio tei­rau­ja­mės, ar daž­nai nu­tin­ka taip, kad bū­da­mi itin uni­ver­sa­lūs spor­ti­nin­kai, irk­luo­to­jai „per­bė­ga“ iš irk­la­vi­mo į ki­tas spor­to ša­kas. „Toks reiš­ki­nys – ga­na daž­nas. Bet tarp įvai­rių spor­to ša­kų mig­ruo­ja vi­si vai­kai, ypač jau­nes­ni. Tad spor­tuo­jan­čių­jų kai­ta tik­rai yra la­bai di­de­lė – kar­tais net iš 50-ies jau­nų­jų spor­ti­nin­kų rim­tai tre­ni­ruo­tis lie­ka vos pen­ki. Tuo ste­bė­tis ne­rei­kė­tų, tai vi­sai nor­ma­lu. Ga­liau­siai, jei­gu ku­rį lai­ką pas ma­ne spor­ta­vęs vai­kas pe­rei­na į ki­tą spor­to ša­ką, ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad dirb­ta vel­tui. Įgū­džiai, ma­nau, vis tiek iš­lie­ka ir yra pa­nau­do­ja­mi ki­to­je veik­lo­je“, – ti­ki pa­šne­ko­vas.

Tie­sa, ne bū­ti­nai vi­si, lan­kę irk­la­vi­mo tre­ni­ruo­tas, vė­liau tam­pa pro­fe­sio­na­lais le­do ri­tu­lio žai­dė­jais, plau­ki­kais ar sli­di­nin­kais. Pas­te­bi­mas ir at­virkš­ti­nis va­rian­tas, kai irk­la­vi­mas pa­si­pil­do nau­jais ta­len­tais. Tu­ri A. Na­vic­kas ir konk­re­tų to­kios „mig­ra­ci­jos“ pa­vyz­dį – irk­luo­to­ją Rū­tą Da­gy­tę, bu­vu­sią plau­ki­kę ir kan­di­da­tę į spor­to meist­res. „Ta­čiau, kad ir kiek tre­ni­ra­vo­si, plau­ki­me jos re­zul­ta­tai ne­ki­lo. Pe­rė­ju­si į irk­la­vi­mą, mer­gi­na tik­rai at­si­sklei­dė ir jau tre­čius me­tus iš ei­lės pa­ten­ka į ge­riau­sių Šiau­lių mies­to me­tų jau­nų­jų spor­ti­nin­kų pen­ke­tu­ką“, – sa­ko tre­ne­ris.

Nors pa­na­šu, kad irk­luo­to­jai žie­mą meš­kos mie­gu neuž­mie­ga, ge­riau­sios jų tre­ni­ruo­tės pra­si­de­da tuo­met, kai šy­lan­tis pa­va­sa­rio oras iš­lais­vi­na van­dens tel­ki­nius iš le­do gniauž­tų. „Kai tik at­si­ran­da „lais­vas“ nuo le­do van­duo, daž­niau­siai tre­ni­ruo­tis vyks­ta­me į Kur­šė­nus, į Ven­tos upę. Taip pi­giau“, – pa­sa­ko­ja A. Na­vic­kas.

Ka­dan­gi ši žie­ma neįp­ras­tai šil­ta, pa­šne­ko­vas džiau­gia­si, kad šie­met tre­ni­ruo­tis ant van­dens pra­dė­jo itin anks­ti. Tie­sa, šal­tas upės van­duo ga­na ne­sve­tin­gas, tad kar­py­ti upės van­de­nį ga­li tik vy­res­ni spor­ti­nin­kai, tu­rin­tys ne­ma­žą irk­la­vi­mo pa­tir­tį. „Pa­ty­ru­siems spor­ti­nin­kams bū­ti­na kuo anks­čiau pra­dė­ti irk­luo­ti, nes ge­gu­žės mė­ne­sį jau pra­si­de­da jų at­ran­ka. No­rint tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti, rei­kia ke­lių cik­lų in­ten­sy­vių tre­ni­ruo­čių, trun­kan­čių ke­lis mė­ne­sius, ant „gy­vo van­dens“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

De­ja, tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti kar­tais pri­trūks­ta lai­ko, to­dėl aukš­tes­nį meist­riš­ku­mo ly­gį pa­sie­kę irk­luo­to­jai ir žie­mos me­tu dai­ro­si į ki­tas ša­lis, ku­rių van­dens tel­ki­nių ne­kaus­to le­das. „Ten­ka vyk­ti į ne­pi­giai kai­nuo­jan­čias tre­ni­ruo­čių sto­vyk­las už­sie­ny­je“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

Su tre­ne­riu kal­ba­mės, ar jau­nie­ji ka­no­ji­nin­kai ir bai­da­ri­nin­kai daž­nai kal­ba apie sa­vo spor­to ša­kos die­vu­kus, kas jie to­kie? „Po olim­pia­do­je iš­ko­vo­to si­dab­ro me­da­lio (2012 m. Lon­do­no 2012 m. va­sa­ros olim­pi­nės žai­dy­nės, – aut. pa­st.) vi­sų di­džiau­sia žvaigž­dė ir sie­kia­my­bė – Jev­ge­ni­jus Šuk­li­nas“, – juo­kia­si tre­ne­ris. Vie­nas ki­tas spor­ti­nin­kas ly­giuo­ja­si ir į už­sie­nio irk­la­vi­mo ly­de­rius, to­kius kaip vo­kie­tis Se­bas­tia­nas Bren­de­lis ar ru­sas Iva­nas Šty­lis.

Tie­sa, Ar­tū­ro tei­gi­mu, kal­bant apie bai­da­ri­nin­kus, pa­sta­ruo­ju me­tu ne­nu­gin­či­ja­mi fa­vo­ri­tai ir ly­de­riai yra Šiau­lių irk­la­vi­mo žvaigž­dės – Eu­ro­pos čem­pio­na­to pri­zi­nin­kai, pa­sau­lio – 5 vie­tos lai­mė­to­jai bai­da­ri­nin­kai Au­ri­mas Lan­kas ir Ed­vi­nas Ra­ma­naus­kas.Žie­mos me­tu irk­luo­to­jai in­ten­sy­viai tre­ni­ruo­ja­si sau­su­mo­je ir kau­pia jė­gas pra­si­de­dan­čiam „šla­pia­jam“ se­zo­nui.
„Šiauliai plius“ info

 

 Šiaulių baidarininkai ir kanojininkai demonstravo savo meistriškumą

 

Sausio 31 dieną Panevėžyje įvyko Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo bendrojo fizinio pasiruošimo čempionatas. Šiame čempionate dalyvavo daugiau nei 200 baidarių ir kanojų irkluotojų, iš jų 23 šiauliečiai (15 kanojininkų ir 8 baidarininkai). Sportininkai varžėsi keturiose amžiaus grupėse.
Įvykusiame čempionate puikiai sekėsi baidarininkei Ievai Vaitiekūnaitei (treneris Rimas Bernotas). I. Vaitiekūnaitė jaunučių mergaičių amžiaus grupėje (2000 m. g.) iškovojo bronzą.
Antrąją vietą vaikų berniukų grupėje laimėjo Armandas Žumbys (2001 m. g.), kurį treniruoja Tadas Čižas.
Kanojininkė Evelina Serafinaitė jaunučių mergaičių amžiaus grupėje (2000 m. g.) laimėjo penktąją vietą (treneris Artūras Navickas), o Ignas Serafinas vaikų berniukų grupėje (2003 m. g.) liko aštuntas (treneris Petras Kairys).
Suaugusiųjų tarpe geriausiai pasirodė ir aštuntąją vietą iškovojo baidarių treneris Tadas Čižas (treneris Aurimas Lankas), o dešimtas liko kanojininkas Dominykas Murza (treneris Pranas Gadeikis).

 

I. Vaitiekūnaitė jaunučių mergaičių amžiaus grupėje iškovojo bronzą.
„Šiaulių naujienų“ info

 Baidarininkų laimėjimai

 

 

Šeštadienį vykusioje XI tarptautinėje baidarių ir kanojų Trakų regatoje jėgas išbandė vienuolika Šiaulių sportininkų – iškovotas vienas aukso medalis ir du sidabro.

Vidutinių nuotolių (1300 metrų) regatoje jauniausioje amžiaus grupėje irklavęs Ignas Serafinas (treneris P. Kairys) iškovojo antrąją vietą. Šiaulietis finišavo beveik vienodu laiku su savo varžovu ir dažnose varžybose porininku dvivietėje kanojoje elektrėniškiu Artūru Golovačiumi.

Kanojininkėms Evelinai Serafinaitei ir Gabrielei Čerepokaitei (treneris A. Navickas), dvejais metais jaunesnėms už varžoves, varžybose konkurenciją tesudarė Latvijos sportininkės. Atkaklioje kovoje Evelina pralaimėjo T. Tokarevai iš Rygos, o Gabrielė pralaimėjo dar ir rygietei J. Harkovai. Bendroje įskaitoje Evelina liko antra, Gabrielė – ketvirta, tačiau jaunesnėms pagal amžių mergaitėms buvo įteikti pirmos ir antros vietos medaliai.

Komandinėje įskaitoje 500 litų premiją jau antrus metus iš eilės laimėjo Kaliningrado (Rusija) sportininkai. Tačiau beveik visi irkluotojai gavo prizų rėmėjų surengtoje loterijoje.

Regatoje dalyvavo apie 300 Lietuvos, Latvijos, Rusijos ir Baltarusijos sportininkų. Šių varžybų sumanytojas ir pagrindinis organizatorius – buvęs šiaulietis Artūras Vieta. Pasaulio čempionu A. Vieta tapo irkluodamas dvivietę ir keturvietę baidarę. Tarybų Sąjungos čempionu tapo 17 kartų.

 

Šiaulietė Evelina Serafinaitė varžėsi su dvejais metais vyresnėmis varžovėmis, ir nors bendroje įskaitoje liko antra, tačiau buvo apdovanota pirmos vietos medaliu.

 

Jauniausių kanojininkų grupėje plaukęs Ignas Serafinas varžovui nusileido vos pora sekundžių ir liko antras.

 

„Šiaulių krašto“ inf.

 

Talkšos regatoje šiauliečiams sekėsi

 

Savaitgalį vykusioje X tarptautinėje Talkšos ežero regatoje dalyvavo apie 90 stipriausių sportininkų iš Vilniaus, Panevėžio, Skuodo, Visagino ir svečiai iš Rygos. Varžybose dalyvavo 42 sportininkai iš

Regatoje buvo varžomasi 200 metrų distancijoje vienvietėmis ir dvivietėmis baidarėmis ir kanojomis trijose amžiaus grupėse. Jauniesiems Šiaulių sportininkams buvo nelengva rungtis su vyresniais varžovais, tačiau pasiekta neblogų rezultatų.

Vienviete kanoja nepralenkiama buvo šiaulietė Rūta Dagytė, trečia tarp septynių varžovių tapo Evelina Serafinaitė.

Vienviečių baidarių varžybose vyrų grupėje daugiausiai rungėsi šiauliečiai (penki iš septynių). Pirmoji vieta atiteko Edvinui Ramanauskui, antroji – Aurimui Lankui, trečioji – Tadui Čižui. Jaunių mergaičių grupėje greičiausia tarp devynių sportininkių buvo marijampolietė Ieva Juškaitė. Antroji vieta atiteko šiaulietei Aušrinei Alasauskaitei.

Dviviete baidare tarp vyrų nepralenkiami buvo šiauliečiai Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas. Antri – Tadas Čižas ir Raimondas Korsakas. Varžėsi penkios baidarės. Jaunių mergaičių grupėje nepralenkiamos buvo šiaulietės Aušrinė Alasauskaitė ir Karolina Jankutė. Berniukų grupėje – šiaulietis Tomas Liaudinskas ir skuodiškis Armandas Žumbys. Treti – šiauliečiai Deimondas Andriuška ir Povilas Miklaševičius.

Dviviečių kanojų varžybose vyrų grupėje varžėsi keturi ekipažai. Pirmi atplaukė vilnietis Henrikas Žustautas ir panevėžietis Žygimantas Jusys. Šiaulietis Osvaldas Murza ir visaginietis Jevgenij Kuračionok – antri. Tarp berniukų pirmą ir antrą vietas iškovojo visaginiečiai. Elektrėniškio Artūro Golovač ir šiauliečio Igno Serafino irkluojama kanoja atplaukė trečia.

Baidarių estafetėje tarp vyrų varžėsi penkios komandos. Šiauliečių K. Balsio, T. Čižo, A. Lanko ir E. Ramanausko komanda – pirma.

Kanojų estafetėje taip pat varžėsi penkios komandos. Pirmąją vietą iškovojo panevėžiečio Ž. Jusio, visaginiečio J. Kuračionok ir šiauliečių D. ir O. Murzų komanda.

Marginų baidarininkių estafetėje 4x200 pirmąją vietą iškovojo vilniečių D. Sudeikytės, G. Šeškutės ir šiauliečių R. Klungevičiūtės bei I. Vaitiekūnaitės komanda. Antros – marijampolietės I. Juškaitė, G. Surdokaitė ir šiaulietės A. Alasauskaitė bei K. Jankutė.

Šiauliečių kanojininkų ir baidarininkų treneriai Antanas Lankas, Artūras Navickas, Petras Kairys ir Rimas Bernotas.

Jau šešti metai, nuo pat tada, kai pradėtos organizuoti „Drakonų“ valčių lenktynės, nugalėtojais tampa „Irklo broliai“, antri, kaip paprastai, – „Talšos“ 1-oji komanda. Treti – „Lankmetos“ komanda. Varžėsi šešios įgulos.

Pasak trenerio A. Navicko, Šiauliuose vis neatsiranda dešimties stiprių ir ištvermingų vyrų, galinčių pakeisti „Irklo brolius“. Nors „Drakonų“ valčių irklavimas kiek panašus į kanojų, tačiau „Irklo broliai“ beveik visi baidarininkai.

Talkšos regatos metu atsisveikinta su kanojininkų lyderiais Osvaldu Murza ir Rūta Dagyte. Nuo šiol jie mokysis Kauno sporto universitete ir sportuos daugiausia Kaune, tik vasaros sezono metu, per atostogas, grįš į Šiaulius ir irkluos Talkšos ežere.

 
Šiaulietė Rūta Dagytė buvo nepralenkiama vienviečių kanojų varžybose.
Irkluotojai varžėsi žaidynėse

 

Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se, Talk­šos eže­re, vy­ku­sio­se Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo žai­dy­nė­se var­žė­si 208 spor­ti­nin­kai iš Kau­no, Klai­pė­dos, Ma­ri­jam­po­lės, Pa­ne­vė­žio, Plun­gės, Skuo­do, Ši­lu­tės, Vil­niaus, Vi­sa­gi­no, Za­ra­sų ir Šiau­lių.

Šiau­lių ko­man­do­je ge­riau­siai se­kė­si bai­da­ri­nin­kėms, tre­ne­rio Ri­mo Ber­no­to auk­lė­ti­nėms. Ie­va Vai­tie­kū­nai­tė irk­luo­da­ma vien­vie­tę bai­da­rę 200 met­rų dis­tan­ci­jo­je iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą, o irk­luo­da­ma dvi­vie­tę bai­da­rę su Rū­ta Klun­ge­le­vi­čiū­te užė­mė tre­čią­ją vie­tą (200 met­rų dis­tan­ci­ja).

Ber­niu­kai bai­da­ri­nin­kai ir ka­no­ji­nin­kai pri­zi­nių vie­tų ne­lai­mė­jo, nes ke­tu­rio­lik­me­čiams bu­vo sun­ku kon­ku­ruo­ti su še­šio­lik­tus me­tus ei­nan­čiais spor­ti­nin­kais.

Ka­no­ji­nin­kas Ro­kas Ta­ma­šaus­kas, Lie­tu­vos vai­kų čem­pio­nas, 1000, 200 met­rų dis­tan­ci­jo­se vien­vie­te val­ti­mi at­plau­kė šeš­tas. Dvi­vie­te ka­no­ja ge­riau­sią re­zul­ta­tą pa­sie­kė Vy­tas Po­vi­lai­tis ir Ar­nas Ši­mai­tis, jie užė­mė aš­tun­tą­ją vie­tą.

Ne­kon­ku­ren­ci­nė­je ko­vo­je vien­vie­tė­mis ka­no­jo­mis star­ta­vo ir mer­gai­tės ka­no­ji­nin­kės. Ant­ra at­plau­kė Eve­li­na Se­ra­fi­nai­tė, tre­čia – Gab­rie­lė Če­re­po­kai­tė.

Tre­ne­rio Ar­tū­ro Na­vic­ko nuo­mo­ne, šis pa­ro­do­ma­sis plau­ki­mas tu­rė­tų pri­min­ti, kad Lie­tu­vo­je jau yra še­šios šio am­žiaus spor­ti­nin­kės ir ver­tė­tų šią jau­ną rung­tį įtrauk­ti į ki­tų žai­dy­nių są­ra­šą.

Rugp­jū­čio 30–31dienomis Talk­šos eže­re vyks de­šim­to­ji tarp­tau­ti­nė Talk­šos eže­ro re­ga­ta.

 

 Rū­ta Klun­ge­le­vi­čiū­te (kai­rė­je) ir Ie­va Vai­tie­kū­nai­tė – po pri­zi­nio fi­ni­šo

„Šiau­lių kraš­to“ inf.
Pasaulio baidarių ir kanojų  irklavimo čempionate -  penktiAurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas K - 2  500 m rungtyje užėmė penktą vietą. Distanciją įveikė per 31, 083 sekundės.

Jaunieji Šiaulių baidarininkai ir kanojininkai džiaugėsi pergalėmis

 

Vakar Talkšos ežere ir irklavimo bazėje įvyko Lietuvos jaunučių ir vaikų čempionatas, kur jaunieji šiauliečiai baidarininkai ir kanojininkai pasižymėjo puikiais rezultatais ir įrodė, kad yra talentinga jaunoji sportininkų karta, kuri savo rezultatais jau dabar džiugina Šiaulių miestą.
 
Vakar Talkšos ežere ir irklavimo bazėje įvyko Lietuvos jaunučių, gimusių 1998, 1999 metais, ir vaikų, gimusių 2000 2001 metais, čempionatas.
Čempionate dalyvavo kanojininkai ir baidarininkai praktiškai iš visos Lietuvos: Panevėžio, Marijampolės, Vilniaus, Skuodo, Klaipėdos, Zarasų, Plungės, Visagino ir, žinoma, Šiaulių.
Nuo 10 iki 13 val. jaunieji sportininkai varžėsi 200 m distancijoje vienvietėmis baidarėmis ir kanojomis, o nuo 15 iki 17 val. - 500 m distancijoje dvivietėmis baidarėmis ir kanojomis.
Jaunieji šiauliečiai baidarininkai ir kanojininkai pasižymėjo puikiais rezultatais ir įrodė, kad yra talentinga jaunoji sportininkų karta, kuri savo rezultatais jau dabar džiugina Šiaulių miestą.

Kanojininkai pasipuošė medaliais
200 m distanciją jaunučių grupėje pirmasis įveikė ir auksą iškovojo kanojininkas Vytas Povilaitis, sidabras atiteko šiauliečiui kanojininkui Ignui Serafinui.
Jaunučių grupėje kanojininkė Evelina Serafinaitė 200 m rungtyje užėmė 3 vietą.
Rokas Tamašauskas jaunių grupėje, plaukdamas kanoja 200 m, pelnė aukso medalį, o Benas Tuzinas buvo ketvirtas.
Dvivietės kanojos rungtyje 500 m greičiausiai nuplaukė ir pirmosios buvo šiaulietės Gabrielė Čerepokaitė ir E. Serafinaitė, o antroji vieta atiteko šiaulietei Kamilei Jablonskytei ir kanojininkei iš Visagino Jelizavetai Jermakovai.
Aukso medaliais taip pat pasipuošė kanojininkai – panevėžietis Joris Papinigis ir šiaulietis R. Tamašauskas. 500 m dviviete kanoja vaikinai įveikė greičiausiai. Antri šioje rungtyje liko šiauliečiai I. Serafinas ir B. Tuzinas. Kanojininkus treniruoja Artūras Navickas ir Petras Kairys.

Baidarininkai buvo apdovanoti
Jaunoji baidarininkė Rūta Klungevičiūtė, irkluodama vienvietę baidarę, 200 m rungtyje buvo pirmoji ir iškovojo aukso medalį. Jaunių kategorijoje auksą taip pat laimėjo baidarininkė Ieva Vaitiekūnaitė, aplenkusi visas priešininkes 200 m rungtyje.
Plaukdamos 200 metrų dviviete baidare jaunučių grupėje vilnietė Beatričė Žukaitė ir šiaulietė R. Klungevičiūtė iškovojo sidabro medalius. I. Vaitiekūnaitė ir baidarininkė iš Zarasų Anastasija Krasnova jaunių grupėje plaukdamos dviviete baidare 200 m taip pat pelnė sidabrą.
Šiaulietes baidarininkes treniruoja Rimas Bernotas.
500 m rungtyje, plaukdami dviviete baidare, šiaulietis Justas Petkus (treneris A. Lankas) su panevėžiečiu Luku Šakaliu iškovojo trečiąją vietą.

 

Jaunieji sportininkai ateityje gins Lietuvos garbę
„Šios varžybos parodo, kad turėtų atsirasti sportininkų Šiauliuose, kurie ateityje gins Lietuvos garbę pasaulio, Europos ir tarptautinėse varžybose bei čempionatuose. Labai džiaugiamės trenerio R. Bernoto baidarininkių R. Klungevičiūtės ir I. Vaitiekūnaitės, trenerio A. Lanko baidarininko J. Petkaus pasiekimais, taip pat labai aktyviai šį sezoną dirbančio kanojų trenerio P. Kairio auklėtiniu kanojininku R. Tamašausku. Šie sportininkai lenkia savo bendraamžius iš Lietuvos - tai aiškiai parodo ir rezultatai. Labai sparčiai progresuojantys puikūs sportininkai A. Navicko auklėtiniai V. Povilaitis, I. Serafinas, B. Tuzinas, Dovydas Navickas, Lukas Serafinas, G. Čerepokatė ir E. Serafinaitė“, - teigė treneris A. Navickas.
"Šiaulių naujienų" info

 

Vyko baidarių ir kanojų jaunučių ir vaikų čempionatas

 

Trečiadienį Šiauliuose vyko Lietuvos baidarių ir kanojų jaunučių ir vaikų čempionatas. Varžybose buvo varžomasi 200 m sprinto distancijoje vienvietėmis ir dvivietėmis valtimis.

Varžybose šiauliečiai Lietuvos vaikų ir jaunučių a. gr. čempionais tapo kanojininkai: Vytas Povilaitis, Rokas Tamašauskas, Evelina Serafinaitė su gabriele Čerepokaite ir baidarininkės Rūta Krungelevičiūtė ir Ieva Vaitiekūnaitė. Antrąsias vietas iškovojo kanojininkai Benas Tuzinas, Ignas Searfinas ir Kamilė Jablonskytė.

Šios varžybos parodo, kad turėtų atsirasti sportininkų Šiauliuose, kurie ateityje gins Lietuvos garbę pasaulio, Europos ir tarptautinėse varžybose bei čempionatuose. Labai džiaugiamės trenerio Rimo Bernoto baidarininkių Rūtos Klungevičiūtės ir Ievos Vaitiekūnaitės, trenerio A. Lanko baidarininko Justo Petkaus pasiekimais, taip pat labai aktyviai šį sezoną dirbančio kanojų trenerio Petro Kairio auklėtiniu kanojininku Roku Tamašausku. Šie sportininkai lenkia savo bendraamžius iš Lietuvos, apie tai aiškiai parodo ir rezultatai. Labai sparčiai progresuojantys puikūs sportininkai Artūro Navicko auklėtiniai, tai kanojininkai: Vytas Povilaitis, Ignas Serafinas, Benas Tuzinas, Dovydas Navickas, Lukas Serafinas, Gabrielė Čerepokatė ir Evelina Serafinaitė. Nors kai kuriems sportininkams dar nepavyko pademonstruoti savo sugebėjimų iki galo, nebuvo paminėti tarp prizininkų, jie dar jauni, treneriai tikisi iš jų puikių sportinių rezultatų ateityje.

Sekančios artimiausios varžybos sportininkų laukia rugpjūčio 9d. Plungėje, tuo pat metu Šiaulių vyresni sportininkai Aurimas Lankas su Edvinu Ramanausku dviviete baidare ir kanojininkė Rūta Dagytė Maskvoje (Rusija) dalyvaus pasaulio suaugusiųjų čempionate.

 

Rugpjūčio 22-24 Lietuvos jaunučių žaidynės Šiauliuose parodys ko verti įvairių miestų sportininkai, ne tik asmeninėje, bet ir komandinėje įskaitoje, sužinosime, kurių Lietuvos trenerių sportininkai pasiekia geriausius rezultatus ir vasarą pabaigsime rugpjūčio 30-31 dienomis vyksiančia 10-tąja Talkšos ežero regata su „Drakonų“ valčių lenktynėmis miestiečiams ir tarptautinėmis baidarių ir kanojų varžybomisIrkluotojai demonstravo gerą lygį

 

 

 

 

Trečiadienį Talkšos ežere (Šiauliai) vykusiame Lietuvos jaunučių (gim. 1998, 1999 m.) ir vaikų (gim. 2000, 2001 m.) baidarių ir kanojų irklavimo čempionate daugiausiai prizinių vietų iškovojo Šiaulių sportininkai.

Į Lietuvos čempionatą susirinko irkluotojai iš Panevėžio, Marijampolės, Vilniaus, Skuodo, Klaipėdos, Zarasų, Plungės, Visagino.

Nuo 10 iki 13 valandos jaunieji sportininkai varžėsi 200 metrų distancijoje vienvietėmis baidarėmis ir kanojomis, nuo 15 iki 17 valandos 200 metrų distancijoje plaukė dvivietėmis baidarėmis ir kanojomis.

Dažniausiai vienviete plaukę irkluotojai, vėliau su porininku startuodavo ir dviviete.

Kiekvienoje amžiaus grupėje plaukta po tris kartus: atkrintamuosiuose, pusfinalio ir finaliniuose plaukimuose.

Jaunučių mergaičių grupėje nugalėjo šiaulietė Rūta Klungevičiūtė, 200 metrų vienviete kanoja nusiyrusi per 50,47 sekundės. Antra buvo vilnietė Beatričė Žukaitė, atsilikusi vos trimis milisekundėmis. Trečia – Marina Ovčinikova iš Zarasų (55,72 s).

Jaunučių grupėje plaukdamos dviviete kanoja pirmą vietą pelnė šiaulietės Gabrielė Čerepokaitė ir Evelina Serafinaitė (57,03 s). Antrą vietą užėmė jungtinė šiaulietės Kamilės Jablonskytės ir visaginietės Jelizavetos Jermakovos komanda, trečios liko panevėžietės.

2000 metais gimusių berniukų grupėje čempionu tapo šiaulietis Rokas Tamašauskas, 200 metrų vienviete kanoja nusiyręs per 49,12 sekundės. Antras atplaukė Augustas Verba (54,27 s) iš Vilniaus, trečias – panevėžietis Joris Papinigis (55,30 s).

Plaukdamas dviviete kanoja R. Tamašauskas su J. Papinigiu užėmė pirmą vietą (47,71 s), antri atsiyrė Ignas Serafinas su kitu šiauliečiu Benu Tuzinu (1 min. 1,30 s), treti buvo panevėžiečiai Titas Juškauskas ir Paulius Žukauskas.

Vienviečių baidarių mergaičių grupėje nugalėjo šiaulietė Ieva Vaitiekūnaitė (49,27 s), antra trimis milisekundėmis vėliau atplaukė zarasiškė Anastasija Krasnova, trečia – Ala Grigorjeva iš Zarasų.

Dviviečių baidarių jaunučių grupėje geriausiai sekėsi zarasiškėms: Marinai Ovčinikovai ir Žymantei Prakopavičiūtei (47,01 s), antros sekunde vėliau atsiyrė vilnietė Beatričė Žukaitė su šiauliete Rūta Klungevičiūte. Trečios liko Panevėžio ir Marijampolės irkluotojos.

Vienviečių baidarių berniukų gretose triumfavo Skuodo, Visagino ir Vilniaus irkluotojai.

Jaunučių berniukų grupėje dviviete baidare pirmi atplaukė visaginiečiai Jegor Klimentjev ir Edgar Svirbutovič (32,15 s). Antri buvo visaginietis Aleksandr Kormakov ir panevėžietis Kasparas Dula (34,90 s), treti atsiyrė šiaulietis Justas Petkus ir panevėžietis Lukas Šakalys (35,90 s).

Dvejus metus kartu dvivietę baidarę irkluojantys šiaulietis J. Petkus ir panevėžietis L. Šakalys sako, kad ir toliau treniruosis drauge bei sieks dalyvauti olimpinėse žaidynėse.

„Irkluoti dviviete pradėjome per pernai Šiauliuose vykusį Lietuvos čempionatą. Ir iš karto tapome čempionais“, – sakė J. Petkus.

Abu penkiolikmečiai nuo rugsėjo pirmosios pradės lankyti Sporto gimnazijas, vienas Šiauliuose, kitas – Panevėžyje.

„Jaučiuosi sustiprėjęs, tą rodo ir rezultatai“, – teigė Antano Lanko auklėtinis J. Petkus.

Pasak irkluotojų, geram baidarininkui svarbiausia stiprus kūnas, gera pusiausvyra ir nusiteikimas. „Šis sportas reikalauja daug ištvermės, tad tenka daug ko atsisakyti“, – kalbėjo baidarininkai.

Vaikinų dvivietė rugsėjo pabaigoje dalyvaus Slovakijoje vyksiančiose Olimpinių vilčių varžybose.

Šiaulių kanojininkas R. Tamašauskas irkluoja jau trečius metus. Keturiolikmetis varžosi ir Baltijos šalių maratonuose, rengiamuose Latvijoje rudenį ir pavasarį.

„Anksčiau Lietuvoje užimdavau tik antras vietas, tačiau daug treniravausi ir šiais metais esu pirmas“, – džiaugėsi šiaulietis.

R. Tamašausko teigimu, stipriausi jo konkurentai yra vilniečiai, besitreniruojantys Trakuose.

Irklavimu R. Tamašauskas susidomėjo kartu su tėvais išplaukęs į baidarių žygį. Atėjęs į sporto mokyklą, pamėgino irtis kanoja, kuri jam labiau patiko. „Kanoją reikia irkluoti tik iš vienos pusės, todėl man taip įdomiau“, – sakė R. Tamašauskas.

Šiaulietis pripažįsta visą laisvalaikį praleidžiantis irklavimo treniruotėse ir varžybose.

R. Tamašauską treniruoja Petras Kairys ir Artūras Navickas.

Čempionate teisėjavo panevėžietis pasaulio baidarių sporto vicečempionas Vytautas Vaičikonis, kuris anksčiau dviviete irdavosi su šiauliečiu Mindaugu Lanku.

„Lietuvoje tikrai auga irkluotojų pamaina. Neseniai Vengrijoje vyko jaunių ir jaunimo čempionatas, iš kurio lietuviai grįžo su dviem medaliais – aukso ir trečios vietos“, – sakė V. Vaičikonis.

V. Vaičikonio teigimu, gerus rezultatus demonstruoja Šiaulių trenerio Rimo Bernoto baidarininkės – R. Klungevičiūtė ir Ieva Vaitiekūnaitė, trenerio A. Lanko baidarininkas J. Petkus, aktyviai dirbančio kanojų trenerio P. Kairio auklėtinis R. Tamašauskas.

Pasak teisėjo, yra jaunų perspektyvių sportininkų: Vytas Povilaitis, I. Serafinas, B. Tuzinas, Dovydas Navickas, Lukas Serafinas, G. Čerepokatė ir E. Serafinaitė, treniruojamų kanojininko A. Navicko.

Lietuvos čempionate Šiauliuose nedalyvavo kauniečiai, išvykę į pasaulio suaugusiųjų irklavimo čempionatą Maskvoje. Kartu su jais išvyko ir šiauliečiai Aurimas Lankas su Edvinu Ramanausku (dvivietė baidarė), kanojininkė Rūta Dagytė.

Rugpjūčio 22–24 dienomis Šiauliuose vyks Lietuvos jaunučių irklavimo žaidynės.

Rugpjūčio 30–31 dienomis Šiauliuose bus rengiama dešimtoji Talkšos ežero regata su „Drakonų“ valčių lenktynėmis miestiečiams ir tarptautinėmis baidarių ir kanojų varžybomis.

 

 

Dvejus metus dvivietę baidarę kartu irkluojantys šiaulietis Justas Petkus (kairėje) ir panevėžietis Lukas Šakalys sieks tobulėti toliau ir dalyvauti olimpinėse žaidynėse.

 

 

Šiaulietis kanojininkas Rokas Tamašauskas daug treniravosi ir šiais metais Lietuvoje atsiyrė pirmas.

 

 

Lietuvos jaunučių ir vaikų irklavimo čempionate Šiauliuose varžėsi devynių Lietuvos miestų irkluotojai.

 

„Šiaulių krašto“ info. 


Pasveikinti bronzą parvežę irkluotojai

 

Vakar Šiaulių miesto savivaldybėje vykusioje spaudos konferencijoje miesto meras Justinas Sartauskas pasveikino baidarininkus Aurimą Lanką ir Edviną Ramanauską, iš sekmadienį Vokietijoje vykusio Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionato parvežusius bronzos medalius.

Sportininkai dviviečių baidarių vyrų sprinto – 200 metrų rungties – finale distanciją įveikė per 32,527 sekundės. Šioje rungtyje kovojo 27 komandos.

A. Lankas sakė, kad jiems pavyko pasiekti aukščiausių rezultatų Lietuvoje per visus nepriklausomos valstybės metus, tačiau trečioji vieta Europos čempionate vertinama taip pat, kaip ir pernai jų iškovota dvyliktoji vieta pasaulio irklavimo čempionate.

„Ėjome prie to labai ilgai. Mes pradėjome kartu sportuoti, kai mums buvo dvylika metų“, – pasakojo A. Lankas apie save ir E. Ramanauską. Sulaukę aštuoniolikos sportininkai išsiskyrė: vienas įstojo į universitetą, kitas išvyko į užsienį.

Po penkerių metų jie vėl sėdo į bendrą valtį, irklavo laisvalaikiu, nė nesitikėdami tokių rezultatų. „Sportas sugrąžino mane į Lietuvą“, – sakė E. Ramanauskas, jau metus gyvenantis tėvynėje.

Dabar irkluotojai ruošiasi rugpjūčio 6-10 dienomis Maskvoje (Rusija) vyksiančiam pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo čempionatui.

Šiaulių miesto savivaldybėje vakar pasveikinti irkluotojai (iš kairės) Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas.

 "Šiaulių krašto " inf.

Šiauliečiai dalyvavo pasaulio baidarių ir kanojų čempionate

 

Liepos 17–20 dienomis Vengrijoje, Šegedo mieste, vyko pasaulio jaunių ir jaunimo baidarių ir kanojų čempionatas.

Pasaulio čempionate šiaulietis baidarininkas Gytis Macevičius jaunių amžiaus grupėje dvivietėje baidarėje su Roku Puzonu 200 m distancijoje užėmė 4 vietą.
Kanojininkė Rūta Dagytė plaukdama vienviete kanoja užėmė dvyliktą vietą.
Kanojininkas Dominykas Murza vienvietės kanojos rungtyje 1000 m distancijoje liko dvidešimtas, o Osvaldas Murza su Jevgenij Kuračionok (iš Visagino) plaukdami dviviete kanoja 1000 m nuotolį – aštuoniolikti.
Henrikas Žustautas, kanojininkas iš Vilniaus, pasaulio čempionato pusfinaliniame plaukime pagerino pasaulio 200 m irklavimo vienviete kanoja rekordą (38.2).

A.Lankui ir E.Ramanauskui – Europos čempionato bronza

 

 

Vo­kie­ti­jo­je vyks­tan­čia­me Eu­ro­pos bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo čem­pio­na­te Vo­kie­ti­jo­je sek­ma­die­nį bron­zos me­da­lius dvi­vie­čių bai­da­rių vy­rų sprin­to – 200 m –  rung­ties fi­na­le iš­ko­vo­jo Au­ri­mas Lan­kas ir Ed­vi­nas Ra­ma­naus­kas.

Dis­tan­ci­ją jie įvei­kė per 32,527 sek.

Auk­są šio­je rung­ty­je pel­nė vo­kie­čiai Ro­nal­das Rau­he bei To­mas Liebs­che­ris (31,797 sek.), o si­dab­ras ati­te­ko ru­sams Ju­ri­jui Pos­try­ga­jui ir Alek­sand­ras Dja­čen­ka (32,245 sek.).

Vy­rų vien­vie­čių bai­da­rių 200 m var­žy­bo­se Ig­nas Na­va­kaus­kas (36,437 sek.) li­ko sep­tin­tas. Nu­ga­lė­jo ser­bas Mar­ko Dra­go­savl­je­vi­čius (35,841 sek.).

200 m rung­ties B fi­na­le star­ta­vęs ka­no­ji­nin­kas To­mas Ga­dei­kis (43,528 sek.) užė­mė an­trą vie­tą B fi­na­le, o ga­lu­ti­nė­je įskai­to­je li­ko vie­nuo­lik­tas.

Šios rung­ties nu­ga­lė­to­ju ta­po ru­sas Alek­se­jus Ko­ro­vaš­ko­vas (42,440 sek.).

Vy­rų dvi­vie­čių ka­no­jų 500 m rung­ties fi­na­le Jev­ge­ni­jus Šuk­li­nas ir T. Ga­dei­kis dis­tan­ci­ją įvei­kė per 1 min. 44,068 sek. ir li­ko per žings­nį nuo ap­do­va­no­ji­mų - užė­mė ket­vir­tą
 


Irklavimas – visas gyvenimas

 

Šiemet sueina 60 metų, kai Šiauliuose pradėjo gyvuoti irklavimas. Šis jubiliejus ypač svarbus Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ sargui Jurgiui Geringsonui – irkluotojui veteranui, ilgamečiam Šiaulių irklavimo treneriui, išugdžiusiam pasaulio čempionu tapusį Artūrą Vietą ir prisimenančiam ne vieną šmaikščią istoriją. Šventei rengiasi ir Šiaulių irklavimo istoriją renkantis treneris Artūras Navickas.

J. Geringsonas dabartinių irklavimo trenerių neretai pavadinamas „vaikščiojančia enciklopedija“, nes 69 metų vyro atmintyje gyva visa Šiaulių irklavimo istorija.

Irklavimo istorija Šiauliuose skaičiuojama nuo 1954 metų pavasario, kada tuometinio „Elnio“ direktorius M. Pirmaitis ir sporto kolektyvo vadovai, pasitarę su irklavimo sporto veteranais A. Norkūnu, Maryte Kozlovskaja, Anicetu Baziuliu, nutarė Šiauliuose įkurti akademinio – baidarinio irklavimo sekciją.

Šiauliečių iniciatyvą palaikė LSD „Žalgirio“ Centro Taryba. Jie skyrė dvi mokomąsias akademines keturvietes valtis. Talkšos ežeras atgijo. Entuziastų vis daugėjo, buvo per 80 žmonių.

Irklavimo bazę kūrė ir tvarkė patys sportininkai per rengtas talkas.

J. Geringsonas pamena, kad krepšinio aikštelėje buvo pastatytas vagonėlis valtims sudėti. Irkluotojai dar neturėdavę ir kur persirengti, tad jau iš namų ateidavo apsivilkę sportinius kostiumus.

„Elnio“ stalių dirbtuvių stalius Kostas Kirijanovas irkluotojams pagamino dvidešimt turistinių baidarių. Kombinato vadovybė skyrė medžiagų mažo elingo statybai.

Buvo pastatytas elingas valtims, vėliau atvežtas pirmas vagonas.

„Šiauliečiai irklavimą labai pamėgo. Pirmieji startai tais pačiais 1954 metais respublikos pirmenybėse buvo gana sėkmingi – iškovotos prizinės vietos prieš Kauno ir Klaipėdos irkluotojus“, – pamena J. Geringsonas.

Trenerio teigimu, tik lenktyninių baidarių „Skif“ stoka neleido ilgesnį laiką Šiaulių baidarininkams lygiaverčiai rungtyniauti su Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos irkluotojais.

„Įdomu tai, kad visos pirmosios baidarės „Skif“ turėjo savo pavadinimus. Pavyzdžiui, „Vargelis“, „Jūratė“, „Delfinas“, keturvietė – „Svajonė“, – sako J. Geringsonas.

Tokios baidarės buvo fanerinės.

Klinkerines akademines valtis gamino tik Leningrade (dabar Sankt Peterburgas) iš siaurų lentučių, sutvirtintų specialiomis kniedėmis.

1956 metų rudenį latvių įmonė „Dzintars“ pradėjo gaminti sportines valtis.

Jų, padedami Eugenijaus Lenkovičiaus, įsigijo ir šiauliečiai.

Šiauliuose vietoje pirmųjų plūdurų buvo naudoti tušti gesintuvai.

Jų parūpindavo Steponas Lukianskas, dirbęs ne tik irklavimo bazėje, bet ir gaisrinėje.

Kadangi gesintuvai labai nudaužydavo valtis, subraižydavo jų šonus, gesintuvus teko pakeisti futbolo kamuolių kameromis, apvilktomis baltos, žalios ir raudonos spalvos maišeliais, pritvirtintais prie trosų.

„Tokios kameros kainuodavo 37 kapeikas, tačiau ir jas dažnai „pasiskolindavo“ Kalniuko gyventojai“, – šypteli pašnekovas.

Irklavimo trasas ruošdavo ir J. Geringsonas, už tai gaudavęs pinigų.

J. Geringsonas su šypsena prisimena 1963 metus, kai dar aštuoniolikmetis vyko į varžybas Klaipėdoje.

„Su irklavimo bazei priklausiusiu senu, aplūžusiu autobusiuku ZIS į Klaipėdą nuvažiavome per 6–8 valandas, o grįžome per 16“, – prisimena J. Geringsonas.

Sportininkai valtis vežėsi pritvirtintas ant autobusiuko viršaus.

„Ir sugedo mums autobusas, kažkas nutiko varikliui, tad autobusą tekdavo įstumti į kiekvieną įkalnę. Taip iš Klaipėdos dardėjome 16 valandų“, – pasakojo treneris.

Tačiau kelionė buvo ne bergždžia – šiauliečiai grįžo nugalėję.

„Kelionėms į Kijevą, tuometinį Leningradą turėjome geresnę mašiną. Ja nuvažiuodavome per parą, iškepę kaip viščiukai“, – sako J. Geringsonas.

Kadangi pirmą dieną startų nebūdavo, tad šiauliečiai atsipūsdavo po kelionės, pasivaikščiodavo po miestą.

Vėliau irkluotojus į tolimas varžybas ar stovyklas pradėjo gabenti traukiniais ir lėktuvais.

„Tačiau iš traukinių stoties, pavyzdžiui Kijevo, valtis iki kanalo tekdavo nusinešti rankose. Daugumai praeivių tai sukeldavo šypseną ir įvairiausių klausimų“, – prisimena J. Geringsonas.

A. Vietą jo treneris J. Geringsonas prisimena nuo pirmųjų irklavimo dienų.

A. Vieta irkluoti pradėjo trylikos, 1974 metais. Čempiono treneris iki šiol pamena net auklėtinio gimimo datą.

Pasaulio čempionu A. Vieta tapo, irkluodamas dvivietę baidarę. Irdamasis keturviete pasaulio čempionu tapo du kartus. Tarybų Sąjungos čempionu A. Vieta buvo 17 kartų.

„Tačiau plaukdamas vienviete baidare A. Vieta niekaip nepajėgdavo aplenkti savo varžovo vokiečio Helmano, todėl visada likdavo antras“, – sakė čempiono treneris.

Kova tarp A. Vietos ir Helmano vyko aštuonerius metus. Šiauliečiui išsiveržti į pirmąsias gretas pavykdavo tik tada, jei nestarduodavo vokietis.

J. Geringsonas sako, kad jo auklėtiniui nebuvo lengva tapti čempionu, nes atstovavo sąjunginei profsąjungai „Lokomotyvas“. Tuo tarpu, geriausius rezultatus demonstruodavo ir stipriausia Tarybų Sąjungoje laikyta prekybininkų organizacija „Spartakas“, buvusi labai turtinga.

Kai A. Vieta Šiauliuose baigė vidurinę, treneriui teko jį išleisti studijuoti į Vilnių. Nors pats sportininkas, jo tėvai norėjo, kad liktų Šiauliuose.

„Tada Artūras ruošėsi pasaulio čempionatui ir stojamiesiems egzaminams į tuometinį Šiaulių pedagoginį institutą“, – pamena J. Geringsonas.

A. Vietai viskam laiko nepakako, tad vaikinas prašė jį priimti be stojamųjų egzaminų. Šiauliuose jam tokia teisė nebuvo suteikta. Tik Vilniaus inžinierių ir statybos institute (VISI) jam suteikė sąlygas stoti be stojamųjų, tad A. Vieta išvyko iš Šiaulių.

Po to J. Geringsonas buvo papeiktas už silpną patriotinį darbą ir sporto komitetui rašė pasiaiškinimą, kodėl iš Šiaulių išleido tokį gabų sportininką.

J. Geringsonas išugdė ir pirmąjį tarptautinės klasės sporto meistrą – Kęstutį Sinicką.

Vėliau ir A. Vieta tapo tarptautinės klasės sporto meistru.

Dabar A. Vieta Trakų irklavimo bazėje dirba treneriu ir renginių organizatoriumi.

„Mokiau būti žmonėmis“

J. Geringsonas irkluoti baidarę pradėjo, būdamas penkiolikos. Netrukus į treniruotes atsivedė ir jaunesnį brolį Izidorių, vėliau tapusį ir irklavimo bazės direktoriumi.

Taip sportuojant ir dirbant irklavimo bazėje prabėgo 54 J. Geringsono gyvenimo metai.

„Treneriai dažniausiai skaičiuoja, kiek čempionų išugdė. Tačiau visi vaikai čempionai nebus. Todėl mane labai pamalonindavo iš tarybinės armijos grįžę mano buvę auklėtiniai. Jie su ašaromis akyse apsikabindavo mane ir dėkodavo, kad tokie užaugo, ir jiems armijoje labai lengva buvo tarnauti“, – pasakoja J. Geringsonas.

„Todėl didžiausias malonumas – žinoti, kad ne tik čempioną užauginai, bet ir žmogų užauginai“, – įsitikinęs treneris.

1999 metais J. Geringsonui buvo įteikta geriausio Šiaulių miesto šimtmečio trenerio nominacija.

J. Geringsonas buvo vienas pirmųjų trenerių, atradęs bei paruošęs pasaulio irklavimo čempionus.

J. Geringsonas sako jokių studijų taip ir nebaigęs. Viską išmokęs praktiškai.

Pats irklavęs, treniravo kitus, dabar tenka sargauti.

„Iš trenerio pareigų buvau priverstas išeiti dar prieš pensiją. Mat pasikeitė laikai ir pradėjo prie manęs kabinėtis. Atėjo jauni diplomuoti žmonės ir nusprendė, kad aš netinku dirbti treneriu, nes neturiu popieriuko“, – kalbėjo ne vieną čempioną išugdęs J. Geringsonas.

Šiaulių bazė buvo viena geriausių

1968 metais Šiaulių irklavimo bazė buvo pripažinta viena geriausių Tarybų Sąjungoje. „Žinoma, po Maskvos „Chimky“, – priduria J. Geringsonas.

„Pamenu, kai nuvažiuodavome į varžybas Kijeve, jų sporto bazėje rasdavome tik dvi palapines, kuriose ir reikėdavo persirengti. Tas pats būdavo ir Saratove, Dnepropetrovske“, – prisiminimais dalijosi J. Geringsonas.

„Mūsų sporto bazėje buvo specialios patalpos ir vagonėliai irkluotojams pailsėti, pasidėti irklus“, – sako J. Geringsonas.

Trenerio teigimu, dėl to Šiauliuose buvo surengtas ne vienas Tarybų Sąjungos irklavimo čempionatas.

Pasak J. Geringsono, dabar „Atžalyno“ sporto mokykla tegali treneriams išmokėti atlyginimus. Tačiau neįstengia nei geresnio inventoriaus nupirkti ar išvežti vaikus į varžybas. Viską gelbėja tik rėmėjai.

„Juk sportininkams reikia ir skalbyklų ir džiovyklų, vietos pailsėti. Vaikams po rytinių treniruočių, prasidedančių septintą valandą, reikia pailsėti. Tačiau jie tegali trumpam ištiesti kojas ant senų sofų“, – sakė treneris.

J. Geringsono teigimu, Šiauliuose viskas palikę nuo 1968 metų. „Žinoma, savo jėgomis bazės namukus padažome, pakalinėjame“, – teigia treneris.

Būta kalbų apie naujos irklavimo bazės statybą, tačiau J. Geringsonas konkretus: „Prie manęs jau ketvirtą bazę rengiamasi statyti, tačiau pinigai suėjo arenai.“

Renka istoriją

Dabartinis Šiaulių kanojininkų treneris Artūras Navickas renka Šiaulių irklavimo istoriją ir nuotraukas.

A. Navickas yra surinkęs kiekvienų metų šiauliečių irkluotojų pasiekimus Lietuvos ir kituose čempionatuose, pradedant 1954 metais ir tęsiant iki šių dienų. Informacija po kiekvienų svarbių varžybų yra papildoma.

„Įvykius stengiausi surikiuoti eilės tvarka pagal datą. Faktai suskirstyti dešimtmečiais“, – sakė A. Navickas.

Treneris informaciją rinko iš vyresnių irklavimo trenerių, Lietuvos tarybinės enciklopedijos I tomo, rėmėsi Šiaulių miesto laikraščio „Raudonoji vėliava“ straipsniais, 1957 metais išleistu „Šiaulių fizkultūrininko žinynu“.

A. Navicko svajonė – „Atžalyno“ irklavimo bazės teisėjų kambaryje įrengti irklavimo muziejų. Kol kas jame tėra vienas eksponatas – dvivietė baidarė, pagaminta istorinėje latvių „Dzintars“ gamykloje.

Jubiliejiniai renginiai

Liepos 25—27 dienomis Talkšos ežere, Šiauliuose, vyks vandens šventė ir varžybos, skirtos Šiaulių miesto irklavimo šešiasdešimtmečiui paminėti.

Bus rengiamos baidarių ir kanojų irklavimo tarptautinės varžybos bei tradicinėmis tapusios „Vikingų“ ir „Drakonų“ valčių varžybos. Jos kasmet pritraukia po kelis šimtus miestiečių.

Į „Vikingų“ ir „Drakonų“ valtis bus renkamos komandos po 8—12 žmonių.

Prieš varžybas vyks treniruotės.

Šiaulių irklavimui svarbios datos:

1. Pirmieji Lietuvos jachtklubo (LJK) įstatai įregistruoti 1921 m. rugsėjo 7 d. Kauno miesto ir apskrities viršininko raštinėje.

2. 1931 m. prie klubo įkurtos atskiros sekcijos: akademinio, baidarių irklavimo, buriavimo, motorinių laivų, plaukimo.

3. 1936 m. Šiauliuose įkurtas jachtklubas, buvęs Kauno jachtklubo padalinys, kultivavo tik baidarių sportą.

4. 1954 m. rugsėjo 24 dieną Šiauliuose, „Elnio“ vandens bazėje, pirmą kartą surengtos tarptautinės varžybos, kuriose rungtyniavo Šiaulių Žalgirio ir Piarnu (Estija) „Kalevo“ sportininkai.

5. 1957 m. baidarių ir kanojų irklavimas buvo atskirtas nuo bendro irklavimo sporto, baidarininkai ir kanojininkai įkūrė savo sekciją ir pradėjo rungtyniauti savarankškai.

6. 1958 m. Šiauliuose įrengiama „Lokomotyvo“ irklavimo bazė, kurioje pastatyti elingai, nupirktos naujos valtys.

7. 1964 m. birželį Šiauliuose pirmą kartą surengtas Lietuvos irklavimo čempionatas.

8. 1968 m. „Lokomotyvo“ irklavimo sporto mokyklai suteikiamas specializuotos sporto mokyklos vardas.

9. 1973 m. Šiauliuose įsteigiama „Žalgirio“ irklavimo sekcija.

10. 1991 m. sausio 21d. Šiauliuose įkurtas pirmasis po Nepriklausomybės paskelbimo irklavimo klubas Lietuvoje „Talša“, klubo vadovas – Vladas Stanelis.

11. 2004 m. pirmą kartą Šiauliuose vyko „Talšos“ regata . Ji buvo skirta 50 metų irklavimui Šiauliuose pažymėti. Šventė visiems dalyvavusiems labai patiko, todėl prigijo ir dabar vyksta kasmet. Šventės sumanytojas – V. Stanelis.

12. 2007 m. gruodį Šiauliuose buvo įkurtas antrasis baidarių klubas „Irklo Broliai“, kurio vadovu paskirtas Antanas Lankas.

13. 2010 m. kovo 18–20 dienomis Lozanoje (Šveicarija) vykusiame Tarptautinės baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (ICF) direktorių tarybos susirinkime buvo priimtas sprendimas įtraukti moterų kanojų irklavimo rungtis į pasaulio čempionatų programą. Moterų kanojų irklavimas pilnateise rungtimi tapo per 2010 metų pasaulio irklavimo čempionatą.

 

Jurgis Geringsonas – buvęs irkluotojas ir treneris, dabar dirbantis irklavimo bazės sargu ir prisimenantis viską, kas čia vyko.

 

Taip dabartinė „Atžalyno“ irklavimo bazė atrodė iš Talkšos ežero 1970 metais.

 

Vėliavos pakėlimu būdavo pradedamos kiekvienos svarbesnės irklavimo varžybos Šiauliuose.

 

Šiaulių irkluotojai dalyvaudavo ir gatvių eisenose, 1972 metai.

 

Norintys irkluoti, turėjo ir padirbėti. Talka irklavimo bazėje 1965 metais.

 

Šiaulių irkluotojai atstovavo visasąjunginei profsąjungos „Lokomotyvas“ sporto grupei.

 

 

Talkšos ežero vandenį raižė vaikų irklai

 

 

Liepos 5-6 dienomis Šiaulių irklavimo bazėje, Talkšos ežere, vyko Lietuvos mokinių baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas.

Šeštadienį sportininkai varžėsi 1000 m distancijoje vienvietėmis ir dvivietėmis valtimis, sekmadienį – 200 m distancijoje vienvietėmis ir dvivietėmis valtimis, trijose amžiaus grupėse: gimę 1996–1997 m., 1998–1999 m., 2000 ir jaunesnių sportininkų. Iš viso varžybose varžėsi 246 sportininkai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Trakų, Panevėžio, Plungės, Marijampolės, Visagino, Šilutės, Skuodo, Zarasų, 15 kanojininkų ir 14 baidarininkų iš Šiaulių.

Sportininkus lepino puikus oras ir palankus vėjas, todėl daugelis sportininkų vykdė savo asmeninius rekordus ir džiaugėsi varžybomis.

Prizinių vietų iškovojo ir šiauliečiai

Puikiai sekėsi šiauliečiams. Vyriausioje, jaunių amžiaus grupėje kanojininkui Dominykui Murzai, irklavusiam vienvietę valtį 200 m distancijoje pavyko iškovoti 3 vietą. Baidarininkas Gytis Macevičius iškovojo dvi pirmąsias vietas irkluodamas komandinių baidarių rungtyje, plaukdamas dviviete ir keturviete valtimi.

Baidarininkės Aušrinė Alasauskaitė su Karolina Jankute dviviete baidare 200 ir 500 m distancijose iškovojo dvi antrąsias vietas, bei tose pačiose distancijose vienvietėmis pasidalijo po trečiąją vietą.

Jaunučių amžiaus grupėje komandinių baidarių rungtyje Justas Petkus 1000 m distancijoje keturviete valtimi užėmė pirmąją vietą ir dviviete – antrąją. Rūta Krungevičiūtė 500 m distancijoje keturviete baidare atplaukė trečia, o dviviete 500 m distancijoje – pirmoji. Šioje amžiaus grupėje „karaliavo“ ir visus likusius prizus iškovojo Skuodo baidarininkai ir Visagino bei Kauno kanojininkai.

Bene labiausiai sekėsi šiauliečiui kanojininkui Rokui Tamašauskui vaikų amžiaus grupėje – jis laimėjo net keturias pirmąsias vietas: dviviete ir vienviete valtimi 1000 ir 200 m distancijose.

Kanojininkė Evelina Serafinaitė vienintelėje kanojininkėms mergaitėms skirtoje 200 m distancijoje liko antra. Dar keturias prizines vietas laimėjo Ieva Vaitiekūnaitė: dviviete baidare 500 ir 200 m distancijose dvi antrąsias vietas ir vienviete baidare 500 m distancijoje – trečiąją bei 200 m distancijoje pirmąją vietą.

Vyresnieji sportininkai Gytis Macevičius, Dominykas Murza, Osvaldas Murza ir Rūta Dagytė liepos 14 dieną išvyksta į pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatą Segete (Vengrija). Rugpjūčio 6-10 dienomis šiauliečių baidarininkų dvivietės Aurimo Lanko su Edvinu Ramanausku ir kanojininkės Rūtos Dagytės laukia pasaulio čempionatas Maskvoje.

Liepos 25-27 dienomis,Talkšos ežere vyks varžybos, skirtos Šiaulių miesto irklavimo 60-mečiui paminėti. Vyks baidarių ir kanojų irklavimo ir irkluotojų tarptautinės varžybos, įvairūs renginiai ir tradicinės „Vikingų“ ir „Drakonų“ valčių kovos. Šioje rungtyje pasivaržyti gali visi vandens sporto mėgėjai, susibūrę į 8-12 žmonių komandas.

 

Bene labiausiai sekėsi šiauliečiui kanojininkui Rokui Tamašauskui vaikų amžiaus grupėje – jis laimėjo net keturias pirmąsias vietas: dviviete ir vienviete valtimi 1000 ir 200 m distancijose.

 

Jaunių amžiaus grupėje kanojininkui Dominykui Murzai (priekyje), irklavusiam vienvietę valtį 200 m distancijoje pavyko iškovoti 3 vietą.

 Irkluotojai pelno medalius

Skuodo rajono pirmenybėse Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ baidarininkė Ingrida Zubytė (gim. 1997 m. ir vyresni), plaukdama vienviete, iškovojo 2 vietą. Irdamasi dviviete su Ieva Vaitiekūnaite pelnė 1 vietą. 1999 metų gimimo ir jaunesnių grupėje vienviete plaukusi I. Vaitiekūnaitė tapo čempione.

Pirmas vienviete atplaukė Povilas Miklaševičius (gim. 2002 m. ir jaunesni). Irdamasis dviviete baidare su Deimondu Andriuška irgi atplaukė pirmas.

Kanojininkas Lukas Serafinas (gim. 2001 m. ir jaunesni) vienviete iškovojo 1 vietą. Vienviete kanoja pirma atsiyrė ir L. Serafino sesuo Evelina.

1998 metų gimimo ir vyresnių amžiaus grupėje varžęsis kanojininkas Donatas Valteris, plaukdamas vienviete, užėmė 2 vietą.

Rokas Tamašauskas (gim. 1999–2000 m.) vienviete kanoja taip pat atsiyrė antras. Dvivietėje su L. Serafinu, R. Tamašauskas atsiyrė trečias. Antrą vietą užėmė ir vienvietėmis plaukę Eimantas Janulis bei Kamilė Jablonskytė.

Gabrielė Čerepokaitė vienviete kanoja atplaukė trečia.

Šiauliečiai lenktyniavo su Šilutės, Plungės, Klaipėdos, Skuodo irkluotojais, irdamiesi vienvietėmis ir dvivietėmis baidarėmis bei kanojomis 200 m distancijoje.

Sportininkus treniruoja Audrius Bernotas, Rimas Bernotas, Artūras Navickas, Petras Kairys ir Antanas Lankas.

 

 Prizininkais Skuodo rajono pirmenybėse tapę Šiaulių irkluotoai (iš kairės): stovi Ingrida Zubytė, Ieva Vaitiekūnaitė, Kamilė Jablonskytė, Donatas Valteris, Rokas Tamašauskas, Lukas Serafinas, Evelina Serafinaitė, Gabrielė Čerepokaitė, pritūpę iš kairės Eimantas Janulis, Povilas Miklaševičius, Dedimondas Andriuška, Ignas Serafinas.

 

„Šiaulių krašto“ inf.


 

Sėkmingai plaukė irkluotojai


Trakuose tris dienas vykusiame Lietuvos irklavimo čempionate varžytasi 500 m,1000 m, 200 m ir 5000 m (tik vienvietėmis) vienvietėmis, dvivietėmis ir keturvietėmis baidarėmis bei kanojomis. Ne jaunesnių nei 1998 metų gimimo amžiaus vyrų ir moterų grupėse Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtiniai 6 rungtyse iškovojo pirmą vietą arba tapo prizininkais.

Keturviete valtimi 200 metrų per 30,75 sek. nuplaukę Edvinas Ramanauskas, Aurimas Lankas, Tadas Čižas ir Raimundas Korsakas čempionais tapo nebe pirmus metus iš eilės.

Irdamiesi dviviete baidare A. Lankas ir E. Ramanauskas (200 m, 32,01 sek.) taip pat nugalėjo. Plaukdami vienvietėmis irkluotojai šią distanciją įveikė užimdami antrąją ir trečiąją vietas.

Keturviete baidare yresis Gytis Macevičius užėmė antrą vietą (1000 m, 3 min. 15,09 s.). Karolina Jankutė, plaukdama keturviete baidare, taip pat buvo antra (500 m, 1 min. 54, 02 s.).

Kanojininkų gretose pirmą vietą iškovojo vienviete plaukusi Rūta Dagytė (200 m, 52,10 sek.). Plaukdamos dviviete kanoja Evelina Serafinaitė ir Gabrielė Čerepokaitė (500 m, 2 min. 57,14 s.) tapo čempionėmis. Dvivietėmis kanojomis plaukęs Osvaldas Murza (200 m, 40,22 sek. ir 1000 m, 3 min. 58,9 s.) tapo čempionu. Irdamasis keturviete kanoja su pusbroliu Dominyku Murza (200 m, 38,37 s.) O. Murza buvo antras.


Centre: Raimundas Korsakas, Edvinas Ramanauskas, Aurimas mLankas, Tadas Čižas

Gabrielė Čerepokaitė, Evelina Serafinaitė

„Šiaulių krašto“ inf.

Savaitgalį baidarininkų ir kanojininkų pergalės

 

Vengrijoje, Segedo mieste, vykusiame pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo taurės trečiajame etape sekmadienį šiauliečiai Edvinas Ramanauskas ir Aurimas Lankas iškovojo bronzos medalius. Sportininkus treniruoja Antanas Lankas.

Tą patį savaitgalį Trakuose vyko Lietuvos jaunių ir jaunimo baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas, kuriame Šiaulių sportininkai neliko be medalių.
Šiaulietis Gytis Macevičius jaunių kategorijoje, treniruojamas A. Lanko, startavo su vilniečiu Roku Pužonu ir iškovojo aukso medalius bei teisę vykti į pasaulio ir Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionatus.
Aušrinė Alasauskaitė ir Karolina Jankutė jaunių kategorijoje plaukdamos keturviete baidare iškovojo 2 aukso medalius. Taip pat 1 vietą sportininkės laimėjo plaukdamos dviviete baidare 1000 m.
Jaunimo grupėje Karolis Balsys, treniruojamas A. Lanko, plaukdamas su partneriu V. Čaplinskij dviviete baidare 200 m iškovojo sidabro medalį.
Šiaulietis kanojininkas Osvaldas Murza jaunimo grupėje, plaukdamas vienviete kanoja 500 m iškovojo aukso medalį.
Jaunių kategorijoje Dominykas Murza plaukdamas vienviete kanoja 1000 m laimėjo aukso medalį.


 

Irkluotojų pergalės

Savaitgalį Marijampolėje baidarių ir kanojų irklavimo varžybose baidarininko, pasaulio čempiono, Egidijaus Balčiūno taurei laimėti Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ baidarininkės Ingrida Zubytė ir Ieva Vaitkevičiūtė (tren. Rimas Bernotas) dviviete baidare vyresniųjų mergaičių grupėje užėmė antrąją vietą.

Vyresniųjų grupėje nepralenkiamas buvo Dominykas Murza, besiruošiantis Europos ir pasaulio jaunių čempionatams. Trečią vietą iškovojo dar vienas Artūro Navicko auklėtinis Antanas Baikus.

Jaunesnių grupėje trečias buvo Rokas Tamašauskas, vaikų grupėje nugalėjo Ignas Serafinas, o trečias liko Eimantas Janulis.

„Smagu, kad Lietuvoje aktyviausios kanojininkės yra šiaulietės. Šiose varžybose 200 metrų distancijoje startavo Evelina Serafinaitė, nugalėjusi visas konkurentes, antra atkaklioje kovoje liko Kamilė Jablonskytė“, – sakė A. Navickas.

Marijampolėje varžytasi Šešupės tvenkinyje, 200 metrų ilgio distancijoje trijose amžiaus grupėse: gimę 1997 metais ir vyresni, gimę 1998–2000 metais, gimę 2001 metais ir jaunesni.

Ateinantį šeštadienį geriausi du kiekvienos amžiaus grupės baidarių ir kanojų irkluotojai vyks į „Brača-sport“ varžybas Kaune.

Birželio 12–15 dienomis vyresnieji sportininkai lenktyniaus Trakuose, Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo čempionate.

Birželio 21–22 dienomis jaunesnieji irkluotojai varžysis Skuodo irklavimo pirmenybėse.

 Vyresniųjų grupės čempionu tapo šiaulietis kanojininkas Dominykas Murza (viduryje), Antanas Baikus užėmė trečią vietą (trečias iš kairės).

„Šiaulių krašto“ inf.Savaitgalį baidarininkų ir kanojininkų pergalės

 

        Vengrijoje, Segedo mieste, vykusiame pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo taurės trečiajame etape sekmadienį šiauliečiai Edvinas Ramanauskas ir Aurimas Lankas iškovojo bronzos medalius. Sportininkus treniruoja Antanas Lankas.
Tą patį savaitgalį Trakuose vyko Lietuvos jaunių ir jaunimo baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas, kuriame Šiaulių sportininkai neliko be medalių.
       Šiaulietis Gytis Macevičius jaunių kategorijoje, treniruojamas A. Lanko, startavo su vilniečiu Roku Pužonu ir iškovojo aukso medalius bei teisę vykti į pasaulio ir Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionatus.
Aušrinė Alasauskaitė ir Karolina Jankutė jaunių kategorijoje plaukdamos keturviete baidare iškovojo 2 aukso medalius. Taip pat 1 vietą sportininkės laimėjo plaukdamos dviviete baidare 1000 m.
        Jaunimo grupėje Karolis Balsys, treniruojamas A. Lanko, plaukdamas su partneriu V. Čaplinskij dviviete baidare 200 m iškovojo sidabro medalį.
      Šiaulietis kanojininkas Osvaldas Murza jaunimo grupėje, plaukdamas vienviete kanoja 500 m iškovojo aukso medalį.
      Jaunių kategorijoje Dominykas Murza plaukdamas vienviete kanoja 1000 m laimėjo aukso medalį.

Jauniesiems Šiaulių irkluotojams – prizinės vietos


Savaitgalį Trakuose vykusiame Lietuvos baidarių ir kanojų jaunių ir jaunimo ilgų nuotolių čempionate jaunimo (gim. 1994–1995 m.) grupėje Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ kanojininkas Osvaldas Murza, irdamasis 500 metrų, tapo nugalėtoju. 200 metrų distancijoje jis užėmė 2 vietą.

Irdamasis dviviete kanoja su Mantu Povilaičiu O. Murza 1000 metrų ir 200 metrų distancijose buvo antri.

Ingrida Zubytė (tren. R. Bernotas) 1000 metrų distancijoje atplaukė trečia.

Jaunių (gim. 1996 m. ir jaunesni) grupėje Dominykas Murza vienviete kanoja 1000 metrų įveikė pirmas. 500 metrų distancijoje sportininkas buvo antras.

Evelina Serafinaitė 200 metrų atsiyrė antra, Edgaras Dubeikaitis 1000 metrų – trečias.

 

Šiose varžybose vyko atranka į Europos jaunių ir jaunimo bei pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatus, į kuriuos vyks Rūta Dagytė, Osvaldas ir Dominykas Murzos.

Kanojininkus treniruoja Artūras Navickas.


"Šiaulių krašto" inf.


Irkluotojai liko per plauką nuo sidabro medalių


Sekmadienį Vengrijoje vykusiame pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo trečiame taurės etape mūsų irkluotojai iškovojo bronzos medalius.

Vyrų dviviečių baidarių 200 m rungties finale dėl sidabro medalių atkakliai kovėsi šiauliečiai Edvinas Ramanauskas ir Aurimas Lankas (32.332). Deja, juos aplenkė britai Liamas Heathas ir Jonathanas Schofieldas (32.236). Pirmą vietą šioje rungtyje užtikrintai užėmė vokiečiai Ronaldas Rauhe ir Tomas Liebscheris (31.774).

 

Vyrų vienviečių kanojų 200 m rungties finale dalyvavo šiaulietis Tomas Gadeikis. Jis finišavo per 41.245 sekundės ir užėmė antrą vietą. Bendroje įskaitoje jis tapo vienuoliktu.
Irkluotojai pradėjo 60-ąjį sezoną

 

 

 


Šiauliuose, Talkšos ežere, irkluotojai pradėjo jau 60-ąjį irklavimo sezoną. „Tik irkluotojai gali suprasti, kaip svarbu anksčiau pradėti sezoną tam, kad įgytų persvarą ir vėl galėtų džiuginti šiauliečius savo pergalėmis“, – įsitikinęs irklavimo treneris Artūras Navickas.

Talkšos ežere dar plaukioja viena kita ledo lytis, tačiau irkluotojai pradėjo ruoštis varžyboms.

„Kol dar ežerą kaustė ledas, irklavimo lyderiai kasdien vykdavo treniruotis į anksčiau atšilusią Ventos upę Kuršėnuose ar stovyklavo Klaipėdoje, net Portugalijoje. Dabar lengviau ir, svarbiausia, pigiau galėsime ruoštis sezonui namie“, – sakė A. Navickas.

Treneris įsitikinęs, kad šilta žiema išėjo į naudą irkluotojams. Vieni Talkšos vandenis išmėgino dar pirmąją sausio savaitę.

A. Navickas sakė, kad irkluotojų bendruomenė iš šiauliečių tikisi gerų rezultatų tarptautinėse varžybose ir čempionatuose. Europos ir pasaulio čempionatams ruošiasi dvivietėje baidarėje irkluojantys Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas. Treneris viliasi, kad jaunimo amžiaus grupėje atranką praeis Gytis Macevičius. Europos ir pasaulio čempionatuose varžysis ir kanojininkė Rūta Dagytė.

„Atranką turėtų praeiti ir aukščiausio rango varžybose dalyvauti pernai susibūrusi jaunimo amžiaus dvivietė – Osvaldas Murza ir Mantas Povilaitis bei jaunių grupėje vienviete kanoja startuosiantis Dominykas Murza“, – sakė A. Navickas.

A. Navicko žodžiais, Talkšos ežere šiemet numatyta labai daug sportinių baidarių ir kanojų irklavimo renginių.

Artimiausios – Talkšos ilgo nuotolio regatos varžybos – vyks balandžio 20 dieną. Irkluotojai plauks akademinėmis valtimis.

Gegužės 16–17 dienomis bus surengtas Šiaulių irklavimo čempionatas ir Lietuvos mokinių irklavimo pirmenybės.

Liepos 5–6 dienomis vyks Lietuvos moksleivių irklavimo čempionatas.

Pati svarbiausia 60-ojo Šiaulių irklavimo gimtadienio šventė bus rengiama liepos 25–27 dienomis tuo pačiu metu, kada vyks „Salduvės“ regata su šiauliečių pamėgtomis „Vikingų“ valtimis. „Jubiliejui paminėti bus netradiciškai varžomasi visų tipų sportinėmis valtimis“, – sakė A. Navickas.

Rugpjūčio 22–24 dienomis organizuojamos Lietuvos jaunučių žaidynės. Savaite vėliau (rugpjūčio 30–31 d.) – jubiliejinė dešimtoji ir tarptautinė „Talkšos“ regata su šiauliečių ir jų svečių pamėgtomis atrakcijomis ir „Drakonų“ valčių lenktynėmis. Rugsėjo 13–14 dienomis Talkšos ežere vyks Lietuvos jaunių irklavimo čempionatas. Rugsėjo 20–21 dienomis bus surengtos Lietuvos moksleivių irklavimo pirmenybės.

Talkšos sezono uždarymas įvyks spalio 25–26 dienomis.

„Renginių gausa siekiame, kad šį nuostabų sportą pamiltų kuo daugiau žmonių. Visus kviesime ne tik stebėti „Salduvės“ bei „Talkšos“ regatų, bet ir aktyviai jose dalyvauti“, – sakė A. Navickas.

Pasak trenerio, renginių Talkšoje ir šalia ežero būtų dar daugiau, jei ten būtų įrengta tarptautinius reikalavimus atitinkanti distancija. „Taip į Šiaulius pritrauktumėme daug besitreniruojančių stovyklautojų iš svetur“, – sakė A. Navickas.

 

 Ankstyvą pavasarį irklų griebėsi ir į Talkšos ežerą išplaukė Europos ir pasaulio čempionatams besirengianti šiaulietė Rūta Dagytė.

 

Šiaulių irkluotojai Mantas Povilaitis (kairėje) ir Osvaldas Murza net Kalėdas sutiko Talkšos ežere.

 

Šiauliečių irkluotojų pergalės baidarių ir kanojų sprinte

 

      Penktadienio popietę Šiaulių irklavimo bazėje vyko jau tapusios tradicinėmis labai smagios sezono uždarymo varžybos - šventė, kurią organizavo vyresnieji „Irklo brolių“ klubo baidarininkai su treneriais. O šeštadienį šiek tiek pavargę po šios šventės Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ baidarių-kanojų irkluotojai vyko į Kauną, į paskutines šį sezoną baidarių ir kanojų sprinto ilgų nuotolių varžybas, informuoja treneris Artūras Navickas.
      Varžybose vyrų baidarių 10000 m maratono rungtyje labai gerą formą demonstravo trenerio Rimo Bernoto auklėtinis Artūras Zubė ją įveikdamas antras. Šiose varžybose A. Zubė Šiaulių baidarininkams atstovavo vienas.
       O štai kanojų varžybose dalyvavo 12 šiauliečių sportininkų. Geriausiai sekėsi Dominykui Murzai - jis jaunių amžiaus grupėje 10000 m distancijoje užėmė antrąją vietą užleisdamas į priekį metais jaunesnį visaginietį Vadim Korabov. Kadangi jaunių ir suaugusiųjų grupės kanojininkai startavo kartu, įdomu buvo stebėti, kad Dominyką aplenkė tik du dvejais-trejais metais vyresni jaunimo amžiaus sportininkai Jevgenij Kuračionok iš Visagino (tik pusmetriu) ir Henrikas Žustautas iš Vilniaus (apie 50 metrų). Beje, pernai Dominykas šiose varžybose aplenkė Henriką. H. Žustautas ir V. Korabov jau yra pasiekę svarių laimėjimų Europos jaunių čempionatuose, laimėję prizines vietas, J. Kuračionok buvo 13-as Europos jaunių čempionate.
Dominykui nesiseka, nes vis pritrūksta finansų dalyvavimui aukštesnio rango varžybose. Šioje rungtyje ketvirtas liko Donatas Valteris. Mantas Povilaitis ir Osvaldas Murza atsiliko ir neatlaikę spartos išėjo iš distancijos po 7,5 km. Taip Osvaldas stipriausio Šiaulių kanojininko lyderio pozicijas užleido metais jaunesniam pusbroliui Dominykui Murzai.
Smagu, kad Šiauliuose auga gabių jaunų - vaikų amžiaus - kanojininkų būrys. Iš jų geriausiai sekasi Rokui Tamašauskui, kuris 2500 metrų distancijoje užėmė trečiąją vietą.

      Mergaičių kanojininkių Lietuvoje nėra daug – tik 8, iš jų - 5 šiaulietės. O šiose varžybose dalyvavo tik trys šiaulietės. Esant negausiai konkurencijai didelės intrigos nebuvo: čia be didesnio vargo 2500 metrų distanciją laimėjo Europos jaunių ir jaunimo 5 vietos laimėtoja Rūta Dagytė, antra tapo Evelina Serafinaitė, trečia - Gabrielė Čerepokaitė.
     Gaila, kad iki šiol nepaprastai darbšti sportininkė Rūta neturi jai tinkančios valties.Nors irklavimo sezonas jau baigiasi, irkluotojai dar treniruosis ežere, kol leis teigiama oro temperatūra tam, kad geriau pasiruoštų kitam sezonui ir vėl galėtų džiuginti baidarių ir kanojų irklavimo mėgėjus savo pergalėmis kitais metais.
Žiemos pradžioje kelias dienas pailsėję irkluotojai vėl kasdien sunkiai treniruosis sporto, treniruoklių salėse, baseine bei slidinėdami lauke ir lauks pavasario, kol atšils nuostabus ir dar ne daugelio šiauliečių atrastas Talšos ežeras.

 

 

Prizininkai Kauno Lampėdžių ežero fone (iš kairės): A. Zubė, D. Murza, R. Dagytė, E. Serafinaitė, G. Čerepokaitė, R. Tamašauskas ir kanojininkų treneris A. Navickas.

 Talkšos ežere – kanojų ir baidarių varžybos


       Talkšos ežere, Šiaulių irklavimo bazėje, savaitgalį vyko Lietuvos baidarių ir kanojų jaunių žaidynės. Žaidynėse varžėsi beveik du šimtai sportininkų, o juos lydėjo per penkiasdešimt trenerių bei teisėjų. Šiauliams atstovavo penkiolika sportininkų: septyni kanojininkai ir aštuoni baidarininkai. Šiauliečiai demonstravo puikius rezultatus.
   
      Puikiai sekėsi šiaulietėms mergaitėms baidarininkėms Aušrinei Alasauskaitei, Karolinai Jankutei, Gretai Pikelytei, Ernestai Šidlauskaitei – jos keturviete baidare, aplenkusios aštuonias įgulas iš kitų miestų, laimėjo 500 metrų plaukimo rungtį. Be to, A. Alasauskaitė ir K. Jankutė plaukdamos dviviete kanoja laimėjo antrąją vietą 200 metrų distancijoje ir trečiąją 500 metrų distancijoje. Baidarininkui Gyčiui Macevičiui pavyko laimėti antrąją vietą 500 metrų plaukime.
Šiauliečiai baidarininkai iš viso laimėjo keturis medalių komplektus. Kanojininkams sekėsi kiek geriau – jų pasiekimas šeši medalių komplektai. Sporto mokyklos „Atžąlynas“ vadovų teigimu, kanojininkai yra pripratę prie aukščiausių apdovanojimų, o šį kartą juos aplenkė visaginiečiai ir panevėžiečiai. Osvaldas Murza tik dešimtąją sekundės dalį pralaimėjo 1000 metrų distancijoje visaginiečiui Vadim Korabov. Šis sportininkas prieš tris savaites Pasaulio jaunių čempionate Kanadoje laimėjo 5-ąją vietą. Trečias liko taip pat šiaulietis Dominykas Murza. Dvivietėje kanojoje 1000 metrų distancijoje D. Murza su Donatu Valteriu liko antri, juos aplenkė Panevėžio atstovai.
    
    Po maždaug pusvalandžio tą pačią dieną D. Murza, D. Valteris, Tautvydas Dikšas ir Mantas Povilaitis startavo keturviete kanoja ir liko treti. Antrąją dieną šiauliečiams kanojininkams taip pat buvo mažai džiaugsmo – 200 metrų distancijoje O. Murza padarė nedidelę klaidą ir liko trečias, į priekį užleidęs jau minėtą V. Korabov ir panevėžietį Žygimantą Jusį. Dvivietėje valtyje šioje distancijoje O. Murza su M. Povilaičiu liko antri, užleidę į priekį labai gerą formą dviviete kanoja žaidynėse demonstravusius panevėžiečius Žygimantą Jusį su Tomu Turausku.
     Sportininkų treneriai nelabai sėkmingų startų priežastis įžvelgia sportininkų traumose – D. Valteris visą mėnesį reabilitavosi po rankos traumos, o D. Murza dar neseniai sirgo bei turėjo finansinių sunkumų, tad negalėjo tinkamai susikaupti varžyboms. Treneriai su apmaudu žiūri į pralaimėjimą, tačiau nepraranda vilties ir tikisi, kad sportininkai pademonstruos aukštus rezultatus.
     „Tačiau pralaimėjimas yra pralaimėjimas ir čia pasiteisinimų nėra. Nežiūrint to, smagu, nes Lietuvoje kanojininkams, demonstruojantiems pasaulinį lygį, yra pakankama konkurencija. Sportininkai turi į ką lygiuotis, todėl yra tikrai nemaža tikimybė, kad ateityje bus pasaulinių kanojinio irklavimo žvaigždžių, kaip Jevgenijus Šuklinas, Raimundas Labuckas ir Šiauliuose augęs ir irklavimo paslapčių išmokęs Tomas Gadeikis“, - sako baidarių ir kanojų treneris Artūras Navickas.
 
      Šiaulių miesto baidarių ir kanojų irkluotojų pasiektas galimybes atspindi varžybų statistika. Iš viso sportininkai kovojo dėl šešiolikos komplektų medalių (pirmosios, antrosios ir trečiosios vietų), tad teoriškai, vertinant geriausias galimybes, visa aštuoniolikos sportininkų komanda galėjo laimėti septynis pirmosios vietos medalius vienvietėmis valtimis ir septynis antrosios arba trečiosios vietos medalius vienvietėmis valtimis (rungtyje iš vienos komandos galėjo startuoti tik dvi valtys).
Du medalius pirmosios ar antrosios, trečiosios vietos dvivietėmis valtimis – iš viso šešiolika medalių. Šiauliečiai surinko dešimt medalių iš šešiolikos galimų. Trenerių teigimu, vertinant medalių skaičių, rezultatas yra neblogas, tačiau norėta iškovoti aukštesnės prabos medalius. Beje, Vilniaus ir Kauno miestams leidžiama registruoti po dvi komandas. Ant apdovanojimų pakylos, šiauliečių apsuptyje. (iš kairės) O. Murza, V. Korabov, ir D. Murza.Šiauliečių pergalės 9-ojoje „Talkšos“ regatoje

 

Sporto mokyklos „Atžalynas“, „Talkšos“ ir „Irklo brolių“ baidarių ir kanojų irklavimo klubų pastangomis savaitgalį Šiauliuose vyko devintoji „Talkšos“ baidarių ir kanojų irklavimo bei „Drakonų“ valčių regata, skirta Šiaulių miesto 777 metų sukakčiai.
Joje dalyvavo 158 sportininkai iš Panevėžio, Skuodo, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Vilniaus, Plungės, Visagino, Zarasų, Rygos (Latvija) ir Šiaulių.
Po savaitės treniruočių „Talkšos“ regatoje varžėsi dešimties „Drakonų“ valčių įgulos, suskirstytos į sportininkų, mėgėjų ir vaikų grupes (tokia buvo tik viena).
Daug emocijų ir spėlionių visą treniruočių savaitę kėlusiose dvylikos vietų „Drakonų“ valčių 500 metrų nuotolio varžybose įnirtingoje kovoje šeštus metus iš eilės laimėjo (absoliuti įskaita) Šiaulių „Irklo brolių“ įgula, kitas prizines vietas – taip pat šiauliečiai: antrąją vietą pelnė „Talkšos“ klubas.
„Drakonų“ valčių varžybų mėgėjų įskaitoje pirmoji vieta atiteko komandai „Kalniukas“ (Šiauliai), antroji - „Florijonas“ (Šiauliai), aštuntoji (absoliuti įskaita) – Šiaulių vaikų irkluotojų įgulai „Banga“.
Įgulos „Trasis“ (Šiaulių autoįmonė) ir „Kasčiukai“ (Kelmės klubas) nebaigė distancijos.
Baidarių ir kanojų irklavimo 200 metrų sprinto varžybose sėkmė lydėjo kanojininkus - 1996 m. ir vyresniųjų amžiaus grupėje Osvaldą Murzą (jis surinko visą komplektą medalių: dviviete kanoja buvo pirmas, estafetėje - antras ir vienviete - trečias), jaunesniųjų (gimę 1997-1998 m.) amžiaus grupėje pasižymėjo Benjaminas Ušinskis, iškovojęs antrąją vietą, ir jauniausiųjų kanojininkų gretose dviviete valtimi antras buvo Rokas Tamašauskas.
Gaila, kad regatoje nedalyvavo 18-ąjį gimtadienį švenčianti Šiaulių kanojininkė, Europos jaunių 5 vietos laimėtoja Rūta Dagytė, todėl likusias jaunas kanojininkes „mokė irkluoti“ rygietės. Tik Kamilei Jablonskytei pavyko – ji pelnė antrąją vietą.
Nemažai emocijų sukėlė komandinės 4x200 metrų estafečių varžybos: kanojų estafetes laimėjo vilniečiai, antri buvo Šiaulių „Talkšos“ baidarių ir kanojų sporto klubo komanda (Benjaminas Ušinskis, Osvaldas Murza, Dominykas Murza ir Mantas Povilaitis). Baidarių estafetes laimėjo „Irklo brolių“ baidarininkų komanda.
Regatoje buvo apdovanoti jauniausi dalyviai. Jais tapo šiauliečiai Lukas Serafinas (gimęs 2003 metais) ir Gabrielė Čerepokaitė (gimusi 2001 metais).

 
 
 

Jauniausias regatos dalyvis Ignas Serafinas šiemet tik pradėjo mokytis irkluoti, tačiau jau puikiai jaučiasi kanojoje.

1996 m. ir vyresniųjų grupė: Osvaldas Murza pelnė trečiąją vietą (C-1, 200 m, 12 valčių, treneris A. Navickas), Osvaldas Murza - pirmąją vietą (C-2, 200 m, 4 valtys, A. Navickas), Benjaminas Ušinskis, Osvaldas Murza, Dominykas Murza ir Mantas Povilaitis – antrąją vietą (estafetė, C-1, 4x200 m, 6 komandos, A. Navickas), Aurimas Lankas – pirmąją vietą (K-1, 200 m, 25 valtys, A. Lankas), Tadas Čižas - trečiąją vietą (K-1, 200 m, 25 valtys, A. Lankas), Aurimas Lankas su Raimundu Korsaku – pirmąją vietą (K-2, 200 m, 9 valtys, A. Lankas), Gytis Macevičius - antrąją vietą (K-2, 200 m, 9 valtys, A. Lankas), Artūras Zubė – trečiąją vietą (K-2, 200 m, 9 valtys, R. Bernotas), Edvinas Ramanauskas, Donatas Butkevičius, Aurimas Lankas su Raimundu Korsaku – pirmąją vietą (K-1, 4x200 m, 7 komandos, A. Lankas), Karolis Balsis, Rokas Stankaitis, Gytis Macevičius Tadas Čižas – trečiąją vietą (K-1, 4x200 m, 7 komandos, A. Lankas), Artūras Zubė – trečiąją vietą (K-1, 4x200 m, 7 komandos, R. Bernotas), Ernesta Šidlauskaitė, Greta Pikelytė, Aušrinė Alasauskaitė ir Karolina Jankutė – trečiąją vietą (K-1, 4x200 m, 7 komandos, A. Lankas).
1997-1998 m. gimusiųjų amžiaus grupė: Benjaminas Ušinskis laimėjo antrąją vietą (C-1, 200 m, 7 valtys, A. Navickas).
1999 m. gimusiųjų ir jaunesniųjų grupė: Rokas Tamašauskas pelnė antrąją vietą (C-2, 200 m, 4 valtys, P. Kairys), Justinas Petkus – pirmąją vietą (K-2, 200 m, 9 valtys, A. Lankas).
1998 m. gimusiųjų ir jaunesniųjų mergaičių grupė: Kamilė Jablonskytė laimėjo antrąją vietą (C-1, 200 m, 7 valtys, A. Navickas), Ernesta Šidlauskaitė – antrąją vietą (K-2, 200 m, 6 valtys, A. Lankas).
1997 m. gimusiųjų ir vyresniųjų mergaičių grupė: Karolina Jankutė ir Aušrinė Alasauskaitė pelnė trečiąją vietą (K-2, 200 m, 5 valtys, A. Lankas).
„Drakonų“ valčių varžybų bendra (absoliuti) įskaita: „Irklo brolių“ klubas laimėjo pirmąją vietą (10 valčių, Šiauliai), „Talkšos“ klubas - antrąją vietą (10 valčių, Šiauliai).
„Drakonų“ valčių varžybų mėgėjų įskaita: „Kalniukas“ pelnė pirmąją vietą (10 valčių, Šiauliai), „Florijonas“ - antrąją vietą (10 valčių, Šiauliai), „Tardymo izoliatorius“ - trečiąją vietą (10 valčių, Šiauliai), „Pabandom“ - ketvirtąją vietą (10 valčių, Kuršėnai), „Banga“ - aštuntąją vietą (10 valčių, Šiauliai, vaikų).

 

Drakonų“ finalas iš finišo bokštelio.

 


Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo Čempionatas


 

           Sekmadienį Trakuose baigėsi Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas, kurio nugalėtojais tapo ir neseniai Universiadoje aukso medaliais pasidabinę Jevgenijus Šuklinas bei Ignas Navakauskas.

        J.Šuklinas intriguojančiame vienviečių kanojų 200 m rungties finale distanciją įveikė per 38.050 sekundės ir įtikinamai aplenkė artimiausius varžovus – Jevgenijų Miasniankiną (39.290) ir savo porininką dvivietėje kanojoje Tomą Gadeikį (39.740).

          J.Šuklinas su T.Gadeikiu pergale džiaugėsi ir dviviečių kanojų 200 m rungtyje. Jie finale užfiksavo 35.790 sek. laiką. Antri finišavo Raimundas Labuckas ir Henrikas Žustautas (37.360), o treti liko Jevgenijus Kuračionokas bei šiaulietis Osvaldas Murza (39.620).

        Tuo tarpu I.Navakauskas iškovojo pergalę vienviečių baidarių 200 m rungtyje, kurios finale jis distanciją įveikė per 33.680 sek. Už jo išsirikiavo porininkai dvivietėje baidarėje – šiauliečiai Aurimas Lankas (34.690) ir Edvinas Ramanauskas (34.980).

 
 kanojininkai čempionai ir prizininkai iš kairės Evelina Serafinaitė, Osvaldas Murza, Rūta Dagytė, Mantas Povilaitis ir Dominykas Murza
 
 kanojos vienvietės 5000m nugalėtojas Jevgenij Kuračionok (Visaginas) viduryje, antros vietos laimėtojas Dominykas Murza - kairėje ir trečios vietos laimėtojas Osvaldas Murza iš dešinės.
 Baidarės vienvietės 200 metrų nugalėtojas Navakauskas Ignas (Vilnius) viduryje, antros vietos laimėtojas Aurimas Lankas - kairėje ir trečios vietos laimėtojas Edvinas Ramanauskas iš dešinės.
 
 Kanoja keturvietė 1000m nugalėtojai besivaržantys distancijoje priekyje Osvaldas Murza, antras Mantas Povilaitis, trečias Dominykas Murza, ketvirtas Jevgenij Kuračionok (Visaginas).
Irkluotojai kovojo neoficialiame Žemaitijos čempionate

 

 

 

Sa­vait­ga­lį Plun­gė­je, Bab­run­go upės tven­ki­ny­je, mies­to šven­tės me­tu vy­ko tra­di­ci­nės bai­da­rių ir ka­no­jų var­žy­bos, neo­fi­cia­liai va­di­na­mos Že­mai­ti­jos čem­pio­na­tu. Spor­ti­nin­kai iš Pa­ne­vė­žio, Klai­pė­dos, Skuo­do, Ši­lu­tės, Plun­gės ir Šiau­lių var­žė­si 200 met­rų il­gio dis­tan­ci­jo­je vien­vie­tė­mis ir dvi­vie­tė­mis val­ti­mis.

Šiau­lie­čiai Ka­ro­lis Bal­sys su Rai­mun­du Kor­sa­ku ne­pa­li­ko vil­čių var­žo­vams – dvi­vie­te bai­da­re pel­nė pir­mą vie­tą. Gy­tis Ma­ce­vi­čius su Klai­pė­dos spor­ti­nin­ku šio­je dis­tan­ci­jo­je li­ko tre­ti.

Vien­vie­te bai­da­re R. Kor­sa­kas bu­vo ant­ras, o K. Bal­sys – tre­čias. G. Ma­ce­vi­čius – taip pat tre­čias.

Ka­no­ji­nin­kų gre­to­se bu­vo še­šio­li­ka šiau­lie­čių. Pui­kiai se­kė­si dvi­vie­tės ka­no­jos me­ną įval­džiu­siems Do­mi­ny­kui Mur­zai ir Do­na­tui Val­te­riui. Jie už­tik­rin­tai lai­mė­jo fi­na­li­nį plau­ki­mą.

Os­val­das Mur­za vien­vie­te ka­no­ja pel­nė ant­rą vie­tą. Jau­nie­ji ka­no­ji­nin­kai Ro­kas Ta­ma­šaus­kas su Ed­var­du Jo­ku­baus­ku at­plau­kė ant­ri, bro­liai Lu­kas ir Ig­nas Se­ra­fi­nai – tre­ti. Vien­vie­te val­ti­mi R. Ta­ma­šaus­kas bu­vo ant­ras, o L. Se­ra­fi­nas – tre­čias.

 

 

Ka­no­ji­nin­kai Do­mi­ny­kas Mur­za (prie­ky­je) ir Do­na­tas Val­te­ris Plun­gė­je bu­vo neap­len­kia­miTalkšą raižė kanojos ir baidarės

 

    Šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se ant Talk­šos eže­ro vy­ko mies­to bai­da­rių ir ka­no­jų čem­pio­na­tas. Ka­no­ji­nin­kas Do­mi­ny­kas Mur­za nu­ga­lė­jo 1000 ir 200 met­rų dis­tan­ci­jo­se. Ki­lo­met­ro dis­tan­ci­jo­je ant­ras bu­vo Do­na­tas Val­te­ris, tre­čias – Man­tas Po­vi­lai­tis. 200 met­rų at­kar­po­je pa­sta­rie­ji spor­ti­nin­kai su­si­kei­tė vie­to­mis.

    Su ka­no­ji­nin­kais ki­lo­met­rą plau­kė ir Rū­ta Da­gy­tė. Spor­ti­nin­kė vai­ki­nų neap­len­kė, ta­čiau 200 met­rų at­kar­po­je nu­ga­lė­jo sa­vo prie­ši­nin­kes. R. Da­gy­tė per­nai Eu­ro­po­je bu­vo penk­ta tarp stip­riau­sių ka­no­ji­nin­kių.

         Do­mi­ny­kas Mur­za ir Do­na­tas Val­te­ris pir­ma­vo dvi­vie­čių ka­no­jų 200 met­rų dis­tan­ci­jo­je. Šių spor­ti­nin­kų tan­de­mas pa­sku­ti­nį bir­že­lio sa­vait­ga­lį star­tuos Eu­ro­pos jau­nių čem­pio­na­te Len­ki­jo­je, Poz­na­nės mies­te. Į Eu­ro­pos čem­pio­na­tą vyks Os­val­das Mur­za ir Rū­ta Da­gy­tė.

          Bai­da­rė­mis ki­lo­met­rą grei­čiau­siai įvei­kė Ar­tū­ras Zu­bė, tarp mer­gi­nų 500 ir 200 met­rų grei­čiau­siai irk­la­vo Au­re­li­ja Va­lai­ny­tė.

 

Ka­no­ji­nin­kas Do­mi­ny­kas Mur­za nu­ga­lė­jo 1000 ir 200 met­rų dis­tan­ci­jo­se.

 Pasaulio taurės antrajame etape šiauliečiai baidarininkai – penkti

 


      Šiauliečiai Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas  Čekijoje, Račicos meiste vykusiame baidarių – kanojų pasaulio taurės antrajame etape tarp 32 dalyvių užėmė penktą vietą.  Sportininkai dviviete baidare varžėsi 200 metrų distancijoje.

     Kelią į pusfinalį  irkluotojams atvėrė užimta antroji vieta trečiajame iš keturių kvalifikacinių plaukimų.  Tuomet 200 metrų distanciją jie įveikė per 32,271 sekundės.

      Pirmajame iš trijų pusfinalio plaukimų vaikinai distanciją įveikė per 32, 274 sekundės ir taip pat buvo antri. Po šios pergalės  šiauliečių dueto jau laukė tik finalinis plaukimas.

     Finale varžydamiesi su pasaulio irklavimo elitu Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas tarp aštuonių dalyvių užėmė penktą vietą. Jie distanciją įveikė 33,787 sekundės.
Nugalėjo Rusijos irkluotojai Jurijus Postrigajus ir Aleksandras Diachenko, kurie distanciją įveikė per 32,647 sekundės.

 


Irkluotojai sėkmingai pradėjo sezoną

 

            Užsitęsusi žiema atitolino baidarių ir kanojų irklavimo sezoną. Dėl šalto oro buvo atšauktos net kelerios varžybos Lietuvoje ir Latvijoje. Tik šį savaitgalį Trakuose vyko pirmosios lenktynės – Lietuvos taurės varžybos. Jose dalyvavo ne tik pajėgiausi sportininkai iš Lietuvos, bet ir iš Kaliningrado (Rusija) bei Latvijos. Varžybose buvo galima pamatyti startuojančius tituluotus sportininkus iš Lietuvos: olimpinio vicečempioną Jevgenijų Šukliną, buvusį šiaulietį Tomą Gadeikį, daugkartinį Pasaulio ir Europos čempioną, taip pat jaunesnius sportininkus Henriką Žustautą ir Elvį Sutkų – Europos jaunių vicečempionus bei daug kitų sportininkų, užėmusių aukštas vietas įvairaus lygio varžybose.

       Šiauliečiai neturėjo daug laiko pasiruošti šioms varžyboms. Kai atšilo oras porą savaičių sportininkai treniravosi Talkšos ežere, dar porą savaičių po varginančių kelionių treniruotės vyko Kuršėnuose, Ventos upėje.

      Lietuvos taurės varžybose dalyvavo 22 baidarių ir kanojų sportininkai iš Šiaulių. Ne vienas jų laimėjo svarių apdovanojimų.

      Vyrų grupėje baidarininkas Tadas Čižas laimėjo dvi antras vietas. 1 000 m distanciją antras jis įveikė ir vienviete, ir dviviete valtimi.

      Karolis Balsis toje pačioje distancijoje laimėjo trečios vietos apdovanojimą. Pernai populiariausiais mieste sportininkais išrinkti Edvinas Ramanauskas ir Aurimas Lankas vienvietėmis valtimis 200 m distancijoje užėmė antrą ir trečią vietas. Dviviete valtimi šioje distancijoje jie buvo nepralenkiami. O šalia startavęs komandos draugas Tadas Čižas liko trečias.

      Jaunių amžiaus baidarininkas Gytis Macevičius buvo nepralenkiamas 200 m distancijoje dviviete baidare.

      Po pertraukos kanojų irklavime Šiauliuose dar nespėjo užaugti suaugusiųjų grupėje galintys startuoti sportininkai.

      Tačiau jaunių grupėje puikiai pasirodė dvivietę kanoją irklavę Donatas Valteris ir Dominykas Murza. 1 000 m distancijoje jie buvo pirmi, o 200 m menka klaida paliko porą antroje vietoje.

        Praėjusių metų kanojininkų lyderis Osvaldas Murza 1 000 m užėmė trečią vietą, o 200 m – antrąją.

      Gaila, kad nepasisekė baidarininkei Aurelijai Valainytei ir kanojininkui Mantui Povilaičiui. Jie tik akimirką pralaimėjo prizininkams ir liko su „mediniais“ ketvirtos vietos medaliais.

      Kitos varžybos – Lietuvos jaunių ir jaunimo pirmenybės – vyks gegužės 25-26 Trakuose. Šios varžybos labai svarbios sportininkams, nes jie konkuruoja dėl vietos patekti į įvairius čempionatus šį sezoną.

 


Baidarių ir kanojų bendro fizinio pasiruošimo varžybose – šiauliečių pergalės

 

           Savaitgalį Panevėžio mieste vyko baidarių ir kanojų bendro fizinio pasiruošimo varžybos. Jose dalyvavo 98 sportininkai iš Panevėžio, Vilniaus, Trakų, Plungės, Visagino, Marijampolės ir Šiaulių. Varžybos puikiai parodė, kaip sportininkai žiemą ruošėsi naujajam sezonui, ir įdomios tuo, kad tarpusavyje varžosi ir baidarininkai, ir kanojininkai bendrose greito bėgimo, ištvermės bėgimo, prisitraukimų, štangos spaudimo gulom, štangos patraukimo gulom, atsilenkimų, atsispaudimų rungtyse per laiką nuo vienos iki dviejų minučių.      
        Šiose varžybose gerai pasirodė Šiaulių miesto sportininkai. Rimo Bernoto auklėtiniai: Gabrielė Vosytė (jaunučių mergaičių grupė) ir Ingrida Zubytė (moterų) užėmė trečiąsias vietas, Artūras Zubė (vyrų) – ketvirtąją vietą, Gediminas Miknius jaunučių tarpe – šeštas, Mantautas Likus – šešioliktas. A. Navicko auklėtiniai jauniai pasirodė kiek kukliau. Jaunių grupėje Dominykas Murza užėmė šeštąją vietą, Osvaldas Murza – aštuntąją, Mantas Povilaitis – devintąją, Donatas Valteris - 21-ąją, Rūta Dagytė – penktąją. Vaikų grupėje Lukas Šuškevičius užėmė antrąją vietą, o Rokas Tamašauskas – keturioliktąją.
        Šiauliečiams yra kur tobulėti, yra ko siekti. Lietuvoje yra labai gera konkurencija, tai sąlygoja puikius rezultatus Europos bei Pasaulio čempionatuose ir tarptautinėse varžybose, kuriose Šiaulių sportininkai užima labai aukštas vietas. Nenuostabu ir tai, kad šiose varžybose Europos jaunių antros vietos laimėtojas vilnietis Henrikas Žustautas liko šeštas. Fizinis pajėgumas lemia labai daug.

 


 Paskutinėse kanojų irkluotojų sezono maratono varžybose – šiauliečių triumfas
 


     
Šiaulių miesto lyderiams pusbroliams Osvaldui Murzai ir Dominykui Murzai jaunių amžiaus grupėje 10 km distancijoje pavyko laimėti pirmąją ir antrąją vietas. Nuotraukoje – Osvaldas Murza.
     Šiaulių kanojininkai dalyvavo savaitgalį Kaune vykusiame paskutiniame šį sezoną maratone. Jame varžėsi Vilniaus, Kauno, Plungės, Visagino, Marijampolės, Trakų, Skuodo, Zarasų, Limbaži (Latvija) sportininkai. Šiaulių miesto lyderiams pusbroliams Osvaldui Murzai ir Dominykui Murzai jaunių amžiaus grupėje 10 km distancijoje pavyko laimėti pirmąją ir antrąją vietas. Donatas Valteris neaplenkė panevėžiečio Tomo Turausko ir liko ketvirtas. Rūta Dagytė buvo vienintelė kanojininkė mergina ir dalyvavo varžybose be konkurencijos, tačiau ji startavo su baidarininkėmis. Mergina stengėsi neatsilikti ir jai puikiai pavyko. R. Dagytė įveikė 5 km distanciją ir gavo prizą už dalyvavimą.
      Šios varžybos buvo puikus išbandymas jauniems sportininkams, kurie visą šiltąjį sezoną treniravosi. Jie varžėsi 2,5 km distancijoje. Geriausiam Šiaulių miesto jaunajam kanojininkui Rokui Tamašauskui nepasisekė. Vaikinas, prairklavęs pusę distancijos, susvyravo ir išvirto. Sportininkas nesutriko ir nepasinaudojo gelbėtojų pagalba, pats įlipo į valtį ir baigė distanciją. Sugaišęs nemažai laiko sportininkas sugebėjo aplenkti tik keturis varžovus ir liko tik 10-oje vietoje. 
     Irkluotojai gaudydami likusias šiltas dienas dar treniruosis Talšos ežere. Vėliau treniruotis persikels į fitneso sales, lengvosios atletikos maniežą, baseiną, slidinės, nes ilsėtis nėra kada. Kitais metais, vasaros viduryje, sportininkų laukia pagrindinės varžybos: Pasaulio jaunių čempionatas Kanadoje. Šiaulių miesto sportininkai tikisi praeiti atranką ir kovoti dėl aukštų vietų čempionate. Praėjusį sezoną, dar būdamas jaunučių amžiaus, Osvaldas Murza dalyvavo analogiškame čempionate Brandenburge (Vokietijoje) ir užėmė 12 vietą.


Paskutinėse baidarių ir kanojų sprinto varžybose Lietuvoje Šiaulių irkluotojai –
vieni geriausių
       
Šeštadienį Šiauliuose, Talšos ežere, vyko paskutinės baidarių ir kanojų sprinto varžybos Lietuvoje. Sportininkai varžėsi 500 m distancijoje vienvietėmis ir dvivietėmis valtimis. Varžybose puikiai pasirodė šiauliečiai kanojininkai jauniai. Osvaldas Murza tapo čempionu vienviete kanoja, antrasis liko panevėžietis Žygimantas Jusys, o trečiąją vietą laimėjo Dominykas Murza, ketvirtasis liko Donatas Valteris. Dviviete valtimi, pasiekę savo asmeninį rekordą, pirmi finišavo Dominykas Murza su Donatu Valteriu, antra liko Panevėžio įgula, trečias Osvaldas Murza su sportininku iš Visagino Diuka Dimitrij.


     Jaunučių grupėje Benjaminas Ušinskis nepateko į finalą tarp 9 geriausiųjų, šioje grupėje karaliavo Visagino sportininkai ir vienas vilnietis. Šiose varžybose vienviete baidare Aušrinė Alasauskaitė laimėjo trečiąją vietą. Tačiau nuo mergaičių, irklavusių dvivietes baidares, ir jaunių bei jaunučių baidarininkų dvivietininkų, šį kartą fortūna nusisuko, jie užėmė ketvirtąsias ir penktąsias vietas, o vienvietėmis jie, deja, nepateko į finalą – tarp 9 geriausių.

 
        Šį sezoną baidarių ir kanojų sportininkų dar laukia dvi maratono varžybos: Jelgavoje Baltijos šalių 16 km ir Kaune 10 km. Vėliau sportininkai ruošis kito sezono varžyboms bėgiodami, slidinėdami, kilnodami svarmenis, plaukiodami baseine ir turėdami 5-7 treniruotes per savaitę.
Irkluotojams prizinių vietų iškovoti nepavyko

 

        Sek­ma­die­nį Še­ge­de (Veng­ri­ja) pa­si­bai­gu­sio­se pres­ti­ži­nė­se „Olim­pi­nių vil­čių“ ("Olym­pic Ho­pes") var­žy­bo­se Šiau­lių bai­da­ri­nin­kams ir ka­no­ji­nin­kams me­da­lių lai­mė­ti ne­pa­vy­ko.

       Lie­tu­vos at­sto­vai pa­te­ko į dvy­li­ka fi­na­li­nių plau­ki­mų. Šiau­lie­čiai ka­no­ji­nin­kai irk­la­vo ke­tu­riuo­se.

      Ge­riau­siai sekė­si 15–16 me­tų am­žiaus gru­pės 1000 met­rų dis­tan­ci­jo­je star­ta­vu­siems ka­no­ji­nin­kams Do­mi­ny­kui Mur­zai ir Do­na­tui Val­te­riui. Jiems iki me­da­lio trū­ko žings­nio – ket­vir­to­ji vie­ta.

        Ke­tur­vie­tė ka­no­ja (D. Mur­za, D. Val­te­ris, Os­val­das Mur­za ir Man­tas Po­vi­lai­tis) li­ko aš­tun­ta. Pa­sak tre­ne­rio Ar­tū­ro Na­vic­ko, še­šis kar­tus per die­ną star­ta­vu­siems spor­ti­nin­kams pri­trū­ko jė­gų.

         Vien­vie­tę ka­no­ją irk­la­vęs O. Mur­za 1000 met­rų tarp 17-me­čių fi­ni­ša­vo 10-as, Man­tas Po­vi­lai­tis li­ko 24-as.

         Neo­lim­pi­nė­je 500 met­rų dis­tan­ci­jo­je ge­riau­siai se­kė­si O. Mur­zai, ku­ris bu­vo sep­tin­tas. D. Mur­zai ati­te­ko 12-oji vie­ta.

Jis kar­tu su D. Val­te­riu irk­la­vę dvi­vie­tę ka­no­ją bu­vo 10-i. Jiems to­kia pat po­zi­ci­ja ati­te­ko ir irk­luo­jant 200 met­rų.

         Rū­ta Da­gy­tė tarp vien­vie­ti­nin­kų užė­mė ket­vir­tą­ją, O. Mur­za – aš­tun­tą­ją, D. Mur­za – 12-ąją vie­tas.

          Šiau­lių bai­da­ri­nin­kai Gy­tis Ma­ce­vi­čius ir ne­se­niai iš Klai­pė­dos at­vy­kęs Er­nes­tas Aukš­kal­nis 15–16 me­tų am­žiaus gru­pė­je irk­luo­da­mi 200 met­rų bu­vo 11-i, 500 met­rų – 25-i.

         Tarp­tau­ti­nė­je bai­da­rių ir ka­no­jų re­ga­to­je da­ly­va­vo 28 vals­ty­bių at­sto­vai.

        Lie­tu­viai lai­mė­jo ke­tu­ris me­da­lius. Du si­dab­ro ir vie­ną bron­zos ap­do­va­no­ji­mą pel­nė vi­sa­gi­nie­tis Va­di­mas Ko­ro­bo­vas. Jis dar vie­ną tre­čią­ją vie­tą užė­mė kar­tu su pa­ne­vė­žie­čiu Žy­gi­man­tu Ju­siu.

 Olimpinių vilčių varžybos Šegede (Vengrija).

Irklavimo žaidynėse – keturi medaliai

 

 

Sa­vait­ga­lį irk­la­vi­mo spor­to ba­zė­je vy­ku­sio­se Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo jau­nu­čių žai­dy­nė­se šiau­lie­čiai iš­ko­vo­jo ke­tu­ris me­da­lius.

Spor­ti­nin­kai, pa­gal var­žy­bų nuo­sta­tus, ga­lė­jo star­tuo­ti dve­juo­se nuo­to­liuo­se.

Pas­ku­ti­niuo­sius me­tus jau­nu­čių am­žiaus gru­pė­je star­tuo­jan­tys šiau­lie­čiai ka­no­ji­nin­kai Do­mi­ny­kas Mur­za ir Donatas Val­te­ris (gi­mę 1996 me­tais) pa­si­rin­ko dvi­vie­tę val­tį ir 200 ir 1000 met­rų dis­tan­ci­jas. Jie, ta­pę nu­ga­lė­to­jais, rimtes­nių kon­ku­ren­tų ne­tu­rė­jo ir vie­no­je, ir ki­to­je distancijoje.

Šie spor­ti­nin­kai ne kar­tą džiu­gi­no ir lai­mė­ji­mais jau­nių am­žiaus gru­pė­je. Šiau­lie­čiai, irk­luo­da­mi ke­tur­vie­tę val­tį, šie­met ta­po Lie­tu­vos čem­pio­nais.

D. Mur­za ir D. Val­te­ris po dvie­jų sa­vai­čių da­ly­vaus Tra­kuo­se ren­gia­mo­je tra­di­ci­nė­je tarp­tau­ti­nė­je „Gal­vės regatoje“, dar po sa­vai­tės – „Olim­pi­nių vil­čių var­žy­bo­se“ Se­ge­do mies­te, Veng­ri­jo­je. Ten šiau­lie­čiai var­žy­sis 1000 met­rų dis­tan­ci­jo­je.

Sa­vait­ga­lį bron­zos me­da­lį iš­ko­vo­jo Gy­tis Ma­ce­vi­čius, vien­vie­tę bai­da­rę irk­la­vęs 200 met­rų.

Šeš­ta­die­nį ga­bioms ir per­spek­ty­vioms šiau­lie­tėms bai­da­ri­nin­kėms Auš­ri­nei Ala­saus­kai­tei ir Er­nes­tai Šid­laus­kai­tei pri­trū­ko pa­tir­ties. Ke­le­riais me­tais jau­nes­nės šiau­lie­tės, irk­luo­da­mos dvi­vie­tę bai­da­rę, 200 met­rų dis­tan­ci­jo­je li­ko ket­vir­tos.

Jos at­si­re­van­ša­vo sek­ma­die­nį, plauk­da­mos 500 met­rų. Mer­gi­noms aki­mir­kos pri­trū­ko iki pir­mo­sios vie­tos ir jos džiau­gė­si si­dab­ro ap­do­va­no­ji­mais.

Neb­lo­gai se­kė­si ir ka­no­ji­nin­kui Ed­ga­rui Du­bei­kai­čiui, ku­ris 1000 met­rų dis­tan­ci­jo­je užė­mė ket­vir­tą­ją, o 200 met­rų – šeš­tą­ją vie­tas.

Jaunučių žaidtnės 2012-08-25/26

Šiauliuose vyko baidarių ir kanojų irklavimo moksleivių pirmenybės

 

  
          Šiauliuose, Talkšos ežere, liepos 20-21 dienomis vyko Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo  moksleivių pirmenybės. Tai jau ketvirtos didelės baidarių ir kanojų irklavimo varžybos Šiauliuose. 500 m ir 200 m distancijoje vienvietėmis ir dvivietėmis valtimis varžėsi sportininkai: jauniai (1994-1995), jaunučiai (1996-1997) ir vaikų grupė (1998 ir jaunesni, amžiaus grupių sportininkai). Tai pačios geriausios varžybos Lietuvoje šio amžiaus vaikams, kuriose susirenka visa nauja Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo ateities karta.
         Šiose varžybose šį kartą šiauliečiams savas ežeras nepadėjo jaunių grupėje. Tik Osvaldui Murzai ir Eugenijui Kuračionokui iš Visagino dvivietėje kanojoje pavyko laimėti dvi pirmąsias vietas 500m ir 200m distancijose. Vienviete valtimi Osvaldas Murza abiejose distancijose nusileido šių metų Europos jaunių vicečempionui Henrikui Žustautui ir užėmė dvi antras vietas. Tačiau Osvaldo varžybų trofėjai neblogi – du aukso ir du sidabro medaliai.
          Jaunučių amžiaus grupėje vienviete kanoja 500 m ir 200 m distancijose dvi trečiąsias vietas laimėjo Dominykas Murza, užleidęs į priekį visaginietį Korobov Vadim ir panevėžietį Žygimantą Jusį. Dviviete kanoja Dominykas su Donatu Valteriu abiejose distancijose laimėjo dvi antrąsias vietas užleisdami į priekį Korabov V. ir Jusio Ž. dvivietę. Reikia pažymėti, kad vienviete kanoja 200 m distancijoje net keturi šiauliečiai pateko į finalą, tarp 9 geriausiųjų.
          Šiauliečių baidarininkai taip pat užėmė prizines vietas. Tai Macevičius Gytis dviviete baidare 500 m ir 200 m distancijoje su sportininku iš Klaipėdos jis laimėjo dvi trečiąsias vietas ir vienviete baidare 200 m taip pat užėmė trečiąją vietą. Taip pat pasižymėjo Ernesta Šidlauskaitė 200 m distancijoje laimėjo trečiąją vietą. Gytį ir Ernestą treniruoja treneris Antanas Lankas.
 
Moksleivių pirmenybių  nuotraukos:

Baidarių ir kanojų irklavimo moksleivių pirmenybės
Jaunimo čempionatas Portugalijoje

2012 m. Liepos 17 d.

 

Lie­pos 12–14 die­no­mis Mon­te­mor-o-vel­ho (Por­tu­ga­li­jo­je) vy­ku­sio Eu­ro­pos jau­nių (iki 19 me­tų) ir jau­ni­mo (iki 23 me­tų) ka­no­jų ir bai­da­rių irk­la­vi­mo čem­pio­na­te dalyvavo šiau­lie­tis Os­val­das Mur­za (treneris A.Navickas) ir vi­sa­gi­nie­tis Jev­ge­ni­jus Ku­ra­čio­no­k (treneris V.Suchorukov). Spor­ti­nin­kai star­ta­vo dvie­jo­se dis­tan­ci­jo­se – 500 met­rų ir 1000 met­rų – ir abie­jo­se užė­mė 12-tas vie­tas iš 18 da­ly­vių-jaunių.

            Ge­riau se­kė­si šiau­lie­tei Rū­tai Da­gy­tei. Ji jau­ni­mo am­žiaus gru­pė­je 500 met­rų dis­tan­ci­jo­je dvi­vie­te bai­da­re po­ro­je su Ol­ga Vo­rob­jo­va iš Vi­sa­gi­no užė­mė 5-tą­ją vie­tą. Čia tar­pu­sa­vy­je var­žė­si 6 įgu­los. 200 met­rų dis­tan­ci­jo­je vien­vie­te ka­no­ja jau­ni­mo gru­pė­je Rū­ta fi­ni­ša­vo 8-a iš 10 da­ly­vių.

Ši spor­to ša­ka mer­gi­noms at­si­ra­do prieš tre­jus me­tus, to­dėl kon­ku­ren­ci­ja dar nė­ra di­de­lė.

Ge­riau­siai iš Lie­tu­vos spor­ti­nin­kų pa­si­ro­dė vil­nie­tis ka­no­ji­nin­kas Hen­ri­kas Žus­tau­tas (treneris K. Rėks­nys), vien­vie­te ka­no­ja 200 met­rų rung­ty­je tarp jau­nių lai­mė­jęs si­dab­ro me­da­lį. Iki auk­so me­da­lio jam pri­trū­ko vos 0.006 se­kun­dės. Os­val­das Mur­za, ir Jev­ge­ni­jus Ku­ra­čio­nok vi­sa­da aplenkia Hen­ri­ką 500 ir 1000 met­rų dis­tan­ci­jo­se. Ta­čiau 200 met­rų dis­tan­ci­jo­je Hen­ri­kas – nepralenkia­mas.

Ki­tas K. Rėks­nio auk­lė­ti­nis – Ar­tū­ras Gi­lia­se­vi­čius jau­ni­mo am­žiaus gru­pė­je, vien­vie­te ka­no­ja 200 met­rų rung­ties fi­na­le bu­vo 9-tas.

Bai­da­ri­nin­kų pri­zi­nin­kų ne­bu­vo. Šiau­lių bai­da­ri­nin­kai į šį Eu­ro­pos čem­pio­na­tą ne­pa­te­ko.

 

 

 

Šiau­lie­tis Os­val­dą Mur­zą (prie­ky­je) ir vi­sa­gi­nie­tis Jev­ge­ni­jus Ku­ra­čio­no­k.

 

 

Lie­tu­vos čem­pio­na­tas Šiau­liuo­se  buvo sėkmingas

 

2012 m. Liepos 2 d.
 

Sa­vait­ga­lį  vy­ku­sia­me Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo čem­pio­na­te šiauliečiai lai­mė­jo 16 me­da­lių komp­lek­tų.

Du­kart ša­lies čem­pio­nu ta­po Au­ri­mas Lan­kas. Jis trium­fa­vo 200 met­rų vien­vie­čių ir dviviečių bai­da­rių var­žy­bo­se. Jis dvi­vie­tę bai­da­rę irk­la­vo kar­tu su Ed­vi­nu Ra­ma­naus­ku. Pas­ta­ra­sis tarp vien­vie­ti­nin­kų bu­vo ant­ras.

1000 met­rų ke­tur­vie­čių bai­da­rių nuo­to­ly­je ne­pra­len­kia­mi bu­vo šiau­lie­čiai Do­na­tas But­ke­vi­čius, Ta­das Či­žas, Ka­ro­lis Bal­sys ir Jo­nas Ra­gaus­kas iš Vi­sa­gi­no.

Sa­vo­tiš­ka re­kor­di­nin­ke ta­po še­šis nuo­to­lius įvei­ku­si Au­re­li­ja Va­lai­ny­tė. Jai ir Za­ra­sų spor­ti­nin­kei Ele­nai Mem­liu­kai­tei ati­te­ko ant­ro­sios vie­tos dvi­vie­čių bai­da­rių 200 ir 500 met­rų dis­tan­ci­jo­se.

A. Va­lai­ny­tė, šiau­lie­tė Ing­ri­da Zu­by­tė ir dvi Za­ra­sų spor­ti­nin­kės si­dab­rą lai­mė­jo 1000 met­rų irkluodamos ke­tur­vie­tę bai­da­rę. Jos nuo nu­ga­lė­to­jo­mis ta­pu­sių vil­nie­čių at­si­li­ko 0,01 se­kun­dės.

A. Va­lai­ny­tė, vie­na plauk­da­ma 5000 met­rų bu­vo ant­ra, o 200 ir 500 met­rų – tre­čia.

Ri­mo Ber­no­to auk­lė­ti­nis bai­da­ri­nin­kas Ar­tū­ras Zu­bė bu­vo tre­čias, plauk­da­mas 5000 met­rų.

200 met­rų vien­vie­čių ka­no­jų rung­ty­nėse ant­ra fi­ni­ša­vo Rū­ta Da­gy­tė. Ji į prie­kį pra­lei­do vi­sa­gi­nie­tę Ol­gą Vo­rob­jo­vą.

Dvi­vie­čių ka­no­jų vy­rų grupėje Os­val­das Mur­za ir vi­sa­gi­nie­tis Jev­ge­ni­jus Ku­ra­čio­no­kas li­ko tre­ti. Osvaldo Mur­zos ir  Do­mi­ny­ko Mur­zos, Do­na­to Val­te­rio ir J. Ku­ra­čio­no­ko ke­tur­vie­tė bai­da­rė bu­vo ne­pra­len­kia­ma.

Tre­čią­ją vie­tą, plauk­da­mas 5000 met­rų, iš­ko­vo­jo D. Mur­za. 200 met­rų dis­tan­ci­jos bron­zos me­da­lius pa­si­puo­šė ti­tu­luo­tas šiau­lie­tis To­mas Ga­dei­kis.

Lie­tu­vos čem­pio­na­tas Šiau­liuo­se vy­ko 2003 ir 2006 me­tais. Šie­met jis tu­rė­jo vyk­ti Tra­kuo­se, bet į Šiau­lius per­kel­tas dėl tra­sos re­mon­to.

Lie­pos 10-ąją O. Mur­za su J. Ku­ra­čio­no­ku, o R. Da­gy­tė su O. Vo­rob­jo­va iš­vyks į Eu­ro­pos jau­nių ir jau­ni­mo čem­pio­na­tą Por­tu­ga­li­jo­je.

 


Lie­tu­vos čem­pio­na­te me­da­lius iš­ko­vo­ję ka­no­ji­nin­kai (iš kai­rės) Do­mi­ny­kas Mur­za, Os­val­das Mur­za ir Do­na­tas Val­te­ris.
Šiau­lie­tė Rū­ta Da­gy­tė (kai­rė­je) ir vi­sa­gi­nie­tė Ol­ga Vo­rob­jo­va
Var­žy­bo­se da­ly­va­vo ti­tu­luo­tas šiau­lie­tis To­mas Ga­dei­kis.
Do­na­tas Val­te­ris (kai­rė­je) ir Do­mi­ny­kas Mur­za.
Ša­lies čem­pio­na­te Šiau­liuo­se da­ly­va­vo apie 200 spor­ti­nin­kų


Čempionato nuotraukos:

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas Šiauliuose 2012-06-30/07-01Šiaulių irkluotojai Kaune varžėsi dėl aukščiausių vietų medalių

 (iš kairės): Tomas Kavieckis, Osvaldas Murza, Donatas Valteris, Dominykas Murza,
Aurimas Lankas, Karolis Balsis ir Aurelija Valainytė.

 

            Šiau­lių ka­no­ji­nin­kai ir bai­da­ri­nin­kai Kau­ne ren­gia­mo­se ko­mer­ci­nė­se „Bra­ča-sport“ var­žy­bo­se visų komandų suvestinėje užėmė antrąją vietą ir nusileido tik Kauno irkluotojams. Šiose varžybose sportininkai varžėsi dviejuose amžiaus grupėse – 1995 metais gimę ir vyresni ir 1996 metais gimę ir jaunesni.          
                      Aurimo Lan­ko spau­di­mą 200 met­rų distancijo­je te­ko iš­kęs­ti olim­pie­čiui Egi­di­jui Balčiū­nui. Pastarasis lai­mė­jo la­bai ne­žy­mia per­sva­ra. Tre­čias li­ko jau­nas ir per­spek­ty­vus vil­nie­tis Ig­nas Navakaus­kas.
Aurimas Lan­kas, kar­tu su po­ri­nin­ku To­mu Ka­viec­kiu, ant­rą­ją vie­tą užė­mė ir varžydama­sis tarp dvivie­čių bai­da­rių, plau­ku­sių 200 met­rų. Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko šiau­lie­čio Ka­ro­lio Bal­sio ir vil­nie­čio Simo­no Mal­do­nio po­rai.
             Per­ga­lės neiš­ko­vo­jo ir bai­da­rių ir ka­no­jų spor­to klu­bo „Tal­ša“ ka­no­ji­nin­kai. Per­nai ket­vir­tą­ją vie­tą Eu­ro­pos jau­nių čem­pio­na­te užė­mu­siam Os­val­dui Mur­zai sun­ku kon­ku­ruo­ti su pasau­lio čem­pio­nais šiau­lie­čiu To­mu Ga­dei­kiu ir Rai­mun­du La­buc­ku. Ne­pai­sant to, 1000 met­rų distan­ci­jo­je Osvaldas Mur­za su vi­sa­gi­nie­čiu Jev­ge­ni­ju­mi Ku­ra­čio­no­ku me­tė rim­tą iš­šū­kį, bet užė­mė tre­čią­ją vie­tą. Pasaulio čem­pio­nams pra­lai­mė­jo ir vil­nie­čiai Hen­ri­kas Žus­tau­tas bei Ta­das Žukauskas.
           200 met­rų dis­tan­ci­jo­je sėk­min­gai pa­si­ro­dė jau­nu­čiai Do­na­tas Val­te­ris ir Do­mi­ny­kas Mur­za. Jie nusi­lei­do Tomui Ga­dei­kiu ir Raimundui La­buc­kui bei Henrikui Žus­tau­tui ir Tadui Žukaus­kui.
            Bai­da­ri­nin­kė Au­re­li­ja Va­lai­ny­tė 200 met­rų vien­vie­čių bai­da­rių dis­tan­ci­jo­je užė­mė trečią­ją, o kar­tu su Ele­na Mem­liu­kai­te iš Za­ra­sų, 1000 met­rų dis­tan­ci­jo­je li­ko ant­ra.
            Osvaldas Mur­za ir Rū­ta Da­gy­tė lie­pos vi­du­ry­je vyks į Eu­ro­pos jau­nių ir jau­ni­mo iki 23-ejų me­tų čem­pio­na­tą, ku­ris vyks Por­tu­ga­li­jo­je. Osvaldo Mur­zos po­ri­nin­kas bus vi­sa­gi­nie­tis Jevgenijus Kuračio­no­kas, Rūtos Da­gy­tės – ki­ta Vi­sa­gi­no spor­ti­nin­kė Ol­ga Vo­rob­jo­va.Lietuvos jaunių ir jaunimo baidarių ir kanojų pirmenybėse šiauliečiai iškovojo teisę dalyvauti Europos čempionate, kuris vyks liepos mėnesį Portugalijoje

06


           
Birželio 3–4 dienomis Trakuose vyko Lietuvos jaunių ir jaunimo baidarių ir kanojų pirmenybės. Kanojininkas Osvaldas Murza laimėjo jaunių amžiaus grupės 200 m plaukimą, o 1 000 m  distancijoje liko antras. Rūtai Dagytei pavyko nugalėti savo konkurentę iš Visagino O. Vorobjovą 200 m distancijoje. Dominykas Murza ir Donatas Valteris 200 m distancijoje iškovojo trečiąją vietą, o 1 000 m distancijoje liko antri.

 Po kelis medalius parsivežė baidarininkai  – Aurelija Valainytė, Ingrida Zubytė, Karolis Balsis, po vieną Artūras Zubė, Rokas Stankaitis ir Donatas Butkevičius.
            Jaunių grupėje Gytis Macevičius (treneris Antanas Lankas) keturviete baidare 1 000 m distancijoje iškovojo 1-ąją vietą. Jaunuolių grupėje Karolis Balsis dviviete baidare 200 m distancijoje užėmė 2-ąją vietą. Aurelija Valainytė 200 m distancijoje iškovojo pirmąją vietą. 500 m distancijoje ji užėmė 2-ąją vietą. Ingrida Zubytė (treneris Rimantas Bernotas) dviviete baidare 200 m ir 500 m nuplaukė greičiausiai. Aurelija Valainytė vienviete baidare 200 m distancijoje liko antra. Artūras Zubė keturviete baidare 1 000 m distancijoje iškovojo pirmąją vietą. Šioje distancijoje čempionų vardai atiteko K. Balsiui, R. Stankaičiui ir D. Butkevičiui.
            Šiose varžybose vyko atranka į Europos čempionatą, kuris vyks liepos viduryje Portugalijoje. Vi­si šie spor­ti­nin­kai iš­si­ko­vo­jo tei­sę ja­me da­ly­vau­ti, ta­čiau dėl fi­nan­si­nių sun­ku­mų var­gu ar ga­lės vyk­ti, nes jau ke­lin­ti me­tai bai­da­rių ir ka­no­jų fe­de­ra­ci­ja ne­tu­ri pi­ni­gų siųs­ti ge­riau­sių jau­nų spor­ti­nin­kų į aukš­čiau­sio ly­gio var­žy­bas.

Spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Artūras  Na­vic­kas, Antanas Lan­kas, Rimantas Ber­no­tas.Vyko atviras Šiaulių miesto baidarių ir kanojų čempionatas

 2012-05-14

Šį šeštadienį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me at­vi­ra­ja­me mies­to bai­da­rių ir ka­no­jų čem­pio­na­te vie­tos sporti­nin­kai lai­mė­jo 12 me­da­lių. Čem­pio­na­te da­ly­va­vo sve­čiai iš Klai­pė­dos ir Plun­gės.  Čempionatas nepritraukė daugiau dalyvių, matyt, todėl, kad praeitą savaitę Šiauliuose vyko Lietuvos Taurės varžybos. Dau­ge­lis irk­luo­to­jų lai­mė­jo po du auk­so ap­do­va­no­ji­mus.

Kadangi tai Šiaulių miesto čempionatas, dalyviai varžėsi be amžiaus grupių. Mažiesiems ir jaunesniems buvo įdomu stoti į startą kartu su jau patyrusiais sportininkais. Sportininkai varžėsi 1000 m ir 200 m distancijose. Didesnės konkurencijos sulaukė tik baidarininkai vyrai ir baidarininkės moterys. Tačiau kanojininkų vien iš Šiaulių vos pakako organizuoti berniukų dviviečių plaukimus, nes varžybos nuotolyje gali vykti esant ne mažiau kaip keturioms įguloms. Be to, kanojininkai dvivietėje irkluoja iš skirtingų pusių, todėl sunku susirasti porininką. Tarp mergaičių kanojininkių konkurencijos kol kas visiškai nėra startavo tik Rūta Dagytė, konkurentė iš Visagino neatvyko.  Šiauliuose kol kas jaunos mergaitės dar tik pradeda irkluoti, joms startuoti dar anksti. Šiais metais Šiaulių komandoje treniruojasi Aurelija Valainytę iš Panevėžio. Tai puiki sportininkė, pasiekusi daug garbingų pasiekimų Lietuvoje, jau antrose varžybose startuojanti už Šiaulių ir Panevėžio komandas. Šiuo metu Aurelija studijuoja Šiaulių universitete.

Šiau­lie­čius tre­ni­ruo­ja Ri­mas Ber­no­tas, An­ta­nas Lan­kas ir Ar­tū­ras Na­vic­kas.         Dominykas MurzaDonatas Valteris


Edgaras Dubeikaitis


Mantas Povilaitis

                      
              Pirmos, šiauliečių kanojininkų varžybos, šį sezoną


Kaunas. 2012-04-28


2012 m. balandžio 28 d., šeštadienį įvyko pirmosios šį sezoną Šiaulių kanojininkų varžybos Lietuvoje, Kaune. Išskyrus jaunučių amžiaus grupėje - 13 dalyvių, varžybose dalyvavo mažai sportininkų. Osvaldui Murzai jaunių amžiaus grupėje teko tik trys varžovai, kurie nesudarė didesnės konkurencijos šiauliečiui. Nebuvo kelių stiprių konkurentų, kurie tikrai dalyvaus šį šeštadienį - sekmadienį vyksiančiose Lietuvos Taurės varžybose Šiauliuose. Šiose varžybose vyks atranka į Europos Čempionatą, todėl kova nusimato tikrai arši. Osvaldas Murza jai pasiruošęs!

 Jaunučių tarpe pernai šioje rungtyje karaliavę Dominykas Murza ir Donatas Valteris šiemet, deja, užleido savo poziciją gabiam sportininkui iš Visagino Vadim Korobov. Šiauliečiai nenukabino nosių ir žada revanšą Šiauliuose. Kanoja, kartu su berniukais, rungtyniavo vienintelė mergaitė Rūta Dagytė, todėl sunku būtų ką nors spręsti, kaip jai pasiseks varžybose Šiauliuose.

 

         Prizininkai:
         Osvaldas Murza pirmas jaunių amžiaus grupėje, tik 4 dalyviai C-1, 5000m.       
         Dominykas Murza antras jaunučių amžiaus grupėje 13 dalyvių C-1, 5000m.     
         Donatas Valteris trečias jaunučių amžiaus  grupėje 13 dalyvių C-1, 5000m.      
         Rūta Dagytė pirma, gavo medalį, (už dalyvavimą ir ryžtą) bet  viena ir tebuvo C-1, 2500m.        


        Šiaulių kanojininkams tikrai reikės gero palaikymo, šį sekmadienį nuo 14 val. finalinių plaukimų metu ,,Atžalyno" sporto mokyklos irklavimo bazėje Žvyro g. 34, Talkšos ežere, vyksiančiuose Lietuvos Taurės varžybose. Mus tenkina tik pirmos vietos medaliai!

Osvaldas Murza vienvietėje kanojoje ir Dominykas Murza su Donatu Valteriu dvivietėje kanojoje startuos ir 200 metrų distancijoje, tačiau visas jėgas žada skirti 1000 metrų nuotoliui. Šiauliuose naujovė - atsinaujinusi 1000 metrų distancija, kurios pradžia (startas) bus šalia Geležinės lapės. Valant ežerą ši dalis buvo išardyta, šiandien ,,Atžalyno" darbuotojų ir Vito Povilaičio - atmatavusio, bei patikslinusio distanciją dėka, sportininkai gali džiaugtis vandens takeliais, kurie buvo dar iki ežero valymo pirmojo etapo darbų. Anuo metu ši ežero dalis buvo beveik visiškai užakusi. Sportininkai nuoširdžiai dėkingi visiems žmonėms, dėjusiems pastangas ir atlikusiems reikiamus darbus, kad puikus Talkšos ežeras būtų švaresnis ir Šiauliuose galėtų vykti respublikinio lygio varžybos, pritraukiančios beveik keturis šimtus dalyvių ir organizatorių. Tam, kad vyktų stambesnės tarptautinės varžybos ar Europos čempionatai, po paskutinio ežero valymo etapo reikėtų renovuoti irklavimo bazę,  pastatyti naują finišo bokštelį ir  įrengti automatinę starto sistemą.

Tikimės ateityje turėti Europinio lygio irklavimo bazę, rengti aukšto lygio varžybas ir garsinti Šiaulių miestą visame pasaulyje.

 

 

            2012 m. Lietuvos taurės varžybos vyks gegužės 5–6 d. pradžia 11.00 val., sporto mokyklos „Atžalynas“ irklavimo bazėje Žvyro g. 34.           
                                               

 

Kanojų irklavimo treneris Artūras Navickas

 

 

Šiaulių kanojininkai

Gabus ir darbštus kanojų irkluotojas Osvaldas Murza 500 metrų distancijoje vienviete valtimi, laimėjo taurę ir nugalėjo vilnietį Henriką Žustautą, kuris prieš savaitę "Olimpinių vilčių" varžybose Bydgošč mieste Lenkijoje analogiškoje distancijoje laimėjo 5 vietą, o 200 metrų distancijoje laimėjo 1 vietą.

Dvivietėje valtyje šie du sportininkai nepaliko jokių vilčių kitiems konkurentams ir nemenka persvara užtikrintai laimėjo šį nuotolį.

Jaunučių grupėje pasižymėjo kiti du Šiaulių sportininkai Dominykas Murza laimėjęs pirmąją vietą ir taurę, nedaug atsiliko ir Donatas Valteris užėmęs antrąją vietą. Dvivietėje valtyje šie sportininkai taip pat buvo nepralenkiami. Mantas Povilaitis irkluodamas pirmus metus ir siekdamas tikslo finale buvo devintas.

 Šį sezoną pradėjusios irkluoti, ne kiekvienam berniukui pasiduodančią valdymui kanoją, Ingrida Jurkutė 500 metrų distancijoje vienviete kanoja užėmė antrąją, o Rūta Dagytė trečiąją vietas užleidusios į priekį Vorobjovą Olgą iš Visagino, kadangi merginų kanojininkių Lietuvoje, kol kas nedaug (šią sporto šaką tik antri- treti metai moterys praktikuoja Pasaulyje), startavo merginos kartu su berniukais čia maloniai nuteikė šiaulietės nugalėję Visagino atstoves, o juk jos Europos čempionate irklavo finale - tarp 9 geriausių.

Varžybose gerai pasirodė ir trenerio A. Lanko auklėtinis Gytis Macevičius ir Daugų sportininkas Rokas Puzonas laimėję baidare dviviete 500 metrų nuotolį, deja vienviete baidare Gyčiui ne taip gerai sekėsi.

 

 

 

Sekmadienį Šiauliuose baigėsi dvi dienas trukusi ir medalių šiauliečiams atnešusi

 

 „VII Talkšos regata“, kurios paskutiniu akcentu tapo drakonų valčių varžybos.

 

 

Šeštadienį vyko „Talkšos regatos“ parengiamieji plaukimai, atidarymas ir pusfinalio plaukimai. Sekmadienį 200 metrų distancijas plaukę baidarininkai ir kanojininkai išsiaiškino prizines vietas.

Baidarininkų varžybose pirma tarp vienviete baidare plaukusių merginų buvo Ingrida Zubytė. Dvivietę baidarę pirmos merginų grupėje atplukdė I. Zubytė su panevėžiete Bernadeta Kairyte. Pirmosios vietos atiteko ir baidarininkų Aurimo Lanko ir Tado Čižo porai (dvivietė, vyrai), Karoliui Balsiui bei Simonui Maldoniui iš Daugų (dvivietė, vaikinai) bei Gyčiui Macevičiui su alytiškiu Roku Puzonu (dvivietė, berniukai).

Kanojininkai aukso medalius laimėjo dviviečių kanojų varžybose: Rūta Dagytė ir Ingrida Jurkutė (moterys), Osvaldas Murza ir vilnietis Henrikas Žutautas (jauniai), Dominykas Murza ir Donatas Valteris (berniukai).

Antrosios vietos atiteko baidarininkams Aurimui Lankui (vienvietė, vyrai), K. Balsiui (vienvietė, vaikinai), G. Macevičiui (vienvietė, berniukai) ir kanojininkui Dominykui Valteriui (vienvietė, berniukai).

Trečiąją vietą užėmė Donatas Valteris (vienvietė kanoja, berniukai).

Sportininkus treniruoja Artūras Navickas, Antanas Lankas, Rimas Bernotas ir Petras Kairys.

Drakonų valtį sudaro 22 žmonių įgula. 20 iš jų irkluoja, vienas vairuoja ir vienas muša būgną. Šiemet užsiregistravo devynios komandos, vyko trys parengiamieji plaukimai, kurių nugalėtojai pateko į finalą. Jame varžėsi ir geriausią rezultatą parodžiusi valtis, kuri parengiamajame plaukime užėmė antrąją vietą.

Finale nugalėjo praėjusių metų laimėtojai, šiauliečių komanda „Irklo broliai“. Ji aplenkė mišrias “Spartos“, kuri liko antra, ir “Senjorų“, kuri užėmė trečiąją vietą, ekipas.

 

VII Talkšos regatos nuotraukos:

 VII Talkšos regata 

Kanojininkai pradėjo sezoną

 Savaitgali vyko kanojų irklavimo maratonai Kaune ir Jelgavoje, kurie buvo sėkmingi Šiaulių kanojininkams. Šeštadienį Kaune irkluotojai varžėsi dviejų su puse kilometro distancijoje jaunučių grupėje sporto mokyklos irkluotojai laimėjo visas prizines vietas: pirmąją-Osvaldas Murza, keliomis sekundėmis atsilikę finišavo Dominykas Murza ir Donatas Valteris. Kauno maratonas Lietuvoje vienintelės tokios varžybos, deja į jas neatvyko keli stiprūs varžovai iš Visagino ir Vilniaus, kurie, gal būt, būtų galėję sudaryti konkurenciją Dominykui Murzai ir Donatui Valteriui ir šioje amžiaus grupėje startavo tik dvylika dalyvių. Sekmadienį Jelgavoje varžybos nustebino dalyvių gausa, viso dalyvavo virš 450 sportininkų iš visų Estijos ir Latvijos klubų. Lietuvai atstovavo tik Šiaulių sporto mokyklos "Atžalynas" sportininkai ir Panevėžio kanojininkai. Gal tam turėjo įtakos Jelgavos klubo dvidešimtmečio jubiliejus. Kanojininkų 1995-6m.gim. grupėje startavo 31 sportininkas. Šiose varžybose gerai sekėsi Osvaldui Murzai-jis iškovojo antrąją vietą.

Šiaulių kanojininkai nesnaudžia ir rengiasi pradžiuginti naujomis pergalėmis

 

Pavasarį, lyg lokiai iš urvų, iš „Delfino” baseino, „Sandoros” mokyklos sporto salės, lengvosios atletikos maniežo, sporto klubo salės ir slidinėjimo trasų Salduvėje „išlindo“ Šiaulių kanojininkai.

Vienintelis Šiauliuose kanojų irklavimo treneris Artūras Navickas, siekiantis atgaivinti Šiauliuose mirštančią sporto šaką, „Šiaulių naujienoms” sako, jog sportininkai nesnaudžia ir rengiasi pradžiuginti naujomis pergalėmis: „Praėjusią savaitę atidarėme naują irklavimo sezoną ir, po penkerius metus trukusio kanojų irklavimo štilio, jau trečią sezoną tikimės dalyvauti visose šio sezono varžybose”.

 

Kanojininkai

Treneris

Picture 072

Artūras Navickas

 

     

2011-03-15d. Sezono atidaryme dalyvavo: Donatas Valteris, Osvaldas Murza, Dominykas Murza, Deividas Ulpys, Edvinas Urbelis, Mantas Povilaitis.