Šiaulių sporto centras "ATŽALYNAS"
Biudžetinė įstaiga, Ežero g. 70, 76244 Šiauliai, Tel./Faks. (8 41) 434 998, (8 41) 521 360. Mob. tel. +370 61603377, el. p. sportas@scatzalynas.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT 65 7180 0000 0314 2788 AB “Šiaulių bankas” 71800
Vandens sporto šakos

Irklavimas

 Tarp geriausių irkluotojų – ir šiauliečiai

2017 m. gruodžio 6 d.

 

Tra­kuo­se vy­ku­sio 2017 me­tų Lie­tu­vos irk­la­vi­mo žie­mos čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jais suau­gu­sių­jų am­žiaus gru­pė­je ta­po Ie­va Ado­ma­vi­čiū­tė ir Sau­lius Rit­te­ris.

Irk­luo­to­jai var­žė­si ne ant van­dens, o spor­to sa­lė­je spe­cia­liais tre­ni­ruok­liais.

I. Ado­ma­vi­čiū­tė 2 ki­lo­met­rus nuirk­la­vo per 6 mi­nu­tes 32,5 se­kun­dės ir pa­ge­ri­no jai pa­čiai nuo 2015 me­tų (6 min. 33,58 sek.) pri­klau­siu­sį Lie­tu­vos re­kor­dą.

Ant­rą­ją vie­tą užė­mė Ga­bi­ja Vo­gu­ly­tė (7 min. 22 sek.), tre­čią­ją – šiau­lie­tė Vy­tau­tė Ur­bo­nai­tė (7 min. 22,3 sek.).

S. Rit­te­ris dis­tan­ci­ją įvei­kė per 5 mi­nu­tes 47,1 se­kun­dės. Už jo nu­ga­ros li­ko Do­vy­das Ne­me­ra­vi­čius (5 min. 51,3 sek.) ir Min­dau­gas Griš­ko­nis (5 min. 55,7 sek.). Mi­ni­ma­liai nuo pa­sta­ro­jo at­si­li­ko ir už pri­zi­nin­kų tre­je­to li­ko Mar­ty­nas Džiau­gys (5 min. 56,3 sek.).

14 me­tų ir jau­nes­nių irk­luo­to­jų var­žy­bo­se čem­pio­nais ta­po Gus­tė Vaš­ke­vi­čiū­tė ir Gus­tas Log­vi­no­vas. Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nė Mo­ni­ka Ber­ži­ny­tė pel­nė šeš­tą­ją vie­tą tarp 38 da­ly­vių. Vy­tau­tė Mi­ka­laus­kai­tė iš Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ bu­vo 18-a.

16-me­čių čem­pio­nais ta­po Do­vi­lė Rim­ku­tė ir Au­gus­ti­nas Ma­tu­se­vi­čius. Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai Ra­min­ta Mor­kū­nai­tė iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą (star­ta­vo 56 irk­luo­to­jos), Man­tas Lin­ke­vi­čius bu­vo tre­čias, Pau­lius Kir­da pel­nė ket­vir­tą­ją vie­tą, Pau­lius Luk­šas – šeš­tą­ją, Sau­lius Auš­bi­ka­vi­čius ("At­ža­ly­nas) – 9 vie­tą, Mar­ty­nas Vait­ke­vi­čius – 14 vie­tą.

18-me­čių irk­luo­to­jų gru­pė­je čem­pio­nais ta­po G. Vo­gu­ly­tė ir Lau­ry­nas Mi­se­vi­čius, leng­vas­vo­rių mo­te­rų – Gab­rie­lė Mi­chai­lo­va, leng­vas­vo­rių vy­rų – Pau­lius Čer­ne­vi­čius, o meist­rų – Vi­ta Rim­kie­nė ir Vik­to­ras Peš­kaus­kas.

 

 Lie­tu­vos irk­la­vi­mo žie­mos čem­pio­na­te tarp mo­te­rų pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ie­va Ado­ma­vi­čiū­tė (cent­re), ant­rą­ją – Ga­bi­ja Vo­gu­ly­tė (kai­rė­je), tre­čią­ją – šiau­lie­tė Vy­tau­tė Ur­bo­nai­tė.

 

Žie­mos irk­la­vi­mo čem­pio­na­tas vyks­ta spor­to sa­lė­je irk­luo­jant spe­cia­liais tre­ni­ruok­liais „Con­cept 2“.

„Šiau­lių kraš­to“ info.

 

Pergales iškovojo irkluotojai

 

2017 m. rugpjūčio 23 d.

 

Tra­kuo­se vy­ku­sia­me Lie­tu­vos jau­nių irk­la­vi­mo čem­pio­na­te trys šiau­lie­čių įgu­los, tre­ni­ruo­ja­mos tre­ne­rio Aliaus Striš­kos, iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lius.

Vien­vie­te val­ti­mi star­ta­vu­si Vik­to­ri­ja Va­rei­kai­tė pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo di­de­le per­sva­ra at­si­plė­šė nuo var­žo­vių.

Ki­tai Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos vai­ki­nų dvi­vie­čių po­ri­nių val­čių įgu­lai Man­tui Lin­ke­vi­čiui ir Mar­ty­nui Vait­ke­vi­čiui te­ko rim­tai pa­ko­vo­ti su dvi­vie­te iš Kau­no, ku­ri pa­sau­lio jau­nių čem­pio­na­te bu­vo try­lik­ta, bet vai­ki­nai įro­dė sa­vo pra­na­šu­mą.

Ra­min­ta Mor­kū­nai­tė, star­ta­vu­si su Eg­le Bez­zu­bo­vai­te iš Kau­no dvi­vie­čių po­ri­nių val­čių kla­sė­je, ne­su­lau­kė iš var­žo­vių rim­to pa­si­prie­ši­ni­mo, lai­mė­jo už­tik­rin­tai.

Tre­čią vie­tą ke­tur­vie­čių val­čių kla­sė­je iš­ko­vo­jo vai­ki­nų įgu­la iš „At­ža­ly­no“ spor­to mo­kyk­los: Sau­lius Auš­bi­ka­vi­čius, Man­tas Gu­du­kas, Do­mas Iva­naus­kas, Gus­tas Bur­kaus­kas.

 

„Šiau­lių kraš­to“ inf.Jaunieji Šiaulių irkluotojai tapo čempionais

 

2016-08-25

 

Lietuvos jaunučių irklavimo žaidynių nugalėtojai: iš kairės M. Linkevičius ir D. Šveikauskas.

Trakuose rugpjūčio 13–14 dienomis vyko Lietuvos jaunučių irklavimo sporto žaidynės. Šeštadienį irkluotojai turėjo įveikti 1 km distanciją, o sekmadienį – 500 m distanciją.

Iš šiauliečių šiose varžybose sėkmingiausiai pasirodė dvivietę porinę irklavę Deividas Šveikauskas ir Mantas Linkevičius. Jaunieji mūsų miesto sportininkai buvo nenugali abi varžybų dienas, tad pelnytai tapo čempionais. Ketvirtąją vietą užėmė šiauliečiai Gustas Burkauskas ir Paulius Lukšas.

Šioje grupėje dėl medalių varžėsi 20 komandų.

Taip pat auksu abi varžybų dienas pasidabino, keturvietėje be vairininko startavusi šiaulietė Vytautė Urbonaitė.

Vienas iš irkluotojų trenerių Robertas Barzinskis džiaugėsi jaunųjų šiauliečių pergalėmis ir pažymėjo, jog sezonas dar nesibaigia – laukia svarbūs startai.

„Dvi šiaulietės Viktorija Vareikaitė ir V. Urbonaitė išvyksta į pasaulio jaunimo čempionatą, kuris vyks rugpjūčio pabaigoje. Tad stebėsime kaip ten seksis kovoti mūsų irkluotojoms. Na, o Lietuvoje mūsų dar laukia Lietuvos irklavimo federacijos taurės III ir paskutinis etapas, kur taip pat reikia gerai pasirodyti“, – apie Šiaulių irkluotojų laukiančius startus kalbėjo R. Barzinskis.

 

„Šiaulių naujienų” info
Šiaulių irkluotojams – Lietuvos čempionatų medaliai

 

2016-08-10

 

Paskutinį liepos savaitgalį Trakuose įvyko atvirieji 2016 metų Lietuvos jaunių ir suaugusiųjų irklavimo čempionatai, kur su lietuviais konkuravo sportininkai iš Suomijos bei Rusijos.

Šie čempionatai medalių skaičiumi buvo derlingi ir Šiaulių miesto irkluotojams, kurie skynė pergales tiek tarp jaunių, tiek tarp suaugusiųjų.
Atvirajame Lietuvos jaunių irklavimo čempionate sėkmingiausiai iš šiauliečių pasirodė Raminta Morkūnaitė ir Viktorija Vareikaitė. Jos irkluodamos dvivietę porinę iškovojo aukso medalius.  Dvivietę be vairininko irklavusi šiaulietė Vytautė Urbonaitė ir trakietė Kamilė Kralikaitė taip pat laimėjo pirmąją vietą. V. Urbonaitė ir sportininkės iš Trakų  K. Kralikaitė, Gabija Vogulytė bei Gedvilė Česnavičiūtė aukso medaliais pasidabino ir keturvietės be vairininko rungtyje. Vaikinų tarpe iš šiauliečių geriausiai sekėsi Deividui Šveikauskui ir Mantui Linkevičiui, kurie gausiame dalyvių būryje liko ketvirti. Po šių varžybų buvo sudaryta Lietuvos komanda, dalyvausianti rugsėjį Hamburge (Vokietija) vyksiančiame „Baltic Cup“ čempionate. Iš šiauliečių šiame čempionate Lietuvai atstovaus R. Morkūnaitė, V. Vareikaitė ir  V. Urbonaitė.
Atvirajame Lietuvos suaugusiųjų irklavimo čempionate varžėsi ne tik Lietuvos irkluotojai, bet ir sportininkai iš Suomijos bei Rusijos. Čia medaliais ir vėl džiaugėsi šiauliečiai.

Pirmąją vietą irkluodamos porinę keturvietę iškovojo R. Morkūnaitė, V. Vareikaitė bei kaunietės Ieva Medelinskaitė ir Aistė Andrulevičiūtė.

Keturvietėje be vairininko čempionais tapo šiauliečiai Žilvinas Visockas ir Emilis Abelkis bei klaipėdiečiai Arturas Muravjovas ir Edvardas Babarskas. Ž. Visockas ir E. Abelkis kartu su A. Muravjovu, E. Babarsku, Tautvydu Vaitkūnu, Sigitu Klerausku, Žilvinu Vasiliausku, Tomu Plausku ir Juozu Gudeliūnu triumfavo ir aštuonviečių valčių klasėje. Tarp merginų irkluodamos dvivietę be vairininko pirmos buvo V. Urbonaitė ir  K. Kralikaitė.

Dar vieną apdovanojimą – sidabro medalį – šios sportininkės kartu su  G. Vogulyte bei G. Česnavičiūte laimėjo irkluodamos keturvietę. V. Vareikaitė  su Nomeda Laukyte sidabrą iškovojo porinių dviviečių rungtyje. Graži kova vyko lengvo svorio moterų vienviečių grupėje, kur R. Morkūnaitė pralaimėjo tik Rusijos ir Suomijos atstovėms, tad pasidabino bronza. Vienas iš Šiaulių miesto irkluotojų trenerių Robertas Barzinskis džiaugėsi čempionatuose iškovotomis pergalėmis ir pridūrė, kad mūsų miesto sportininkų dar laukia nemažai rimtų startų: „Šiuo metu stovyklaujame Trakuose ir ruošiamės čia rugpjūčio 13–14 dienomis vyksiančioms Lietuvos jaunių žaidynėms. Taip pat Lietuvos jaunių komanda ruošiasi ir pasaulio jaunimo čempionatui. Šiame čempionate išvysime ir tris šiaulietes – R. Morkūnaitę ir V. Vareikaitę, kurios keturvietėje porinėje startuos su kaunietėmis I. Medelinskaite ir A. Andrulevičiūte, o dvivietėje be vairininko startuos V. Urbonaitė su trakiete  K. Kralikaite. Pasaulio čempionatas vyks šio mėnesio pabaigoje Olandijoje esančiame Roterdamo mieste“, –  apie laukiančius svarbius startus kalbėjo R. Barzinskis.

 

„Šiaulių naujienų“ info
Irkluotojas Žilvinas Visockas iš Drėvernos parvežė sidabrą


 

   
Praėjusį savaitgalį Drėvernoje vyko Karaliaus Vilhelmo kanalo regata ir Lietuvos irklavimo federacijos taurės varžybų I etapas. Į šias varžybas vyko penki šiauliečiai, tarp kurių geriausiai sekėsi Žilvinui Visockui. Ž. Visockas varžėsi vyrų grupėje, vienviečių valčių klasėje ir iš 32 dalyvių pasidabino sidabro medaliu.  Sportininko treneris Robertas Barzinskis.
Šiaulietė Raminta Morkūnaitė tarp moterų, vienviečių valčių klasėje, užėmė ketvirtąją vietą, o jaunių grupėje rungtyniavęs Deividas Šveikauskas buvo penktas. Sportininkų treneris Alis Striška.
R. Barzinskis džiaugėsi sėkmingu sezono startu ir vylėsi, kad ir laukiančiose varžybose pavyks pasiekti pergalių: „Šį šeštadienį Šiauliuose vyks Šiaulių miesto ilgo nuotolio irklavimo jaunučių, jaunių, suaugusiųjų ir meistrų „Talkšos regata 2016“. Šiose varžybose laukiame svečių iš Kupiškio, Prienų, Kauno. Po to gegužės 14–15 dienomis šiauliečiai dalyvaus atrankoje į Europos jaunių irklavimo čempionatą. Tai bus paskutinė atranka, o čempionatas vyks liepos mėnesį Trakuose.
Taip pat tomis pačiomis dienomis vyks atranka ir į pasaulio jaunių ir jaunimo irklavimo čempionatą, kur taip pat dalyvaus mūsų miesto sportininkai. Tad laukia nemažai svarbių startų“, – apie laukiančias varžybas kalbėjo R. Barzinskis.


   Žilvinas. Visockas (nuotraukoje kairėje) Karaliaus Vilhelmo kanalo regatos ir Lietuvos irklavimo federacijos taurės varžybų I etapo varžybose iškovojo sidabro medalį.
„Šiaulių naujienų“ info

Tarptautiniame žiemos irklavimo turnyre E. Abelkis iškovojo sidabrą

2016-04-04

 

Garliavoje vyko III tarptautinis žiemos irklavimo turnyras. Šiame čempionate be Lietuvos komandų taip pat dalyvavo svečiai iš Kaliningrado (Rusija), Latvijos ir Lenkijos.

Iš šiauliečių geriausiai sekėsi Emiliui Abelkiui, kuris suaugusiųjų grupėje tik lygiai viena sekunde pralaimėjo Lenkijos atstovui Sebastian Kosiorek.

Jaunių grupėje garbingą penktąją vietą užėmė šiaulietė Aistė Burnytė. Jaunučių grupėje gerai pasirodė ir tarp 32 dalyvių septintas buvo šiaulietis Paulius Lukšas.

Pasak irkluotojų trenerio Roberto Barzinskio, tai buvo paskutinis turnyras sausumoje ir dabar jau sportininkai ruošis irkluoti ant vandens.

„Pirmos varžybos ant vandens turėtų įvyki balandžio 11–12 dienomis ir tai bus atranka į Europos irklavimo suaugusiųjų čempionatą, kuris vyks Vokietijoje. Šioje atrankoje dalyvaus šiauliečiai E. Abelkis ir Žilvinas Visockas. Na, o gegužę prasidės vietinės varžybos, taip pat bus atranka į pasaulio čempionatą. Tad laukia nemažai iššūkių“, – teigė R. Barzinskis.

 

 

Tarptautiniame žiemos irklavimo turnyre šiaulietis E. Abelkis (kairėje) iškovojo sidabro medalį.

 

“Šiaulių naujienų” info
Šiaulių irkluotojai E. Abelkis, Ž. Visockas ir Ž. Barakauskas – LIF taurės čempionai

 

28 Rugsėjis 2015

 

Rugsėjo 19 dieną Kupiškyje vyko Lietuvos irklavimo federacijos (LIF) taurės III ir paskutinis etapas sutapatintas su Kupiškio ilgo nuotolio regata, kurioje varžėsi net 79 dalyviai. Be Lietuvos sportininkų, šioje regatoje dalyvavo ir Latvijos atstovai.
Dalyviams reikėjo irkluoti ne įprastinius 2000 metrų, o net tris kartus ilgesnį nuotolį – 6000 metrų. 
Sėkmingiausiai šiose varžybose iš šiauliečių pasirodė, dvivietę be vairininko irklavę, Emilis Abelkis ir Žilvinas Visockas (treneris Robertas Barzinskis). E. Abelkis ir Ž. Visockas taip pat laimėjo abu prieš tai vykusius LIF taurės etapus, tad tapo LIF taurės čempionais. 
Negana to, E. Abelkis kartu su porininku iš Klaipėdos, irkluodamas dvivietę be vairininko, triumfavo ir Kupiškio regatos metu vykusiame studentų čempionate, o keturvietėje be vairininko iškovojo sidabro medalius.
Taip pat susumavus visų trijų LIF taurės etapų rezultatus čempionu tapo ir šiaulietis Žilvinas Barakauskas (treneris Alis Striška).
Tad sportininkai buvo apdovanoti medaliais, taurėmis ir piniginiais prizais.
Kitas Šiaulių miesto irkluotojas Deividas Šveikauskas 6000 metrų nuotolį įveikė dešimtas.
Iš mergaičių šiose varžybose geriausiai sekėsi šiaulietei Viktorijai Vareikaitei, kuri buvo aštunta, o Raminta Morkūnaitė užėmė devintą vietą. 
Irklavimo treneris R. Barzinskis savo auklėtinių pasirodymą vertina labai sėkmingai ir džiaugiasi ne mažiau sėkmingu sezonu: „Žilvinas ir Emilis du kartus tapo Lietuvos čempionais, du kartus „Gintarinių irklų“ regatos čempionais taip pat pasaulio čempionate iškovojo devintą vietą.
Na, o dabar laukia kiti metai, o kokie jie bus, viską parodys žiema, kai vyks pasiruošimas“, – kalbėjo R. Barzinskis.

 

 Šiauliečiai E. Abelkis, Ž. Visockas ir Ž. Barakauskas tapo LIF taurės čempionais.


Šiaulių irkluotojai iš Trakų parvežė „puokštę“ medalių


2015-08-21 

Savaitgalį Trakuose vyko net dvi irklavimo varžybos: penktadienį – atvirasis Lietuvos jaunių irklavimo čempionatas, kuriame varžėsi ir svečiai iš Izraelio, o šeštadienį ir sekmadienį – atvirasis Lietuvos suaugusiųjų ir veteranų irklavimo čempionatas, kuriame be daugybės mūsų šalies sportininkų dalyvavo ir svečiai iš Izraelio, Suomijos, Norvegijos, Švedijos, Suomijos ir Ukrainos.
Šiuose čempionatuose puikiai pasirodė bei be medalių neliko ir Šiaulių miesto sportininkai: „Abu čempionatai šiauliečiams buvo sėkmingi, nes turime tikrai nemažai ir čempionų, ir prizininkų. 
Be pasaulio ir Europos čempionatų, tai buvo pagrindinės metų varžybos, tad labai džiugu, kad mums pavyko puikiai jose pasirodyti“, – šiauliečių pergalėmis džiaugėsi Šiaulių irklavimo treneris Robertas Barzinskis.

Lietuvos jaunių irklavimo čempionate iš viso dėl apdovanojimų kovojo 105 jaunių įgulos.
Daugiausia aukso medalių – 5, šiose varžybose iškovojo Kauno ir Kauno r. sportininkai, klaipėdiečiai laimėjo du aukščiausios prabos apdovanojimus, vienas auksinis medalis atiteko Trakų ir vienas Šiaulių sportininkams. Tris auksinius apdovanojimus laimėjo jungtinės komandos: 
Trakai – Kaunas iškovojo vieną, o Šiauliai – Trakai – du aukso medalius.
Vyrų vienviečių valčių klasėje, aukso medaliu džiaugėsi šiaulietis Žilvinas Visockas, kuris varžėsi net tarp 32 vienvietininkų įgulų.
Moterų pavienio irklo dviviečių valčių klasėje, čempione tapo Šiaulių miesto irkluotoja Vytautė Urbonaitė, irkluodama kartu su trakiete Kamile Kralikaite.
Moterų keturviečių be vairininko valčių klasėje, dar vieną aukso medalį laimėjo šiaulietė Airida Karnišauskaitė, irkluodama kartu su Trakų sportininkėmis – Gedvile Česnavičiūte, Gabija Vogulyte ir Deimante Vadeikaite.
Moterų aštuonviečių valčių klasėje, sidabrą laimėjo jungtinė Šiaulių, Trakų ir Vilniaus įgula. Šiaulių miestui šioje įguloje atstovavo – V. Urbonaitė, A. Karnišauskaitė, Miglė Šimkutė ir Raminta Morkūnaitė.
Vyrų porinių keturviečių valčių klasėje, bronza atiteko šiauliečiams – Gustui Sapožnikovui, Jeronimui Dargiui, Žygimantui Verteliui ir Deividui Šveikauskui.

Atvirajame Lietuvos suaugusiųjų ir veteranų irklavimo čempionate rungėsi 128 sportininkų įgulos.
Šiame čempionate šiauliečiai vėl tapo čempionais bei prizininkais.
Moterų porinio irklo keturviečių valčių klasėje, pirmąją vietą iškovojo šiaulietė R. Morkūnaitė, irkluodama kartu su kauniete Austėja Ordinaite ir trakietėmis Evelina Butrimavičiūte ir Diana Liachovičiūte.
Vyrų pavienio irklo keturviečių valčių klasėje, nenugalimi buvo šiauliečiai Žilvinas Visockas ir Emilis Abelkis, irklavę kartu su klaipėdiečiais Tautvydu Vaitkūnu ir Edvardu Babarsku. 
Ž. Viscokas ir E. Abelkis taip pat tapo čempionais ir vyrų aštuonviečių valčių klasėje.
Moterų pavienio irklo dviviečių valčių klasėje, sidabro medalį laimėjo Šiaulių miesto irkluotoja V. Urbonaitė ir trakietė K. Kralikaitė.
Moterų aštunviečių valčių klasėje, dar vienas sidabro medalis atiteko šiaulietėms –A. Karnišauskaitei, V. Urbonaitei, M. Šimkutei ir Rimantei Urbelytei.
Moterų pavienio irklo keturviečių valčių klasėje, antrąją vietą pelnė Saulės miesto sportininkė A. Karnišauskaitė, irkluodama kartu su trakietėmis G. Česnavičiūte, G. Vogulyte ir D. Vadeikaite.
Šiaulių miesto veteranai taip pat neatsiliko nuo jaunimo, meistrų grupėje, keturviečių porinių valčių klasėje, nenugalimi buvo šiauliečiai – Kęstutis Butkus, Andrius Jankauskas, Egidijus Šidlauskas ir Arūnas Visockas.

 

Vyrų vienviečių valčių klasėje, aukso medaliu džiaugėsi šiaulietis Ž. Visockas.
"Šiaulių naujienų" info


Irkluotojai Žilvinas Visockas ir Emilis Abelkis pasaulio čempionate - devinti

 


Plovdive (Bulgarija) vykusiame pasaulio jaunimo (iki 23 metų) irklavimo čempionate šiauliečiai Žilvinas Visockas ir Emilis Abelkis kartu su klaipėdiečiais Tautvydu Vaitkūnu bei Edvardu Babarsku, startuodami keturvietėje be vairininko, B finale iškovojo trečiąją vietą, pralaimėdami Vokietijos ir Austrijos sportininkams. Tad bendroje įskaitoje tarp 13 komandų šiauliečių ir klaipėdiečių įgula užėmė devintąją vietą. Mūsų šalies irkluotojai aplenkė Kinijos, Ukrainos ir Bulgarijos sportininkus. Pasaulio jaunimo irklavimo čempionato nugalėtojais tapo rumunai.
„Aišku, norėjosi patekti į tą aštuntuką, tačiau iki jo šiek tiek pritrūko. Dėl aštuntos vietos vaikinai kovojo su austrais, nes Vokietijos komanda jau nuo starto turėjo pranašumą. Deja, mums šiek tiek pritrūko laimės, o ir karštis buvo alinantis – daugiau nei 30 laipsnių šilumos.
Na, bet sportas yra sportas, dabar ruošimės Lietuvos čempionatui, kuris vyks rugpjūčio viduryje Trakuose ir tikėsimės pergalės“, – kalbėjo šiauliečių irklavimo treneris Robertas Barzinskis.
Šiauliečiai Ž. Visockas ir E. Abelkis (tren. R. Barzinskis) kartu su klaipėdiečiais pasaulio jaunimo irklavimo čempionate užėmė devintąją vietą. "Šiaulių naujienų" info
 

 
Irkluotojai rungtyniavo Latvijoje

 

2015 m. liepos 21 d.

 

Savaitgalį Latvijos pajūryje, Jūrmaloje, vyko Baltijos šalių irklavimo čempionatas, kuriame sportininkai varžėsi jaunių iki 18 metų ir suaugusiųjų grupėse. Lietuvos rinktinei atstovavo keletas šiauliečių.

Pirmąją varžybų dieną buvo kovojama 2000 metrų, antrą dieną – 500 metrų distancijose. Sportininkai rungtyniavo dviejose amžiaus grupėse. Jauniai iki 18 m. ir suaugusieji.

Pirmąją dieną geriausiai iš Lietuvos delegacijos pasirodė šiauliečio trenerio Aliaus Striškos auklėtinė Raminta Morkūnaitė. Suaugusiųjų grupėje lengvasvorių vienviečių valčių rungtyje šiaulietė tapo čempione. Trečiąją vietą šioje rungtyje iškovojo kita šiaulietė Viktorija Vareikaitė.

Antrąją varžybų dieną R. Morkūnaitė užtikrintai nugalėjo 500 metrų distancijoje, V. Vareikaitė vėl buvo trečia.

Neblogai pasirodė ir kiti šiauliečiai. Deividas Šveikauskas vienviete valtimi 2000 metrų rungtyje buvo penktas, o 500 metrų – ketvirtas. Airida Karnišauskaitė ir Vytautė Urbonaitė dviviete valtimi abi dienas buvo penktos.

 

Šiaulietė irkluotoja Raminta Morkūnaitė buvo nepralenkiama ir 500, ir 2000 metrų distancijose

 

„Šiaulių krašto“ inf.


 Šiaulių irkluotojai nenusileido vyresniems varžovams

 2015-07-20

Savaitgalį Šiauliuose vyko Lietuvos jaunių irklavimo žaidynės, kuriose dalyvavo gausus būrys – apie 250 dalyvių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Trakų, Kupiškio, Birštono bei Prienų.
Varžybos vyko dvi dienas – pirmą dieną sportininkams teko įveikti 2 km distanciją, o antrą dieną 500 m sprinto distanciją. 
Iš Šiauliečių sėkmingiausiai, 2 km distancijoje, pasirodė Miglė Šimkutė (treneris Alis Striška) ir Airida Karnišauskaitė (treneris Robertas Barzinskis), kurios dviviečių be vairininko valčių klasėje iškovojo pirmąją vietą. 
Taip pat pirmąją vietą abi varžybų dienas (2 km ir 500 m distancijose) laimėjo Deividas Šveikauskas (treneris A. Striška) ir Gustas Sapožnikovas (treneris Regimantas Rimas).
Kita šiaulietė Viktorija Vareikaitė (treneris A. Striška), vienviečių lengvasvorių valčių klasėje, tiek 2 km, tiek 500 m distancijose džiaugėsi laimėtu sidabro medaliu. 
Trečiąją vietą, 2 km distancijoje, dviviečių porinių valčių klasėje, kur varžėsi net 18 dalyvių pelnė Žilvinas Visockas (treneris R. Barzinskis) ir Jeronimas Dargis (treneris R. Rimas).
Vytautė Urbonaitė (treneris R. Barzinskis) abi varžybų dienas, irkluodama keturvietę be vairininko, puošėsi aukso medaliu. 
Keturviečių porinių valčių klasėje, ketvirtąją vietą laimėjo Egidijus Šalavėjus (treneris R. Rimas), Žygimantas Vertelis (treneris R. Rimas), Rokas Žlabys (treneris R. Barzinskis) ir Dominykas Galinis (treneris R. Barzinskis).
Penktąją vietą, tarp 14 dalyvių, 2 km distancijoje, vienviečių lengvasvorių valčių klasėje, iškovojo Kristijonas Stonys (treneris R. Barzinskis), o antrą varžybų dieną, 500 m distancijoje, K. Stonys liko ketvirtas.
Pasak irklavimo trenerio R. Barzinskio, varžybomis ir jų rezultatais jis liko patenkintas.
„Mūsų miesto irkluotojų pasiekimai šiose varžybose tikrai nudžiugino. Buvo tokių atvejų, kai iki medalių mums pritrūko tik vos vos, na bet čia juk varžybos. 
Be to, praktiškai visa mūsų šiauliečių komanda buvo jaunučiai, nors tai buvo jaunių žaidynės. Jaunių komandoje turėjome tik du – Ž. Visocką ir M. Šimkutę. Tad kovojome su vyresniais varžovais ir manau, su tuo susitvarkyti mums pavyko puikiai“, – apie įvykusias irklavimo varžybas kalbėjo R. Barzinskis.
Taip pat R. Barzinskis pridūrė, jog sportininkams atsipūsti nebus kada, nes jau šį savaitgalį Jūrmaloje (Latvija) vyks Baltijos šalių čempionatas, kuriame dėl medalių varžysis ir septyni Šiaulių miesto irkluotojai.

 

 

„Šiaulių naujienų“ info


Talkšos ežere rung­ty­nia­vo irk­luo­to­jai

 

Šiauliuose dvi dienas vyko Lietuvos jaunių irklavimo žaidynės, kuriose varžėsi per 250 irkluotojų iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Trakų, Birštono, Prienų, Kupiškio ir Šiaulių.

Pasak šiauliečio trenerio Roberto Barzinskio, atkakliausia kova virė tarp vilniečių ir kauniečių. Azartiškose varžybose gelbėtojams ne kartą teko skubėti prie apvirtusių valčių. Pirmąją dieną pliaupęs lietus taip pat sunkino sportininkams kelią į pergales.

Šiaulių sporto gimnazijos ir sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtiniams, treniruojamiems Alio Striškos, R. Barzinskio ir Regimanto Rimo, nepaisant didelės konkurencijos pavyko prasibrauti į prizininkų trejetukus.

Pirmąją dieną irkluotojai varžėsi 2 kilometrų trasoje, antrąją – 500 metrų. Šiaulietės Miglė Šimkutė ir Airida Karnišauskaitė pirmąją dieną tapo nugalėtojomis irkluodamos dvivietę valtį be vairininko. Abi dienas ant aukščiausio prizininkų pakylos laiptelio kopė Deividas Šveikauskas ir Gustas Sapožnikovas, rungtyniavę lengvasvore dviviete porine valtimi.

Du aukso medalius iškovojo ir Vytautė Urbonaitė. Ji kartu su Trakų sportininkėmis irklavo keturvietę be vairininko.

Dviem sidabro medaliais pasipuošė Viktorija Vareikaitė, irklavusi lengvasvorę vienvietę.

Varžybose rungtyniavo net aštuoniolika dviviečių porinių valčių. Šiauliečiai Žilvinas Visockas ir Jeronimas Dargis 2 kilometrų distancijoje iškovojo trečiąją vietą, o 500 metrų distancijoje pritrūko šiek tiek sėkmės ir vaikinai liko ketvirti.

Nedaug iki prizinės vietos trūko Kristijonui Stoniui, rungtyniavusiam lengvasvore vienviete. Šioje grupėje varžėsi 14 irkluotojų, vyresnių už Kristijoną. Pirmąją dieną šiaulietis pelnė penktąją vietą, o antrąją buvo ketvirtas.

Ketvirta liko ir šiauliečių Žygimanto Vertelio, Egidijaus Šalavėjaus, Roko Žlabio ir Dominyko Galinio irkluojama keturvietė porinė valtis.

 

Į jaunių irklavimo varžybas Šiauliuose atvyko nemažai kauniečių. Iš kitų varžybų dalyvių jie išsiskyrė vienodais marškinėliais.

 

Gustas Sapožnikovas ir Deividas Šveikauskas lengvasvore dviviete porine valtimi buvo greičiausi ir 500 metrų, ir 2 kilometrų trasose.

 

 „Šiaulių krašto“ inf.

 

Šiauliečiai sėkmingai pasirodė „Gintarinių irklų“ regatoje

 

Abi varžybų dienas auksas E. Abelkiui ir Ž. Visockui atiteko irkluojant aštuonvietę (nuotraukoje iš kairės antras E. Abelkis, trečias Ž. Visockas).
Birželio 27–28 dienomis Trakuose vyko 53-oji tarptautinė irklavimo regata „Gintariniai irklai“. Šiose jau tradicija tapusiose varžybose dalyvavo daugiau nei 400 dalyvių iš Baltijos šalių, Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos ir Lenkijos.
Pirmą dieną sportininkai varžėsi dėl Lietuvos irklavimo federacijos (LIF) ir rėmėjų įsteigtų prizų, o antrą dieną – dėl Trakų savivaldybės įsteigtų prizų ir medalių.
Abi varžybų dienas šiauliečiai Emilis Abelkis ir Žilvinas Visockas (treneris Robertas Barzinskis), irkluodami keturvietę kartu su klaipėdiečiais Tautvydu Vaitkūnu ir Edvardu Babarsku, iškovojo aukso medalius.
Taip pat abi varžybų dienas auksas E. Abelkiui ir Ž. Visockui atiteko ir irkluojant aštuonvietę kartu su Vilniaus ir Trakų atstovais.
Šiaulietė Raminta Morkūnaitė (treneris Alis Striška) lengvasvorių valčių klasėje laimėjo bronzą. Be to, šiuo metu R. Morkūnaitė ruošiasi dalyvauti liepos 3 – 5 dienomis vyksiančiose 2015 metų Baltijos šalių žaidynėse.
Aštuonviečių valčių klasėje startavusios šiaulietės Roberta Navickaitė (treneris A. Striška) ir Vytautė Urbonaitė (treneris R. Barzinskis) užėmė trečiąją vietą.
Šiaulietis Žilvinas Barakauskas (treneris A. Striška) startuodamas keturvietėje porinėje su trakiškiais Andriumi Lapatiuku, Vytautu Lapatiuku ir Luku Virginavičiumi taip pat laimėjo trečiąją vietą. 
Irkluodamos dvivietę be vairininko, merginų tarpe, penktąją vietą iškovojo šiaulietės Rimantė Urbelytė ir Miglė Šimkutė (treneris A. Striška).
Pasak irklavimo trenerio R. Barzinskio, šiauliečiams ši regata buvo sėkminga. „Turime čempionų, turime prizininkų, regata tikrai pavyko. Na, o dabar laukia nauji startai – vieni sportininkai ruošiasi kitą savaitgalį dalyvauti Šiauliuose vyksiančiose jaunių žaidynėse, o kiti, tarp kurių E. Abelkis ir Ž. Visockis, ruošiasi pasaulio jaunimo čempionatui, kur irkluos keturvietę“, – apie laukiančias varžybas kalbėjo R. Barzinskis.

 

 

“Šiaulių naujienų” info

Šiauliečiai „skynė“ pergales trejose irklavimo varžybose

 


Gegužės 16–17 dienomis Šiauliai buvo tapę Lietuvos irklavimo sostine. Per dvi dienas Saulės mieste įvyko net trys varžybos – Lietuvos moksleivių jaunučių žaidynės, Lietuvos irklavimo federacijos (LIF) taurės antras etapas ir Tarptautinė Salduvės regata. 
Be to, šiose varžybose aktyviai varžėsi ir veteranai – į Šiaulius pirmą kartą suplūdo tiek daug irklavimo meistrų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimyninės Latvijos.
Lietuvos moksleivių jaunučių žaidynės tuo pačiu buvo ir atrankinės į Baltijos šalių pirmenybes. 
Geriausiai šiose varžybose sekėsi Ramintai Morkūnaitei (treneris Alis Striška), kuri bendroje įskaitoje tarp vienviečių buvo antra, o lengvasvorių valčių klasėje laimėjo pirmąją vietą. Tad sportininkė iškovojo teisę atstovauti Lietuvai Baltijos šalių pirmenybėse.
Vytautė Urbonaitė ir Airida Karnišauskaitė (treneris Robertas Barzinskis), irkluodamos dvivietę porinę, pelnė sidabro medalį. Antrąją vietą, lengvasvorių valčių tarpe, taip pat iškovojo Kristijonas Stonys (treneris R. Barzinskis), trečias šioje valčių klasėje buvo Egidijus Šalavėjus (treneris Regimantas Rimas).
Dviviečių porinių valčių klasėje bronzą laimėjo Gustas Sapožnikovas ir Žygimantas Vertelis (treneris R. Rimas), o ketvirtos, šioje valčių klasėje, tapo jaunos šiaulietės Gintarė Mikšytė ir Viktorija Vareikaitė (treneris A. Striška).
LIF taurės antras etapas vyko tą pačią dieną kaip ir Lietuvos moksleivių jaunučių žaidynės – šeštadienį. Šiose varžybose, gražioje kovoje, laimėjo šiaulietis Žilvinas Barakauskas (treneris A. Striška), kuris irkluodamas vienvietę tarp 13 valčių užėmė pirmąją vietą, aplenkęs praeitų metų jaunių vicečempioną kaunietį Dovydą Nemeravičių. 
Taip pat šiemet nepralaimi ir šiauliečių Emilio Abelkio ir Žilvino Visocko (treneris R. Barzinskis) irkluojama dvivietė be vairininko – sportininkai tarp 10 valčių buvo pirmieji. Tad kol kas įvykus dviem LIF taurės etapams E. Abelkis ir Ž. Visockas pirmauja ir yra vieni iš šių varžybų lyderių. Vienviečių valčių klasėje, bronzą iškovojo ir šiaulietė Roberta Navickaitė (treneris A. Striška).

Tarptautinės Salduvės regatos pusfinaliai prasidėjo šeštadienį, o finalai vyko sekmadienį. Šios varžybos pritraukė didžiausią skaičių dalyvių – jose be gausybės Lietuvos miestų sportininkų dalyvavo ir svečiai iš Latvijos.
Pirmąją vietą šiose varžybose iškovojo keturvietė porinė, kurią irklavo Ž. Barakauskas, Ž. Visockas, E. Abelkis ir kaunietis D. Nemeravičius. 
Sidabro medalius laimėjo šiauliečių merginų irkluojama keturvietė porinė, kurią atstovavo R. Navickaitė, Rimantė Urbelytė, R. Morkūnaitė ir Miglė Šimkutė (treneris A. Striška).
Taip pat bronza, keturviečių porinių valčių klasėje, pasipuošė Ž. Vertelis, Domantas Dunajevas, Jaronimas Dargis ir G. Sapožnikovas (treneris R. Rimas). 
Trečiąją vietą laimėjo V. Urbonaitės ir A. Karnišauskaitės irkluojama dvivietė. Dviviečių porinių valčių klasėje, ketvirtąją vietą užėmė G. Mikšytė ir V. Vareikaitė, o penkti liko Rokas Žlabys (treneris R. Barzinskis) ir E. Šalavėjus. 
Aštuonviečių valčių klasėje, šiaulietė nusileido tik klaipėdietėms ir liko antros. Šiauliečių įgulą atstovavo R. Navickaitė, R. Morkūnaitė, M. Šimkutė, R. Urbelytė, V. Urbonaitė, A. Karnišauskaitė, G. Mikšytė ir V. Vareikaitė. 
Šiauliečiai, aštuonviečių valčių klasėje, liko treti, nusileidę dviem Klaipėdos miesto komandoms. 
Bronzą laimėjo E. Abelkis, Ž. Visockas, Ž. Barakauskas, Ž. Vertelis, G. Sapožnikovas, J. Dargis, Kęstutis Butkus, Arūnas Visockas ir vairininkas E. Šalavėjus.
Taip pat šiose varžybose tarp miestų buvo vedama ir bendra komandinė įskaita, tad Šiaulių miesto irkluotojai užėmė garbingą trečiąją vietą. Pirmieji buvo gausiausią komandą atsivežę klaipėdiečiai, o antri liko kauniečiai.

 

 

Šiemet nepralaimi šiauliečių E. Abelkio ir Ž. Visocko (treneris R. Barzinskis) irkluojama dvivietė be vairininko – sportininkai tarp 10 valčių buvo pirmieji.

 

Per dvi dienas Saulės mieste įvyko net trys irklavimo varžybos.

 "ŠIAULIŲ NAUJIENŲ" INFO

Salduvės regatoje šiauliečiai liko treti

 

Savaitgalį Šiauliuose vykusios tarptautinės Salduvės regatos komandų įskaitoje pirmąją vietą užėmė Klaipėdos irkluotojai.

Klaipėdiečiai triumfavo vyrų ir moterų aštuonviečių varžybose, nugalėjo vyrų keturviečių rungtyje, o Tomas Plauška iškovojo pergalę lengvo svorio valčių finale.

Antrąją vietą užėmę kauniečiai laimėjo vyrų ir moterų porinių dviviečių, moterų porinių keturviečių varžybas, o Sonata Petrikaitė buvo neaplenkiama vienviečių ir lengvo svorio vienviečių varžybose.

Treti liko Šiaulių sportininkai. Jie iškovojo pergalę vyrų porinių keturviečių ir dviviečių be vairininko varžybose, o Žilvinas Barakauskas laimėjo vienvietininkų finalą.

Veteranų varžybose dalyvavo visas būrys sportininkų iš Latvijos, o vyriausiam dalyviui, Vilniui Priedieniui buvo net 72 metai.

Šiauliuose vyko ir jau antrasis Lietuvos irklavimo federacijos (LIF) taurės, skirtos paminėti Lietuvos irklavimo 130-metį, etapas. Šiose varžybose buvo trys rungtys – vyrų ir moterų vienviečių bei vyrų dviviečių be vairininko varžybos. Šių trijų varžybų rezultatai buvo įtraukti ir į Salduvės regatos įskaitą.

Vienviečių varžybose triumfavo S. Petrikaitė ir Ž. Barakauskas, o dviviečių klasėje nepralenkiami buvo Emilis Abelkis ir Žilvinas Visockas.

Trečiasis LIF taurės etapas vyks rugsėjo 20-21 Kupiškyje kartu su Kupiškio ilgo nuotolio regata ir Lietuvos studentų pirmenybėmis.

 

ELTOS informacija
Trys regatos – daug nugalėtojų

 

Savaitgalį Šiauliuose vyko trys regatos: tarptautinė Salduvės regata, Lietuvos irklavimo federacijos (LIF) taurės II etapo varžybos bei Lietuvos moksleivių jaunučių žaidynės.

Daugiausiai dalyvių sulaukė Salduvės regata, kurioje varžėsi ir svečiai iš Latvijos.

Geriausiai pasirodė Klaipėdos irkluotojai, komandinėje įskaitoje užėmę pirmąją vietą. Klaipėdiečiai triumfavo vyrų ir moterų aštuonviečių valčių varžybose, nugalėjo vyrų pavienio irklo keturvietėse, o Tomas Plauška laimėjo lengvasvorių finalą.

Antrąją vietą komandinėje įskaitoje iškovojo kauniečiai. Jie laimėjo pirmąsias vietas moterų ir vyrų porinio irklo dviviečių varžybose, porinio irklo moterų keturviečių rungtį, o Sonata Petrikaitė buvo neaplenkiama vienviečių ir vienviečių lengvasvorių varžybose.

Trečiojoje vietoje liko Šiaulių sportininkai. Jie iškovojo pergalę porinio irklo vyrų keturviečių varžybose, Žilvinas Barakauskas laimėjo vienvietininkų finalą, o porinio irklo dvivietė nugalėjo savo klasėje.

Moterų keturviečių varžybose šiaulietės tik paskutinėmis akimirkomis puse sekundės pralaimėjo varžovėms ir liko antros. Dviviete porine šiaulietės Vytautė Urbonaitė ir Airida Karnišauskaitė užėmė trečiąją vietą.

Įdomiausios buvo aštuonviečių varžybos. Šiauliečiai iškovojo trečiąją vietą. Ekipaže startavo ir Šiaulių irklavimo federacijos prezidentas Kęstutis Butkus bei Žilvinas Visockas kartu su savo tėvu Arūnu Visocku. Taip pat irklavo Ž. Barakauskas, Emilis Abelkis, Gustas Sapožnikovas, Jaronimas Dargis, Žygimantas Vertelis, vairininkas Egidijus Šalavėjus.

Į veteranų varžybas atvyko visas būrys sportininkų iš Latvijos, o vyriausiam dalyviui Vilniui Priedieniui buvo net 72 metai.

Šiauliuose vyko ir antrasis LIF taurės, skirtos paminėti Lietuvos irklavimo 130-metį, etapas. Šiose varžybose buvo trys rungtys – vyrų ir moterų vienviečių bei vyrų pavienio irklo dviviečių varžybos. Šių trijų varžybų rezultatai buvo įtraukti ir į Salduvės regatos įskaitą.

Tarp moterų vienvietininkių neaplenkiama buvo kaunietė S. Petrikaitė, tapusi ir bendrosios įskaitos lydere. Šiaulietė Roberta Navickaitė užėmė trečiąją vietą, bendrojoje įskaitoje – penkta.

Vyrų varžybose nugalėjo šiaulietis Žilvinas Barakauskas, aplenkęs Matą Lukoševičių iš Vilniaus ir kitus tituluotus varžovus: kaunietį Dovydą Nemeravičių ir Sigitą Klerauską. Pirmajame etape nugalėjo Matas, o Žilvinas buvo antras, tad bendrojoje įskaitoje sportininkai žengia koja kojon.

Vyrų pavienio irklo dviviečių varžybose antrą kartą iš eilės nepralenkiamas buvo stipriausias Lietuvoje Emilio Abelkio ir Žilvino Visocko pavienio irklo ekipažas. Šiauliečiai laimėjo abu pirmuosius etapus ir yra bendrosios įskaitos lyderiai.

Trečiasis LIF taurės etapas vyks rugsėjo 20–21 dienomis Kupiškyje.

Lietuvos moksleivių jaunučių žaidynės

Šiauliuose vykusiose Lietuvos moksleivių jaunučių žaidynėse irkluotojai kovojo dėl penkių kelialapių į Baltijos jūros šalių jaunių žaidynes, kurios vyks liepos 1–2 dienomis Vilniuje.

Kelialapį iškovoti pavyko ir šiaulietei Ramintai Morkūnaitei, regatoje plaukusiai vienviečių lengvų valčių klasėje ir iškovojusiai pirmąją vietą, o tarp visų vienviečių – antrąją vietą.

Vienviečių valčių klasėje antrąją vietą iškovojo Deividas Šveikauskas. Porine valtimi trečiąją vietą iškovojo Vytautė Urbonaitė ir Airida Karnišauskaitė. Tarp vaikinų dviviete porine valtimi trečiąją vietą užėmė Žygimantas Vertelis ir Gustas Sapožnikovas.

 

 „Salduvės“ ir LIF taurės nugalėtojai ir prizininkai (iš kairės) Matas Lukoševičius, Žilvinas Barakauskas, Dovydas Nemeravičius.

 

Į finišą pirmi plaukia šiauliečiai Dovydas Nemeravičius, Žilvinas Barakauskas, Žilvinas Visockas, Emilis Abelkis.

 

 „Šiaulių krašto“ inf.

 

Žiemos irklavimo taurės varžybose – puikus šiauliečių pasirodymas


Vasario 21 dieną Jelgavoje (Latvija) vyko žiemos irklavimo taurės varžybos. Sportininkai lenktyniavo ant ergometrų „Concept-2“ ir plaukė baseine laisvuoju stiliumi. Šiose varžybose susirungė net apie du šimtus sportininkų. 
Šiauliečiai iš Latvijos parsivežė dvi taures. Rimantė Urbelytė (tren. A. Striška) suaugusių tarpe iškovojo antrąją vietą. R. Urbelytė irkluodama ergometru „Concept- 2“, 2000 m. distanciją įveikė per 7.45,9 ir pasiekė šeštą rezultatą, o baseine 100 m. plaukimo rungtyje buvo pirma.
Raminta Morkūnaitė (tren. A. Striška) jauniausių (iki 14 m.) grupėje iškovojo trečiąją vietą. R. Morkūnaitė irkluodama ergometru „Concept- 2“, 500 m. distanciją įveikė per 1.49,4 ir buvo pirma, o baseine 50 m. plaukimo rungtyje – ketvirta
Vaikinų tarpe toje pačioje grupėje aukštą ketvirtąją vietą iškovojo Mantas Linkevičius (tren. A. Striška). Sportininkas irkluodamas ergometru „Concept- 2“ tik 0,2 sekundėmis atsiliko nuo Latvijos sportininko E. Bobijevo ir buvo antras, o plaukimo rungtyje – vienuoliktas.
Jaunių grupėje (iki 18 m.) šiaulietis Jaronimas Dargis užėmė 11 vietą, o Domantas Dunajevas liko 12-tas. Sportininkų treneris R. Rimas.
Jaunučių grupėje (iki 16 m.) Deividas Šveikauskas (tren. A. Striška) iškovojo 16 vietą, 
Rokas Žlabys (tren. R. Barzinskis) liko 26-tas, o Gustas Sapožnikovas (tren. R. Rimas) buvo 32-as.

 

Žiemos irklavimo taurės varžybose R. Morkūnaitė laimėjo trečiąją vietą, R. Urbelytė – antrąją, o M. Linkevičius liko ketvirtas.

 

 „Šiaulių naujienų“ info
Šiaulių irkluotojams – medaliai


Vasario 7 dieną Trakuose įvyko Lietuvos žiemos irklavimo čempionatas – ergometrais
„Concept-2“ . Varžybose dalyvavo pajėgiausi Lietuvos irkluotojai ir svečiai iš Egipto.
Šiaulių komandą sudarė Šiaulių sporto vidurinės mokyklos ir „Atžalyno“ sporto mokyklos auklėtiniai.
Iki 14 metų amžiaus grupėje Šiaulių sporto vidurinės mokyklos moksleivė Raminta Morkūnaitė iškovojo bronzos medalį. Toje pačioje amžiaus grupėje, vaikinų tarpe, „Atžalyno“ sporto mokyklos auklėtinis Mantas Linkevičius laimėjo sidabrą.
Suaugusių tarpe bronzos medaliu pasidabino Rimantė Urbelytė iš „Atžalyno“ sporto mokyklos.
Net 54 irkluotojai varžėsi iki 16 metų amžiaus grupėje. Geriausiai iš šiauliečių pasirodė Šiaulių sporto vidurinės mokyklos auklėtinis Deividas Šveikauskas užėmęs 10 vietą. Šiuos sportininkus treniruoja Alis Striška.
Toje pačioje amžiaus grupėje Žygimantas Vertelis liko 13-tas, treneris Regimantas Rimas.
Roberto Barzinskio auklėtinis Žilvinas Visockas, iki 18 metų amžiaus grupėje, buvo ketvirtas.
Pasak irkluotojų, trenerio A. Striškos dabar sportininkai pasitikrinę savo jėgas ant ergometrų ir pamatę pasiruošimo spragas iki pavasario turi dar laiko padirbėti ir tinkamai pasiruošti vasaros startams ant vandens.

 

 

 Vykusiame Lietuvos žiemos irklavimo čempionate – ergometrais „Concept-2“ R. Morkūnaitė ir R. Urbelytė iškovojo bronzą, o M. Linkevičius – sidabrą.

“Šiaulių naujienų” info
Tarptautinėje aštuonviečių valčių regatoje – auksas

 

Savaitgalį Bidgošče (Lenkija) įvyko tradicinė aštuonviečių valčių regata, kurioje dalyvavo aplinkinių šalių komandos ir klubai. Lietuvai atstovavo viena suaugusių ir viena jaunių irklavimo komanda.

Abi mūsų šalies komandos buvo neaplenkiamos ir iškovojo aukso medalius.
Suaugusiųjų grupėje dėl čempionų vardo varžėsi 8 aštunvietės valtys, o jaunių grupėje – 7.
Lietuvos jaunių komandoje rungėsi ir prie pergalės prisidėjo ir du šiauliečiai – Emilis Abelkis (treneris Robertas Barzinskis) ir Žilvinas Barakauskas (treneris Alis Striška). Auksą iškovoję lietuviai aplenkė vieną Vokietijos ir penkias Lenkijos komandas ir klubus.
Aštuonviečių valčių regatos nugalėtojai buvo apdovanoti taurėmis, medaliais bei piniginiais prizais.
„Vaikinai liko labai patenkinti šiomis varžybomis. Buvo geras oras, šiltas priėmimas ir, žinoma, kai laimėjome, geros varžybos. Labai džiugu, kad mūsų šiauliečiai irkluotojai turėjo galimybę dalyvauti ir iškovoti auksą šiame tarptautiniame čempionate. Dar kol kas lietuviams nebuvo pasisekę šioje, kasmet rengiamoje aštuonviečių valčių regatoje iškovoti pergalės, o šiemet pavyko.
Lenkijoje vykusios varžybos mums buvo paskutinės tarptautinės rungtynės, mūsų irklavimo sezonas jau artėja prie pabaigos, jau greit teks pradėti žiemos pasiruošimą.
Džiaugiuosi, kad šis sezonas buvo gana sėkmingas ne tik tiems, kurie pateko į Lietuvos rinktinę, bet ir augančiam mūsų jaunimui. Smagu, kad jaunimas lygiuojasi į vyresnius, daugiau pasiekusius irkluotojus, daug dirba ir stengiasi, kad pasiektų tokių pat gerų rezultatų, kaip ir mūsų jauniai. O darbo ir jėgų reikia įdėti tikrai ne mažai, būna ir šalta, ir drėgna, ir rankos pūslėtos, bet atsiranda tokių, kurie pasiryžta visiems sunkumams ir tikslingai siekia rezultatų“, - džiaugėsi irklavimo treneris R. Barzinskis.

 

„Šiaulių naujienų“ info


Šiaulių irkluotojai sezoną pabaigą vainikavo pergalėmis

 


Savaitgalį Šiauliuose įvyko Lietuvos jaunių irklavimo čempionatas, kuris vainikavo irklavimo sezono pabaigą. Šiame čempionate dalyvavo apie 200 jaunųjų irkluotojų. Be Lietuvos miestų ir rajonų komandų į čempionatą atvyko ir gausi apie 40 sportininkų delegacija iš Latvijos.
Varžybose dalyvavę irkluotojai susirungė dviejų kilometrų distancijoje vienvietėmis, dvivietėmis, keturvietėmis ir aštunvietėmis valtimis.
Iš šiauliečių sėkmingiausiai pasirodė dvivietę valtį be vairininko irklavę, šiemet Lietuvoje nė vienų varžybų nepralaimėję – Emilis Abelkis ir Žilvinas Visockas (treneris Robertas Barzinskis). Vaikinams pavyko aplenkti 6 valtis, susirungusias šioje rungtyje, ir sėkmingai bei pergalingai užbaigti sezoną.
Šiaulietis Ž. Visockas, plaukdamas keturviete porine valtimi su irkluotojais iš Vilniaus ir Trakų, taip pat iškovojo aukso medalį.
Aštuonvietės valties rungtyje šiauliečiai E. Abelkis, Ž. Visockas ir Gustas Sapožnikovas kartu su kauniečiais distanciją įveikė tretieji ir pasipuošė bronza.
Merginų grupėje irkluodama vienvietę valtį šiaulietė Raminta Morkūnaitė (treneris Alis Striška) užėmė 8 vietą, o dvivietę porinę irklavusios jaunosios sportininkės Airida Karnišauskaitė ir Vytautė Urbonavičiūtė (treneris Robertas Barzinskis) taip pat liko aštuntos.
Irklavimo treneris R. Barzinskis džiaugėsi, kad tokiomis garbingomis ir gražiomis pergalėmis vykusiame Lietuvos jaunių irklavimo čempionate pavyko užbaigti gana sėkmingą šių metų irklavimo sezoną.
„Sezonas buvo tikrai geras, daug ir sunkiai dirbome. Manau, kad tai puikiai parodo ir pasiekti rezultatai. Visi trys šiauliečiai Ž. Visockas, E. Abelkis ir Ž. Barakauskas dalyvavo Europos ir pasaulio jaunių irklavimo čempionatuose. Tai didelis pasiekimas, aišku, gal vietos ir nebuvo tokios, kaip tikėjomės, gal kažko ir pritrūko. Tačiau vien faktas, kad šiauliečiai dalyvavo tokio lygio, kaip pasaulio čempionatas, varžybose, kur susitinka tik patys stipriausi, manau yra labai džiuginantis.
Šiais metais mūsų dar laukia pasirodymai Birštone, Klaipėdoje ir Lenkijoje. O po jų kibsime į darbus ir ruošimės naujam sezonui. Visą žiemą vyks pasiruošimas, atrankai į Lietuvos jaunimo rinktinę. Taigi darbas ir treniruotės tęsis“, - teigė R. Barzinskis.

 

Iš šiauliečių sėkmingiausiai pasirodė dvivietę valtį be vairininko irklavę, šiemet Lietuvoje nė vienų varžybų nepralaimėję E. Abelkis ir Ž. Visockas (treneris R. Barzinskis). 

Baltijos šalių irklavimo čempionate – šiauliečių triumfas

 

Liepos 18–19 dienomis Pernu mieste (Estijoje) vyko atviras Baltijos šalių irklavimo čempionatas. Šiame Baltijos čempionate dalyvavo Latvijos, Estijos, Lietuvos, taip pat, kadangi tai buvo atviras čempionatas, jame pasirodė ir Maskvos irkluotojų komandos.
Atvirame Baltijos šalių čempionate šiauliečiai Žilvinas Visockas, Emilis Abelkis ir Žilvinas Barakauskas iškovojo net tris aukso ir vieną sidabro medalius.
Penktadienį vyko 2 km distancijos rungtis. Šį nuotolį šiauliečiai Ž. Visockas ir E. Abelkis (treneris Robertas Barzinskis), irkluodami dvivietę be vairininko valtį, įveikė pirmieji ir pasidabino auksu.
Keturvietės porinės rungtyje taip pat kaip geriausieji pasižymėjo lietuviai. Šiaulietis Ž. Barakauskas (treneris Alis Striška), Mantas Trakšelis, Saulius Ilonis ir Julius Lesauskas 2 km distanciją įveikė pirmieji.
Šeštadienį 500 m sprinto varžybose irkluotojai Ž. Visockas ir E. Abelkis (treneris R. Barzinskis) pelnė sidabro medalius.
Aukso medalius 500 m rungtyje, aplenkę visus priešininkus, iškovojo keturvietę porinę irklavę Ž. Barakauskas (treneris A. Striška), M. Trakšelis, S. Ilonis ir J. Lesauskas.
Prizininkų irklavimo treneris R. Barzinskis tikino, kad įtemptas varžybų grafikas labai vargina irkluotojus, bet tuo pačiu džiugina puikiais rezultatais ir žvilgančiais medaliais.
„Vykusiame atvirame Baltijos čempionate, galima sakyti, pasitikrinome savo jėgas prieš kaimynus. Rezultatais ir pasiekimais likome labai patenkinti. Vaikinai tikrai daug ir įtemptai dirba, visos šios varžybos ir čempionatai, tai lyg repeticijos pasaulio čempionatui. Žinoma, kiekvienas medalis yra malonus ir paglosto širdį, bet didžiausio susikaupimo reikalauja jau po poros savaičių vyksiantis pasaulio irklavimo čempionatas, kuriame taip pat tikimės pasiekti gerų rezultatų“, - teigė R. Barzinskis.
 Atvirame Baltijos šalių čempionate šiauliečiai Ž. Visockas, E. Abelkis ir Ž. Barakauskas iškovojo net tris aukso ir vieną sidabro medalius.Geriausi irkluotojai susirinks Šiauliuose

 

Liepos 26–27 dienomis Šiauliuose, prie Talkšos ežero, įvyks „Salduvės“ regata, skirta Šiaulių irklavimo 60-mečio jubiliejui paminėti.

Tai tarptautinė regata, vykstanti jau daug metų, kurią organizuoja Šiaulių sporto mokykla „Atžalynas“ ir Šiaulių irklavimo federacija. Į šias varžybas susirinks geriausi Lietuvos ir užsienio irkluotojai.
Talentingi sportininkai atvyksta iš Kaliningrado, Jelgavos ir Daugpilio.
Savo atvykimu taip pat pamalonina Europos irklavimo čempionas Saulius Riteris ir 2013 metų pasaulio irklavimo čempionė Donata Vištartaitė.
Geriausi Šiaulių irkluotojai, kurie šiuo metu ruošiasi pasaulio jaunių čempionatui, Žilvinas Barakauskas, Žilvinas Viscokas ir Emilis Abelkis taip pat demonstruos savo puikius irklavimo įgūdžius.
Varžybų metu varžysis irkluotojai, baidarininkai ir kanojininkai, taip pat vyks vikingų pasirodymai.
Šeštadienį susirungs smulkiosios (vienvietės ir dvivietės) valtys, bus apdovanoti buvę ir esami geriausi irkluotojai bei žmonės, labiausiai nusipelnę irklavimui, o sekmadienį įvyks stambiųjų valčių (keturviečių ir aštuonviečių) pasirodymai.
Šiais metais į organizuojamas varžybas irkluotojus pritraukė ir dosnūs apdovanojimai, geriausiai pasirodžiusiems sportininkams bus įteikiami subtilūs piniginiai prizai.


Šiauliečių irkluotojų sąskaitoje – dar 3 medaliai

 

Trakų irklavimo bazėje birželio 27–29 dienomis įvyko didžiausia Baltijos šalyse 52-oji „Gintarinių irklų“ regata.
Tai didžiausia Baltijos šalių regata, įtraukta į tarptautinį irklavimo federacijos (FISA) kalendorių.
Šiose varžybose dalyvavo apie 460 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos bei Šveicarijos.
Pirmą dieną buvo varžomasi dėl „Gintarinių irklų“ regatos apdovanojimų, o antrąją dieną - dėl Trakų miesto savivaldybės įsteigtų prizų ir medalių.
Šiaulių miesto irkluotojai pasirodė puikiai ir nepabūgę konkurencijos, kuri buvo tikrai didelė, išplėšė du sidabro ir vieną bronzos medalį.
Pirmos dienos varžybose iš 14 jose dalyvavusių įgulų, dvivietės pavienio irklo rungtyje šiauliečiai Žilvinas Visockas, Emilis Abelkis (treneris Robertas Barzinskis) iškovojo sidabro medalius.
Šiauliečius, kurie yra patekę į pasaulio irklavimo pirmenybes, aplenkė tik Ukrainos irkluotojai.
Keturvietės porinės rungtyje antrą vietą užėmė šiaulietis Žilvinas Barakauskas (treneris Alis Striška), Mantas Trakšelis, Saulius Ilonis ir Julius Lesauskas.
Antros dienos rungtynėse dvivietės pavienio irklo rungtyje šiauliečiai Ž. Visockas ir E. Abelkis (treneris R. Barzinskis) liko ketvirti.
Keturvietės porinės rungtyje bronzos medalius iškovojo šiaulietis Ž. Barakauskas (treneris A. Striška), M. Trakšelis, S. Ilonis ir J. Lesauskas.
Treneris R. Barzinskis teigė, kad irkluotojų įdirbis labai didelis, todėl rezultatai yra džiuginantys. „Vaikinai labai daug ir rimtai dirba. Galiu drąsiai sakyti, kad „Gintarinių irklų“ regatos varžybos buvo tikrai labai rimtos ir nelengvos.
Kadangi tai didžiausia Baltijos šalių regata, ji pritraukia daug stiprių komandų iš įvairių šalių.
Vien irkluotojų skaičius tai parodo – per 400 dalyvių, tai tikrai daug.
Džiaugiuosi, kad mūsų irkluotojai pasirodė taip puikiai ir pratęsė savo apdovanojimų kolekciją, kuri šiais metais yra nemaža.
Dabar mums svarbiausia tinkamai pasiruošti pasaulio irklavimo pirmenybėms, į kurias pateko Ž. Barakauskas, Ž. Visockas ir E. Abelkis, ir ten stengtis parodyti viską, ką mokame geriausiai, ir, žinoma, siekti tik aukščiausių rezultatų“, - aiškino R. Barzinskis.

 

„Šiaulių naujienų“ inf.
Irkluotojai jėgas tikrinoTalkšoje

 

Šiaulių Talkšos ežere vykusiose Lietuvos moksleivių jaunių ir jaunučių pirmenybėse Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ auklėtiniai Emilis Abelkis ir Žilvinas Visockas, plaukdami dviviete be vairininko, tapo nugalėtojais.

Pirmą vietą Ž. Visockas iškovojo ir irdamasis porine dviviete su trakiškiu Juliumi Lesausku. Plaukdamas keturviete kartu su J. Lesausku bei Sauliumi Iloniu, Matu Lukoševičiumi iš Vilniaus, Ž. Visockas taip pat buvo pirmas.

Šiauliečių merginų dvivietė Miglė Šimkutė ir Rimantė Urbelytė pelnė 4 vietą.

Su ketveriais metais vyresnėmis ikluotojomis besivaržiusios Vytautė Urbonaitė ir Airida Karnišauskaitė užėmė 7 vietą.

Vieno iš šiauliečių trenerių Roberto Brazinsko teigimu, į šias pirmenybes visada atvyksta daug jaunųjų irkluotojų. Šiauliuose jie patikrina jėgas prieš didžiuosius čempionatus.

Šiauliečius treniruoja: Alius Striška, Arūnas Kveselis, Regimantas Rimas.

Tuo pačiu metu vyko ir veteranų irklavimo varžybos. Nugalėtoja tapo vienviete plaukusi Loreta Bračenka. Tarp vyrų meistrų pirmi buvo keturviete plaukę Linas Juozaitis, Arūnas Visockas, Raimundas Janavičius, Ernestas Sirtautas. Antrą vietą užėmė kitos keturvietės įgula: Kęstutis Buckus, Andrius Jankauskas, plaukę su vilniečiu Alvydu Varnu ir prieniškiu Raimundu Kernazicku.

Pirmenybėse varžėsi apie 200 dalyvių iš Vilniaus, Kauno rajono, Klaipėdos, Trakų, Prienų, Birštono.

Savaitgalį šiauliečiai Žilvinas Barakauskas, E. Abelkis, Ž. Visockas varžysis atrankos į pasaulio jaunių irklavimo čempionatą varžybose Trakuose.

Dar kitą savaitgalį Šiaulių irkluotojai vyks į didžiausią irklavimo regatą Lietuvoje – Tarptautinę gintarinių irklų regatą Trakuose. Ten sportininkams teks startuoti net po penkis kartus per dieną.

 

Šiauliečiai irkluotojai Emilis Abelkis (vidurinė pakyla, iš kairės) ir Žilvinas Visockas dvietės valties be vairininko rungtyje tapo Lietuvos moksleivių irklavimo pirmenybių nugalėtojais.

„Šiaulių krašto“ inf.

 


Irkluotojai patirties įgijo Europos čempionate

 

Bel­gi­jo­je vy­ku­sia­me Eu­ro­pos jau­nių irk­la­vi­mo čem­pio­na­te Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ dvi­vie­tės aka­de­mi­nės val­ties irk­luo­to­jai Emi­lis Abel­kis ir Žil­vi­nas Vi­soc­kas užė­mė 11 vie­tą iš 16 da­ly­vių. B fi­na­le šiau­lie­čių įgu­la bu­vo tre­čia.

Ke­tur­vie­te val­ti­mi var­žė­si šiau­lie­tis Žil­vi­nas Ba­ra­kaus­kas, tra­kiš­kis Ju­lius Le­saus­kas, vil­nie­čiai Sau­lius Lio­nius ir Ma­tas Lu­ko­šai­tis. Ke­tur­vie­tė įgu­la bu­vo de­vin­ta iš 14 da­ly­va­vu­sių. B fi­na­le lie­tu­viai užė­mė 3 vie­tą, į prie­kį už­leis­da­mi če­kus ir len­kus.

Čem­pio­na­te var­žė­si 31 ša­lies at­sto­vai, iš vi­so 450 da­ly­vių.

Bend­ro­je įskai­to­je pir­mą vie­tą iš­ko­vo­jo pran­cū­zai, ant­ri li­ko da­nai, tre­ti – uk­rai­nie­čiai.

Bir­že­lio 6–8 die­no­mis šiau­lie­čiai var­žy­sis Tra­kuo­se Lie­tu­vos irk­la­vi­mo čem­pio­na­te.

Rugp­jū­čio 1–3 die­no­mis Ham­bur­ge (Vo­kie­ti­ja) vyks pa­sau­lio jau­nių irk­la­vi­mo čem­pio­na­tas. Kad pa­tek­tų į jį, šiau­lie­čiai, E. Abel­kis ir Ž. Vi­soc­kas, tu­ri pe­rei­ti at­ran­ką.

Šiau­lių irk­luo­to­jus tre­ni­ruo­ja Alis Striš­ka ir Ro­ber­tas Bar­zins­kis.

„Ma­ne nu­ste­bi­no ir nu­džiu­gi­no var­žy­bų są­ly­gos, ku­rias pa­ma­čiau Bel­gi­jo­je – pa­lei irk­la­vi­mo tra­są ėjo dvi­ra­čių ta­ke­lis ir dvi­ra­čiais kiek­vie­nos ša­lies tre­ne­riai va­žia­vo gre­ta sa­vo auk­lė­ti­nių, ne­gai­lė­da­mi jiems pa­ta­ri­mų. Va­žia­vau ir aš“, – džiau­gė­si R. Bar­zins­kis.

 

Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ dvi­vie­tės aka­de­mi­nės val­ties irk­luo­to­jai Emi­lis Abel­kis (kai­rė­je) su Žil­vi­nu Vi­soc­ku (de­ši­nė­je) ir sa­vo tre­ne­riu Ro­ber­tu Bar­zins­kiu (cent­re) Eu­ro­pos jau­nių irk­la­vi­mo čem­pio­na­te Bel­gi­jo­je.

Šiaulių irkluotojos – Latvijos prizininkės

 

    Daug­pi­ly­je (Lat­vi­ja) vy­ku­sia­me at­vi­ra­me Lat­vi­jos žie­mos irk­la­vi­mo čem­pio­na­te šiau­lie­tės pel­nė pri­zi­nes vie­tas.

Čem­pio­na­te da­ly­va­vo irk­luo­to­jai iš Len­ki­jos, Ru­si­jos ir Lie­tu­vos. Vy­ko dvi­ko­vės var­žy­bos. Spor­ti­nin­kai tu­rė­jo 1000 met­rų irk­luo­ti tre­ni­ruok­liais „Con­cept-2“ ir 100 met­rų plauk­ti ba­sei­ne.

     Ro­ber­ta Na­vic­kai­tė suau­gu­siųjų gru­pė­je dvi­ko­vė­je iš­ko­vo­jo 3 vie­tą, Mig­lė Šim­ku­tė jau­nu­čių gru­pė­je plau­ki­mo rung­ty­je ir dvi­ko­vė­je taip pat pel­nė bron­zos me­da­lį. Ra­min­ta Mor­kū­nai­tė vai­kų gru­pė­je plau­ki­mo rung­ty­je bu­vo tre­čia, „Con­cept-2“ rung­ty­je – ket­vir­ta, bend­ro­je įskai­to­je iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį. Ri­man­tė Ur­be­ly­tė jau­nių gru­pė­je plau­ki­mo rung­ty­je bu­vo pir­ma, irk­la­vi­mo rung­ty­je – de­šim­ta, bend­ro­je įskai­to­je – šeš­ta.

Šiau­lie­tes tre­ni­ruo­ja Alius Striš­ka.

 

Šiau­lie­tės irk­luo­to­jos (iš kai­rės): Ri­man­tė Ur­be­ly­tė, Ra­min­ta Mor­kū­nai­tė, Ro­ber­ta Na­vic­kai­tė ir Mig­lė Šim­ku­tė at­vi­ra­me Lat­vi­jos žie­mos irk­la­vi­mo čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo pri­zi­nes vie­tas.

 „Šiau­lių kraš­to“ inf.


Irkluotojai lenktyniavo 4 km trasoje

 

Šeš­ta­die­nį pa­jė­giau­si Lie­tu­vos irk­luo­to­jai bu­vo su­si­rin­kę į Birš­to­ną iš­ban­dy­ti jė­gas il­go nuo­to­lio var­žy­bo­se. Spor­ti­nin­kai tu­rė­jo įveik­ti 4 km dis­tan­ci­ją Ne­mu­nu prieš sro­vę. Ge­ras oras pa­dė­jo siek­ti pui­kių re­zul­ta­tų. Var­žy­bo­se ko­vo­jo ir Šiau­lių at­sto­vai. Jau­nių gru­pė­je Žil­vi­nas Ba­ra­kaus­kas, irk­luo­da­mas dvi­vie­te val­ti­mi su Ju­liu­mi Le­saus­ku iš Tra­kų, ta­po nu­ga­lė­to­jais. Suau­gu­sių gru­pė­je tarp vien­vie­ti­nin­kių pir­ma fi­ni­ša­vo Ro­ber­ta Na­vic­kai­tė. Ge­rai var­žy­bo­se pa­si­ro­dė ir Mig­lė Šim­ku­tė, tarp jau­nių mer­gi­nų iš­ko­vo­ju­si ket­vir­tą vie­tą.

 

 Pir­mų vie­tų lai­mė­to­jai – Žil­vi­nas Ba­ra­kaus­kas ir Ro­ber­ta Na­vickaitė

Iš pasaulio čempionatų šiauliečiai grįžo su medaliais

 

„Pirmą dieną, kai pamatėme dalyvių sąrašą, šiurpuliukas perėjo. Tikrai jaudinomės. Ypač dėl pirmo starto“, – sakė jaunųjų irkluotojų treneris A. Striška.
 
Trečiadienį Kūno kultūros ir sporto skyriuje pasitikti iš pasaulio čempionatų grįžę ir laurus ten skynę šiauliečiai – Roberta Navickaitė ir Gediminas Žukas. Jie noriai dalijosi dar neišblėsusiais įspūdžiais su žiniasklaidos atstovais, atviravo su kokiais džiaugsmais ir vargais susiduria.

Trakuose pasibaigusiame pasaulio jaunių (iki 18 metų) irklavimo čempionato finale dėl 7-12 vietų šiaulietė R. Navickaitė ir kaunietė Simona Petrikaitė porine dviviete akademine valtimi iškovojo antrąją vietą. Bendroje įskaitoje jos liko aštuntos.
Sportinininkių treneris Alis Striška sakė, kad daugiausia nerimo kėlė atrankos varžybos, kuriose irkluotojoms teko įveikti 2 kilometrų ilgio distanciją. „Pirmą dieną, kai pamatėme dalyvių sąrašą, šiurpuliukas perėjo. Tikrai jaudinomės. Ypač dėl pirmo starto. Kaip žinia, pirma atplaukusi įgula iš karto pakliūna į pusfinalį. Mums tas startas tikrai pasisekė. Antrą vietą užėmusią Prancūzijos komandą aplenkėme beveik trimis sekundėmis. Vėliau sekė dviejų dienų pertrauka. Negaliu pasakyti, kad mums ji buvo naudinga. Nelabai pavyko susikaupti pusfinaliui. Silpniau startavome ir jėgų patekti į finalą, deja, neužteko“, – pasakojo treneris.
Tačiau jaunosios irkluotojos nenuleido rankų ir visą dėmesį bei jėgas skyrė mažajam finalui, kuriame kovojo dėl 7-12 vietų. „Kitą dieną merginos pagavo yrį, ritmą. Man laukiant ant tiltelio žiūrovų tribūnose ėjo šiurpuliukai, kai po pirmų 500 metrų, jos pirmavo. Paskutiniuose metruose, deja, dviem sekundėmis pralaimėjome airėms. Tačiau, manau, kad šauniai padirbėjome ir rezultatas yra atitinkamas“, – auklėtinių rezultatais džiaugėsi A. Striška.
Irkluotojų treneris garbės dėl pasiektų rezultatų vien sau neprisiima. Jo teigimu, daug patirties šiaulietei R. Navickaitei davė 2011 metais geriausiu pasaulio treneriu pripažintas italas Gianni Postiglione. „Šiemet kovo mėnesį Roberta važiavo į stovyklą Graikijoje. Mums labai pasisekė, kad ten ją net tris savaites treniravo geriausias pasaulio treneris G. Postiglione, kuris pasirašė sutartį su Lietuvos irklavimo federacija. Robertai teko atlaikyti tikrai didelį krūvį, nes šis treneris pasižymi griežtumu. Jokių išlygų, kad sunku, negaliu ir pan. jis nedaro“, – pasakojo A. Striška.
Pati R. Navickaitė atviravo, kad labai džiaugiasi aštuntąja vieta ir tikino, kad pasiekti tokio aukšto rezultato net nesvajojo. „Galvojau, kad tai neįmanoma. Mes, Lietuvos sportininkai, neturime galimybių treniruotis žiemą, nes pas mus labai šalta. Mums labai sunku kovoti prieš pietiečius, kurie irkluoja ištisus metus. Dėl to dažniausiai ir pralaimime prieš itales, prancūzes. Bet lietuviai užsispyrę žmonės, todėl rodo gerus rezultatus“, – šypsosi sportinininkė.
R. Navickaitė sakė, kad ne tik šalti žiemos speigai trukdo siekti dar aukštesnių rezultatų. Kaip jau minėjome, sportininkės porininkė gyvena Kaune, todėl atstumas labai apsunkina treniruočių procesą. Tačiau šiemet R. Navickaitė palieka jaunių gretas ir mėgins savo jėgas jaunimo (iki 23 metų) amžiaus grupėje. „Bandysiu savo jėgas vienviete valtimi arba ieškosiu naujos porininkės”, – sakė ji.

Tuo metu šiaulietis G. Žukas ant stalo dėlioja aukso medalius ir džiaugiasi, kad Bulgarijoje, Sofijoje, vykusiose 22-ose kurčiųjų vasaros olimpinėse žaidynėse kartu su Lietuvos krepšinio rinktine pavyko iškovoti pirmąją vietą. Lietuviai finale rezultatu 84:63 įveikė Venesuelos krepšininkus ir pasidabino aukso medaliais. Rinktinės jėga nesuabejojo niekas – laimėtos visos šešerios žaistos rungtynės.
„Didžiuojuosi tapęs čempionu. Tai vienas įsimintiniausių įvykių mano gyvenime. Žinoma, buvo labai sunku. Galima sakyti, kad žaidėme be įžaidėjo. Bet mums labai padėjo treneris. Jis mums sakė, jeigu matote, kad skęsta laivas ir iš jo visi šokinėja, o aš lieku vienas – grįžkite. Kovokime arba skęskime kartu. Taigi mes susikaupėme, atidavėme visas jėgas. Vadovavomės posakiu, kad pailsėsime kai numirsime“, – pergalės džiaugsmo neslėpė olimpinių žaidynių čempionas G. Žukas.
Sportininkas teigė, kad nusipelniusių krepšinio trenerių A. Šato ir A. Jurkšos indėlis į pergalę labai svarus. Tačiau neslėpė, kad daug kas priklauso nuo paties žaidėjo, kuris privalo užtikrintai kovoti dėl užsibrėžto tikslo, nesiblaškyti ir nesinervinti nesėkmingose situacijose. Taip pat būtina teigiama komandos dvasia: „Reikia draugiškos komandos, kuri reikiamu metu galėtų padrąsinti, paraginti“,– sakė jis.

G. Žukui šis aukso medalis – ne pirmasis. 2011 Italijos mieste Palerme vykusiame Pasaulio kurčiųjų krepšinio čempionate Lietuvos krepšinio rinktinė užėmė pirmąją vietą ir apgynė pasaulio čempionų titulą. 2012-ais Turkijoje vykusiame Europos kurčiųjų krepšinio čempionate iškovota antroji vieta ir pasidabinta sidabro medaliais.
Sportininkas sakė, kad tokių rezultatų link pradėjo judėti būdamas 12-13 metų. „Nuo to laiko pradėjau žaisti krepšinį. Mane visuomet skatindavo, girdavo, kad gerai žaidžiu“, – pasakojo G. Žukas. Jaunąjį talentą, draugo pasiūlymu pradėjusį žaisti „Aido“ komandoje, netruko pastebėti Lietuvos kurčiųjų krepšinio rinktinės treneriai ir pakvietė į rinktinę.
Paklaustas, kuo užsiima šiuo metu, G. Žukas sakė, kad aktyviai treniruojasi, nes jau šį penktadienį planuoja dalyvauti Lietuvos Kurčiųjų paplūdimio tinklinio čempionate. „Su komandos draugu Aurimu treniruojamės kiekvieną dieną. Ir šiandien vakare skubėsiu į treniruotes“, – šypsosi sportininkas.
Pasibaigus vasarai šiaulietis planuoja palikti Saulės miestą ir vykti į Vilnių, kur studijuoja kūno kultūrą. „Šiauliuose man nėra tinkamų sąlygų. Mes privalome išsilaikyti patys, o Šiauliuose kurčiųjų niekas neremia. Kiek žinau, mūsų mieste yra aštuoni kurtieji, kurie norėtų žaisti krepšinį, bet, deja, neturi pinigų. Kreipėmės ne kartą į Savivaldybę, bet jie teigia, kad neturi pinigų. Davė vieną kartą, bet vieno karto juk neužtenka. Tad Šiauliuose neturiu ką veikti. Vilniuje mes gauname finansinę paramą“, – kalbėjo olimpinis čempionas G. Žukas.

  R. Navickaitė atviravo, kad labai džiaugiasi aštuntąja vieta ir tikino, kad pasiekti tokio aukšto rezultato net nesvajojo.


 

 Pasibaigus vasarai olimpinis čempionas G. Žukas planuoja palikti Šiaulius ir vykti į Vilnių, kur studijuoja kūno kultūrą.

 
Roberta Navickaitė pateko į pasaulio jaunių čempionatą

    

Tra­kuo­se vy­ku­sio­je tarp­tau­ti­nė­je 51-ojoje "Gin­ta­ri­nių irk­lų" re­ga­to­je šiau­lie­tė Ro­ber­ta Na­vic­kai­tė už­si­tik­ri­no tei­sę da­ly­vau­ti pa­sau­lio jau­nių čem­pio­na­te. Plauk­da­ma dvi­vie­te val­ti­mi ji ir kau­nie­tė So­na­ta Pet­ri­kai­tė iš­ko­vo­jo ket­vir­tą­ją vie­tą. Sep­ty­nio­lik­me­tė R. Na­vic­kai­tė ir me­tais jau­nes­nė jos kom­pa­nio­nė var­žė­si suau­gu­sių­jų re­ga­to­je.

 

      Tre­ne­ris Alis Striš­ka džiau­gė­si auk­lė­ti­nių pa­siek­ta ket­vir­tą­ja vie­ta, nes var­žy­bo­se da­ly­va­vo gau­sus bū­rys irk­luo­to­jų iš Ki­ni­jos, Azer­bai­dža­no, Ru­si­jos, Len­ki­jos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Švei­ca­ri­jos.

      Pa­sau­lio jau­nių čem­pio­na­tas vyks rugp­jū­čio 8–11 die­no­mis Tra­kuo­se.

 

Šiau­lie­tė Ro­ber­ta Na­vic­kai­tė (kai­rė­je) ir kau­nie­tė So­na­ta Pet­ri­kai­tė dvi­vie­te val­ti­mi ir­sis pa­sau­lio jau­nių čem­pio­na­te.


„Salduvės“ irklavimo regatoje šiauliečiai – antri

     Šiau­liuo­se vy­ko tra­di­ci­nė „Sal­du­vės“ irk­la­vi­mo re­ga­ta bei Lie­tu­vos jau­nu­čių irk­la­vi­mo pir­me­ny­bės.

     Talk­šos eže­re var­žė­si apie 300 da­ly­vių iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Ka­li­ning­ra­do sri­ties (Ru­si­ja). Di­džiau­sia de­le­ga­ci­ja at­vy­ko iš Ka­li­ning­ra­do – apie 50 žmo­nių.

     Iš šiau­lie­čių re­ga­to­je ge­riau­siai se­kė­si Ro­ber­tai Na­vic­kai­tei – ji lai­mė­jo pir­mą vie­tą mo­te­rų vien­vie­čių leng­vo svo­rio val­čių kla­sė­je.

    R. Na­vic­kai­tė su ko­man­dos drau­gė­mis – se­se­ri­mi Er­nes­ta Na­vic­kai­te, Mig­le Šim­ku­te, Gin­ta­re Ala­bur­dai­te ke­tur­vie­čių po­ri­nių val­čių kla­sė­je taip pat bu­vo pir­mos.

    Šiau­lių irk­la­vi­mo fe­de­ra­ci­ja R. Na­vic­kai­tei įtei­kė at­mi­ni­mo do­va­nė­lę ir už iš­ko­vo­tą 6 vie­tą Eu­ro­pos irk­la­vi­mo čem­pio­na­te.

     Pri­zi­nę tre­čią vie­tą re­ga­to­je iš­ko­vo­jo dvi­vie­čių po­ri­nių kla­sė­je rung­ty­nia­vu­sios Ra­min­ta Mor­kū­nai­tė ir Gre­ta Stan­ku­tė.

    Leng­vas­vo­rių val­čių kla­sė­je ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo Žil­vi­nas Vi­soc­kas.

    Su­su­ma­vus taš­kus ko­man­di­nė­je įskai­to­je šiau­lie­čiai li­ko ant­ri. Pag­rin­di­nė tau­rė ati­te­ko Kau­no ra­jo­no ko­man­dai. Tre­čio­ji vie­ta – Ka­li­ning­ra­do sri­ties ko­man­dai.

     Vie­na iš žiū­ro­vų mėgs­ta­miau­sių re­ga­tos da­lių – vi­kin­gų var­žy­bos. Ko­man­das su­bū­rė Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė, Šiau­lių uni­ver­si­te­tas, pro­ku­ra­tū­ra ir ki­ti.

     Ap­link Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ irk­la­vi­mo ba­zę gy­ve­nan­tys jau­nuo­liai su­kū­rė „Kal­niu­ko“ ko­man­dą. Jie ir nu­ga­lė­jo vi­kin­gų var­žy­bas.

vi­kin­gų var­žy­bos vi­siems pa­li­ko la­bai ge­rą įspū­dį. Da­ly­viai pra­šo, kad jos bū­tų ren­gia­mos at­ski­rai.

 Startuoja tarptautinė „Salduvės“ irklavimo regata

     Šiau­liuo­se, Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je, bus ga­li­ma ste­bė­ti tra­di­ci­nę tarp­tau­ti­nę „Sal­du­vės“ irk­la­vi­mo re­ga­tą. Kar­tu or­ga­ni­zuo­ja­mos Lie­tu­vos jau­nu­čių irk­la­vi­mo pir­me­ny­bės. Į ren­gi­nį at­vyks­ta apie 300 da­ly­vių iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Ka­li­ning­ra­do sri­ties (Ru­si­ja).

     Nuo 2001 me­tų ren­gia­ma „Sal­du­vės“ re­ga­ta, Šiau­lių irk­la­vi­mo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­to Kęs­tu­čio But­kaus žo­džiais, kas­met su­lau­kia vis di­des­nio spor­ti­nin­kų dė­me­sio, o atei­ty­je, ti­ki­ma­si, jo­je star­tuos ir Lie­tu­vos olim­pie­čiai.

     Atei­ty­je su­jung­tuo­se Talk­šos ir Gin­kū­nų eže­ruo­se ke­ti­na­ma įreng­ti 2 ki­lo­met­rų il­gio irk­la­vi­mo tra­są. „Sa­vo il­giu ši tra­sa – ant­ra Bal­ti­jos vals­ty­bė­se – nei Lat­vi­ja, nei Es­ti­ja, nei Ka­li­ning­ra­do sri­tis ne­tu­ri tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­čios irk­la­vi­mo tra­sos“, – pa­brė­žė pre­zi­den­tas.

     Įren­gus tra­są, Šiau­liai tap­tų Bal­ti­jos ša­lių irk­la­vi­mo spor­to trau­kos cent­ru. Kai­my­ni­nės ša­lys ga­lė­tų ba­zė­je or­ga­ni­zuo­ti at­vi­rą­sias sa­vo ša­lių irk­la­vi­mo pir­me­ny­bes.

    Bus pra­dė­ti irk­la­vi­mo tra­sos įren­gi­mo dar­bai. Pie­ti­nė­je eže­ro pa­kran­tė­je bus pa­sta­ty­ta fi­ni­šo sa­la, ku­rio­je at­si­ras fi­ni­šo bokš­te­lis ir tri­bū­nos.

     No­ri­ma, kad irk­luo­to­jai fi­ni­šuo­tų bū­tent pie­ti­nė­je eže­ro pa­kran­tė­je, kur juos ga­lė­tų ste­bė­ti žiū­ro­vai, o ne šiau­ri­nė­je, kaip yra da­bar. Tra­sos pra­džio­je bus įreng­tas sta­cio­na­rus star­to til­te­lis.

    Tra­sa nau­do­sis ne tik irk­luo­to­jai, bet ir bai­da­ri­nin­kai, ka­no­ji­nin­kai.

 Bir­že­lio 8–9 die­no­mis Šiau­liuo­se, Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je, bus ga­li­ma ste­bė­ti tra­di­ci­nę tarp­tau­ti­nę „Sal­du­vės“ irk­la­vi­mo re­ga­tą.

 

 Šiau­lių irk­la­vi­mo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Kęs­tu­tis But­kus ir Šiau­lių tu­riz­mo ir in­for­ma­ci­jos cent­ro lai­ki­no­ji di­rek­to­rė Gied­rė Braz­laus­kai­tė va­kar pri­sta­tė va­sa­ros ren­gi­nius prie Talk­šos eže­ro.

 

Ten, kur da­bar že­lia mel­dai ir tu­pi an­tys, iš­kils elin­gai ir nau­ja­sis irk­la­vi­mo cent­ras.

 


Di­džiau­sios per­ga­lės – Bal­ti­jos čem­pio­na­te 
     Roberta  Na­vic­kai­tė du­kart Bal­ti­jos jau­nių čem­pio­ne ta­po rug­sė­jo pa­bai­go­je Len­ki­jo­je, Kruš­vi­co­je. Ji, kar­tu su po­ri­nin­ke kau­nie­te So­na­ta Pet­ri­kai­te, lai­mė­jo olim­pi­nę 2000 met­rų ir 500 met­rų dis­tan­ci­jos rungtis. R. Na­vic­kai­tė per­ga­les „Bal­tic Cup“ var­žy­bo­se lai­ko di­džiau­sio­mis kar­je­ro­je.
    Per­nai Eu­ro­pos čem­pio­na­te bu­vo dvy­lik­ta, o šie­met – aš­tun­ta. Mask­vos „Druž­bos“ irk­la­vi­mo re­ga­to­je per­nai ket­vir­ta, šie­met ant­ra.
R. Na­vic­kai­tė aukš­čiau­sius re­zul­ta­tus pa­sie­kė su S. Pet­ri­kai­te. Dvi­vie­tė­je irk­luo­ti leng­viau, pa­ga­vo­me bend­rą yrį, – tvir­ti­no R. Na­vic­kai­tė. – Jei bend­rau­si tik val­ty­je, ko­man­dos ne­bus.“ Irk­luo­to­jos tei­gi­mu, sėk­min­gus due­to re­zul­ta­tus le­mia val­tis, nuo­tai­ka, la­biau­siai – oras.
     17-me­tė irk­luo­to­ja su ma­lo­nu­mu pri­si­me­na bir­že­lio pa­bai­go­je Slo­vė­ni­jo­je, Ble­de, vy­ku­sį Eu­ro­pos jau­nių čem­pio­na­tą, ku­ria­me užė­mė aš­tun­tą­ją vie­tą.  Pa­ti­ko ir są­ly­gos, ir oras, ir eže­ras. Van­duo bu­vo mė­ly­nas - kaip ba­sei­ne. Lie­tu­vo­je vie­nin­te­lė ge­ra ba­zė – Tra­kuo­se.
     R. Na­vic­kai­tės tei­gi­mu, irk­la­vi­mas – bran­gus spor­tas. Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tų stan­dar­tus ati­tin­kan­ti vien­vie­tė val­tis kai­nuo­ja apie 32–35 tūks­tan­čius li­tų. Vie­no irk­lo kai­na sie­kia vi­sos bai­da­rės ar ka­no­jos – 3 tūks­tan­čius li­tų.
R. Na­vic­kai­tės ir S. Pet­ri­kai­tės sva­jo­nė – Eu­ro­pos ir pa­sau­lio jau­nių čem­pio­na­tų pri­zai.
       No­rė­tų­si tu­rė­ti ir jau­ni­mo, suau­gu­sių­jų Eu­ro­pos pir­me­ny­bių me­da­lį. Nes­var­bu, ko­kios spal­vos. Jos nuo­mo­ne, no­rint bū­ti ge­ru irk­luo­to­ju svar­biau­sia - mo­ty­va­ci­ja. Rei­ka­lin­ga ir svei­ka­ta: „Nes­var­bu, bū­si aukš­tas, ar že­mas, jei ne­tu­rė­si svei­ka­tos, ne­bus ir re­zul­ta­tų.“
       Bu­vu­si Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jos moks­lei­vė Ro­ber­ta manė esanti nesportiška ir prieš irk­la­vi­mą sep­ty­ne­rius me­tus lan­kė šo­kius. Mo­kyk­lo­je kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ju dir­ba A. Striš­ka. Jis nuo­lat kvies­da­vo mer­gi­ną pa­ban­dy­ti irk­luo­ti, bet ji ne­tu­rė­da­vo lai­ko – šo­kiai, moks­lai. Prieš ket­ve­rius me­tus R. Na­vic­kai­tė me­tė šo­kius, o tuo pa­si­nau­do­jęs tre­ne­ris pa­kvie­tė į spor­to už­siė­mi­mus. „Kai irk­la­vau pir­mą­ kar­tą, ma­niau, kad tai – ma­no gy­ve­ni­mo klai­da. Ne­pa­si­se­kė ir de­biu­ti­nė­se var­žy­bo­se „Gin­ta­ri­niai irk­lai“, ten tuo­met 13-me­tė tarp suau­gu­sių­jų bu­vo pa­sku­ti­nė.
        Dabar R. Na­vic­kai­tė tre­ni­ruo­ja­si 10 kar­tų per sa­vai­tę, lais­vo lai­ko ne­lie­ka. Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jo­je be­si­mo­kan­čios vie­nuo­lik­to­kės vi­dur­kis – per aš­tuo­ne­tą, ta­čiau ji no­ri ge­res­nio. Auk­lė­ti­nę tre­ne­ris A. Striš­ka gy­rė: ge­ra, nuo­šir­di, punk­tua­li, or­ga­ni­za­to­rė, ko­lek­ty­vo sie­la, ly­de­rė, ku­rios pa­vyz­džiu se­ka ki­ti.
 
Di­džiau­sia irk­luo­to­jos Ro­ber­tos Na­vic­kai­tės per­ga­lė – dvi pir­mo­sios vie­tos Bal­ti­jos jau­nių čem­pio­na­te.

 
 
Ro­ber­ta Na­vic­kai­tė val­tį, ku­ri sve­ria apie 20 ki­log­ra­mų, ne­šio­ja ir pa­ti.

 

 Di­džiau­sia per­spek­ty­vios šiau­lie­tės irk­luo­to­jos Ro­ber­tos Na­vic­kai­tės sva­jo­nė – Eu­ro­pos ir pa­sau­lio jau­nių čem­pio­na­tų pri­zai.
 
 

Pa­sak tre­ne­rio Aliaus Striš­kos, Ro­ber­ta Na­vic­kai­tė – la­biau­siai mo­ty­vuo­tas vai­kas jo kar­je­ro­je.Jaunių varžybose – šeši medaliai

 
   
  Sa­vait­ga­lį Tra­kuo­se vy­ku­sia­me Lie­tu­vos jau­nių irk­la­vi­mo čem­pio­na­te Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „Atžaly­nas“ spor­ti­nin­kai iš­ko­vo­jo še­šis me­da­lius.

     Ge­riau­siai se­kė­si Ro­ber­tai Na­vic­kai­tei. Ji ta­po du­kart ša­lies čem­pio­ne.   R. Na­vic­kai­tė dvi­vie­čių po­ri­nių val­čių kla­sė­je bu­vo pir­ma, kar­tu su kau­nie­te So­na­ta Pet­ri­kai­te.

    Prie jų po­ri­nių ke­tur­vie­čių įskai­to­je pri­si­dė­jo šiau­lie­tė Er­nes­ta Na­vic­kai­tė ir kau­nie­tė Bi­ru­tė Simaškaitė. Mer­gi­nos bu­vo ne­pra­len­kia­mos. Tarp vien­vie­ti­nin­kių E. Na­vic­kai­tė iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą.

    Bron­zos me­da­lius, star­tuo­da­mi dvi­vie­te po­ri­ne val­ti­mi, lai­mė­jo pusb­ro­liai Do­mi­ny­kas ir Ka­ro­lis Strums­kiai.

    Šiau­lie­čius spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Alius Striš­ka.


Po­ri­nių dvi­vie­čių val­čių var­žy­bo­se čem­pio­nė­mis ta­po šiau­lie­tė Ro­ber­ta Na­vic­kai­tė (de­ši­nė­je) ir kau­nie­tė So­na­ta Pet­ri­kai­te.


Vien­vie­čių val­čių gru­pė­je šiau­lie­tė Er­nes­ta Na­vic­kai­tė (kai­rė­je) ta­po vi­ce­čem­pio­ne. Nu­ga­lė­jo klai­pė­die­tė Ra­min­ta Vir­žin­tai­tė (vi­du­ry­je). Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko kau­nie­tei Bi­ru­tei Si­maš­kai­tei.Seserys tapo šalies čempionėmis

 

     Sa­vait­ga­lį Tra­kuo­se vy­ku­sia­me Lie­tu­vos suau­gu­sių­jų irk­la­vi­mo čem­pio­na­te nu­ga­lė­to­jo­mis ir prizininkė­mis ta­po šiau­lie­tės se­se­rys Er­nes­ta ir Ro­ber­ta Na­vic­kai­tės.

     Joms ša­lies čem­pio­nių ti­tu­lai ati­te­ko kar­tu su kau­nie­tė­mis So­na­ta Pet­ri­kai­te ir Bi­ru­te Si­maš­kai­te irkluo­jant ke­tur­vie­tę po­ri­nę val­tį.

     Se­se­rys Na­vic­kai­tės, plauk­da­mos dvi­vie­te po­ri­ne val­ti­mi, iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lius.

     Sėk­min­gai pa­si­ro­dė ir 16-me­tis Žil­vi­nas Ba­ra­kaus­kas. Jis tarp 40 „vien­vie­ti­nin­kų“ užė­mė de­vin­tą­ją vie­tą.

    „Er­nes­ta ir Ro­ber­ta la­bai per­spek­ty­vios. To­kių ne­bu­vo ei­lę me­tų, – tvir­ti­na tre­ne­ris Alis Striš­ka. – Čem­pio­na­tas bu­vo sėk­min­gas. Per­nai tu­rė­jo­me vie­ną čem­pio­nę, šie­met – dvi.“

    Tra­kuo­se spor­ti­nin­kai var­žė­si olim­pi­nė­je 2000 met­rų dis­tan­ci­jo­je.

    A. Striš­ka tei­gi­a, ki­tą­met 17-me­tė R. Na­vic­kai­tė da­ly­vaus pa­sau­lio jau­nių čem­pio­na­te. Ji irk­luos arba vien­vie­tę, ar­ba dvi­vie­tę val­tį kar­tu su S. Pet­ri­kai­te. 18-me­tė E. Na­vic­kai­tė jau­nių gru­pė­je var­žy­tis ne­be­ga­li, tad į pla­ne­tos pir­me­ny­bes ne­vyks.


 
 


Se­se­rys šiau­lie­tės Ro­ber­ta (kai­rė­je) ir Er­nes­ta Na­vic­kai­tės Lie­tu­vos suau­gu­sių­jų čempio­na­to dvi­vie­čių po­ri­nių val­čių var­žy­bo­se lai­mė­jo bron­zos me­da­lius.Ša­lies čem­pio­nė­mis ta­po (iš kai­rės) kau­nie­tės So­na­ta Pet­ri­kai­tė, Bi­ru­tė Si­maš­kai­tė, šiau­lie­tės Er­nes­ta Na­vic­kai­tė ir Ro­ber­ta Na­vic­kai­tė.
XII – oji Tarptautinė “Salduvės” irklavimo regata
 
  
         Sporto mokyklos „Atžalynas“ irklavimo bazėje surengta 12-oji tarptautinė „Salduvės“ irklavimo regata. Talkšos pakrantėje išsirikiavo per 200 sportininkų iš Lietuvos ir užsienio. Irkluotojai varžėsi dvi dienas.
         Šeštadienį „Atžalyno“ irklavimo bazėje, iškilmingai atidaryta tradicinė „Salduvės“ irklavimo regata. Iš pradžių (2001–2007 m.) šios varžybos buvo vadinamos pasaulio čempiono Jono Pinskaus taurės varžybomis, bet nuo 2008 m. pervardintos į „Salduvės“ regatą.
         Šiemet į Šiaulius atvyko kelios dešimtys pajėgiausių Lietuvos irkluotojų komandų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Prienų. Daugiausia užsieniečių atkeliavo iš Kaliningrado – 40 sportininkų, kurie jau pirmajame vikingų plaukime nušluostė nosis lietuviams. Latvių komandos atvyko iš Jelgavos ir Daugpilio miestų. Gausiausias dalyvių būrys varžėsi vienvietėmis valtimis.
         Šiemet sportininkai varžosi kilometro ilgio trasoje, bet kitąmet, pailginus trasą, sportininkai turės įveikti dviejų kilometrų atkarpą.
 Žiemos čempionatas - sezono pradžia

 
Mūsų spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­nis Ka­ro­lis Strums­kys at­vi­ra­ja­me Lie­tu­vos irk­la­vi­mo žie­mos čem­pio­na­te Tra­kuo­se jau­nių (iki 18 me­tų) am­žiaus gru­pė­je po at­kak­lios ko­vos iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį. Du bron­zos ap­do­va­no­ji­mus į Šiau­lius par­ve­žė Er­nes­ta Na­vic­kai­tė. Ji bu­vo tre­čia jau­nių ir suau­gu­sių­jų gru­pė­se. Jau­nu­čių gru­pė­je, ku­rio­je var­žė­si per 40 spor­ti­nin­kų, sep­tin­tą vie­tą užė­mė Žil­vi­nas Ba­ra­kaus­kas. Ki­ti irk­luo­to­jai pa­si­ro­dė kuk­liau. Tra­kuo­se su­reng­ta­me čem­pio­na­te da­ly­va­vo apie 180 irk­luo­to­jų iš Lie­tu­vos Ru­si­jos ir Lat­vi­jos. Spor­ti­nin­kai var­žė­si ant spe­cia­lių tre­ni­ruok­lių – „Con­cept-2“. Irk­luo­to­jai bu­vo su­skirs­ty­ti į gru­pes. Vai­kai (iki 14 me­tų) var­žė­si 500 met­rų, jau­nu­čiai (iki 16 m.) – 1000 met­rų nuo­to­ly­je. Jau­niai (iki 18 m.), leng­vas­vo­riai (nuo 17 me­tų) ir suau­gu­sie­ji – 2000 met­rų dis­tan­ci­jo­se.

 Du bron­zos me­da­lius lai­mė­jo  Er­nes­ta Na­vic­kai­tė.