Šiaulių sporto mokykla "ATŽALYNAS"
Biudžetinė įstaiga, Ežero g. 70, 76244 Šiauliai, Tel./Faks. (8 41) 434 998, (8 41) 521 360. Mob. tel. +370 61603377, el. p. sportas@smatzalynas.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT 65 7180 0000 0314 2788 AB “Šiaulių bankas” 71800
Dvikovės sporto šakos

Sunkioji atletika

 
 Šiaulietė sunkiaatletė pelnė bronzos medalį

 

Klai­pė­do­je vy­ku­sia­me 11-aja­me mo­te­rų sun­kio­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te Šiau­lių spor­ti­nin­kė Vid­man­tė Na­rec­kai­tė pel­nė bron­zos me­da­lį.

Spor­ti­nin­kė, S. Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nė, var­žė­si svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 53 ki­log­ra­mų. Čem­pio­na­te ji iš­ro­vė 35 ki­log­ra­mus, o iš­stū­mė – 47.

Tre­ne­ris Ri­mu­tis Gaš­ka tei­gia, kad V. Na­rec­kai­tės pa­sie­ki­mas – uni­ka­lus Šiau­lių spor­to pa­dan­gė­je. Iki šiol mies­to mo­te­rims sun­kiaat­le­tėms nė­ra pa­vy­kę Lie­tu­vos čem­pio­na­tuo­se pel­ny­ti me­da­lių. Spor­ti­nin­kė per­spek­ty­vi, to­dėl ge­riau­sius re­zul­ta­tus pa­ro­dys dar po ke­lių me­tų tre­ni­ruo­čių.

R. Gaš­ka ak­cen­ta­vo, kad jo auk­lė­ti­nė nuo si­dab­ro me­da­lio lai­mė­to­jos Dai­no­ros Aver­ki­nai­tės at­si­li­ko vos per ki­log­ra­mą stū­mi­mo rung­ty­je. Tre­ne­rio ma­ny­mu, šiau­lie­tė pra­lai­mė­jo tik dėl pa­tir­ties sto­kos ir var­žy­bų jau­du­lio.

Auk­so me­da­lio lai­mė­to­jos Alek­sand­ros Ste­pa­no­vos re­zul­ta­tai bu­vo ge­ro­kai aukš­tes­ni. Be to, ji da­ly­va­vo sun­kes­nė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je nei įpras­tai. A. Ste­pa­no­va yra eu­ro­pi­nio ly­gio spor­ti­nin­kė, Eu­ro­pos čem­pio­na­tų pri­zi­nin­kė.

 

 

 Vid­man­tė Na­rec­kai­tė Šiau­lių mo­te­rų sun­kio­sios at­le­ti­kos pa­sau­ly­je at­vė­rė nau­ją pus­la­pį – Lie­tu­vos čem­pio­na­te pel­nė bron­zos me­da­lį.Sporto renginiai

 

          Antroji balandžio mėnesio savaitė Stasio Šalkauskio gimnazijoje buvo turtinga sportinių renginių. Pirmieji krepšinio 3x3 turnyre „Sportuokime kartu“ jėgas išbandė mokyklų-partnerių 7–8 klasių mokiniai. Aštuonios komandos iš Jovaro, Ragainės, Vinco Kudirkos, Salduvės progimnazijų, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos varžėsi dėl nugalėtojos vardo. Po atkaklios kovos I vietą iškovojo Vinco Kudirkos progimnazijos komanda, II vietą – Ragainės progimnazijos komanda, o III vietą – komanda iš Jovaro progimnazijos. Komandos prizininkės apdovanotos taurėmis ir diplomais, o visoms dalyvavusioms turnyre įteikti padėkos raštai.
      Sportinės savaitės estafetės lazdelę krepšininkai perdavė miesto mokyklų galiūnams, kurie dėl Stasio Šalkauskio gimnazijos taurės ir nugalėtojo vardo rungėsi tradiciniame Stipriausio mokinio konkurse. Jame dalyvavo net 22 sportininkai iš Simono Daukanto, Didždvario, „Romuvos“, „Saulėtekio“, Stasio Šalkauskio gimnazijų ir Šiaulių profesinio rengimo centro. Stipruoliams teko įveikti penkias rungtis: kuo daugiau kartų pakelti 50 kg sveriantį rąstą, kuo greičiau į tikslą pernešti apie 65 kg sveriantį smėlio maišą, kuo daugiau kartų nuo pakylos pakelti 130-ies kg svorio štangą. Komisija, susumavusi visų rungčių rezultatus, paskelbė, kad vyresniųjų grupėje absoliučiu nugalėtoju tapo E. Gedminas iš Stasio Šalkauskio gimnazijos, II vieta atiteko T. Katkui (S. Šalkauskio gimnazija), trečioji – M. Paleckiui („Saulėtekio gimnazija). Jaunesniųjų grupės nugalėtoju tapo G. Macevičius iš Simono Daukanto gimnazijos, II vietą iškovojo I. Bernotas (S. Šalkauskio gimnazija), o III vietą – M. Orlovas („Romuvos gimnazija“).
      Tradicinio Stipriausio miesto mokinio konkurso organizatorius, gimnazijos kūno kultūros mokytojas R. Gaška ir Krepšinio 3x3 turnyro organizatorius, kūno kultūros mokytojas R. Stapulionis džiaugiasi, kad abu renginiai pavyko, nes į juos susirinko gausus būrys sportą mylinčių, aukštų rezultatų siekiančių, sveiką ir turiningą laisvalaikį propaguojančių mokinių.Sporto mokyklos "Atžalynas" sunkiosios atletikos treneris-sporto mokytojas Rimutis Gaška (dešinėje)Šiaulių sunkiaatlečiai iškovojo du bronzos medalius


    

   Panevėžyje vykusiame atvirame sunkiosios atletikos čempionate be pakylos šeimininkų dėl varžybų apdovanojimų varžėsi sportininkai iš Marijampolės, Kauno, Anykščių, Rokiškio ir Šiaulių.
      Šiose varžybose antrųjų vietų apdovanojimus iškovojo du šiauliečiai: Tautvydas Katkus, kovojęs svorio kategorijoje iki 69 kg ir Virgilijus Šadauskas, varžęsis 85 kg svorio kategorijoje.
      Savo pasiruošimą prieš gruodžio mėnesį vyksiantį tarptautinį jaunių sunkiosios atletikos turnyrą pasitikrino Vidmantė Nareckaitė. Nors sportininkė pagerino asmeninius rezultatus, tačiau patirties stoka jai sutrukdė pasirodyti puikiai.

 
 

Ragainės progimnazijos sporto salė
 
 
 
Šiauliuose Tilžės g. 85
 
 
 
Šioje salėje vyksta sunkiosios atletikos treniruotės :
 
 
Pirmadieniais - Penktadieniais
 
 
nuo 16:00 iki 18:00 val.
 
 
Treneris:
 
Rimutis Gaška 8-615 15430
 

Sunkiosios atletikos kalendorius_2012_LSAF.pdf